Sdružování mezi zvířaty

 

 

Zajímavou otázkou pro zoologii jest zjistiti, jakým způsobem zvířata se sdružují a proč tak činí. Jsou zde různé možnosti, jež mluví bud o vespolné obraně i společném útoku, aneb dokonce o zvláštních biologických vztazích mezi životem celých velkých skupin zvířat, a to právě jen zvířat nižšího a nejnižšího stupně vývoje.

Tak vidíme, jak veliké rozdíly jsou mezi spolčovacími systémy vyšších savců a mezi oněmi společnostmi, sestavenými v říši hmyzu a v říši podivných tvorů, jako jsou mořské sasanky. V mnohých případech vidíme, že jde o zvláštní poměry, které možno nazvati ochrannými opatřeními v říši zvířat. Poměr mořské sasanky k raku poustevnickému uvádím zde jako příklad takového ochranného opatření, kdy dvě nestejná individua, mající v daném případě jeden a týž účel, využitkovati náležitě přítomnosti druhého, tvoří společnosti. Zde běží tedy o zištné vykořisťování druh druha, což jim samým nikterak neškodí; setkáváme se však v přírodě též s takovými zjevy, že společnosti mezi zvířaty byly založeny i na zotročení jednotlivců.

Zde právě lze mluvit o parasitech, příživnících, již těží z jediného individua, neopouštějíce ho, ale kteří ve svém poměru k hostiteli vlastní úkol společnosti neplní.

Promluvíme tedy pouze o společnostech vzniklých na základě vzájemné shody nebo sestavených tak, jak nutí je učinit fysiologie zvířecí.

Důležitou pomůckou v tomto ohledu je studium zvířecí psychologie, studium zvířecí duše, jež existuje, byť by i to v pánu tvorstva, člověku, budilo nezasloužený odpor, urážející a ničící jeho staré, zpozdilé předsudky o svrchovanosti lidské, která u jiných forem vylučuje něco obdobného s lidskou duší. To snad právě bylo příčinou, že tak pozdě přistoupilo se opravdu vědeckým způsobem ku studování zvířecí psychologie, jež hraje tak důležitou úlohu při tvoření se společností mezi zvířaty. Právě tento bod, důležitý ku prozkoumání této otázky, není posud podroben takové úvaze, aby vyhovoval předmětu. Tato věc týče se hlavně hmyzu a nižších živočichů, jako měkkýšů, korýšů atd., mezi nimiž vyskytují se společnosti, čítající tisíce, ba miliony druhů (viz korále).

Mnohé z těchto společností mezi zvířectvem staly se člověku předmětem potřebným a člověk odcizuje výsledky práce těchto společností a přitom on, jenž v říši zvířectva na vše sáhne svou neomalenou rukou, těší se výsledku práce těch tvorů, kteří se pro něho namáhají, pracují. On chválí je, dávaje je sobě za příklad, mluví o pilných včelkách a beze všeho zmocňuje se jejich zásob. Mezi hmyzem setkáváme se s tak dobře organisovanými společnostmi, že jejich činnost uvádí nás v úžas svou propracovaností, přesností těchto pilných a svědomitých pracovníků. To vše bylo dříve souborně jmenováno pudem a pudovými úkazy a jest na psychologii zvířat, aby náležitě prozkoumala, kde končí pud a počíná úmyslné konání.

Od těchto dobře organisovaných společností liší se nahodilé slučování jednotlivců u savců vyšších k určitým výkonům. Tak šelmy kočkovité, jako lev a tygr, jež jsou jak známo samotáři, sdružují se v čas potřeby na loveckých svých výpravách. Černoši afričtí vypravují, že druh pomáhá druhu. Chápou tedy vyšší savci význam a potřebu slučování a možno mluviti o celých spolcích na odboj a výboj? Řekněme prostě, že ano.

Sdružování paviánů v krajinách, kde jest hojně levhartů, oproti jednotlivým samotářům žijícím v bezpečných skalách Habeše, jest nejlepším důkazem, jak savci chápou důležitost sdružování v boji o život. Zde jde tedy o úmyslné preventivní opatření zvířat a není to pud, jest to rozvaha, rozum, úmysl a vědomí větší bezpečnosti.

Je-li nás více pohromadě sdruženo, snadněji odoláme nepříteli. Energičtěji vystoupíme. Tlupy vřeštících opic, házejících kusy dřeva po zvědavém cestovateli v lesích Afriky a Indie, jsou nejlepším důkazem oceňování sdružování se stejně jako stáda divokých přežvýkavců na pampách jihoamerických, vyciťujících v organisaci, sdružování se moc a sílu.

Ovšem vyskytují se i společnosti zvířat, aniž by byl vyplněn nějaký úkol. Nemyslíme tím snad společnosti takové, jež uměle byly utvořeny, kde jednotlivci sehnaní takřka násilím, z různých stran, mocí zvyku přilnou ke skupině, v niž nevolky byli vřazeni, jako je tomu u našeho skotu a bravu. Snad ale je zde na místě zmíniti se o koních, již po bitvě druží se v divoké stádo, jež šíleným tempem proletí bojištěm, budíc běs a hrůzu, ale nevyhovujíc žádnému účelu, deptajíc naopak v půdu prudkými nárazy kopyt i to, co ušetřil běs války, sloučivších se pod vlivem děsu a hladu, jejž však v tom šíleném letu, při tak ohromném množství ukojiti nemohou.

Teď, v jeseni, naskýtá se však každému, kdo zajímá se o thema o sdružování zvířat, vzácná podívaná na společnosti našeho stěhovavého ptactva. Nejde tu o obranu, nejde o útok. Jen morální podporu hledá druh v druhu a ptactvo, jež v létě žije jen v rodinách, pochopí před dalekou poutí výhodu skupiny oproti jedinci. Všechny tyto příklady dokazují, že příčiny sdružování se zvířat řídí se buď momentálními, nebo trvalými poměry, v nichž jedinci se nacházejí, jež dají se lépe využít, vyvarovat, pozměnit neb upraviti, spojí-li se více jedinců v jedinou tlupu za týmž účelem. Jedná-li se při tom o pouhý pud či o jistou fázi inteligence, nelze ovšem na tomto místě problematicky řešiti, a nutno spokojiti se danými fakty.

Jisto však je, že ať si mluvíme o společnostech, jež tvoří mravenci, včely či zvířata na vyšším stupni vývinu, ptáci a savci, že mezi těmi všemi v hlavních, zásadních rysech jde o poznání důležitosti toho, co člověk již od nepaměti činí a moderní člověk v politickém a hospodářském ohledu provádí.

Společnost a organisování se jest mocí, jež zdolává veškery překážky.