První porada ministra železnic pátera Šrámka s odborníky

 

 

Ministr železnic páter Šrámek dal k sobě zavolat sekční šéfy a promluvil k nim: „Nežli budeme společně uvažovat o nových reformách týkajících se svěřených mně železnic, prosím, pánové, bychom vzdali čest a chválu Nejvyššímu. Prosím, pánové, byste říkali za mnou: „S Tebou, Ježíši Kriste, a ve jménu Tvém počínáme úřadovati. Ty, jehož svaté jméno dnes jako ministrovi obzvláště je drahé, Ty, svatý Ježíši. Tvé jméno, před nímž každé koleno kleká ...“

„Klekněme, pánové,“ přerušil modlitbu páter Šrámek. „Tak ... Tvé jméno budiž velebeno. Budiž nám, nejvyšší Ježíši, při správě železnic pomocníkem, slitovníkem při železničním rozpočtu a potěšitelem na všech tratích republiky, nevyjímaje lokálky. Milost Tvá, ke všem železničním zřízencům, organizovaným v Československé straně lidové. Důvěřuji v Tvé svaté jméno. Tys síla má. Pročež, vstupuje na místo ministra železnic, obnovuji s Tebou smlouvu. Jako ministr železnic patřím Tobě, jedině Tobě. Jsem Tvůj, ó Ježíši! Amen!“

„Nyní prosím, pánové, vstaňme,“ řekl páter Šrámek a usedaje na křeslo pokračoval se sepjatýma rukama: „Za minulého mého předchůdce, jak jsem se dověděl z novin, nebylo to s našimi železnicemi v pořádku. Řídil železnice muž, který byl velice vzdálen přirozeně duchovního života svých podřízených. On, Antikristův syn, nestaral se, zdali jeho podřízení navštěvují pravidelně chrámy Páně, zdali se klaní Bohu v duchu a pravdě, zda slovo boží v kázání nebo v křesťanském cvičení poslouchají, před jízdou po trati oběti mše svaté s nábožným účastenstvím přítomni byli. A následky byly hrozné. Řekněte mně, pánové, jak může takový výhybkář nevěrec s prospěchem řídit lokomotivu, když myslí ne na Pána Boha, který by mu v jeho těžkém podniku nápomocen byl, ale na články ve Volné myšlence? Může takový brzdař nevěrec správně telegrafovat na nejbližší stanici, že vlak již vyjel z nádraží, a přednosta stanice, který odešel od víry, ve které byl zrozen, může vytopit mašinu na přiměřenou rychlost udávanou v semaforech?“

„Ne, pánové,“ pronesl oduševnělým hlasem páter Šrámek, „to všechno ti lidé vykoná ti nemohou, poněvadž ztratili důvěru a víru v Boha. Oni vykonávají své povinnosti velice mdle. A přece vlak uhání po trati, odkud vidět sochy svatých a světic božích podle cesty, a ty by měly každému průvodčímu uváděti na mysl tolikeré svaté události, tolikeré příklady hrdinné ctnosti, které vybízejí k věrnému následování: .Konej na dráze každý svou povinnost!’ Jak spasitelně mohlo by, ó Bože, působiti na železniční personál navštěvování Tvého svatého příbytku. Ale co jsem viděl, pánové? Nesčíslněkráte jel jsem drahou; posledně vyprovázeje naše poutníky, odjíždějící k Svatému otci do Vatikánu, a co jsem pozoroval? Z kostelů zní zvon, vyzývající věřící do chrámu Páně, ale na stanici stojí klidně přednosta stanice a železniční personál a ani jim nenapadne, aby šli do kostela, aby si odskočili, třebas na chvilku, na mši svatou nebo na požehnání! Lajdákují se při každém příjezdu vlaku i po odjezdu na nádraží, zapomínajíce, že je věčně ztracena každá chvíle, které bídný pozemský železniční zřízenec a úředník nevyužitkuje, aby připravil sobě sám srdce k důstojnému příbytku., aby někdy vešel do nebeské vlasti.“

„Ano, pánové,“ pokračoval ministr Šrámek, když se chvíli odmlčel, „jest třeba důkladných reforem. Nejprve musíme železnice vrátit Bohu. Kříž Vykupitelův musí být vztýčen nad ministerstvem železnic, aby zjevil Toho, v Němž je spasení, život a blaženost. Zavedeme křtitelnice na železnice, aby ony připomínaly svatou smlouvu, kterouž jsem s Bohem a se svatou církví učinil. Ve vagónech první a druhé třídy pozlacený kříž nad poplašnou brzdou, ve vagónech třetí třídy kvůli úspoře prostý dřevěný kříž. V každém vlaku jedna vagónová kaple!“

Páter Šrámek vesele si zamnul ruce: „A může-li být u vojska polní kurát, proč by u železnice nemohl být železniční kněz, přidělený ke každému vlaku. Nové instrukce pro železniční zřízence! Jaké pole, pánové, pro nutné reformy v zájmu církve! Nechť žádný konduktér nepřistoupí k obecenstvu ve vlaku bez křesťanského pozdravu ,Pochválen buď Pán Ježíš Kristus’!“

Páter Šrámek uhodil pěstí do stolu: „A potom ať chlap teprve propichuje lístky! A jestli někdo neodpoví ,Až na věky amen’, ať platí kluk antikristská pokutu. A nepřijme se žádný zřízenec bez zkoušky z náboženství! Na komínech lokomotiv kříž! Na nádražních čekárnách ať mně visí obraz papeže a přesvaté Rozpětí. Rozumíte mně, pánové? A kdyby měla i celá dráha stát, každý zřízenec a úředník ať je mně organizován ve straně lidové. Stavme, pánové, nádražní kaple a kostely. Vychovejme železniční teology, kteří by při železničních neštěstích podávali svátosti umírajících.“

„Lurdská voda do nádražních studní,“ vykřikl páter Šrámek, nepozoruje v extázi, že ministerský kabinet se vyprázdnil.

Uděšení odborníci a sekční radové z ministerstva byli již na chodbě a s úděsem se dívali pootevřenými dveřmi, jak páter Šrámek klečí na židli a má ruce sepjaty a modlí se:

„Za ministra železnic, ó Bože, postavils mne mým podřízeným. Osvěť mne, abych veškeré povinnosti ku dráze a železnici náležitě poznal, a pomáhej mně, abych úřednictvo i zřízenectvo vždy v duchu Tvém vychoval, nevěřící zřízence trestal a všude na železnici na lásku Tvou upozorňoval. Veď mne, abych mohl vždy takto mluviti a jednati a jim se Synem Tvým říci: ,Pojďtež, železniční zřízenci, učte se ode mne v Boha věřiti, v něho na trati důvěřovati a jej z celého srdce milovati’. Všemohoucnost Tvá opatrujž mne jako ministra železnic, moudrost Tvá vediž mne v ministerstvu. Láska Tvá posilňuj ž mne na inspekčních cestách, bych v novém povolání svém svůj ministerský rezort k povznesení církve ukončil a s Tebou a šťastně po své demisi na nebesích shledal.“

A ulekaní sekční šéfové a radové slyšeli ještě, jak páter Šrámek seskočiv s židle zařval: „Ať žije přímé spojení Praha-Řím. Nastupovat.. .!“