Štědrý večer Jana Gočvary a Michala Beckovjana

 

 

Jan Gočvara a Michal Beckovjan jeli na saních z uherského Holiče na svou stranu do moravského Lanžhota.

Pár malých, nízkých koníků uherského původu (koupil je Jan Gočvara před čtyřmi léty o trhu v Myjavě v uherské stolici nitranské) bil do omrzlého sněhu na silnici podkovami do harmonického taktu. Kol dokola do nekonečna svítily pláně sněhu, který před týdnem, než nastaly mrazy, padal nepřetržitě po celé tři dny na moravskou rovinu od Hodonína až na Prešpurk.

Jehličnaté lesy, vystupující kolem silnice v dlouhých přestávkách, byly zapadlé tou spoustou sněhu a leckde přes silnici přeběhla srnčí zvěř, hladová a zoufalá v těchto dnech bídy a strádání.

Velké krvavé zimní slunce sklánělo se k západu. Blíže k vesnicím bylo vidět poletovat ptactvo, které od těch obydlených míst a od známých stodol se zrním čekalo neurčitou spásu.

A uherští koníci v mrazivém vichru do taktu bili podkůvkami, sáně zanechávaly ostré zářezy ve sněhu a Michal Beckovjan, soused Jana Gočvary, si vzdychl: „Zlá zima, zlá!“

Jan Gočvara, majitel saní, radostně a vesele zahovořil: „Eh, koupili jsme dobře v Holiči na svátky. Máš všechno lacinější na uherské straně. Kávu, cukr, aj trochu punče. Ořechy také vezeme dnes domů dětem ku Štědrému dni.“

„Odpustil jsi Ondřejovi?“ otázal se vtom Beckovjan.

„Ba, odpustil, Michale, je Štědrý den, k čemu bych neodpustil, sluší milovat všechno!“

„Darebákovi jsi odpustil,“ pronesl Beckovjan, „Ondřej poznovu ti mez zaorá!“ „Odpustil jsem,“ řekl slavnostně Gočvara, „nesluší se na takový den říkat, že neodpustil. Zaoře, nu, zaoře. Přišel ke mně a řekl: ,Súsédko, a co bysme dnes, kdy se Kristus narodil, se přeli. Zaoral jsem tvou mez, pravda je to, odpusť mi!’ „

„K soudu bych ho hnal,“ rázně řekl Beckovjan, „nešetřit, k čemu odpouštět!“

„Je Štědrý den,“ pravil pohnutě Gočvara, „nevíš, jak zde dlouho budeš, sluší se, abys miloval všechno. Nikomu jistě není třeba ubližovat. Ondřej má pět dětí!“

Mlčeli chvíli a sáně jen letěly mezi nízkými podrosty smrků, které lemovaly silnici.

Opět přeběhla srnčí a rudé slunce na západě krvavě ozářilo vrcholky smrků a mezi stromy proběhla krvavá zář na třpytící se sněžné pláně.

„V ten den, kdy se Kristus narodil,“ pravil do ticha pozdního odpůldne Gočvara, „nesluší se ubližovat nikomu. Vše, co žije, je třeba nechat žít!“

Michal Beckovjan máchl rukou: „Řekne se darmo: nechat žít...“ Nevěděl, co by dále řekl, a proto počal si zapalovat dýmku. „Myslím tak,“ pronesl Gočvara, „třeba také druhému pomáhat. K čemu ty sám, až podělíš děti dnes na Štědrý den, vyhodíš podle zvyku hrst obilí za stodolu, aby ptáci měli co jíst? A kdyby přišel pocestný člověk, také mu dáš jíst!“

Rychle skláněl se zimní večer. Slunce zapadlo, na východě rázem objevovaly se hvězdy. Sojky a krkavci zakřičeli do ticha večera a procházeli se po silnici. Ze křovin kolem silnice vyletěl pták, poplašený zvukem saní, a v zoufalství zaletěl do lesa s vynaložením posledních sil.

Pak místy přeběhla liška, shánějící potravu.

„Nejde mně to stále do hlavy,“ navazoval poznovu řeč Beckovjan, „jak jsi mohl Ondřejovi odpustit. Tím jsi sebe Poškodil.“

Z dálky zaletělo k nim náhle pronikavé, strašné zavytí, až se zde na silnici zachvěli a zarazili lidé i zvířata. Na chvíli bylo opět ticho a pak v čistém mrazivém vzduchu opakovaly se ty hrozné výkřiky a vytí, bolestné a strašné.

Někde daleko na rovině ztlumeně cosi zavylo jako odpověď.

Za řekou Moravou na uherské straně z bažin u Brodka jako ozvěnou po třetí ozvalo se dlouhé vytí a teskně ztrácelo se po té nekonečné bílé ploše roviny, a sotva umlklo a zašlo v nastávající hvězdnou noc, tím příšerněji, bolestněji a hrůzněji ozvalo se vytí v této části roviny, kterou projížděly bleskurychle sáně.

Blíž a blíž přijížděli oba sousedé do prostoru naplněného tím úžasným vytím.

A jen jedním slovem vyjádřil Jan Gočvara ten hrůzný pocit: „Vlci!“

„Oh, ti ničemové!“ vykřikl Beckovjan. Vytí ozývalo se již v bezprostřední blízkosti a bylo tak strašné, že koníci se třásli a zůstali stát. Bylo nevyslovitelně hrozně.

„Chytil se asi vlk do želez,“ pravil Gočvara, „a naříká.“

Beckovjan slezl se saní a Gočvara za ním. Šli směrem, odkud ozývaly se ty strašné zvuky, které chvílemi zmlkaly v pravý nářek, aby za chvíli propukaly v křik, bezmocný řev a zoufalé vytí.

Pod podrostem smrků rýsovaly se obrysy velkého šedivého předmětu.

„Ach, chytil jsi se,“ zabručel Beckovjan. Z přítmí smrčiny zasvítily oči. Nebyla to však ona zlopověstná světla, tak strašná za temných nocí v pustinách lesů, bylo v nich znát zoufalství a hrůzu před blížícím se koncem ...

Vlčice, neboť to byla ona, která chytla se zde, puzena strašným hladem, do želez, zavyla táhle, zoufale a bezmocně, když spatřila lidi.

Beckovjan vyskočil kupředu.

„Nezabíjej! Nezapomeň, že dnes je narození Páně, spasitele všeho tvorstva!“ ozval se měkký hlas Gočvarův.

Beckovjan máchl rukou a svalnatou pěstí otevřel silnou páku želez, a než se Gočvara vzpamatoval z údivu, viděl, jak Beckovjan s blaženým úsměvem šeptá:

„Běž s pomocí boží!“

A vlčice kulhajíc s neuvěřitelnou rychlostí mizela v podrostech jehličí, pak běžela po zasněžené rovině, zavyla radostně a v dálce odpověděli jí na uherské straně její druhové.

„Děkuji ti, bratře,“ řekl radostně Gočvara, když uvelebeni v saních jeli k Lanžhotu, který rýsoval se již v dálce a kde světla plála v domech v očekávání svátku lásky...

Takový byl Štědrý večer Jana Gočvary a Michala Beckovjana z moravského Lanžhota.