Přípravy mladočeské k maďarským volbám na Král. Vinohradech

 

 

Včera v úterý dne 13. října konala se v Národním domě na Královských Vinohradech tajná schůze volebního výboru národní strany svobodomyslné, ku které měli přístup jen členové volebního výboru.

Do schůze této byl jsem pozván jako člen volebního výboru strany svobodomyslné. Protestuji uveřejněním této zprávy proti bídáckému lichvaření s přesvědčením a zákeřným, čistě beťárským úkladům, třeba by to bylo i proti politickému nepříteli. Zhnusilo se mně toto jednání jako nedůstojné bývalé strany mladočeské. Jsem sice existenčně odvislým od radnice, nicméně čistý štít je mně milejším než plný měšec.

Schůze tato odhalila černou duši vladařů radnice a všech ostatních lidí, kteří domnívají se míti v pachtu celý národ. Dostavil se do ní okresní starosta Bureš, náměstek starosty Bílek, rada Holeček, dr. Sommer a jiní, kteří učinili několik tajných usnesení, která sdělujeme veřejnosti, aby věděla, jaké přípravy činí mladočeši.

Předně usneseno, že se bude vystupovat s ohledem na veřejnost následovně: dr. Körner vzdá se po čas voleb programu strany mladočeské a vyjednáno se stranou staročeskou, která půjde ruku v ruce se svými největšími odpůrci. Na základě toho nebude dr. Körner vystupovat jako kandidát strany svobodomyslné, nýbrž jako kandidát všeobecný a jeho volební provolání bude podepsáno Volebním národním výborem občanů vinohradských.

K tomuto bodu prohlásil dr. Körner, že třeba ihned začít s plakátováním jeho kandidatury.

„Dnes na lidi platí ještě barva červenobílá,“ prohlásil s úsměvem dr. Körner, „proto dáte mé plakáty tisknout bíločerveně.“

Do debaty vmísil se okresní starosta Bureš, který poznamenal, že se na to dají nachytat i odpůrci oficielních mladočechů.

Ředitel volební kanceláře a předseda volebního výboru ujal se po přijetí kompromisu mezi staročechy a stranou svobodomyslnou slova a poukázal na akci, prováděnou ve volební kanceláři. Dal vypsat ze šematismu nedostatky z volebního seznamu a přiznal se, že ve volebním seznamu není zapsáno na 2000 lidí! Současně dal přinést tištěné lístky, kde nezapsaní jsou vedeni a kde jest rubrika u každého jednotlivce: „Volí...“

Vysvětlil, proč lístky ty dal vyplnit. Lístky se jmény lidí nezapsaných ve volebním seznamu dá pomocí důvěrníků vyplnit, zejména rubriku, koho volí. Bude-li rubrika vyplněna „Volí se stranou národně sociální,“ bude nejlepší dotyčné voliče vyreklamovat a tím je zbavit práva volebního.

K tomuto bodu promluvil dr. Sommer, který navrhl, aby byl učiněn nátlak na okresní hejtmanství, aby straně národně sociální činilo obtíže při reklamování svých voličů.

Oba návrhy přijaty.

Dr. Sommer promluvil poté, že doufá, že bude učiněn mezi stranou státoprávní a dr. Körnerem kompromis (!!!). Jeden člen výboru prohlásil, že v případě užších voleb mají hlasy sociálně demokratické!

Poté usneseno, aby byla vyslána deputace k policejnímu radovi Petráskovi, aby byl zostřen ze strany policie dozor na lepení plakátů stranou národně sociální.

Tento policajtský návrh přijat.

Ku konci schůze projeveno přání, zdali by naši volební kancelář nemohli nějak vyhodit z místnosti Na Valdeku, poněvadž majitelkou je paní Stašíková, zdali by tedy v tom směru nemělo být promluveno. Potřebují totiž místnost na ráně a jejich u Sudu se naprosto nehodí. Mají strach, že by jejich přihnaní voličové naposled dali se na naši stranu, kdyby procházeli tamějším lokálem, o kterém předpokládají, že bude našimi stoupenci obsazen. Z toho důvodu chtějí se usídliti v Národním domě.

Přijato dále, že bude svolána na pátek velká schůze, do které seženou na 500 lidí. Usneseno, že na městské zřízence bude činit nátlak radnice a na řeznické pomocnictvo, kde to půjde, mistři mladočeského smýšlení.

Neskončenou debatou o zaopatření nějakého schopného ředitele kanceláře volební, který by se vyznal ve všech machinacích, skončena tato tajná schůze volebního výboru.

Svrchu uvedené vylíčení muže, štítícího se špíny, přijímáme chladně. Byli jsme na podobné věci připraveni a takovéto podvody a čachrování s přesvědčením jenom uspíší rozklad strany kandidáta dr. Körnera.