Soudní znalci písma

 

 

I

Loni v srpnu nalezli v potoce Kačáku utopeného výminkáře Richtra. Babka Volešníková, s kterou žil výminkář v konkubinátě, šla na četnictvo a tam diplomaticky prohlásila, že nemá na nikoho podezření, ale jako že je pánbůh nad ní, tak myslí, že to nebyla náhoda, že jako Richtra tam někdo hodil a že by mohla na něj prstem ukázat. Poněvadž však je to těžké obvinění, musí mlčet, kdo to je, poněvadž je to předně soused Hejhal a za druhé Hejhal žil s nebožtíkem v nepřátelství, a tak by to vypadalo, že se chce ona mstít na něm. Také prý myslí, že to psaní, které nebožtík před léty dostal, psal také Hejhal a že to psaní má s sebou. Obsah psaní byl: „Ty chlape sprostá, ty nebudeš dlouho chodit. Tvůj přítel, kterýho hledej, pse jeden prašivěj, přivandrovalej, mouďatej.“

Z četnické stanice odebrala se babka Volešníková po vsi a za půl hodiny šel obcí hlas lidu - hlas boží, že Hejhal sprovodil starého Richtra ze světa.

Četníci odvedli plačícího Hejhala k okresnímu soudu, odkud převezli ho do vyšetřovací vazby k zemskému co trestnímu soudu, aby byl postaven v nejbližším porotním období před porotu pro zločin úkladné vraždy.

Při vyšetřování choval se Hejhal zbaběle. Plakal a zapřísahal se svou nevinou jako opravdový lotr a tvrdil, že je to všechno msta baby Volešníkové, která mu chodila na hrách a kterou jednou přetáhl holí, když na něho ještě pokřikovala před lidmi, že mladým holkám, když mu kradou hrách, neřekne ani slova a ještě jim koupí šátek, aby mlčely, a každý že ví proč.

Psaní žádné nikdy prý neposlal.

Potom si chtěl pomoci a řekl, že ani neví, kde je Kačák, ačkoliv mu teče před okny. Zkrátka vedl si tak nešikovně, ačkoliv přímých svědků nebylo, že se to všechno kolem něho zaplétalo nádherně, jak řekl vyšetřující soudce.

Ale soud měl v ruce ještě jednu důležitou nit. Ono anonymní psaní. A tu při porotním líčení hlavní slovo vedli soudní znalci písma. Vedli je velice rozšafně.

II

Soudní znalci písma hrají v soudním řízení neobyčejně důležitou roli. Klobouk s hlavy před takovými muži!

Znalci písma jsou mudrci v pravém slova smyslu, považují se za nejinteligentnější lidi, poněvadž nejen dovedou různé kličky, kroužky a háčky vplésti v běžné písmo, takže toto stává se pod jejich rukou krasopisem, oni jsou však též věštci, učiteli písma, vznešenými duchy, jichž si musí vážit každý, poněvadž oni z latinky, ze zcela sprosté latinky udělali báseň, jako mně to říkal nebožtík Dolejška, profesor krasopisu a soudní znalec písma: „Kupecké písmo musí bejt báseň, holomku!“

Říkali jsme mu „pane doktore“. Ano, doktor písma. Doktor kupecké latinky, francouzského, italského a anglického písma. Jest vznešenější povolání? Lékař písma. Ze sprostých tahů udělá krásné. Tu péro přimáčkne, tu povolí, před jeho zrakem noří se z obyčejného „b“ silnější rysy, vlasové čárky, a když napíše „i a“, jaká to krása a vznešenost. To jest to pravé umění, před nímž musí ustoupit všechno a všichni.

A když tento mudrc zasedne za stůl znalců, tu soud, porota hltá jeho slova, on pitvá rukopis, srovnává, posuzuje a vztyčuje se za stolem jako socha spravedlnosti, jako kněz. Zkrátka připadá mi jako haruspikové ve starém Římě, kteří ze střev zabitých zvířat hádali, bude-li zítra bouřka. A když pak prohlásí, že s jistotou 57 procent prohlašují, že to neb ono psal obžalovaný, smekněte před nimi, poněvadž oni zavedli procenta do jistoty.

Dříve totiž hlupáci laikové měli za to, že jistota jest celek, z kterého se nedá nic ubrat. Vezmete-li z jistoty něco, to už pochybujete. Tak to bylo vždy dříve.

Znalci písma nedávno prohlásili písmo za rukopis obžalovaného s jistotou 80 procent.

Smekněte tedy před pány znalci písma s osmdesátiprocentní jistotou!

III

Porotní líčení s obžalovaným Hejhalem chýlilo se ke konci. Nebylo mu možno dosud nic dokázat, ale bylo zde psaní, které dostal utopený před časem.

Soudní znalci písma pohlíželi od svých stolů zachmuřeně na obžalovaného, který svým zapíráním nedělal právě nejlepší dojem. Babka Volešníková, sedící před stoly žurnalistů na lavici svědků, obracela se k soudním referentům a co chvíli říkala: „Veřejí, milostpane, von ten Hejhal Richtra utrounil. Dyť von se stydí na mě podívat.“

„Máme zde,“ ozval se hlas předsedy líčení, „výhrůžný dopis, o kterém tvrdí obžalovaný Hejhal, že ho nepsal a utopenému neposlal. Dávám ho k dispozici pánům porotcům, aby si jej prohlédli a po prohlédnutí k mým rukám vrátili.“

Dopis koloval od porotce k porotci, až přišel k porotci panu Znamenáčkovi, který četl před chvílí dopis od ženy a nad rozloženým dopisem spokojeně klímal v dusnu porotní síně po osmi plzeňských a porotním obědu.

Když mu podali výhrůžný dopis, lekl se a omylem zastrčil jej do kapsy, kdežto svůj dopis od ženy v rozespalosti podal sousedu, který jej podal mechanicky dále poslednímu porotci, ten pak, nechtěje prodlužovati čtením líčení, ochotně odnesl jej k předsedovi soudu, kterýž pokynul dozorci, a dopis pana Znamenáčka vrchní dozorce předložil pánům soudním znalcům písma.

„Prosím,“ řekl předseda, „aby páni znalci, byvše upamatováni na svou služební přísahu, podali dobrozdání o písmě, srovnávajíce je s diktovanými řádky, které na archu připojeny a které psal obžalovaný před panem vyšetřujícím soudcem.“

Páni soudní znalci jeden po druhém zabořili své zraky do dopisu od manželky pana porotce Znamenáčka a do rukopisu Hejhalova. Obsah byl jim vedlejší. Pro ně mělo půvab sledovati ty tahy, ty rysy, čárky, tečky. Bloudili v těch hranatých i kulatých tvarech s rozkoší lovce, stíhajícího zvěř mezi křovinami.

Z očí sršely jim jiskry a jeden po druhém činili si poznámky a pak vstal první soudní znalec písma, podíval se hrdě na shromážděné posluchače, na soudní dvůr, na porotce, na dozorce, drtivým pohledem stihl obžalovaného, zakroutil si knír a začal, klátě se kupředu:

„Slavná poroto! Slavný soudní dvore!“ Probral důkladně dějiny písma, až přišel na latinku, na tu latinku, která byla v obou rukopisech.

„Slavná poroto. Na své dobré svědomí musím prohlásit, že předložený mně dopis psán jest hrubou mužskou rukou, zvyklou na těžkou polní práci. Všechny tvary, kličky a háčky shodují se nápadně s písmem, které nachází se v diktandu, jež psal obžalovaný před vyšetřujícím soudcem. Písmo jest v jednotlivých podrobnostech tak shodné, zejména d, t, e, b, c, z, n, m atd., že prohlašuji: Předložený mně dopis psal určitě obžalovaný, což tvrdím s 99procentní jistotou.“

„Nemám, co bych řekl k vývodům pana kolegy,“ pravil druhý soudní znalec. „Oba rukopisy shodují se do poslední tečky. Nápadná jest zejména kostrbatost bříšek u, b a d, takže s naprostou 99 a půlprocentní jistotou tvrdím: Předložený mně dopis psal obžalovaný.“

Podal dopis i arch dozorci, který odnesl jej předsedovi. Předseda líčení podal dopis zapisovateli a řekl: „Vzhledem k závažnému prohlášení pánů soudních znalců přečte pan kolega ještě jednou výhrůžný list, jehož pisatelem jest beze sporu obžalovaný Hejhal.“

Zapisovatel vstal a četl: „Milý Josefe! Nezapomeň stavit se u Wolfa a Schleima pro tureckou látku na kimono. V Praze nepij, chovej se slušně a moc neodsuzuj! Tvoje žena Anna!“