Sedm mudrců od východu uvažuje o škodlivosti alkoholu

Silvestrovská úvaha

První mudrc: Vážení páni kolegové! Sešlo se nás dnes sedm poctivých oslů, abychom promluvili o škodlivosti alkoholu.

Jak vám bude snad známo, prvním mužem Starého zákona který se proslavil svým obžerstvím, byl starý Noe. Týž zachránil, jak známo, při potopě všechno živočišstvo před vyhynutím tím, že nabral do své ochranné lodi, jménem archa úmluvy, vždy po jednom exempláři z každého druhu zvířat. Byl to, jak vidět, člověk geniální. A tento muž, který zažil potopu světa a který viděl největší množství vody, jaké vůbec kdy bylo na světě, stal se alkoholikem. Z toho je vidět, že příliš velké množství vody může člověka vésti k obžerství a tím také se vysvětluje, proč alkoholikové nepijí vody. Jedině z důvodu, že v ní vidí prapůvod toho zla.

Druhý mudrc tvrdí, že jakmile Noe zavedl alkoholismus, ujal se a šířil tento zlozvyk po celá tisíciletí. Náklonnosti k tomuto zlozvyku schopny jsou však jen nižší bytosti a to například lidé, kdežto mravně vznešenější tvorové, jako například zvířata, neznají alkoholu a pijí jen čistou vodu aqua pumpata, čili H2O.

Třetí mudrc: Dovolím si pana předřečníka trochu poopravit v tom smyslu, že i zvířata se také ráda opíjejí, jako jsme již několikráte četli v časopise Svět zvířat. Co jest to však za zvířata, která se opíjejí a proč se opíjejí? Jediné proto holdují, že jsou ve společnosti člověka kleslého, od něhož přijala ty hrozné zvyky.

Čtvrtý mudrc: Upozorňuji, že jest alkoholism nejděsnějším morem, který hubí mozky tvorstva. To již dávno ví ta ubohá lidská cháska, neboť staví sobě dokonce sanatoria pro své spolubratry, sešlé alkoholismem. Alkohol jest metlou lidstva, které se jím degeneruje, takže ono klesá pod úroveň vznešeného živočišstva.

Pátý mudrc: Podotýkám, že nerozumní lidé, kteří se opíjejí lihovými nápoji, škodí nejen sobě na zdraví a na charakteru, ale profanují ke všemu ještě charakter zvířat. O takovém zvrhlém, opilém člověku říkají lidé, že má opici, že jest ožralý jako prase, nebo že je opilý jako kůň. Protestujme jménem všech příslušníků zvířat proti takto zcela nezaslouženým výtkám.

Šestý mudrc: Vážení páni kolegové! Hrozným zjevem u lidstva jest, že nejvíce vynikající jejich mužové opěvují v básních a písních alkoholistické nápoje, jako víno a pivo. Přímo směšnými se činí lidé, když tvrdí o víně, že v něm leží pravda a to jak již říkávali staří opilí Řekové: en oinó alétheia a staří Římané: in vino veritas. Jest, vážení páni kolegové, jistě smutné, že lidé jsou vesměs prolhaní lháři, že dovedou jen tenkrát říci pravdu, když jsou opilí.

Sedmý mudrc: A tak, velectění pánové, uvážíme-li vše, co dnes zde moji páni kolegové o alkoholu řekli odsuzujícího, jde mi mráz po těle a ježí se mi chlupy na zádech, zejména vidím-li, že zkáza alkoholu se šíří a alkoholistů neustále přibývá. Dnes o Silvestra bylo téměř všechno lidstvo opilé. Kdo nepil - byl osel!