Slavný řecký učenec Archimedes v pozorování na psychiatrické klinice

 

 

Jistý německý profesor snažil se poslední dobou dokázati v objemném spise, že slavný řecký počtář a učenec Archimédes nezahynul při dobytí Syrakus Římany, nýbrž že zemřel o deset let později v Římě. Následkem toho musíme předpokládat, že také nezvolal na římského vojáka „Neruš mé kruhy!“, a nebyl jím také proto proboden. (Původně se za to mělo, že onen římský vojín, který usmrtil Archiméda, propadl před lety na gymnasiu z fyziky, a to že dostal nedostatečně z Archimédova zákona o tíži.)

V objevu onoho německého profesora jest jen to nápadné, že tak plodný učenec, jako byl Archimédes, mohl za oněch mu německým profesorem přidaných deset let obšťastniti studující mládež celou řadou nových pouček a zákonů.

Naštěstí nalezeny byly v nejnovějších vykopávkách na Forum Romanum desky obsahující protokol, sepsaný za čtvrt roku po dobytí Syrakus Římany u vrchního soudu v Římě. Předmětem tohoto protokolu bylo podání lékařského nálezu a posudku o duševním stavu Archiméda, jak byl shledán na psychiatrické klinice, v trestní věci proti němu pro zločin velezrady proti římskému státu. Přiloženy byly spisy, z nichž vyjímáme:

Aurelius Vitelinus, desátník 19. pěšího pluku Romulova, zatkl Idibus Marciis v den dobytí Syrakus římským generálem Proponiem (v historii zní jeho jméno jinak, čímž věrohodnost římských dějin valnou měrou otřesena) jistého Archiméda, bydlícího na hromadě písku v zahradě domu čís. 1819, s vyhlídkou na moře. Aurelius Vitelinus chopil Archiméda za rameno a vykřikl na něho: „Co zde děláš?“ Archimédes však klidně odvětil: „Kreslím si v písku!“ Odveden byl ihned k vrchnímu vojenskému veliteli, a jak ve svých výpovědích uvádí Aurelius Vitelinus, činil na něho Archimédes po celé cestě dojem, že není osobou duševně normální. Vyslechnut následujícího dne generálem Proponiem řekl, „že si kreslil v písku kruhy, aby mohl snáze vyhodit římské loďstvo do povětří“.

Upozorněn na to, že jsou Syrakusy již Římany dobyty, pravil, že se na nic nepamatuje a že vynalézal stroje. Na otázku, jaké to stroje byly, řekl, že mu vlezlo do hlavy, že to musí být stroje podle jeho nejnovějších zákonů o tíži. Při dalším výslechu jevil úplnou lhostejnost a stále se usmíval.

Za tři dny při novém výslechu dodal, že si nedovede vysvětlit, proč je v římském táboře.

Septimus Marcus, lékař v římském táboře, udal do protokolu, že Archimédes činil na něho dojem jako člověk, který neumí pět počítat (čís. 1.13.).

Zatčený syrakuský starosta Katabainos udal, že Archiméda poznal osobně ponejprv, když k němu (k starostovi) přišel a nabízel mu, že vynašel zákon o tíži, pomocí kterého bude možno vyhodit římské loďstvo do povětří, a prosil, aby mu daroval nějaký písek, ve kterém by mohl kreslit své kruhy.

Při druhém výslechu udal Katabainos, že hned viděl, že Archimédes má o kolečko víc, a proto aby nezpůsobil nějaké neštěstí, že mu dal do zahrady domu čís. 1819 přivézt hromadu písku a tam Archimédes dlel celé dny.

Závitky papyrusu, které byly Katabainovi předloženy a o nichž Archimédes udává, že jsou jeho majetkem, prohlásil Katabainos za ukradené obchodníku s papyrusem u Tarentské brány. Archimédes naškrábal tam kruhy a čtverce, a a, b, g a podobně, takže papyrus ten nebyl k potřebě. Papyrusník od Tarentské brány nechal to však běžet, poněvadž Archimédes tvrdil, že pomůže Syrakusám od Římanů. Žena Katabainova, vyslechnuta později za dva měsíce v Římě (jako otrokyně Proponia), udala do protokolu, že s těmi svitky papyrusu přišel k nim jednou Archimédes na návštěvu. Katabainos nebyl doma a tu Archimédes počal rozvinovat svitky papyrusu a tvrdil, že každé těleso vytlačí tolik vody, jak je veliké, nebo tak něco podobného, a že prý je také o to lehčí. Předtím mluvil také něco o tíži, ale tohle poslední úplně stačilo, že učinila si o Archimédovi to mínění, že není duševně příčetný.

Katabainos (taktéž otrok Proponiův) udal téhož dne do protokolu, že slyšel v bývalých Syrakusách, že otec Archimédův byl též slaboduchý. Se samotným Archimédem nebylo rozumné řeči. Jednou ho viděli v městských sadech, že na větev pinie navlékl kolečko, přes to přehodil provázek z lýka a na jeden konec uvázal kámen a druhým koncem tahal kámen do výšky, přičemž se nevysvětlitelnou náhodou kolečko točilo. Hlídač sadů doběhl pro něho na radnici, a když on přišel k pinii, ryl Archimédes něco na voskovou tabulku a měl tam už dvě kolečka a říkal, že to je všechno páka neboli kladkostroj či nějak podobně.

Co dále mluvil, na to už se svědek nepamatuje, poněvadž nemohl dál ty hlouposti poslouchat a odešel. Rozhodně však není pravdou, co tenkrát noviny psaly, že by Archiméda město Syrakusy byly angažovaly za plat, aby jim vynalézal nějaké obranné stroje. Všichni věděli, že Archimédes není příčetný a že kreslí v písku kruhy. Počmáral jednou v parku všechny pěšiny, a když metaři to umetli, přiběhl do referátu pro obecní záležitosti, že prý mu jeho kruhy metaři ruší. Jak jsem se později dověděl, chytal prý metaře za košťata a volal: „Nolite tangere circulos meos!“ - S metaři mluvil totiž latinsky, to bylo známo po celých Syrakusách, a jinak mu neříkali nežli „bohy praštěný Archimédes“. Dle čísla listu 72 dokládá Oinothesis, otrokyně, bývalá majitelka domu čís. 1819 v Syrakusách, že Archimédes mluvíval s ní o věcech, kterým nerozuměla, a jmenoval to fyzikou a geometrií, také matematikou. Co to bylo za pány, neví. Znala též jeho otce (nová historická podrobnost), a ten měl též podobné vlastnosti a dělal filosofa, tak mu totiž říkali v celé čtvrti.

Pod číslem 1. 35 přiloženy jsou spisy římského okresního soudu v Tarentu, dle kterých vysvítá, že tam Archimédes byl držán ve vazbě od jednoho úplňku měsíce do druhého a vyšetřován pro pokus veřejného podvodu dle práva římského (litera d, e, f), kterého se dopustil na tržišti, tvrdé, že kdyby mu dal někdo na nebi určitý bod, že vyzdvihne celý svět (dle čísla 8 spisů: „Dos moi pesto, gen kinéso!“).

V té době žil v Tarentu bohatý kupec Paidenokos, který měl zlou ženu. Tento odevzdal Archimédovi jeden talent jako základní kapitál na nadaci a čestnou cenu pro toho, kdo Archimédovi pomůže ten bod na nebi najít, aby Archimédes vykonal světoborné dílo, o kterém přednášel na tržišti. Archimédes za celý talent nakoupil kolečka a provazy. Byl za to odsouzen k čištění městských stok. Při tomto zaměstnání choval se podivně. Tvrdil například, že ze stok by nevycházel žádný zápach, kdyby byly překlenuty, a že jest mnohem jednodušší, kdyby se svedla síť stok přímo k moři nežli za město do nádrží, odkud se teprve nečistota vybírá a vozí třicet stadií povozy k mořské výspě, z niž se pak hází a leje do moře. Žádný z trestanců s ním pro tyto jeho bláznivé řeči nechtěl pracovat; tak nezbývalo než Archiméda pustit na svobodu.

Tím vyčerpán byl výtah ze spisů a na dalších deskách nachází se dobrozdání o stavu přítomném, a to a) stav tělesný.

Čteme tedy dále, co napsali římští soudní lékaři: Archimédes, asi padesátiletý, jest vyšší postavy, útlé kostry, výživy dosti chabé. Lebku má krátkou, čelo vysoce klenuté. Boltce nesouměrné, levé ucho větší než pravé, pravé oko menší než levé, ústní štěrbina nepravidelná, pravá polovice kratší než levá a tato delší než pravá. Ústa otvírají se při řeči více na pravé straně nežli na levé a naopak. Chůze abnormální. Natažené končetiny se třesou, když se na něho křičí. Mechanická dráždivost svalová velmi živá při každém pohlavku.

Nyní na dalších deskách uloženo jest vše, co prozkoumali římští soudní lékaři o duševním stavu Archimédově:

Otec zemřel před 8 až 22 lety. Archimédes sám o smrti svého otce udává, že týž v moři vytlačil tolik vody, kolik měl tělesného objemu, čímž byl lehčí o vytlačenou vodu, takže jeho mrtvola vyplovala na povrch. Stalo se to při bouři na moři, která překotila loď, na které jeho otec jel. Z toho lze soudit, že jeho otec se utopil. Ohledaný do školy nechodil, počítat se naučil sám, číst a psát též. Od maličkosti přemýšlel o tom, proč jedna a jedna jsou dvě.

„Z čeho tak soudíte?“ Archimédes se usmívá. Po delším rozmýšlení: „Poněvadž dvě a dvě jsou čtyři.“

„Kdo vám to řekl?“ - „Nikdo.“ - „Přišel jste na to sám?“ - „Nikoliv, to jsou nezměnitelné zákony početní.“ - „Znáte jména měsíců?“ - „Neznám.“ - „Jaké je hlavní město Sicílie?“ - „Kartágo.“ - „Znáte ještě jiná města?“ - „Řím a Atény.“ - „A což Syrakusy?“ (Kývá hlavou a usmívá se.) - „Jakého jste náboženství?“ - „Pohanského!“ - „Kde končí svět?“ - „Za Sicílií.“ - „Jaké je hlavní město Sicílie?“ - „Syrakusy.“ - „Prve jste řekl, že Kartágo.“ Archimédes se usmívá. - „Nám se zdá, že o tom nechcete mluvit a že vyhýbáte se vyslovit jméno Syrakusy. Provedl jste tam něco?“ Archimédes vrtí hlavou. „Přece jste však tam něco vyved, nepamatujete se na nic?“ Archimédes vrtí poznovu hlavou. - „Víte, že jste slíbil Syrakuským, že jim pomůžete sestrojit válečné stroje a že jste v písku kreslil kruhy a dělal si na papyrus náčrtky?“ Archimédes živě: „To se dá lehce vypočítat. Těleso padá čím dál tím rychleji. Trojúhelník jest přesně ohraničen. To jsem dokázal již několikrát.“

„Vy tedy myslíte, že vy jedině jste dokázal tyto věci?“ - „Zajisté. Nikdo jiný kromě mne nevynalezl zákon o tíži a já jsem nejslavnější fyzik na světě. Mé kruhy mne učinily slavným.“ - „Myslíte tedy, že jste slavný učenec?“ - „Zajisté!“ - „Jak dlouho si to myslíte?“ - „Od třiceti dvou let.“

Z dalšího vysvítá, že povšechné vědomosti Archimédovy byly velmi nepatrné, ba naivní. Nevěděl nic o tom, že vlčice odkojila Rema a Romula, a myslel, že Sabinky unesly Římany. Latinsky mluvil špatně, asi jako absolvent gymnasia.

Na dalších třech deskách nachází se posudek římských soudních lékařů o duševním stavu Archimédově, který zní:

1. V rodině Archimédově, pokud se dalo zjistit, nevyskytl se žádný případ duševní choroby, pakli totiž předpokládáme, že při převrhnutí lodi, na které jel v mořské bouři, nespáchal sebevraždu. Nápadné je, že Archimédes nezná svou matku. Soudní lékaři mají za to, že vůbec žádné vlastní matky neměl.

2. Ohledaný Archimédes do školy nechodil, čímž vysvětluje se naprostý nedostatek inteligence. Toto jeví se i v jeho odpovědích na nejprimitivnější otázky. Tak například odpovídá na otázku, kde končí svět, že za Sicílií, ačkoliv je známo, že svět končí za sloupy Héraklovými v krajině Hesperidek za Kartágem. Neví ani, že rok má tři měsíce a že krom Říma, Tarentu, Kartága a bývalých Syrakus existuje na světě osm velkých měst v Latium. Archimédes domnívá se, že jedna a jedna jsou dvě, a odůvodňuje to tím, že dvě a dvě jsou čtyři, což jest nesprávné, neboť mám-li já dvě nohy a soused také dvě nohy, mám já pořád jen dvě nohy, a nikoliv čtyři. Těmto našim přesvědčivým vývodům se usmíval. Pozorovali jsme vůbec při celém vyšetřování ohledaného Archiméda, že se dětinsky usmíval a jeho nápady že byly chorobně dětinské, což zejména ukázalo se při naprosté neznalosti dějin římských. Tvrdil, že to všechno jsou báchorky a že všechny dějiny začínají nějakou hloupostí. Když jsme mu řekli, že vlčice odkojila Rema a Romula, tázal se, proč to dělala, a nakonec pronesl názor, že Sabinky odkojily Římany.

3. Jeho názory na vědu jsou naivní v nejširším slova smyslu. Totéž potvrdili i všichni vyslechnutí svědci, Katabainos, jeho žena a jiní. Trpí utkvělou představou, že pravá věda záleží v nějakém zákonu o tíži, o kterém není žádná zmínka v římském zákoníku. Když byl zavřen v Tarentu, tu při cídění stok mluvil takové nesmysly, že byli nuceni ho propustit na svobodu. V Syrakusách, jak nám potvrdili všichni výše uvedení svědkové, byl považován za blázna, tam „vynašel“ také kolečko s provázkem a kamenem, které tahal do výšky na pinii v městském parku. Tam také do písku kreslil různé kruhy beze všeho smyslu a své domácí paní, která měla obchod s olivami nakládanými v medu, nepomáhal ani nosit vodu ze studny. Povaloval se po celé dny na hromadě písku v domě čís. 1819 a na ukradeném papyrusu kreslil kolečka, kola a pak značky Δ, kterým říkal „trojúhelníky“, a značky tvaru země □, které nazýval „čtverci“. Z přiložených výpovědí svědeckých vychází najevo, že obtěžoval své okolí nejrůznějšími nesmysly, z nichž nejmarkantnějším je jeho mnohomluvnost o tom, že těleso ve vodě jest o to lehčí, kolik vody vytlačí. Tento naivní názor nedal si zde vymluvit nijakým způsobem. O sobě tvrdí, že je slavný učenec a že jeho Δ a □ ho učinily slavným, vedle oněch takzvaných „zákonů“.

4. Při vyšetřování v době přítomné byly shledány u Archiméda po stránce tělesné odchylky ve stavbě lebky, které bývají známkou degenerace. Po stránce duševní pak shledáno, že Archimédes je povahy dosti živé, což vysvětliti lze jeho duševními změnami. Jak během vyšetřování vyšlo najevo, trpí Archimédes již od třiceti let slavomamem a utkvělou představou, že jest slavným řeckým učencem a vynálezcem, takže celkový jeho duševní stav lze klásti na roven pojmu „mdlý rozum“ ve smyslu § 46 lit. a římského trestního práva.

5. Poněvadž slavomam a utkvělé představy Archimédovy sluší považovati za pominutí smyslů dle § 2 lit. b římského trestního práva, jest Archimédes beztrestným.

6. Poněvadž však mohl by na svobodě ponechán zlehčiti svým žvaněním společenské postavení římských učenců i jinak býti nebezpečným, jest záhodno, aby byl ošetřován v ústavu pro choromyslné nad Tiberou.

A tak také Archimédes zemřel za deset let po dobytí Syrakus. Že i tam kreslil Archimédes své ○ a ○, své Δ a □, dá se s jistotou předpokládat, že i tam vynašel nové poučky a zákony, jest téměř jisto. Nicméně ku štěstí všech studujících středních škol nezachovalo se z toho nic.