Smrt starého Fenéka

Črta z Uher

 

Bylo den před svátkem svatého Štěpána krále, před tím svátkem, kdy po celých Uhrách v městech i po vsích rozléhá se zpěv, rozšiřuje se zápach vína a v krčmách vytahují chasníci z vysokých bot nože, aby rvačkou dokončili slavnost na památku prvého křesťanského panovníka Uherského království.

Fokoše, hole se sekyrkou, leští se celý týden napřed, neboť jít se rvát na den svatého Štěpána s nevyleštěným fokošem, toť jako kdyby někdo neobílil své stavení na ten svátek a dole neobnovil čerstvou barvou modré pruhy.

Co by tomu řekl patron uherské koruny? A co by řekl Szent István, kdyby se na jeho svátek nepřejedli a neopili a nepobili?

Jestli z těch tří věcí jen jedna schází, není slavnost v pořádku.

I páni notáři a stoliční soudcové zúčastní se všeobecné radosti a cikáni toho dne nebojí se četníků, náležíť tu a tam do zvyků, že rozkoš celého svátku vrazí se jim do nohou, poněvadž zamhouří se oko nad množstvím vypitého vína.

A toho všeho neměl se dočkat starý Fenék, neboť ležel na smrt nemocen ve své jizbičce na konci vsi Bokoru. A čekali, že umře právě den před svátkem svatého Štěpána krále.

Ležel na kožichu a podávali mu stále pít a strojili se každou chvíli, že zapálí svíčku, jakmile ztratí vědomí.

Bylo po poledni. Sousedé, kteří časně ráno odešli do polí, přicházeli s domněnkou, že již zatím umřel a divili se, když slyšeli, jak on vyptává se svého syna, kolik že objednal krčmář vína a mizerného piva na zítřejší slavnost.

„Nu a což,“ slyšeli hlas Fenékův, „obílili jste stavení a dole natřeli modře?“

V tom okamžiku vstoupil do jizby soused Árok, osobní nepřítel starého Fenéka a všichni slyšeli, jak Fenék zabručel: „Barom, dobytče!“, což nemohlo platit nikomu jinému než Árokovi.

Árok šel až k lavici, kde nemocný ležel, pozdravuje: „Dicsértessék a Jezus Chrisztus, Pochválen Pán Ježíš Kristus.“

„Mind órókké amen, až na věky věkův,“ odpověděl na smrt nemocný a zase zabručel: „Barom.“

„Tak vida,“ řekl Árok, posadiv se vedle, „kdo by to řek, žes loni naposled slavil památku svatého Štěpána krále.“

Fenék obrátil se ke stěně.

„Do večera nevydržíš,“ upřímně pokračoval soused. „Právě teď potkal jsem pana faráře a ten mně povídá: Už je hotov starý Fenék předstoupit před stolici boží, ponejprv zítřejší slavnost odbudem bez něho.“

Fenék mlčel.

„Chlapci z Koromu,“ mluvil dál Árok, „strojí se na zítřek k nám, že budou tancovat s našimi děvčaty. Vykládal mně to Tólgy a povídá: Už je starý Fenék nebude fokošem rozhánět jako jiná léta.“

„Podejte mně vodu,“ prosil Fenék. Když se svlažil, řekl: „Nu, kdoví.“

„Tak je mně tebe líto, Fenéku!“ pokračoval Árok. „Často jsme se nepohodli, ale co na tom. Líto je mně tebe. Takový člověk, a umře na kožichu u ohniště jako baba, před svátkem svatého Štěpána!“

Vtom se všichni v jizbě ulekli, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by umírající tak silně vykřikl: „Fokoš, dejte sem fokoš!“ Fenék se vztýčil a oko mu zaplálo, zatímco Árok ulekaně uskočil stranou.

„Fokoš, povídám,“ rozkřikl se Fenék. Když mu fokoš přinesli, podíval se pozorně na sekyrku a poručil: „Dejte sem brousek.“

I toto přání bylo splněno. Ženy u dveří potichu modlily se otčenáš, neb nevěděly, co se bude dít.

Fenék přejel brouskem přes sekyrku, dolů nahoru, plivl na brousek a leštil a brousil fokoš.

Přítomní v jizbě se pokřižovali. Nebylo pochyby! Umírající chce zítra zúčastnit se slavnosti Štěpána krále.

„Gatě,“ rozkřikl se vtom poznovu.

Přinesli široké gatě a Fenék obléknul své vyhublé nohy do nich, vstal a opíraje se o fokoš, vyhledal si za krbem klobouk, který tři neděle již nepokrýval jeho šedivou hlavu, odplivl si a změřil Ároka pohledem, z kterého mluvila nenávist a horečka zároveň. Pak vyšel z jizby ven do vsi a procházel se chvíli a pak šel na faru, sledován udivenými pohledy všech z vesnice.

„Nagyságos, urozený pane,“ řekl chraplavě ulekanému faráři, „starý Fenék je hotov předstoupit před stolici boží, ale až po svatém Štěpánu.“

Z fary šel do statku Tólgyho a tam překvapenému hospodáři řekl, rozháněje se fokošem: „Zítra se chlapcům z Koromu špatně povede.“

Odtud vydal se na cestu do polí, kde křižují se cesty z Koromu a čekal, až půjde nebo pojede tudy někdo z Koromčáků.

Čekal až do večera, kdy z města jel Szén. Kýval na něho, aby zastavil a když koně stanuli, pravil k němu: „Vyřiď hochům z Koromu, ať se na zítřek těší, neboť starý Fenék oslaví posledně svatého Štěpána.“

Obrátil se a kráčel do vsi, sice těžce, ale ve vsi vzmužil se a rovně šel do svého statku. A celou noc proseděl před svým statkem pije víno a kouře z dýmky...

Den svatého Štěpána...

Vůně jídel ze statků mísila se ve vůni vína, neboť od rána jedlo se a pilo, prapory červené, bílé a zelené barvy vlály ze střechy obecního domu a školy a chlapci z Koromu přišli již dopoledne do Bokoru s noži ve vysokých botách, s vyleštěnými fokoši a šli přímo do obecní krčmy, odkud ozývala se již hudba, ohnivá, cikánská a burácely písně beťárské, tak jednoduché a přec tak veselé:

„Nekrad jsem, jen jednou v životě,

pěkného koně ukrad jsem v Debrecíně,

hubičkoval jsem jen jednou v životě

pěkné děvče v Debrecíně.

A sotva doznělo „...a szép lány Debreczenben,“ zas zaburácelo:

„Lányok, lányok a faluba,

Dívky, dívky, do vesnice!“

A byly zde hezké dívky, opálené, s korálky na krku, se širokými sukněmi a úzkými živůtky, sedláci a hoši v širokých bílých gatích, v černých kabátech s lesklými knoflíky a kudrnatí cikáni hudebníci a vše to hlomozilo, křičelo, smálo se a dupalo.

A uprostřed toho ruchu seděl Fenék s očima horečkou planoucíma, třesa se chvílemi, kdy horkost náhle sklesla na zimnici.

A vtom přišli hoši z Koromu, právě když tanec, čardáš, byl zahájen.

Oko Fenékovo zaplálo ještě víc a pevně sevřel fokoš, o který opřen seděl za dlouhým stolem. Chvíli váhal a pak podíval se na Ároka, sedícího u druhého stolu, vstal a šel ke skupině koromských hochů, kteří stáli u dveří a vyzývavě dívali se kolem.

„Což, hoši,“ řekl příkře, „v Koromu neslaví svatého Štěpána?“

„Koromští, dědečku,“ odpověděl jeden ze skupiny slaví ho v Bokoru.

„Hoši!“ rozčiloval se Fenék, máchaje fokošem, „když je někdo bit, říká, že v Bokoru slavil svatého Štěpána.“

Hudba umlkla a kolem nakupili se Bokorští.

„Co je ti, dědku, do toho,“ rozkřikl se jeden z Koromských, „loni to šlo, ale letos ne!“

„Azembada!“ zaklel Fenék, rozmáchl se fokošem a vrazil mezi Koromské. To byla jeho odpověď.

Povstal křik a vzduchem zaleskly se sekyrky, zableskly nože a Bokorští bili se s Koromskými. A napřed rozháněl se fokošem starý Fenék, o kterém všichni včera ráno myslili, že nedočká se dnešní slavnosti.

Z místnosti rvačka přenesla se před krčmu. A všude bylo vidět, jak napřed fokošem máchá Fenék, až najednou jeho fokoš zmizel v chumáči a šedivá jeho hlava klesá a zalívá se krví.

Koromští dali se na útěk.

Na zemi rozdupané a pokryté přeraženými holemi ležel Fenék s ranou na hlavě a kolem něho sousedé a vpředu Árok.

„Aroku,“ řekl s namáháním Fenék, „den svatého Štěpána - na kožichu neumřel – ne…“

A slovu svému dostál. Neb když ho zvedli se země, byl mrtev.