Sjezd mladočeské dělnické strany

 

 

„Den“: My utvoříme silnou stranu mladočesko-dělnickou.

Místo sjezdu: Redakční pokoj časopisu „Den“.

Slavnostní nálada. Do pokoje padají mladočeské sluneční paprsky. Nábytek je od mladočeského truhláře, jedině lustr byl objednán z Německa. Naproti tomu plivátko je výrobek mladočeský. Vzadu vidět neprodané výtisky „Dne“.

Pohromadě jsou všichni mladočeští předáci. Za stranu mladočeskodělnickou přítomen kamenický dělník Karas, pracující u vinohradského purkmistra Víška, mladočecha prvního stupně. Přítomna dále sl. Sísová, která si vzhledem ke sjezdu poznovu dala ostříhat vlasy.

Sjezd zahajuje Dr. Klumpar: „Velectěné shromáždění, pánové a dámy! Když před rokem byla výzva k utvoření dělnické mladočeské strany, tu nedomníval jsem se, že brzy bude naše práce korunována tak velkolepým způsobem. Domnívali jsme se skepticky, že v řadách dělnictva při dnešní rozháranosti nenajde se jeden, který by hrdě a otevřeně se hlásil pod prapor mladočešství.

Přiznávám se, že jsem to byl já, který prohlásil v mladočeském klubu, že jest to utopie, velmi odvážná myšlenka, nápad přímo zarážející, chtít utvořit dělnickou stranu, cítící mladočesky. Přiznávám i to, že jsem řekl, že nepřihlásí se ani jeden do nové strany dělnicko-mladočeské.

Děkuji osudu, že jsem se mýlil. Za měsíc po utvoření strany přihlásil se do ní jediný člen. Byl to přítomný zde přítel Karas, pracující u našeho milého přítele, starosty Král. Vinohradů, pana Víška. Na domluvu pana starosty uznal před zimou své poblouznění, neboť byl sociálním demokratem a ochotně se přihlásil do mladočeské strany dělnické, kam přihlásil i svou ženu i babičku.

Na jaře však zemřela jeho paní babička, čímž ztenčil se počet členů mladočeské dělnické strany na dva. On zůstal sám pak jediným mužským členem mladočeské strany dělnické. A tu tento Adam nové strany dělnické, náš vzorný přítel a bojovník za práva strany, si umínil, že prospěje, seč slabé síly jeho stačí, mladočechům. O svém plánu, který choval doposud v tajnosti, poradil se s předsednictvem klubu, které jeho plán schválilo.

Přiznávám se opět, že se stanoviska opatrnosti byl jsem zprvu proti tomu, s čím se nám svěřil. Jednal jsem přitom v zájmu strany a mohu vás ujistit, že mne těší, když jsem se zmýlil.

Se svolením předsednictva strany byl tedy přítel Karas ukazován v panoptiku. Ihned sestavil se celý finanční výbor, který poskytl náležitou peněžní podporu k zřízení panoptika, které se stalo kočovným podnikem a atrakcí prvního řádu. V čelo tohoto výboru postavil se Dr. Koerner, který laskavě uvolil se podat obšírný výklad o činnosti panoptického kočovného finančního podniku. Prosím pana Dr. Koernera, aby laskavě objasnil nám celý postup.“

Dr. Koerner: „Děkuji vám, pánové a dámy, předem za onu důvěru, nezbytnou ve straně, neboť v mém případě nešlo jen o politickou činnost, v mé ruce byly svěřeny i peníze pro stranu. Přítel Dr. Klumpar vysvětlil vám zajisté ony skromné začátky strany mladočesko-dělnické a onen šlechetný úmysl přítele dělníka Karasa zachránit svým vlastním vystoupením novou stranu. V prvé řadě přijali jsme tedy s povděkem nabídku přítele Karasa, že se dá ukazovat v panoptiku jako jediný člen nové dělnické strany mladočeské, na druhé straně přikročili jsme rychle k zbudování kočovného panoptika. Byla pořízena dřevěná přenosná bouda, koupen komediantský vůz a koník. Pak byla zakoupena železná klec pro našeho přítele a u vynikajícího mladočecha Krystlíka objednána tabule na panoptikum. Nápis byl schválen výkonným výborem strany mladočeské a zněl:

Zvláštnost 20. století!

Jediný člen nové mladočeské strany!

Zvláštnost 20. století!

Předčí i siamská dvojčata a jiné anatomické zvláštnosti!

Vstupné 20 hal. Děti a vojsko platí polovic.

Klec byla opatřena také nápisem, schváleným výkonným výborem strany mladočeské:

Prosím nekrmit!

Při panoptiku zřídili jsme též prodejny časopisů „Národ“ a „Den“. Děkuji tímto za finanční výbor panoptika sl. Sísové, za onu krásnou báseň, která tak platně rozhlásila otevření panoptika českému lidu. Nemýlím-li se, zněl poslední verš:

„Nuž, ve své kleci, mladočechu statný!“

(Slečna Sísová se klaní.)

Krásná ona báseň získala nepopiratelnou reklamu našemu podniku. Celé zařízení stálo 800 zlatých i s koněm. Podotýkám, že kůň byl také od mladočecha. Přítel Karas tedy jezdil v kleci po českých krajích v zájmu mladočechů, ano, to byl náš mladočeský Bu-Hamara!

(Pohnutí.)

Příjem z lístků byl skvělý. Do panoptika našeho se hrnuly zástupy, zato však nikdo si nekoupil ani „Den“ ani „Národ“. Od prvého června do konce prodáno bylo lístků 720.000 v úhrnné ceně 108.000 K. V měsíci stoupl počet lístků na jeden milion, čímž vytěženo 150.000 K. Příteli Karasovi bylo placeno 200 K měsíčně, což činí za ony tři měsíce 600 K. Kůň stál mnohem méně, asi 200 K, dohromady 800 K. Odpočítáme-li ještě 1000 K za zařízení, 200 K za poškození inventáře včetně s přítelem Karasem, zbylo 147.600 K.

Pět členů finančního výboru, revisoři a pokladníci, si počítají diet po 1000 K, což činí 5000 K. Zbylo tudíž 142.600 K. Daní a poplatků za propůjčení místa placeno 3.700 K, zbývá tudíž 138.900 K, s kterými naloženo takto: Sto tisíc korun věnováno k zaplacení jedné desetiny dluhu, který má náš časopis „Den“. Ostatních 38.900 K se ztratilo.

Nečítaje tuto ztrátu, s kterou se ve straně muselo počítat, jest jistě výsledek činnosti přítele Karasa krásný.

Pokud se týče samotného vystavování a dojmů, které si návštěvníci odnášeli, jest to nevypsatelné.

Představte si našeho přítele Karasa v kleci (pohnutí) s tabulkou na prsou: „Jediný člen mladočeské strany dělnické“, a na něho hledí tisíce a tisíce občanů nejrůznějšího povolání, stáří, návštěvníci ze všech vrstev. Spolky sociálně demokratické a jiné konaly výlety do našeho panoptika, ale musím konstatovat přes sympatie k této lidové straně, že se nám vždy něco při té příležitosti z panoptika ztratilo.

Jednou ztratilo se deset korun z pokladny, podruhé celá pokladna. Jindy opět připravený oběd našeho přítele. Přesto byl úspěch našeho panoptika velice čestný. Nešlo nám o slávu, nýbrž o finanční úspěch. Národ, který je finančně silný, zdolá nepřítele. Ke konci nezbývá mně nic jiného, než provolat slávu naší mladočeské dělnické straně!“ (Mnohonásobné volání slávy).

Ozve se klepání na dveře a do místnosti vstupuje posluha, který vážně přináší Dr. Koernerovi dopis. Na tváři Dr. Koernera rozprostírá se blažený úsměv a za všeobecného ticha a pohnutí praví: „Ctění shromáždění! Nejradostnější zprávu mohu vám nyní podat. Právě se narodila našemu obětavému příteli Karasovi dvojčata! Rosteme, přátelé, rosteme! Sláva vzrůstu mladočeské dělnické strany!“

Slečna Sísová napsala pak do „Národa“ po sjezdu úvodní článek o vzrůstu mladočeské dělnické strany.“