Proč se zbláznil prof. Ressler

 

 

Slavný antropolog Virchow praví, že naprosto nestačí říci, že hlavu člověka lze odvoditi od opice, nýbrž že nutno ukázati, od které opice a to se dosud nikomu nepodařilo.

Téhož mínění byl i profesor Ressler. On prozkoumal celou řadu lebek, které považovány byly za lebky pračlověka a také napsal velice zajímavé pojednání o lebce, které skončil prohlášením, že nalezená lebka patří buď šimpanzovi, nebo orangutanovi, nebo mladé gorile, či člověku prehistorickému, neznajícímu číst ani psát ani oba zemské jazyky, neboť hrbol nadočnicový jest jen bídně vyvinut.

Profesor Ressler byl známý učenec. Kdysi našel kost spánkovou a bystrým dohadem uznal, že majitel té kosti spánkové kulhal na levou nohu a to asi mezi čtvrtým a třetím tisíciletím před letopočtem křesťanským. Vyskytli se ovšem i protivníci, kteří tvrdili, že nalezený kousek spánkové kosti kulhal na pravou nohu a nikoli na levou, ale tito protivníci byli umlčeni polemickým článkem profesora Resslera: „Jak mohl kulhat na pravou nohu, když mu tu nohu sežral medvěd jeskynní?“ V článku tom dokonce udával profesor Ressler, že onen nešťastník potkal onoho jeskynního medvěda mezi pátou a šestou hodinou odpolední 5. května roku 3917 před Kristem.

To bylo překvapení! Protivníci jeho zmohli se jen na ironickou poznámku: „Profesor Ressler zamlčuje nám ještě jedno, a to, jak se vlastně ten dobrák jmenoval.“

A profesor Ressler odpověděl: „Přejete-li si to vědět, zde to je: Jmenoval se Rora, neboť byl rodem Etrusk, ztratil v patnácti letech matku, otce neznal a jeho kožešina, kterou si obtáčel kolem těla, byla strašně prožrána od molů, takže v osmnácti letech musil si pořídit novou. Ve dvaceti letech vysmekla se mu jednou sekera z ruky a rozbila hlavu jednomu členu jeho kmene. Za trest měl být obětován, ale na přímluvu dcery pohlavára mu byl mu darován život. Přejete-li si vědět ještě nějaké podrobnosti, mohu sdělit dále, že měl na břiše bradavičku a že trochu šišlal.“

Tohle všechno věděl profesor Ressler ze spánkové kosti, kterou uchovali v muzeu až do té doby, kdy jiný známý antropolog u příležitosti své studijní cesty ve spánkové kosti proslulého etruského válečníka Rory shledal úlomek z lebky kočky domácí. Byl z toho velký vědecký skandál a nejhůř si to odnesl onen učenec, neboť muzejní komise konstatovala, že to není žádný odštipek z lebky kočky domácí, nýbrž že to je kousek kosti z lebky koně. Mladý učenec zdrcen v noci tajně ujel a na hranicích dal se přejet vlakem.

Tato maličká vědecká epizodka ovšem nijak nepodryla slávu profesora Resslera. Týž zabýval se poslední dobou atavismem a shledav na sobě, že má stejně zubů, jako orangutan, dospěl k nezvratnému názoru, že bude již v zájmu vědy nutno, aby se oženil a plodil potomstvo. Jako vřelý přítel teorie descendenční hledal proto ženu se známkami degenerace, zejména s hlavou šišatou, která by se podobala lebce kočkodana, neboť on sám měl hlavu samce orangutana, jak vypravuje ve svých pamětech. Za tím účelem procestoval hlavně ony krajiny, ve kterých nalézá se typická rasa černošská, přivezená do Ameriky před několika stoletími z krajin střední Afriky od jezera Njance-Njanga. Tento černošský typus nalezl v Alabamě v Severní Americe, kdež po čtyřměsíčním hledání podařilo se mu najíti ohyzdnou černošku s hlavou gorily a šimpanze dohromady.

Dosti nesrozumitelné poznámky, jež provázely pozorování jeho budoucí ženy, jsou: „Při celkové konfiguraci hlavy nutno pak počítati se sklonem šupiny kosti čelní. Úhel, který se nehodí na hlavu této černošky, jest Daubentonův, neboť netvoří přímku položenou skrze opisthion a basion s přímkou spojující dolní hranu očnice s opisthion a úhel Brocův, u něhož čára první jest táž, druhá pak vychází od basion. Se všemi těmito mírami, jakož i s vypočítaným kubickým obsahem mé černošky nejsem naprosto spokojen.

Poté následovala stručná poznámka: „Mému sňatku s černoškou Amálií bylo požehnáno v chrámu Páně Sv. Ducha v Oklahomě.“

A nyní čekal vzdělaný svět antropologů, jak to dopadne. A nejvíce byl žádostiv sám profesor Ressler, který velice rád, když si na černošku zvykl, prováděl své antropologické pokusy.

A nyní považte jeho překvapení, když se mu přesně devátý měsíc narodil malý Indián! A proto právě zbláznil se pan profesor Ressler a jedině v řídkých případech, kdy se mu vrací trochu rozumu, vzpomíná si, že jeho černoška, než si ji vzal, sloužila u jednoho indiánského obchodníka s kořalkou. Jinak jest jeho rozum obhleněn, kdekoliv může se zmocnit tužky nebo kusu uhle, píše na stěny svého pokoje:

„Držíme-li se při určení této lebky na způsob měření německého, jest lebka tato dolichocefální, dlouholebá, držíme-li se způsobu francouzského, jest brachycefální, krátkolebá, lze ji tedy bráti za mezocefální, prostřednělebou.“