Průvodce po ničem

 

 

Úvod

Kdyby se vyskytl odvážný člověk, který by přečetl několik set knížek, které autoři s neobyčejnou drzostí nazývají Průvodcem, nemám žádné pochybnosti o tom, že by takový občan úplně zblbl a nic jiného nedělal, než používal oněch frází a velkolepých obratů, jichž používají všichni ti, kteří sestavují své Průvodce po hradech, zámcích či městech.

Tento zpitomělý a zblblý občan opakoval by neustále tyto věty: „Mé oko zírá jiskrným zrakem v okouzlující panoráma...“

„Mé oko se nemůže pohledem nasytiti...“

„Mé oko utkvělo...“

„Oko mé maně pozoruje...“

„Oko naše je upoutáno...“

„Můj pohled pospíchá...“

„Náš pohled letí...“

„Oko naše našlo a spěchá výš...“

„Náš zrak se namáhá...“

„Znovu oko naše zří...“

„Poskakující zrak...“

„Oko naše se ustálí, aby odpočinulo, aby vidouc nevidělo...“

„Půjdeme-li po cestě, zrak náš vidí...“

„Ohlédnouce se, bystrému oku pohled neujde...“

„Sledujeme-li dále, zrak mimoděk vidí...“

„Milý pohled se naskytuje...“

„Zrak náš utkvívaje, je zříti...“

„Rozhlédneme-li se, pohled maně utkvívá...“

V těch Průvodcích vypadá to tak, že kdyby člověk měl přesně postupovat podle toho receptu, zakroutil by si krk po těch rozkazech v knížkách: „Ohlédněme se poohlédněme vpravo - obraťme své zraky - přimhuřme oko - otočme se vlevo - zírejme kupředu, přelétněme rychle obzor až v dálavu - zastavme se...“

Můj bože! Co by asi z takového nešťastníka zbylo! Napřed by se začal točit čím dál tím rychleji kolem své osy, přičemž by mu začaly vytékat oči z důlků a nakonec by se rozplácl v dálavu a zbylo by z něho jenom trochu kaše, ze které by vyzývavě trčela knížka Průvodce s otevřenou první stránkou, kde to začíná: „Tak asi vypadal biblický ráj! Zanícen a nadšen zvolal jeden z návštěvníků...“

Přikročuji tedy k vydání svého spisku Průvodce po ničem.

Předmluva

Přítomné dílko musí dle mého přání vyplniti citelnou mezeru v naší cestopisné literatuře. Naši turisté velice chybují, vyhledávajíce místa, kde něco zbylo a kde celé okolí působí na člověka nejmocněji krásou krajiny.

Můj spisek se bude podrobně zabývat macešsky zanedbávanými krásami Ničeho.

Bude to tedy Průvodce po místech, kde vůbec nic není, takže odpadá každá možnost, aby zrak po něčem pátral a tím povstalo nebezpečí, že by si nebohý turista ukroutil krk.

Práce se sestavením tohoto dílka byla velice trudná, poněvadž jsem nemohl použíti žádných pomůcek již vzhledem k tomu, že místo, které se popisuje, nemá žádné historie, žádných historických památek a žádného místopisu.

Povinné díky vzdávám na tomto místě neznámému vagabundovi, který v té končině, kde není žádných památek a žádné krásy v okolí, ležel v trávě s lahví kořalky a upozornil mne na to, že je zde také pěkně.

I

Přijdeme-li na ono místo, kde není nic, oko naše marně hledá vyhlídku, neboť se nalézáme v místech, kde je soustředěno veliké nic. Nemůžeme však tvrdit, že bychom se snad nacházeli v rovině. Ani rovina tu není.

Fyzikální zeměpis nemá pro to vůbec pojmu.

Návštěvník pozoruje ihned, že není nic ani před ním, ani za ním, ani nad ním, ani pod ním.

Aby oko marně nehledalo, upozorňuji návštěvníky tímto seznamem předmětů, které nenajdou a kterými se též oko překvapiti nemůže. Je to velká výhoda, poněvadž oko nemůže těkat po těchto předmětech, jichž tu není.

Schází tu:

1/ Tmavé zelené lesy.

2/ Žírný úrodný kraj s vlnícím se osením.

3/ Modravý vzduch.

4/ Ohromná prostora.

5/ Pestrý koberec květin.

6/ Obláčky a ovocné zahrady.

7/ Uhánějící vlak.

8/ Pahorky a potoky.

9/ Věže měst.

10/ Zříceniny a venkovské kostely.

II

Upozorňuji dále návštěvníky této památnosti, že zde nemohou sledovati žádné cesty. Cest vůbec není. Byly-li tu nějaké cesty, nemůže se toho návštěvník dopátrat ani od nejstarších pamětníků, poněvadž ti již patrně dávno vymřeli, ba jest domněnka, že zde vůbec žádného místního obyvatelstva nebylo.

Marně také pátráme po nějakém okolí.

III

Protože toto místo nemá historie, odpadá samo sebou pokračování této kapitoly.

Doslov

Děkuji tímto všem čtenářům, kteří toto vydrželi číst až do konce.

Dílko toto má být novou vzpruhou k dalšímu tvoření po Zlámaných i Nezlámaných Lhotách.