Původní dopis z Cařihradu

 

 

Salem Alejkum! Pokoj s vámi, ctěná redakce! Přibyl jsem šťastně do Cařihradu a ubytoval se v Pere v evropském hotelu.

Blízko mne, asi ve třetím pokojíku nalevo, bydlí páter Tomáš Škrdle, redaktor Vlasti a předseda katolické ligy. Jakmile sultánovým irade byli křesťané prohlášeni za rovnoprávné s mohamedány, přijel sem, aby pomohl Turecko vyrvat z rukou nevěřících.

O těchto svých záměrech pěkně se rozpovídal včera večer, nasytiv se pilafem. „Holenku,“ řekl, toče prsty, „rostem. Uděláme z Turecka katolický stát a dočkáte se času, kdy po způsobu vídeňském v hlavním městě Turecka budou zasedat v městské radě samí turečtí křesťanští sociálové. Co se nepodařilo křižáckým výpravám ve středověku, podaří se nám. Všiml jste si zajisté řádových kněží. Všichni jezovité, benediktýni, dominikáni, vypuzení z Francie, vrhli se sem do Turecka. Všechny jeptišky táhnou nyní do říše pádišáha. Pokřtíme sultána...

Ano, pokřtíme sultána,“ uhodil pěstí do stolu, „a české duchovenstvo při tom nesmí scházet. Jaký to krásný úkol. Není to ovšem snadné. Já například jsem si ale koupil od Vymazala Turecky snadno a rychle: ,Zira Alláh teogiagie pú katar sebti ki..., neboť tak bůh miloval svět...‘ Pak jsem si koupil fez. Ostatní přijde všechno časem a naráz rozletí se do celého vzdělaného světa zpráva: ,Sultán pokřtěn Čechem, páterem Tomášem Škrdlem.‘

Pak vítězně se bude postupovat dál. Budeme zakládat katolické noviny v každém tureckém městě. Rozmnožíme se jako kobylky. Založíme školy katolicko-národní. I vnikneme do vojska. Budeme držet své požehnané ruce nad celým Tureckem a uvidíte, že za deset let uděláme z Turků takové ovce, že sultán bude moci klidně zrušit ústavu a zavést opět absolutismus a vládnout s pomocí naší.

V Makedonii objevíme turecké Lurdy. Budeme vydávat odbočku Sv. Vojtěcha pro Turecko pod názvem Hissar padišahaji (Pevnost pádišáha).

Ostatně začínám již pracovat.“

Po těchto slovech rozbalil balíček a ukazuje na vytažené předměty tázal se mne, zda vím, co to je.

„To jsou odlitky z vosku,“ a poučoval mne, že znázorňují sultánovy nohy. „Pošlu je zítra na Svatou Horu. Je to neomylný prostředek, jak uzdravit sultána z jeho revmatismu, navrátit mu mužnou sílu a zavázat si ho k vděčnosti.“

Znamenitý tento člověk odešel pak nahoru a já pozoroval jsem velké zástupy lidí, táhnoucích ku Galatě a provolávajících různá hesla. Pak jsem vzal noviny a sice časopis Ikdam, kde mi do očí padl následující inzerát:

Patnáct opuštěných českých národních socialistů prosí o šlechetnou podporu ct. čtenáře, která by jim umožnila návrat do vlasti. Šlechetnou podporu přijímá Václav Troníček, t. č. v Galatě v č. 1782.

Patnáct opuštěných národních socialistů v Cařihradě! Jaké drama se zde asi odehrálo a odehrává před očima celé Evropy? Jak sem přišli národní dělníci? Jaké šlechetné pudy vedly je sem do nejnovějšího konstitučního státu?

Bez dlouhého uvažování odebral jsem se do č. 1782 v Galatě vyhledat pana Václava Troníčka.

Našel jsem ho ozdobeného červenobílým karafiátem, sedícího zasmušile u okna.

„Měl bych tu čest mluvit s pokladníkem patnácti opuštěných českých národních socialistů?“

„Zajisté,“ pravil, zřejmě potěšen zvukem mateřštiny, „já jsem Václav Troníček, řeznický pomocník z holešovických jatek a nyní vůdce naší nešťastné výpravy. Slyšte, krajane, o našem příšerném dobrodružství:

Je nás patnáct, jsme všichni řezničtí chasníci z holešovických jatek, vybraní siláci a uvědomělí národní dělníci. Jak jsme sem přišli? Řízením osudu.

Je vám, krajane, zajisté známo, že náš poslanec Klofáč byl před lety na cestách po Turecku hostem nyní uprchlého sekretáře sultánova Izzeta paši. Oba stali se důvěrnými přáteli. Víte také o holešovické řeži, kde jsme se my vyznamenali jako dobří bojovníci.

Znáte také, že umíme zacházet výborně s noži. Zkrátka, milý krajane, jednoho dne dostane náš milovaný bratr Klofáč dopis z Cařihradu do redakce Českého slova, psaný samotným Izzet pašou. Dopis ten mám u sebe, můžete si ho přečíst. Je důkazem obliby našeho poslance.“

Podal mně dopis, uronil slzy a posadil se po turecku na zem.

List zněl:

Třikrát slovutný Hamdi Klofáči beji!

Dostali jsme zprávu, třikrát slovutný Hamdi Klofáči beji, že Tví bratři jsou statečnými bojovníky a že potřeba-li tomu káže, jsou ochotni nůž pohroužit do břicha svých otců. Četli jsme s potěšením o Tvých bratrech, jak ve vilájetu holešovlekem stříkala krev jejich nepřátel.

Třikrát slovutný Hamdi Klofáči beji! Pádišáh posílá Ti políbení a žádá Tě o schůzku.

V horních krajinách propukává vzbouření, vlastní tělesná stráž pádišáha se bouří, Kuriové a jiní divocí strážcové pádišáha jsou nespokojeni. Bašibozukové z Malé Asie klnou sultánovi. Nikde nelze získat divoké spolehlivé stráže k ochraně pádišáha.

Proto žádáme Tě jménem sultána všech věřících, abys vyslal četu svých bratří do Cařihradu, kdež by zastávali na sultánově dvoře službu tělesné stráže.

Líbá Tě třikrát slovutný Hamdi Klofáči beji,

Tvůj Izzet pasa, sekretář sultánův.

„Tak vidíš,“ řekl můj krajan, když jsem list přečetl, „redakce Českého slova hned nás počala verbovat a odvádět na holešovických jatkách. Ale sotva jsme sem přijeli, bylo po slávě.

Mladoturci zvítězili, náš Izzet pasa práskl do bot a v paláci chtěli z nás udělat eunuchy. Obrátili jsme se telegraficky o radu na České slovo a dostali jsme odpověď: ,Přidejte se k mladoturkům.‘ Ale mladoturci nechtějí s námi nic mít, poněvadž Klofáč zběhl od mladočechů.

Chodíme tedy teď po ulicích, voláme: ,Ať žije turecké státní právo!‘ a sbíráme bakšiš.“

„Ale proč vám České slovo nepošle peníze na zpáteční cestu?“

„Stálo by to peníze a muselo by pak vycházet jednou za týden,“ odvětil zasmušile můj krajan.

Stiskl jsem mu soustrastně ruku.

Nad Bosporem svítí měsíc. Volám v té večerní krásné a tklivé chvíli k české veřejnosti o podporu pro patnáct opuštěných národních dělníků v Cařihradě.

U mešity Murada o desáté medžidii.

Dr. Mituška bej