Rozumné zvíře a pošetilý člověk

 

 

Obrovský přírodní převrat uvedl lidstvo před nedávnem v úděs a strach. V malém okamžiku, za několik vteřin, byl při nedávném zemětřesení v Itálii usmrcen větší počet lidí, než jich padlo v sebevražednější válce, celé osady byly smeteny z povrchu země, jako by nastal omen biblický soudný den a staré, proslulé město proměněno bylo v trosky.

Bez rozvahy stojíme před touto činností ničivých živlů a naskýtá se nám otázka, zdali není vůbec nějakého prostředku, aby se lidstvo uchránilo před podobnými katastrofami.

Učenci odpovídají na tuto otázku krčením ramen a jen jedinou radu mohou dát, a to, aby se lidstvo vyhýbalo okrskům, podléhajícím vlivu podzemních výbuchů a zemětřesení.

Ale zde setkáváme se s překážkami. Nejenže by v případě uposlechnutí této rady úrodné a bohaté kraje zpustly, nýbrž víme ze zkušenosti, že člověku není nic tak těžkého jako opustit kraje, kde se zrodil. Jako horalé poznovu zbudují si chaty, stržené lavinami nebo zřícením se skal, tak i obyvatelstvo z území stíhaného zemětřesením nikdy neodhodlá se k tomu, aby opustilo půdu, kterou miluje, třebas by ho přitom ohrožovala příšera zkázy.

Přece však jest prostředek, aby si člověk při takových katastrofách zachránil alespoň holý život.

Lidé musí si navyknout pozorovat, jak se chovají zvířata v jejich okolí. Též v Mesině, jak se oznamuje, dávali psi, kočky a jiná domácí zvířata nepokojným chováním a přidušeným křikem najevo, že se blíží zemětřesení.

Tento zjev je znám již od starodávna a znovu se potvrzuje při nových pohybech půdy. Humboldt sám dokazuje to tak očividnými případy, jichž byl svědkem v území řeky Orinoko, že není žádné pochyby o pravdivosti jeho slov.

Již před zemětřesením, které roku 373 před Kristem zničilo městečko Elike, množství zvířat, jak se vypravuje, která měla svoje skrýše pod zemí, tyto opustilo pět dní před katastrofou a zůstalo na povrchu. Byli to plazi, krtci, myši a lasičky. Při jiných katastrofách byli to psi, koně, osli, kohouti, sloni, mezkové a celá řada jiných zvířat, která svým nezvyklým chováním, lišícím se podstatně od jich obyčejného způsobu života, dávala najevo, že blíží se přírodní převrat.

Nedovedeme si dosud vysvětlit tento zjev. Třebas bychom se domnívali, že zvířata, žijící pod zemí, vystihují blížící se nebezpečí z nepatrných předcházejících záchvěvů půdy, padá tato domněnka úplně u zvířat, žijících na povrchu země, zejména u ptactva, které před zemětřesením bývá neobyčejně pobouřeno. Ostatně máme dnes velice jemné přístroje, zaznamenávající otřesy země a nikdo přesto nemůže tvrdit, že by ony přístroje předpovídaly zemětřesení.

Musíme proto myslet na zvláštní citovou spojitost v duševní činnosti zvířat s matkou zemí, na zvláštní instinkt, který způsobuje určité, takřka prorocké tušení zvířat, což my nemůžeme dostihnout ani nejjemnějšími přístroji.

Ať o tom přemýšlíme jak chceme, musíme rozhodně uznat, že zvířata mají zvláštní schopnost, která nám úplně schází. Nebylo by to nijak s podivem, neboť každé zvíře jeví různé vlastnosti, kterých člověk úplně postrádá, ale v tomto zvláštním případě jedná se o život. To tedy znamená, že zvíře na základě svého pudu je s to vyhnout se nebezpečí a zachránit svůj život, kdežto člověk v takovém případě bezmocně hyne.

Lidstvo obyčejně drží se jednoho pravidla při posuzování schopností jednotlivců. Chytrým zdá se lidem ten, kdo v životě dopracoval se nějakého výsledku a jmenujeme každého chytrákem, kdo na základě přirozených vloh vyšinul se před druhým a získal si nějakého jmění, kdežto toho, kdo to v životě k ničemu nedopracoval, jmenujeme hlupákem, zejména když nedovede se na svět dívat z praktického stanoviska.

Přemýšlíme-li o podobném oceňování schopností u zvířat, pak musí se nám zdát zvíře, které dovede se ochránit od úrazu, chytrým a naproti tomu člověk, nemající oné schopnosti, pošetilým.

Zvíře daleko předčilo člověka svým vrozeným pudem, přesto, že člověk má jemné přístroje ku zaznamenávání otřesů země a vulkanických výbuchů. Toto srovnávání, pro nás dosti nepříjemné a naši pýchu jako pánů tvorstva ochlazující, můžeme seznat i v jiných četných případech, zejména pokud jde o rozvahu u zvířat, kterou velmi předčí člověka.

O tomto zajímavém předmětu napsal francouzský učenec dr. Maréchal celou knihu, ve které bylo dokázáno, jak mnoho umějí zvířata a jak málo lidé. Pud propůjčuje zvířatům tak podivuhodných schopností a umožňuje jim působnost ve mnohých směrech, které lidstvo rozluštilo po bedlivém studiu a za dobu tisíciletí.

Vyjímáme z knihy francouzského učence jen jediný zajímavý případ, týkající se hmyzu. Tak poskytuje nám zelená kobylka (decticus) důkaz, že zvířata znají anatomii i fyziologii a dovedou prakticky své znalosti použít. Tato kobylka, která má velmi silná kusadla, že prokousne až do krve, jest kanibalem v pravém slova smyslu, neboť požírá jiné druhy kobylek, avšak chová se při svých hodech zvláštním a účelným způsobem. Jakmile chytí kobylka svou oběť, přidrží si ji předníma nohama a zakousne se jí do krku. Je to zadní část hlavy, kam se kobylka neustále svými kusadly oběti své zarývá. Pak ji pustí, aby si v čas potřeby na ní pochutnala. Ví dobře, proč tak činí, neboť všechny druhy kobylek mají neobyčejně tuhý život, kobylka brání se ještě, je-li jí i celý zadek utržen, ba dokonce i zbavena hlavy skáče a i jinak strašlivě poraněna uniká, neboť pomocí silných křídel může se rychle vznést a odletět. Aby tomu zabránila, prokousne kobylka-kanibal své oběti vaz, takže nastane naprosté ochrnutí nervového systému.

Jest to snad náhoda, s kterou vrah činí své oběti bezmocnými? Zajisté že není, neboť tak počíná si kobylka jen tehdy, je-li polapená družka ještě při plné síle. Má-li ji však před sebou unavenou nebo mrtvou, tu kobylka zakousne se na docela libovolné místo, které se jí namane. A tak na první pohled nechápavá kobylka užívá při svém krvavém řemesle pudu, který se zdá být podivuhodným.

Na titulním obrázku spatřuje čtenář vrány, jak si pochutnávají na zmrzlé, sněhem zaváté huse, kterou zpod sněhu vyhrabaly. Chodil polem člověk a nevěděl, že pod sněhem leží husa. Než vrány, pudem svým přilákány, přiletěly a odkryly husu zpod sněhu, aby jí hlad svůj ukojily.

Jak je tomu dlouho, co lidé naučili se znát, jakou úlohu hraje ve fyziologii mícha? Mnohem ještě více předčí zvířata člověka výsledkem své práce, pokud jde o hmyz, žijící ve formě čistě státní, jako jsou včely a mravenci. Tito malí tvorové mají svou samostatnou společenskou kulturu, na kterou my hledíme jako na daleký cíl. V jejich společenských skupinách byly rozluštěny všechny sociální otázky, s kterými si lidstvo dosud marně láme hlavu. Pro ně neexistuje žádný obrovský sociální problém, oni rozluštili velmi pěkně též otázku pohlaví. V mravenčím státě každý jednotlivec zaujímá místo, ku kterému se hodí, on plní radostně a pilně všechny své sociální povinnosti a za to je mu poskytnuto tolik práva, takže máme za to, že mravenci oplývají obrazně řečeno štěstím.

V těchto malých státech nenajde nikdo starých mládenců, žádné boháče, žádné chudáky, žádnou aristokracii a žádnou lůzu. Není tam bídy a zločinu. Stát budoucnosti jest zde doopravdy uskutečněn.

Nejsou-li tato zvířata rozumnější než pošetilí lidé, kteří přes všechnu svou obrovskou inteligenci nedovedli zabránit nouzi, nemocem a zločinům a kteří honí se za cílem, který již ona zvířátka dávno vystihla a dosáhla?