Profesor Wagner

 

 

Profesor Wagner šel ve šlépějích dr. Jindřicha Landois, který jak známo napsal obsáhlé vědecké dílo o hlasech a zvucích zvířat.

Profesor Wagner šel tak dlouho za stopou tohoto učence, až ho na cestě vědy předhonil svou znamenitou knihou Acridida, kobylky polní a jich zvukové ústrojí, ku kteréžto větě užil za motto vyjádření Aristotelova v jeho knize O zvířatech: „Ai akrides tois pédaliois pribousai poiousi ton psochon.“

Během dalších dvou let napsal odborné dílo o zvucích mouchy domácí (Musca domestica), ve kterém dokonce vyvrátil tvrzení svého učitele dr. Jindřicha Landois, že by jednotlivé pole zvukové čtyř bzučících aparátů domácí mouchy obnášelo na prsou 0.0083 mm. Dokázal, že přesné ohraničení těch polí je 0.00821 mm.

Dr. Jindřich Landois pokusil se sice mu nejapně odpovědít ve zvláštní brožuře s titulem 0.0083 či 0.00821? Příspěvek k hlasům zvířat, tím však si počal sám kopat hrob a když profesor Wagner napsal dílo Hudební motýlové, byl dr. Jindřich Landois dokonale pohřben a s ním i známí badatelé v tomto oboru, Kirby a Spence, ba dokonce po vydání oné knihy mluvilo se špatně i o mrtvolách, jako o Réaumurovi, který kdysi uveřejnil knihu o zvuku Acherontia atropos O. s mizernou nevědeckou větou: „qu’il (zvuk) était produit par les frottements des tiges barbues contre la trompe“ (Viz Mémoires pour servir á ľhistoire des insectés. Tom II. Partie II. Septiéme mémoire p. 51. Ainsterdam, chez Pierre Mortia 1737.)

Po této popravě živých i mrtvých učenců následovaly po třech letech knihy Stridulační aparáty brouků, Povšechná nauka o zvucích hmyzu a konečně za pět let vrchol jeho činnosti, kniha Počet záchvěvů při tónech hmyzu dvoukřídlého, kde byl snesen materiál pro vědu nesmírně důležitý.

C, D, E, F, G, A, H, a to kontraoktávy, velké oktávy, nepodškrtané oktávy, jednou podškrtnutá oktáva, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, kupř. zvuk

Většina učenců tomu nerozuměla. Byl jmenován čestným členem několika akademií.

Pokud se týče společenského života, profesor Wagner nebyl samotářem. Naopak. Chodil rád do společnosti a uměl obratně zavésti hovor na hlasy zvířat. Byl v tomto ohledu obávaným člověkem v kavárně, v restauraci, v divadle, v tramvaji, ba dokonce byl již dvakrát vyveden z kostela, vykládaje jednou jakémusi dědečkovi o zvucích červotoče a podruhé jakési paní o zvucích štěnice, která lezla této po sukni.

Jednou přišel na své výzkumné cestě po venkově do jakéhosi hostince, kde poručil si oběd. Přišla polévka, ve které pozoroval k svému úžasu, že se něco hýbe. Pomohl tomu tvoru ven a zavolal hostinského.

„Milý příteli,“ řekl srdečně, „našel jsem ve vaší polévce živého brouka.“

„To tam musel teď spadnout,“ odvětil klidně hostinský, „jinak by se byl rozvařil.“

„Připouštím,“ odvětil profesor, „ale brouk, kterého jsem vytáhl, je z toho druhu, jehož tak snadno nenalezneme v polévce. Jest to hrobařík Necrophorus vespillo, nejobyčejnější druh hrobaříka. Má dva černožluté pruhy na krovkách. Opakuji ještě jednou, v polévce ho nenalézáme. V polévkách nacházíme potemníka moučného, Tenébrio molitor, časem pilouse černého, Calándra granária, často skočí do polévky leskle hnědá a bezkřídlá blecha domácí, Pulex irritans čili blecha dráždící, v krajinách tropických padají do polévky moskyti, u nás moucha obecná. Časem v polévce najdeme i štěnici obecnou, Acánthia lectulária, která v tom případě mine se s povoláním, neboť překlad lectulária znamená v posteli žijící. V Banátě vytáhl jsem z omáčky štíra evropského neboli štrupana, Scorpio europeus a kde v hospodách a domácnostech nejsou ani ježkové ani sirné páry po ruce, tam naleznete, milý příteli, přečasto v jídlech švába obecného (Periplanéta orientalis), periplemés je řecky a znamená to pobíhající. To je vše - co nachází se pravidelně v pokrmech, ale Necrophorus vespillo? Velmi, velmi zřídka. Těší mne, že mohu vás poučit, jakým způsobem hrobaříci vydávají své zvuky. Burmeister již zmiňoval se o tom, že patří do onoho druhu brouků, které hlasy vydávají třením svých krovek. Zvuk ten jest jakýsi jemný bzukot, který přechází v tiché kňourání grújgrú.“

Hostinský se dopálil. Chytil profesora a vynesl ho ze dveří. Pak hodil za ním klobouk a křičel: „Chodí k nám jinčí páni na oběd a žádný z nich nenadělal pro takovou maličkost tolik řečí...“

Za učencem házeli pak synové hostinského kamením.

***

„Drahý hochu,“ pravila ke mně slečna Olga, když jsme se zas po třech měsících sešli, „chtěla jsem se postarat o vaši budoucnost, neboť jistě chápete, že učenci v oboru bádání o hlasech zvířat mají velkou protekci u ministerstva kultu a vyučování.“

Nechápal jsem.

„Ještě nevíte, kam biji?“

„Naprosto.“

„Drahý hochu, chtěla jsem si vzít profesora Wagnera za muže.“

„Jsme přece rozumní lidé,“ pokračovala, když viděla, že se mne to nemile dotklo, „a zajisté uznáte mou dobrou snahu. Byl byste mým domácím přítelem a já bych svému muži se o vás pochvalně zmiňovala tak dlouho, až by vás protežoval. Bohužel profesor Wagner odolal mým nástrahám a tak vám nezbývá než objímat mne svobodnou.“

„Poslední večer,“ vypravovalo mně to rozumné děvče, „strávila jsem ve společnosti pana Wagnera. Znáte přece krajinu na jihu u Hluboké. Ty rybníky v lesích, na hrázi takového rybníka jsme toho večera seděli. Nevzala jsem si ani šněrovačku toho dne, aby pan profesor popřípadě nepoškrábal si ruce o kostici. Ale všechno marné. Vrážela jsem rozpustile do něho a myslíte, že se usmál? Vykládal mně o zvucích mušlí a hlasu šneků.

Když jsme seděli na hrázi, sedla jsem si těsně k němu, upravila jsem si sukni tak, že bylo vidět mé hedvábné punčochy i lem hedvábné spodničky. A věříte, že ani pak nepřestal mluvit o hlasu šneků? Pane profesore, řekla jsem, když už mi to bylo dlouhé, víte, že jsme zde úplně sami? A víte, že jsou slečny, které vás milují?“

„Brekekekekex koax, koax!“ ozval se na to profesor, „quad, quad, quad, quad. Krax, krakekax, klunkerlelunk! brekekekekex, koax, koax!“

„Lekla jsem se: Pane profesore!“

„Quack, quok, quuk, quek, quik!“ odvětil zadumaně. Vtom ozvaly se ze všech stran žáby.

Profesor Wagner chopil mne za ruku a řekl: „Slečno, má teorie je úplně správnou. Žáby začínají kvákat v této stupnici. Vyňal kus papíru a napsal:

Nechte si ten kousek na památku,“ pravil dále, „a schovejte ho, až budete zas mluvit o slečnách, které mne milují. Nejbližší svou knihu, O zvuku skokanů zelených, Rana esculenta, vám pošlu... Pak jsme šli mlčky domů.“

„Co tomu všemu říkáš?“

„Že profesor Wagner jednou za svého života neprovedl oslovinu,“ odvětil jsem objímaje Olgu.