Procházka přes hranice | Spravedlnost v Rusku

 

 

I. Šťastné dopoledne

Z Krakova přes Červený Kámen jsou dvě hodiny na ruskou hranici u Bosotówa. Nežli jsem však urazil tuto vzdálenost tam i zpět, na granicu a z granici do Krakova, trvalo to půldruhého měsíce. Podivuhodná ta událost přihodila se takto:

V Zakopaném seznámil jsem se před šesti léty s mladým nadšeným historikem, Polákem Szczeszyňskim. Mladý muž byl spíše prehistorik než historik, hledal kurhany, podivné mohyly neznámého národa a ve mně jako v Čechu viděl příslušníka země, která oplývá nalezišti skrčených koster.

Proto ke mně přilnul jako k jeskyním v Maguře, neboť on kromě kurhanů hledal také stopy jeskynního medvěda a měl po nějaký čas fixní ideu, že v údolí Dunajce musí kromě nějaké předpotopní lidské lebky nalézti také zbytky jeskynní hyeny. Konečně ho to pustilo a jednoho dne mně oznámil, že pojedeme do Krakova a v okolí mezi Mazury že budeme pátrati po kurhanech.

Jeli jsme tedy a v Krakově pod Wawelem najali si pokojík u vdovy po inženýru Dembiňském. Byla to vzdělaná dáma, která pila mocně jerzabinku, uměla zpívat všecky mazurské písně, recitovala nám sladkou Konopnickou, vařila nám sekanou pečeni s praženým ječmenem a kávu z pražených žaludů.

Znala výborně celé okolí a posílala nás na výlety do Zatom, Skawiny a jednoho dne přišla se zprávou, že na ruských hranicích u Bosotówa za Červeným Kamenem jest mohyla v březovém háji, kde prý Tataři zahrabali jeptišku.

Prehistorik Szczeszyňski políbil jí ruku na znamení díků, pak jsme jí řekli, že jí to bůh oplatí, vzali jsme si pět korun do kapsy na útratu, které jsme si od ní vypůjčili, vyrazili jsme po zaprášené silnici za pěkného srpnového jitra na Červený Kámen k ruské hranici přes Vislu.

Po cestě pravil prehistorik, že posledního Tatara naraziti dal na kůl roku 1321 kněz Marcius u Kakonie v Zatomi, z důvodu, že je pohan. Jeptišky že v Krakově byly dosazeny až roku 1438, tedy že pověst o zahrabání jeptišky Tatary jest nesmyslem, historickým omylem. Bude-li však ona mohyla tvaru kuželovitého, bude to nejlepším důkazem, že onen neznámý národ, který takovým způsobem pohřbíval své mrtvé, dostal se až sem do těch krajin, ačkoliv se předpokládalo, že nejvýchodnější jeho stopy sluší hledati u Stanislavova.

O tom, kdo byl ten neznámý národ, můžeme jen se dohadovati. Buď to byli permští Vogulové, možná Varjakové, či některý kmen pravěkých Mordvinů, či Uzbekové, nebo lidé čeledi prafinské, možno též, že kaspičtí Permjakové.

„Já si vyberu,“ řekl jsem.

To rozčililo pana Szczeszyňského. „Snad netvrdíte, že to byli Skytové, kteří dle nejnovějších výzkumů potloukali se kol Černého moře a do těchto krajin se nedostali a naházeli na mrtvoly praobyčejné mohyly, docela sprosté kurhany, jako když plácnete kus hlíny na zem. Kurhany beze všeho systému, ve kterých nenaleznete ani oblázku, jen prst, jako když krtek vyhrabe kupky na louce!“

Šli jsme mlčky dále. Prehistorik byl rozčilen a měl kromě toho pětikorunu v kapse, takže bylo v tom parnu nebezpečno si ho rozhněvati, když jsem neměl ani haléře u sebe. Neříkal jsem ani slova a tak jsme došli na kopec. Tam jsme si pohodlně sedli u nehlubokého příkopu silnice a pan Szczeszyňski řekl vážně: „Pochybujete snad o správnosti mých názorů? Pochybujete o předcích Varjaků, Mordvinů, permských Vogulů, Varjaků, Uzbeků, nevěříte snad v existenci čeledi prafinské? Pochybujete o kuželovitých mohylách? Mám vám říci, že jsem objevil stopy samojedské kultury na rovině u Podwoloczisky? A u Samboru že jsem našel v kurhanu stopy kultury Mečerjaků, kus rozštípnuté kosti s typickým zářezem? Pochybujete-li o tom, jen to řekněte a já vám to dokáži.“

„Rozhodně o tom nepochybuji!“

To ho uspokojilo a šli jsme dále z kopce do kopce, až došli jsme k poslední krčmě na rakouské půdě.

Naproti je rakouská celnice a nahoře na silnici zelené sloupy a kláda přes silnici, uzavírající vchod do carstva. Tam bylo vidět komoru ruskou a jízdní kozáky pohraniční stráže.

U rakouské celnice jest také c. k. četnické velitelství, z kterého mají příjemný pohled na krčmu. Pohled ten jistě svádí a proto když jsme vešli do této krčmy, viděli jsme tam sedět finančníky a četníky z protější budovy, kteří se mezi sebou právě přeli o tom, jak se německy řekne polské slovo „nastój“. Konečně to rozluštil jistý četnický strážmistr, který vykřikl „Die Tinkture“. Šťasten tím nápadem vypil naráz půllitr mizerného osweczimského piva.

My jsme si raději dali jalovcovou se sodovou vodou a pak jsme se dali do zábavy se strážci rakouské bezpečnosti a říšských financí.

O hledané mohyle mohl nám podati zprávu zkušený četnický strážmistr. Nevěřil také tomu, že tam Tataři zakopali jeptišku. Byli by je přece četníci zatkli a on myslí, že jest to hrob podloudníka, kterého tam zahrabali finančníci. Ozval se také krčmář, židek z królestwa, že jestli velkomožní pánové dovolí a nebudou se na něho hněvat, že prý říkají chlopi, že ona mohyla v březovém háji je hrobem krále Sobieského.

Prehistorik vyskočil a vyložil židkovi, šermuje mu pod nosem, stručně dějiny Polsky a kde vlastně leží král Sobieski.

Poctivý židek vyložil nám pak, jak zmíněná mohyla nachází se na samých hranicích ruských, když se z Bosotówa člověk vydá na granici přes březový hájek. Křoví nalevo patří Rusku, roští napravo Rakousku.

Rozloučili jsme se se všemi a slíbili, že se za dvě hodiny vrátíme.

Bohužel vrátil jsem se až za půldruhého měsíce. To už byl četnický strážmistr nebožtíkem. Utrápil se chudák nudou, ve kterou je začarována taková špinavá četnická stanice na haličské vesnici.

Dnes uplynulo šest let od té doby a prehistorik Szczeszyňski snad se doposud z Ruska nevrátil. Posledně přišla zpráva, že ho rakouské velvyslanectví v Petrohradě reklamuje z měděných dolů v Irkutsku.

II. Nešťastné odpoledne počátkem smutných dnů.

Nalevo ruské křoví, napravo rakouské křoví! Cesta těmi houštinami, po kterých jsme šli, patří tedy Rakousku. Šli jsme tiše, naslouchajíce zpěvu ptáků v březovém háji, když tu náhle vynořily se z ruského křoví dva páry rukou v zelené uniformě.

Svalnaté ruce vtáhly nás přes ruské křoví do ruského carstva a současně zahřměly nám do uší dva výkřiky: „Iměješ rubla? Máš rubl?“ Promluvili tak dva donští kozáčkové od pohraniční ruské stráže. Kozáčkové s tesklivýma očima jako jejich teskné stepi, které opustili, aby přetahovali chodce z rakouského na carské území.

„Nemáme rubla,“ odpověděli jsme jako jedním dechem.

„Proč tedy bez rublů lezete do carstva? Ukaž pašport!“ obrátil se ke mně můj kozáček.

„Nemám pašportu a nechtěl jsem překročit carskou hranici!“

„Ale jsi v Kielecké gubernii, holoubku,“ domlouval druhý, „Kielecká gubernie, velká a slavná gubernie! Vládne nad ní car pravoslavný a kníže Danilov gubernátorem. V Kielcích, hlavním městě, výčepy carské vodky, nejlepší ze všech jižních gubernií. A v této slavné gubernii nyní stojíte, holoubkové, dejte ruble na vodečku a rodinu vaši bůh ulituje, nejvyšší slitovník, lidé křesťanští. Nedáte-li rubla, povedem vás přestupníky na komoru.“

„A na komoře jsou přísní činovníci carští,“ doplňoval první, „dají vás odvézt do věže v Měchówě a do velikého vězení v Kielcích. Odtud ku správě finanční do Kyjeva a z Kyjeva, jak jim svědomí rozkáže. Bez pašportu kdo vnikne do carstva, tu ho vyšetřují, zdali nelegálnou literaturu nechce přenést přes hranici, knížky proti bohu pravoslavnému, či kávu zdali nepřenášel nebo řeči nešířil v kraji, nežebral a nekradl. Dejte, holoubkové, každý rubl, nemáte-li, tož padesát kopejek! Vodečku vypijeme a ukloníme se na vaši počest a řekneme doma rodičům, že i na granici chodí bohatýři.“

Vtom po pěšině vedle za křovím ozval se dupot koně a objevil se strážmistr ruské jízdní pohraniční stráže. Jel přímo k nám. Jakmile ho spatřili, zasalutovali a zcela nevinně volali naproti: „Zdravstvujte, neimějou pašporta i chatěli nám rubla dát!“

„Pašol! Na komoru!“ zařval strážmistr. Kozáčkové vzali nás mezi sebe a aby to strážmistr slyšel, hlasitě volali: „To nelze, aby někdo podplácel carského kozáka!“ Strážmistr jel za námi a kobyla nás kousala do ramene, až přišli jsme ku dřevěné vojenské stanici v lese.

A nahoře na vrchu tyčila se a rýsovala prožluklá mohyla.

„Tvar kuželovitý,“ vykřikl radostně prehistorik a zahloubal se v mlčení filozofa.

Před vojenskou stanicí seskočil strážmistr s koně, pokynul, abychom vešli, vyhnal oba kozáčky a zatímco jeho kobyla se venku pásla, chodil po místnosti práskaje bičíkem do jezdeckých bot.

Náhle před námi stanul: „Nevím,“ řekl dívaje se nám do očí, „co s vámi udělám. Rozhodně nevím. Jste, jak vidím, řádní lidé, ale uplácet carské vojsko...“

Namítali jsme...

„Držte hubu, holoubkové,“ pravil přísně, „jsem na rozpacích, pomlouváte carské vojsko. Toť těžké přečiny. Bez pašportu, uplácet, pomlouvat... Je s vámi zle, velmi zle. Těžký je vzduch ve vězení...“

Počal chodit rozčileně po místnosti a pak podruhé stanul před námi a dívaje se na nás lítostivě pronesl tklivá slova: „Dejte, vaše blahorodí, deset rublů pro chudé!“

Ukázali jsme mu mlčky své peníze, všech třiaosmdesát haléřů, které nám zbyly z pětikoruny.

„Ach,“ řekl nemile překvapen, „víc nemáš?“

„Nemám,“ odpověděl prehistorik.

Těžký boj rozhostil se v duši strážmistra Osipka Ivanoviče. Má za třiaosmdesát haléřů zradit Rusko? Byl to charakter! Prohlédl nám kapsy a když viděl pořád jen těch třiaosmdesát haléřů, strčil je do kabátu prehistorika Szczeszyňského, vystrčil nás s proklínáním ze dveří a venku kozáčkům povelel: „Pašol na komoru!“

Vedli nás tedy na komoru, vojenskou hlavní stanici, celní a finanční zároveň. Pruh silníce u komory obsazen byl vojenskými pohraničními hlídkami a po silníci bylo viděti do milého Rakouska, na poslední krčmu, kterou jsme před dvěmi hodinami opustili a kterou jsem měl spatřit až za půldruhého měsíce.

Ubohý prehistorik, jak jsem již řekl, je doposud prý někde v Irkutsku.

III. Vlastní spravedlnost.

Na komoře náčelníkem byl Joachymovič Samoubranyj. Tento muž měřil vše dle zákona. Nad prehistorikem se usmál. „Mohyly,“ pravil poté tiše, „přivedly vás do neštěstí. Velké vaše provinění! Bez pašportu přes hranici, podplácet hlídku, chtít podplatit strážmistra, zlehčovat carské vojsko, s nedostatečnými prostředky peněžitými přejít hranici... Ne, pánové, zde nelze se slitovat nebo oči přimhouřit. Zde třeba carským zákonům vyhovět a zjednat carským úřadům zadostiučinění. Jste zatčeni a zítra vás odvezou do Měchówa v Kielecké gubernií. Máte dokumenty?“

Neměli jsme přirozeně nic, jako bezstarostní lidé, kteří si vyjdou na procházku za město.

„Vy nemáte dokumentů? Tedy bez dokumentů do carské říše. Neslýcháno. Zavolám písaře!“

Písař se objevil ve staré uniformě. „Piš, Vasiljo, co ti budu diktovat... Slavnomu okružnomu sudu v Měchówě. Přivezených dvou individuí dobře zamkněte. Podplácejí úřady a peníze nemají. Ne - to škrtni, toť nelogické. Piš: S posledními kopejkami snažili se vojenskou hlídku podplatit. Přistiženi nadřízeným strážmistrem potupili carské vojáky. Napiš, že řekli o nich sviňa. Není to pravda, ale v úředním protokole to, pánové, nesmí scházeti. Pak totéž nabídli i strážmistru, který je dopravoval na komoru. Napiš, že též řekli sviňa! A na komoře že tobě, Vasilko, také sviní přezděli. Pak piš, že dokumenty nemají, že bez pašportu přešli do carstva a že jsou bez prostředků, veřejné dobročinnosti na obtíž. Piš, že směle vypovídali, že činí potměšilý dojem a že mluví o mohylách. Podepiš za mne a přitiskni pečeť, zavolej kozáka Bodriku, ať jim dá napít čaje a zavře do konírny!“

Tak se stalo.

Ráno nás odvezli do Měchówa. V Měchówě nás zavřeli podle rozkazu. Pak na nás zapomněli na týden, jen nějaký muž s holí vstrčil nám denně bochníček chleba a trochu vody. V té smrduté díře nebylo ani pryčny. Spali jsme na zemi a divili se, že nedostáváme vší.

Potom k nám zavřeli nějakého polského chlopa, který plivl náhodou na ikonu v krčmě. Pravil, že se nehněvá na boha. Nešťastníka odvezli druhého dne do Kyjeva.

Nás pak co chvíli odváželi z vězení do vězení. Potom nás oddělili. Nikdo nás nevyslýchal. Prehistorika odvezli také do Kyjeva a mne do Kíelců.

V Kíelcích předvolali mne konečně po měsíc trvajícím utrpení do kanceláře a pravili, že se ztratily listiny o tom, co jsem provedl. Poněvadž však neví se, co se vlastně stalo, že mám si najíti byt a že mne odsuzují k nucenému pobytu ve vlastním bytě po dobu jednoho týdne.

Nato mně strážník najal byt (kdo to zaplatil, nevím) a hlídali mne po celý týden.

Poněvadž pak byl bych zatím umřel hlady, nemaje kopejky, přicházel vždy strážník nahoru a nosil mně z protější restaurace obědy a večeře a láhev vodky, kterou sám vypil. (Také nevím, kdo to zaplatil.) Za týden pak odvedl mne do guberniální budovy, kde v kanceláři v departementu šestém bylo mně sděleno, že jako obtížný cizinec jsem nařízením guberniálním po návrhu městského kurátora a soudního dvora vypovězen navždy z Ruska.

Nato mne vsadili do bryčky, jeden voják si sedl vedle a po dvanáctihodinné jízdě byl jsem opět na nešťastné hranici.

Potom otevřely se šraňky ruského území za slavnostního naladění úřednictva komory a vojenských stráží a vystrčili mne navždy z Ruska.

Za dvě hodiny byl jsem v Krakově, vrátiv se z dvouhodinové procházky ku hranici za půldruhého měsíce. Ale ubohý prehistorik čeká šest let na návrat do vlasti.