Případ veterána Kokoschky

 

 

Pan Kokoschka, respicient ve výslužbě, byl jediným veteránem v Chorušicích. Je to pro pány veterány tím smutnější fakt, poněvadž v Chorušicích je přes dvě stě čísel. Na dvě stě domů jeden veterán je pro Rakousko přece jen trochu málo. Když pan Kokoschka svolal ustavující schůzi nového spolku veteránů v Chorušicích, dostavil se do té schůze jen jediný interesent, pan Kokoschka sám, což jest velmi truchlivé, když povážíme, že aspoň osmdesát obyvatelů Chorušic má vojnu za sebou.

Nicméně po té schůzi, která tak smutně dopadla, dal si pan Kokoschka ušít veteránskou uniformu v blízkém okresním městě.

Uniformy veteránů, nemají-li kalhoty vzadu záplatované, vypadají vždy bojovně, ale uniforma pana respicienta v. v. předčila všechno očekávání, vyzývala zrovna k boji.

Tak se nemohlo nic jiného stát, než že když pan respicient, oděn novou uniformou, vracel se od krejčího z okresního města, sběhli se všichni kluci z obce a házeli blátem po jeho veteránské uniformě tak dlouho, dokud pan respicient nespasil se útěkem do svého obydlí. Obecní strážník, jediný dosud uniformovaný obyvatel obce, vida konkurenci své uniformě, ustoupil do blízké hospody, aby nemusel zakročovat.

Od té doby zanevřel pan Kokoschka na Chorušické. Ti chlapi nedají se nijak zlákat, aby se stali veterány, a někteří jsou dokonce tak drzí jako zdejší kovář, který v debatě k němu řekl: „Víte, pane respiciente, já myslím, že nemusím zrovna ve veteránské uniformě vzpomínat na to, že mně na vojně říkali .český pse'!“

Jediný člověk, který s panem Kokoschkou sympatizoval, byl kostelník. Byla to obvyklá shoda mezi církví věřící a církví bojující. Bohužel kostelník byl hrbatý a nebyl vojákem, jinak by byl spolek veteránů v Chorušicích čítal dva členy. Takhle pan Kokoschka byl pokladníkem, předsedou, výborem, revizorem a členstvem.

A nejsmutnější přitom bylo to, že pan Kokoschka neměl nikdy příležitost upotřebit své veteránské uniformy. V Chorušicích neodbývaly se žádné slavnosti, při kterých by se jeho uniforma mohla uplatnit.

Všechny snahy přivést Chorušické na svou stranu setkaly se s úplným nezdarem.

Kostelník, který chodíval k němu na višňovku, říkal, že ta holota ani neví, co je Rakousko.

„A byli přece na vojně,“ trpce stěžoval si pan Kokoschka, „jen jedním uchem slyšeli a druhým pustili.“

Oba pili višňovku a naříkali na poměry. Pak pan Kokoschka vykládal, jak jednou, když stál na stráži, střelil na zběha a roztříštil mu nohu a jak major poklepal mu za to na rameno a řekl: „Sehr gut, Kokoschka, gut getan, verfluchter tschechischer Taugenichts.“

„Češi jsou mizerové,“ říkával respicient ve výslužbě, „Němci, jaký to národ. Oficíři Němci, hejtmani, majorové, jenerálové, všechno je to Němec, dobrý Němec a Rakušan. Ale zeptejte se Čecha, jestli je Rakušan. Víte, že vám takový Čech řekne, abyste mu vlez na záda?“

„Já nejsem Čech,“ říkával napilý kostelník, „já jsem rakouský kostelník a sloužím církvi. Dnes už ani pánaboha se zde nebojí a do kostela chodí jen staré báby a dědkové. Mladé lidi tam neuvidíte. Dřív bylo jinak. Napřed byl pan farář a pak já. Panu faráři líbali obě ruce a mně jednu. Teď nám nelíbají nic a ještě chtějí, abych jim políbil sos.

„A veteránem nechce být nikdo,“ obracel řeč na své pole pan Kokoschka, „víte, že mně řekl zdejší krejčí, že blázna ze sebe nebude dělat. To se ví, že jsem ho žaloval, že uráží veterány, a víte, co řekl ten mladý soudce u okresního soudu? ‚Kdyby byl pan Skuček vám přímo řekl, že jste blázen, pak bych ho musel odsoudit, ale takhle to není zcela nic trestného, když říká, že veteráni jsou blázni.‘

,Ale vždyť urazil tím armádu,‘ namítl jsem. ,Milý příteli, snad nechcete tvrdit, že rakouská armáda skládá se z veteránů. Víte, milý příteli, kdyby pan Skuček tvrdil, že třebas veteráni zabíjejí nebo kradou, a neukázal přitom na vás, nemohu ho odsoudit, a proto nedávám obžalobě místa.‘ “

Po tomto následovaly opět vzpomínky na krásné doby vojny a pan Kokoschka strkal své ruce pod kostelníkův nos: „Tyto ruce nosily vojenskou pušku, necítíte ještě dnes na nich prach?“

Loajální projevy trvaly tak dlouho, dokud kostelník mohl mluvit, když začal bručet, vystrčil ho respicient ze dveří a sám s lahví višňovky vzpomínal na vojenské parády tak dlouho, dokud neusnul na pohovce.

Nejhorší boj vedl ale v hospodě U zlatých kamen. Dobírali si jeho rakušácké smýšlení takovým způsobem, že pan Kokoschka vždy brzy opouštěl bojiště se slavnostním prohlášením, že ty vtipy nejsou v stavu poskvrnit čest jeho veteránské uniformy. Že ji nenosí, když nemá příležitost? Co na tom. Jednou, pánové, přece uplatním svou uniformu, a to skvělým způsobem, a až přijde zítra, poví jim do duše, aby si nedělali žerty z jeho rakouského smýšlení.

Když druhého dne přišel pan Kokoschka ku Zlatým kamnům, tvářili se hosté v lokále tajemně.

„Už to víte, pane respiciente,“ tázal se učitel.

„Co mám vědět?“

„Nu to, že zítra pojede vrbčanskou stanicí nějaká vzácná osobnost inkognito?“

Panu Kokoschkovi zajiskřily radostně oči. „Jaká vzácná osobnost?“

„Velmi vzácná, pane Kokoschko, svěřil nám to pan přednosta vrbčanské stanice.“

„A kdy pojede?“

„V deset hodin ráno. Vlak staví jen tři minuty. Půjdete se podívat?“

„Samo sebou se rozumí, pánové, jdu hned dát svoji uniformu do pořádku.“

Na cestě domů stavil se u kostelníka: „Vzácná osobnost pojede zítra vrbčanskou stanicí, pane Koželský, konečně jednou ukážu, co dovedu. Je to tajemství, že přijede, žádný o tom neví, a tak já jediný uvítám tu vzácnou osobnost. Kdoví, co za vzácnou, vznešenou vrchnost to je. A když se mě zeptá: ,Was sind Sie?‘, řeknu: ,Melde gehorsam, ich bin Franz Kokoschka aus Chrušitz.‘ “

Kostelník slíbil svou účast v slavnostním uvítání.

„Já,“ vykládal Kokoschka, „postavím se v uniformě před vás, vy si stoupnete za mnou, a až vlak přijede, přistoupíme před kupé, kde vznešený pán milostivě pocestuje, a já vykřiknu ,Hoch, hoch, hoch!‘ A vy za mnou ,Hóch, hoch, hoch!‘ Pamatujete si to?“

Kostelník mši radost. Beztoho po slavnostním uvítání půjdou někam v městečku do hospody.

*

Před desátou hodinou bylo živo na vrbčanském nádraží. Přednosta stanice chodil po perónu a mnul si ruce, a kdykoliv se podíval na místo, kde stál pan Kokoschka s kostelníkem, nemohl se zdržet smíchu.

Pan Kokoschka byl v uniformě veteránské, leskl se zlatými ozdobami a kostelník vedle něho v černém kabátě byl velmi bledý, neboť blížil se důležitý okamžik v jeho životě.

Ozval se signál a z dálky bylo slyšet hvízdání přijíždějícího vlaku. Na perónu bylo mnoho zvědavců. Jen pan Kokoschka s kostelníkem drželi se stranou. Přece nepůjdou mezi lůzu.

Vlak přijel do nádraží.

Pan Kokoschka následován kostelníkem předstoupil před přednostu stanice a zasalutoval: „Prosím, kde jest vzácná osobnost? “

„Zrovna tam, co je ve vagóně vidět četníky, kteří vzácného pána provázejí.“

„Ach, četníci! Tím lepší.“

Pan Kokoschka mžikem stál s kostelníkem před udaným vozem, zasalutoval a oba křičeli. „Hoch, hoch, hoch!“

„Tradá!“

Vlak se hnul a jeden z četníků podíval se tázavě oknem.

„Hoch! Hoch!“ volal nadšeně pan Kokoschka a hrdě podíval se na perón.

Tam se všechno smálo a pan přednosta ze všech nejvíc.

„Čemu se smějete,“ tázal se přísně pan respicient, vypínaje hrdě prsa.

„Prosím vás,“ pravil se smíchem pan přednosta. „Proč voláte slávu tomu loupežnému vrahovi, kterého právě teď četníci provezli stanicí?“

„Vždyť vy jste říkal, že je to vzácná osobnost,“ pravil zdrceně veterán.