Schůze plesového výboru

 

 

Plesový výbor konal horlivou debatu o tom, má-li být pozván na ples okresní hejtman.

První člen plesového výboru nikterak se netajil s tím, že je okresní hejtman špatný člověk.

Druhý člen výboru doplnil to poznámkou, že v době, kdy český národ . . .

Nebyl tak statečný jako první člen výboru, nedořekl, jen dodal: „Myslím, že víte, co tím myslím já.“

Třetí z výboru prohlásil, že okresní hejtman zavinil několik konfiskací jeho časopisu, čímž utrpěl on škodu 60 K, ježto větší část časopisu nebyla ještě rozeslána.

Pak vystoupil předseda výboru a naznačil, že uznává všechny ty snahy očistit společnost na plese od různých individuí, ale že má jeho žena bratrance. Ten bratranec je nemocný muž, otec několika dětí, z nichž nejstarší syn je sluhou na okresním hejtmanství a podporuje svého otce. Nemá ještě definitivu, může být na hodinu vyhnán, což se také zajisté stane, když okresní hejtman nebude pozván. Proto mu jeho manželka kladla na srdce, aby se přičinil, by okresní hejtman pozván byl, jinak v opačném případě musil by složit předsednictví a jeho žena nepřijala by také hodnost čestné dámy. Tím snad řekl dosti. Neobhajuje okresního hejtmana, ale je přesvědčen, že kdyby přišel jiný na jeho místo, byl by ještě horší.

Po předsedovi pravil čtvrtý člen výboru, že planým radikalismem ničí se nejkrásnější myšlenky a zásady. Nebude-li pozván okresní hejtman, dá se jeho žena s ním rozvést. „Když nepozvete pana okresního hejtmana,“ končil utrápeným hlasem, „budu mít doma peklo, zničíte můj rodinný život, úřady vám budou šlapat na hlavy, což by si měl zejména zapamatovat první člen výboru. Kdyby přišla do jeho drogerie zdravotní komise, nevím, jestli by potom nelezl ke kříži.“

„Pánové,“ řekl první člen plesového výboru, „nyní slyšeli jste muže, který jeví velkou starost o mne a který nedávno při svatbě v domě našeho starosty mluvil pod vlivem dvaceti sklenic plzeňského prudké řeči proti úřadům. Dnes bojí se nepozvat okresního hejtmana na ples, poněvadž tomuto hrdinovi tak kázal zákon, jeho žena. Tato statečná choť slabochova kupuje s paní hejtmanovou každou sobotu na trhu jednu hroudu másla dohromady, aby prý jim to přišlo laciněji. Dosud ale paní hejtmanova nedala jeho choti za máslo ani haléře, a tak se bojí, že když nepozve její manžel pana hejtmana, rozzlobí se paní hejtmanova a nedá jí za máslo vůbec nic. Ostatně když já prý budu zničen, pakli zdravotní komise udělá revizi v mém krámě, jak to dopadne s oním statečným manželem, kdyby okresní hejtmanství chtělo zrevidovat účty, které po dva roky nemůže od něho dostat obecní zastupitelstvo, z prací kanalizačních, které prováděl zde s panem předsedou plesového výboru. Nechci útočit na pana předsedu, vymyká se to také z programu této schůze, ale zdá se mi přes ujišťování pana předsedy, že mu zde nejde jen o jakousi záhadnou postavu, sloužící na okresním hejtmanství, ale že tím synem ubohého bratrance jeho ženy, který nemá definitivu, je vlastní svědomí pana předsedy. (Hluk.)

Sedmý člen plesového výboru volá: „Špinavé prádlo!“

Předseda ozval se dojemným hlasem:

„Děkuji vám, pánové, za důvěru. (Veselost). Představoval jsem si dnešní schůzi zcela jinak. Pomíjím osobních útoků, které jsou tak nejasné, že nevím vskutku, proč je to právě ten pán výboru, který sám neví ani dne ani hodiny, dokud ještě bude společensky možným, a který dal se zde strhnout k výkřiku: ,Špinavé prádlo!’ Když ten pán stavěl městské jatky, které za rok potom spadly, běhal na okresní hejtmanství den co den. Co tam dělal? To se dá, pánové, vyjádřit zakašláním. Jistě však že tam nenosil špinavé prádlo. A tak se to má s námi všemi. A jestli třetí pán z výboru nebo pátý a šestý zapomínají,“ že okresní hejtman dal prostřednictvím soudu odsoudit pro utrhání na cti několik lidí, kteří mu oznamovali, že v záložně, v jejímž kuratoriu je první, třetí a šestý člen z plesového výboru, není vše v pořádku, tu se nedivím, že hlasují proti panu okresnímu hejtmanovi.

Pokud se týče druhého pána z výboru, který zaručil se svým jměním za finanční zdar plesu a je proti okresnímu hejtmanovi, tu prohlašuji prostě, že sto korun, které okresní hejtman upíše na pozvánku, není k zahození. A tak, pánové, budeme nyní hlasovat, když se již nikdo ke slovu nepřihlásil. Nátlak není činěn na nikoho, a proto vhoďte každý do této prázdné pokladničky lístek: s ,ano‘, nebo ,ne‘!“

Osm bylo všech členů plesového výboru, a když urnu otevřeli, našlo se dvanáct lístků s větou: „Pozvat okresního hejtmana!“

Při dobré vůli jde všechno . . .