Privatno loviště

Črta z Chorvatska

 

Bylo právě šest hodin, když starosta obce Bukovce „v županiji“ varaždínské zahájil schůzi obecní rady v domě obecním na návsi blízko staré zvonice.

„Schází Bragič,“ oznámil starosta Miloš Kovalič, „ale zahájíme schůzi bez něho.“

„Nikoliv,“ ozvalo se ve dveřích a do místnosti vrazil, rozpálený rychlou chůzí, Bragič, dupaje po dřevěné podlaze botami s podkůvkami. Posadil se ke stolu, klobouk položil vedle sebe a pronesl uspokojivé: „Tak a tak,“ a díval se tázavě na starostu, jaký dojem učinil jeho nenadálý příchod.

Starosta zdál se být rozčilen. Čelo jeho pokryly vrásky, nervosně zatahal se za knír, uchopil arch papíru, ležící před ním, při čemž se mu ruka třásla, a bezmyšlenkovitě pronesl: „Dobrá.“

Zamlčel se a pak se zlostným pří zvukem pronesl důrazně: „Také dobrá!“

„Mně se zdá,“ řekl Bragič pomalu, „mně se zdá, že tě, starosto, mrzí, že jsem přišel. Vzpomněl jsem si na poli: ,Dnes schůze obecní rady.’ Běžím rychle. Však jest dnes důležitý předmět na pořadu.“

„Ano, velmi důležitý,“ pravil starosta, „jedná se, komu pronajat na rok ,privatno loviště’ obce Bukovce. Dosud jsem po pět let já měl v nájmu loviště celého kotáru, celé loviště obce Bukovce, od strouhy k lesu a od lesa až ke kotáru Seljance. Platil jsem správně každý rok 80 zlatých.“

Pět obecních radních kývlo souhlasně hlavou, jen šestý, Bragič, poznamenal: „Ale 80 zlatých je málo. Každý ví, co zvěře je všude. Sotva vyjdeš za ves, už běží zajíc přes cestu. Dál jdeš kousek, hvízdá kolouch. Na polích v kukuřici křepelky. A v lese? Zajíci, srny, daněk i jelen. A co ptáků! A to vše za 80 zlatých! A starosta po pět let drží v nájmu celé loviště. Pozve si župana a pány, táhnou mezi naší kukuřicí, ženou se přes pole, podupají všechno, rozplaší stáda. A dobře, že stará Madžarka umí broky vytahovat ze zad. Jako pasákovi Toučkovi. A to všechno za osmdesát zlatých ročně! Nás nikdy jsi nepozval, starosto, nás, kteří jsme ti pronajali loviště. No! Kaj veliš? Co povídáš?“ -

Starosta Kovalič povstal a řekl: „Sousedé, za týden vyprší lhůta, do té doby mám loviště v nájmu. I žádám vás, abyste mně je na další rok pronajali za obvyklou cenu.“

Vida, že pět radních kývá opět souhlasně hlavou, usmál se a vítězně podíval se na Bragiče.

Bragič zuřivě povstal, udeřil pěstí do stolu a rozkřikl se: „Ještě mám já slovo.“

Úderem pěsti o stůl upokojil se a promluvil: „Povinností vaší, sousedé, jest pronajati loviště tomu, kdo podá nejvíc. Ano, kdo podá nejvíc. Starosta dává osmdesát zlatých, já dám sto!“

Panovalo hluboké ticho, že bylo slyšet pískání komárů v jizbě. Oči všech upřeny byly tázavě na starostu, který díval se, zarudlý hněvem, ven z okna na kříž zvonice a přemýšlel.

„Sousedé,“ řekl po chvíli, „dám sto deset zlatých.“

„Sto dvacet,“ vykřikl Bragič, a sotva doznělo jeho „dvacet“, zaburácelo z úst starostových „sto třicet“.

„A sto čtyřicet,“ ozval se hřmotně Bragič, dupnuv nohou, a sotva dořekl, vyhrklo ze starosty: „Sousedé, dám sto padesát.“

To nebylo již rozkazující, bylo to prosebné, prosebné ke všem, nevyjímaje ani Bragiče.

Starostovi mihly se hlavou vzpomínky na krásné večery, kdy s puškou v ruce číhal na pokraji lesa, a teď náhle vše by ztratil.

„Dám, sousedé, sto padesát,“ ozval se ještě jednou prosebně a lpěl tázavě zrakem na ústech Bragičových. Pohledem lítostivým.

„A já dám sto šedesát,“ řekl klidně Bragič, kroutě si knír.

Starosta vzdychl. Bragič byl bohatší než on, a hnal by stále obnos do větší a větší výše. „Ať tedy platí,“ usmál se jízlivě a řekl: „Sto devadesát.“

Páni radní jevili velké překvapení. „Dvě stě,“ prohlásil Bragič, „dám dvě stě a čtvrtku vína. Dá někdo víc?“ otázal se hrdě.

Nikdo se neozval. „Což ty, starosto?“ prohodil Bragič.

Miloš Kovalič povstal: „Privatno loviště obce Bukovce,“ řekl pomalu, „pronajímá obecní rada na příští rok Josefovi Bragičovi. Za týden můžeš si ponejprv zalovit.“

Kousl se do pysku a pravil důstojně: „A v tvém právu bude tě starostenský úřad podporovat všemožně. Zavolejte ,pandura’ (strážníka).“

Když „pandur“ přišel, oznámil starosta již úplně klidně: „Josef Bragič ode dneška za týden nastoupí v nájem našeho loviště. Podporuj ho v jeho právu.“

„A nyní, přátelé,“ řekl vítězoslavně Bragič, „vypijeme v obecním hostinci čtvrtku (čtvrt hektolitru) vína.“

„Ale já nejdu nikam,“ pravil starosta, pronášeje tak největší urážku dle zvyku tohoto kraje ...

*

Posledně šel Miloš Kovalič užít svého práva na loviště bukovské. Dal se s puškou v ruce kukuřičným polem Bragičovým, šlapaje naschvál vedle brázd, porážeje stonky kukuřice.

Když se dost nařádil mezi kukuřicí, zabočil na Bragičovo pole konopí, kde šlapal s divokou rozkoší.

Pak přes záhon brambor dal se k lesu, kde posadil se na větrem povalený kmen, odkud měl rozhled na okolí.

Za ním táhly se jako nepropustná zed křoviny, mladé doubky, pichlavé ostružiny, trnky, propletené malinovníky a divokým svlačcem.

Jeden z krásných večerů rozprostřel se nad krajem. Cvrkot cvrčků, bzučení much a kobylek v polích, kde kukuřice měla květy zbarveny do růžová, křik a zpěv ptáků mezi větvemi starých dubů kolem, které na vrcholcích svítily rudě.

Někde v dáli hvízdali pasáci u řeky na lukách. Vzduch čistý, prosycený vůní květin.

Co krásných takých večerů užil Miloš Kovalič na čekané! Pušku maje připravenu k ráně, zabručel cosi jako kletbu tomu, který ho připravil o jeho radost. A což noční čekaná! Zas jiný vzhled krajiny, když měsíc svítí a všechno kolem je bílé, oblité zvláštním tajemným půvabem jeho světla. Stromy, paseky, pole, hladina řeky i luka. Na pasece objeví se jelen ... A to vše náleží jen ku vzpomínkám. Ten Bragič nebyl dřív tak zlý člověk, ale od té doby, co se vrátil jeho syn Ivan na prázdniny ze Záhřeba, ten vlastně všechno pokazil.

Ba, ti studenti v Záhřebe, velmi nepokojná krev! Nic jim není vhod.

Slyšel již dřív, jak Ivan vykládal po vsi, že každý si může najat „privatno loviště“, to že není jen privilegiem starostovým.

Až teď to došlo k takovým koncům. Nešťastný mladík! Myslil si, že z jeho Milici a Ivana bude kdysi párek, byl Ivanovi kmotrem a teď tohle!

Dal Milieu do škol ve Varaždíně, dal ji vzdělat. Hezké děvče, jako dítě se kamarádilo s Ivanem, a teď tohle!

Je ale na ni hrd. Když jí oznámil, že nátlakem Ivana Bragič najal si „privatno loviště“, Milica vykřikla: „Jaký to darebák, ten Ivan! Nikdy s ním nepromluvím ani slova.“ Dobré děvče!

Vzadu za ním zašustilo křoví a ozval se mužský hlas: „Tak krásný večer!“

Kovalič se zakabonil. Poznal hlas Ivanův, ohlédl se dozadu a nadarmo snažil se zrakem vypátrat, s kým to Ivan mluví. Křoví zabraňovalo mu rozhledu.

„Jen se podívej, drahá, na oblohu,“ pokračoval Ivan, „ty barvy na obloze. Tam vzadu ta skupina mraků, vidíš v nich tolik obrazů. Jako kdyby tamhle byla krajina ve vzduchu.

Červené pozadí, jako hory navečer v zapadajícím slunci, dole zelená barva jako jezero, tam jako jez, nebo řeka, načernalý ostrůvek. Teď to mizí...“

„S kým to jen mluví?“ divil se starosta a naslouchal: „Místo toho vidím tamhle topoly jako ve větru. - A tam vidím zas nějakou obludu a vedle anděla. Teď už asi slunce zapadlo, ale tamhle tím průsekem ještě padají poslední paprsky. - Tak, a teď mně dej hubičku ... Děkuji a půjdem domů.“

Když se opodál křoví rozhrnulo a chodci objevili se blízko starosty, upustil tento překvapením pušku a zašilhal.

Vedle něho objevila se Milica s Ivanem.

Mladí lidé zbledli a zastavili se. Hluboké ticho panovalo v tu chvíli a všichni dívali se do země.

„Dobrý večer, kmotře,“ pozdravil zaražený Ivan, „pěkný večer. Šli jsme ...“

„Ty,“ vyrazil zlostně starosta.

„Dovol, kmotře,“ mluvil dál Ivan vzpamatovav se, „šli jsme tě vyhledat. Můj otec, totiž vzhledem k tomu, že takovou dobu byli jste přáteli, posílá mne k tobě vyřídit, že ‚privatno loviště’ máš k volnému užívání, tím chce říci, že přátelství vaše zas vrací se do starých kolejí. Když se ti zlíbí, zalovíš si, jako bys revír si býval najal. Volně můžeš lovit. To vzkazuje můj otec. Co tomu říkáš, kmotře?“

Překvapený Miloš Kovalič zašilhal po druhé a Milica sebou trhla.

„Víš, Ivane,“ řekl starosta, „tvůj otec byl mně vždy milý. Jaký junák býval z mládí, co kousků jsme spolu provedli. Jak četníky jsme do žumpy házeli, maďaronům vytloukli okna. Dobrý to hoch - tvůj otec.“

Starosta se uklidnil a zvedl pušku se země. „Tak vida, sám přišel jako pravý přítel. A ty, Ivane?“

„Doprovodím Milicu domů,“ odpověděl Ivan.

„Jděte sbohem, však já byl také mladý.“

Mladí lidé zašli do polí a tam daleko mezi kukuřičným polem Milica dala se do pláče.

„Ivane,“ vzlykala, „tys lhal. Tvůj otec se stále hněvá, ach, Ivane.“

„Lhal jsem, poněvadž jsem musil. Jak jsem jinak měl mluvit, doufám však, že to nějak spravím.“

„Nějak.“

„Nu, nějak, nějak, drahoušku.“

V trapném mlčení došli až ke vsi, a když se před vsí loučili, řekla Milica:

„Ale mrzí tě to, Ivane?“

„Ba mrzí, Milico, strašně mrzí...“

A Ivan neodvážil se ten večer o „privatnom lovišti“ před svým otcem vůbec mluvit, a když Bragič promluvil za hovoru:

„Starosta jistě zlostí vyskočí z kůže, když jest dnes naposled na čekané. Naposled, hochu, považ si, jaká to rána pro něho. A dobře mu tak.“

*

Tu prohlásil Ivan, že jest mu nevolno, a šel spat. A jaké to byly sny. Sny strašné. Viděl šklebit se na něho i na Milieu příšernou obludu. A ta obluda, cítil v duši, že jest „privatno loviště“ obce Bukovce v župani ji varaždínské ...

*

Toto vše vypravoval nám statkář Bražič v besídce, když slunce zapadlo a dán byl návrh, aby každý vyprávěl nějakou historii.

Zamlčel se a pak pravil: „Teď přijde to nejlepší. Ani druhého dne neodvážil se Ivan říci něco otci a třetího dne rozneslo se po obci, že starosta pytlačí. A jak drze! S puškou v ruce chodí po okolí a v celém obecním revíru proti právu střílí. Dnes měli k obědu zajíce, kterého zastřelil včera.

,No, to se podíváme,’ rozzlobil se Bragič, ,jestli starosta může pytlačit!’ Zavolal pandury, poprosil je, aby ho podporovali v jeho právu, a večer šli číhat na pytláka-starostu.

Ivan toho dne bloudil po okolí a přemýšlel, jak má tu neblahou historii urovnat, a když vracel se sklíčeně za večera domů, slyšel z polí křik: ,Už starostu vedou ...’

Ivan obrátil své kroky, namísto domů šel na nádraží půldruhé hodiny cesty a ujel do Záhřebu.

Ze Záhřebu napsal domů dlouhý dopis, ve kterém prosil za odpuštění, že musil tak jednat, že Milica ... a že ... a že ...

Čekal na odpověď s hroznou úzkostí a třetí den po odeslání psaní zaklepal někdo na dvéře pokoje, a když otevřel, musil se zachytit kamen. Tak se ulekl; před ním stál starosta Kovalič a za ním Milica.

Starosta hnal se k němu.

‚Výborně jsi to provedl, hochu,’ křičel, podávaje mu ruku, a smál se upřímně. ,Považ si, povalili ti mě na zem a vzali ručnici. Přelhal jsi mne, ale vidím, žes mne musil přelhat. Pak se všechno vysvětlilo a usmířili jsme se s tatíkem. Večer pili jsme v obecním hostinci už spolu jako jindy a teď chodím na čekanou s tvým otcem den co den. Mám tě odvézti domů.’

To je ta celá historie,“ pravil, dívaje se na svou mladou ženu, „jen tolik ještě řeknu, že místo g ve slově Bragič dejte ž a řekněte Bražič, neboť toto přihodilo se mně a zde Milici.

A vy,“ obrátil se ke mně, „můžete si do poznámek zaznamenat: Privatno loviště ...“ A to jsem také udělal.