Studentská láska

Z haličských vzpomínek

 

I
Na stezce milenců

Sklonil se večer nad „stezkou milenců“, jak říkali v Zátoru malebné cestě pod zátorskou kanonií, která vede kolem řeky Skawy.

Poslední paprsky zapadajícího slunce pozlatily vrby kolem cesty, zableskly se na paličkách rákosí, kterým se cesta od staré budovy kanonie zatáčela, a odrazily se od proudu čisté řeky, až odrazem zahořely do ruda okna z kanonie a z domků na druhé straně Skawy.

Ano, to byla „stezka milenců“ se kterou se teď slunce loučilo, nazvaná tak proto, že každého večera chodívali sem milenci z celého městečka; od nepaměti líbali se zde studenti dlící na prázdninách se slečnami z města, ať to byli tovaryši krejčovští, kterých v Zátoru bylo hojnost a kteří se zde scházeli se služkami, ať třebas líbal zde voják sloužící v krakovské pevnosti a dlící zde na dovolené některou ze služek v Zátoru, které jsou také velmi hezké a jejichž mazurský kroj dobře doplňuje šátek uvázaný na babku a červené korále zdobící jemně opálený krk, ať třebas selský synek od Zátoru procházel
se zde se svou milou, zanechávaje v písku stezky otisky svých vysokých bot...

Všichni ti zamilovaní a zamilované, ať si je osud zavál do všech krajů Haliče, vzpomínají vždy na „stezku milenců“, na tu poetickou stezku, na které zažili tolik milých chvil. I mnozí manželé z města pamatují se také dobře na ni, ač často mnohý povzdechne: „Oh, ta stezka milenců...“

A s tou právě loučilo se slunce, když za kanonií objevila se mladá ženská postava s bílým kloboukem na hlavě a s červeným slunečníkem v ruce.

A na druhém konci stezky objevil se právě mladý jinoch v uniformě haličského gymnazisty s lesklými knoflíky.

Byli to dnes první návštěvníci této stezky.

Gymnazista, jakmile spatřil ženskou postavu pod zahradou kanonie, sňal z hlavy čapku a pozdravil, načež slečna zamávala vesele slunečníkem.

U staré vrby se sešli.

Že to nebylo nahodilé setkání, jako žádná setkání zde nejsou nahodilá, možno přesvědčit se z hovoru:

„Myslel jsem, že již dnes nepřijdeš, Jadwigo,“ řekl gymnazista, podávaje slečně ruku, „již zde hodinu čekám.“

„Tak jen se zas nezlob, Stanislave,“ pravila slečna Jadwiga, „je u nás dnes na návštěvě učitel Robinski - přece nemohu opustit jen tak najednou společnost. Musela jsem chvíli čekat, než jsem odešla na procházku.“

„Eh, Robinski, Robinski,“ zlobil se gymnazista, nic jiného než pořád Robinski.

Robinski přišel, Robinski hraje dnes u nás karty, Robinski mi půjčil takovou pěknou knihu, Robinski četl své verše, jiného nikdy od tebe neslyším, Jadwigo.“

„Což za to mohu, Stanislave,“ pravila Jadwiga, „že učitel chodí k nám návštěvu? S kým by se můj otec tak dobře pobavil než s ním? Zahrajou si karty nebo šach, nu - a učitel chodí k nám jako domů.“

„Já toho ale neunesu,“ pravil gymnazista, trhaje zuřivě kolem cesty vysokou trávu, „to rozhodně nemohu snést, poněvadž vím, že Robinski je nesmírně do tebe zamilován a chodí k vám jen kvůli tobě.“

„Ale, blázínku,“ smála se Jadwiga, „kdyby chodil, co je na tom?“

„Co je na tom, Jadwigo?“ děsil se gymnazista. „Už vidím, že mne nemá ráda!“

„Mám stále, Stanislave,“ tvrdila Jadwiga, „stále tě mám ráda.“

„A já tebe stále víc a víc,“ ujišťoval Stanislav, a přestal zuřivě trhat trávu.

„A já tebe také víc a víc,“ řekla Jadwiga, „pojďme teď tamhle k přívozu, ale aby nás nikdo neviděl.“

„Nikdo neviděl,“ vzdychl gymnazista, „kdypak budu moci s tebou veřejně chodit?“

„Snad také jednou, Stanislave,“ pravila Jadwiga.

„Já vystuduji,“ uvažoval Stanislav, a jakmile budu mít maturitní vysvědčení v kapse...“

„Zapomeneš na Jadwigu,“ řekla slečna.

„Ale, Jadwigo, proč mě stále a stále zlobíš,“ vzdychl Stanislav, „pak teprve bude jiný život. Vystuduji univerzitu a za nějakých pět let řeknu o tvoji ruku.“

„Jak to řekneš?“ tázala se Jadwiga, zavěšená pod paží gymnazisty.

„Takhle,“ odpověděl gymnazista; a vytahuje z kapsy popsaný papír, četl:

„Velevážený pane!
Předstupuji před vás s obavou, že vaše záporná odpověd zničí celý můj život. Když jsem studoval gymnázium a pak univerzitu, těšíval jsem se vždy na ten okamžik, kdy předstoupím před vás - a dnes stojím před vámi naplněn obavou, že zničíte rázem všechny moje naděje. Miluji vaši Jadwigu, velevážený pane, miluji ji horoucně, milujeme se, velevážný pane, milujeme se tak nejvíc, jak jen kdy se lidé milovali, a proto, velevážný pane, žádám dnes, abyste mne oblažil svým výrokem, že Jadwigu svěřujete mé péči.“

„To je krásné, to je pěkné,“ jásala Jadwiga, „kdy jsi to sepsal?“

„Zatímco jsem na tebe čekal,“ řekl Stanislav, „najednou mne napadly takové myšlenky, jak to bude pěkné. Pak jsem se zase lekl, jak to bude ve skutečnosti? Což když tvůj otec řekne: Není možná, pane Stanislave!“

„Pak klekneme na kolena před něho,“ pravila Jadwiga, „klekneme a budeme ho s pláčem prosit.“

Jadwiga utřela si slzu, která jí vytryskla z očí při těch slovech.

„Ano, budeme plakat,“ vzdychl dojatý Stanislav, utíraje si oči, „vždyť by bylo hrozné, když tolik let jsme se měli rádi.“

„Dej mně ten papír,“ vybízela Jadwiga po chvíli mlčení.

„Dám, až mně dáš hubičku,“ smlouval Stanislav.

„Ale, Stanislave, ty jsi odvážný,“ děsila se Jadwiga, tulíc se k němu.

Hrbaté vrby na stezce milenců viděly pak pro ně všední divadlo, jak Stanislav objal něžně Jadwigu a políbil ji rychle, jako by se bál.

„Zde máš ten papír,“ řekl poté, „ale Jadwigo, ať na něj doma nepřijdou!“

„Neboj se, Stanislave,“ pravila Jadwiga, „dobře ho uschovám, jako tu baseň, co jsi psal zde u přívozu.“

„To jsem napsal od té doby lepší, jak te mám rád,“ řekl Stanislav vytahuje z kapsy své uniformy svazek papírů.

„Jako tahle: Má Jadwigo, tak tě mám rád, že ztratit tebe, ztratím celé žití, bez tebe slunce bez lesku svítí, tak, Jadwigo, mám tebe rád.“

„Dej mně tu báseň,“ pravila Jadwiga.

„Až mně dáš hubičku,“ žadonil Stanislav a políbil Jadwigu ohnivě na tvář, bera si tak honorář za svůj literární výrobek.

„Ale také to dobře uschovej,“ napomínal Stanislav dávaje jí svou báseň, „jinak by bylo zle a tvůj pan otec by přišel k nám.“

„To se nestane,“ ujišťovala Jadwiga.

„A teď, Stanislave, musím se vrátit, aby nikdo mne neviděl.“

„Máš pravdu, je teď zde vpodvečer plno mladých lidí,“ řekl gymnazista, „víš, jdi zde kolem zahrad, já tě doprovodím.“

„To nejde, Stanislave,“ bránila se Jadwiga, „v zahradě sedí pan plebán a on by to tatínkovi řekl. Musíme se rozejít.“

„Tak sbohem, Jadwigo, sbohem,“ loučil se Stanislav, zítra sem přijdeš?“

„Přijdu, Stanislave,“ odpověděla Jadwiga, „ať se ti něco hezkého zdá.“

„O tobě, Jadwigo,“ pravil Stanislav, „a tobě také ať se něco hezky zdá.“

„Zas o tobě, Stanislave,“ řekla Jadwiga, „tak sbohem.“

„Sbohem, Jadwigo!“

„Sbohem, Stanislave!“

„Dobrou noc!“

„Dobrou noc!“

Jedno stisknutí ruky ještě a mladí lidé se rozešli. Slečna Jadwiga zmizela za zelení stromů plebánské zahrady, její bílý klobouček objevil se na cestě na vrchu, zamávala slunečníkem na pozdrav gymnazistovi, který vyhodil do povětří dole u přívozu svou čapku.

Nastal večer na „stezce milenců“. Voda řeky Skawy zádumčivě šuměla, večerní větřík zahučel chvílemi v korunách hrbatých vrb a olšin u stezky, rákosí klesalo a zvedalo se ve větru; tráva sklonila se pod tíhou večerní rosy a první dnešní návštěvníci stezky milenců, Stanislav a Jadwiga, blaženi a spokojeni ubírali se domů opačnými směry.

Na stezce milenců objevily se zas jiné postavy...

II

Pan Josef Bogowski, starosta městečka Zátoru a otec Jadwigy, díval se netrpělivě z okna svého domu na náměstí, zdali již nejde jeho dcera. Vedle něho stál třicetiletý učitel Jan Robinski, strašlivě rozhněvaný, žárlivostí všecek zelený a udýchaný, jako by před chvílí běžel. Pan Bogowski byl též zřejmě rozčilen, bylo to vidět na jeho hněvivém pohledu, který pátral po celém náměstí, zdali se někde neobjevuje Jadwiga ve svitu petrolejových lamp, které prozařovaly a mdle blikaly večerním šerem na náměstí.

„Vy jste ji tedy určitě viděl s tím gymnazistou na stezce milenců?“ tázal se pan Bogowvski nahnut z okna.

„Ano, se Stanislavem Wyszynským,“ odpověděl udýchaný učitel. „Vy jste mně před půlhodinou řekl: „Běžte se prosím vás podívat, zdali nejde Jadwiga.“

„A vy jste běžel,“ ozval se pan Bogowski.

„Letěl jsem,“ řekl učitel Robinski, „a náhoda mě přivedla dolů pod kanónii - a tam chodila se Stanislavem Wyszynským!“

„Určitě se Stanislavem Wyszynským?“

„Bůh je svědek,“ odpověděl pan Robinski, „s tím chlapcem Wyszynským, synem krejčího.“

„Kterému za dva dny prodají v dražbě barák pro dluhy,“ řekl hněvivě pan Bogowski.

„A který se stěhuje za dva dny do podnájmu k panu Graszowi,“ dodal pan Robinski.

Načež starosta vzdychl: „A s jeho synem viděl jste tedy chodit Jadwigu?“

„Ano, pane starosto. Šli spolu zavěšeni,“ pravil učitel. „I nemeškal jsem a běžel zpět zvěstovati vám...“

„Tu smutnou zprávu,“ povzdychl pan Bogowski.

„Která nás tak překvapila,“ řekl učitel, „zejména mne, který jsem slečně Jadwize tolik důvěřoval a který jsem ji nesmírně ctil.“

„Cos to, pane Bože, na mne seslal,“ naříkal starosta, nahýbaje se z okna, kdyby byla nebožka živa...“

„Nikdy by se to nestalo,“ dodal učitel.

„Myslel jsem, že je vám nakloněna?“, pravil s povzdechem starosta.

„Já to myslel také,“ řekl učitel, „a tohle...“

„A tohle ještě nevyvedla,“ pravil starosta, „nepomyslil jsem, že se může zamilovat do jiného. Hle, kam vyšla na náměstí. Už jde - a jak se vesele tváří!“

Starosta odstoupil od okna a zavřel je.

Pan Robinski řekl: „Nebudu nyní obtěžovat svou přítomností.“

„Ó, nikoliv,“ odporoval pan Bogowski, „právě nyní jest vás třeba. Musíme jí domluvit.“

Když Jadwiga rozpálena rychlou chůzí přišla do pokoje, aby objala otce na pozdrav, řekl pan Bogowski:

„Milá Jadwigo, pěkně se posad a poslouchej.“

„Račte bedlivě poslouchat, slečno,“ pravil učitel.

„Ano, milá Jadwigo,“ řekl přísně starosta, „dnes přesvědčil jsem se, že všechna napomenutí, která jsem ti vštěpoval, byla úplně bez výsledku.“

„Ale tatínku,“ divila se Jadwiga.

„Dnes večer,“ pokračoval starosta, „viděl tě pan Robinski, když jsi zavěšena kráčela se Stanislavem Wyszynským.“

Jadwiga dala se do pláče. „On má mne, tatínku, tolik rád,“ vzlykala, „kdybyste, tatínku, věděl, kolik mne má rád.“

„Hloupost,“ máchl rukou starosta, „potřeštěné mládí.“

„Iluze,“ prohodil učitel.

„Trestuhodná hloupost,“ řekl přísně starosta, „mladí se chtějí bavit, ale přijde na to jak a s kým, Jadwigo.“

„Tolik mne má rád, tolik a tolik,“ vzlykala Jadwiga.

„Jeho otec je chudák, samé dluhy, Jadwigo, barák mu prodají v dražbě.“

„A vy, slečno, dcerou starosty,“ dodal učitel.

„Ale tolik mne má rád, tolik a tolik,“ naříkala Jadwiga, tisknouc v kapse papír s básní Stanislavovou.

„Jaká to strašná potupa,“ vzdychl starosta, „kluk stěží studuje, samá bída, ale za mou dcerou troufá si chodit.“

„A hlavu jí poplete,“ poznamenal pan Robinski.

„A proto, Jadwigo,“ pravil starosta, který i v té chvíli přes veliké rozčilení zachoval důstojnost představeného městečka, proto zítra ráno odvezu tě k tetě do Myślenic... a teď půjdu k Wyszynským a ty, Jadwigo, jdi se vyspat ze své nerozumnosti.

A vás, pane Robinski, prosím, byste šel se mnou,“ žádal pan Bogowski.

Zatímco se ozývalo přes náměstí večerním tichem odměřené klepání holí těchto dvou mužů, slečna Jadwiga seděla ve svém pokojíku, u ní stará nahluchlá služka, a plakala jako každá jiná šestnáctiletá dívka v tomto případě.

*

Stanislav Wyszynski pojídal právě, sedě v malé světnici ozdobené obrazem Poniatowského, Mickiewicze, Kosciuszky a obrazem Panny Swietej Czenstochovskej, sešlými to dřevorytinami, svou obvyklou večeři, takzvanou polska kawa, která záleží z okyseleného mléka a rozdrobených bramborů s troškou kapusty, a vzpomínal na Jadwigu. Otec jeho Michal šil naproti němu jakýsi kabát, durdě se, že malá petrolejová lampa stále čoudí, když ozvalo se zaklepání a do malé nízké světnice vstoupil pan Bogowski s panem Robinským se slovy: „Badz pochwalony! - Buď pochválen!“

Sedmnáctiletý gymnazista zbledl a v rozpacích pustil dřevěnou lžíci do mísy, až drobky polske kawe rozletěly se po jizbě. Och! Jeho otec je velmi přísný. Ani nemohl říci Michal Wyszynski: „Čemu mám děkovati za čest vaší návštěvy?“ - Vždyť sám starosta přišel k němu! -

Když pan Bogowski spustil: „Pane Michale, špatně jste syna vychoval. Váš syn ošálil mou Jadwigu a popletl jí hlavu.“

„Procházel se s ní na stezce milenců,“ dodal učitel, dívaje se se zalíbením na rozpaky ubohého gymnazisty. Vždyť jeho otec je tolik přísný!

„Je to pravda, Stanislave?“ zahřměl pan Michal vstávaje od stolu.

„Ano,“ řekl Stanislav, „je na tom něco zlého? Vždyť se máme rádi,“ vyznával nabývaje převahy nad panem Robinským.

„Buďte otcem,“ vybízel dopálený starosta, „a potrestejte ho!“

„Třebas tělesně,“ prohodil zamilovaný učitel.

„Snad mne nezneuctíš, otče,“ koktal gymnazista, ztráceje odvahu vida, že otec blíží se k němu hrozivě. Pan Michal odepjal pásek...

Kdo zná svalnaté ruce mazurů a jejich povahu, která náhle vzplane, nesmí se divit, že nešťastný Stanislav byl před očima pana Bogowského a pana Robinského zneuctěn ranami koženého pásku, které dopadaly přes uniformu haličského gymnazisty, poněvadž pan Michal svého syna přehnul přes koleno.

„Již má dost,“ řekl s uspokojením starosta.

„Nikoliv, velmožný pane,“ odpověděl pan Michal, „stromek třeba mladý ohýbat.“

Stanislav neplakal, snášel mlčky rány, a když otec na žádost uspokojených pánů syna pustil, vyšel ven. A teprve na malé zahrádce za domem lehl si do trávy a usedavě plakal studem, lítostí a zlostí, šeptaje: „Jadwigo, Jadwigo...“

Tak skončil ten večer, který tak krásně začal, když poslední paprsky zapadajícího slunce se loučily se stezkou milenců.

III

Na toto všechno vzpomínal Stanislav Wyszynski jednoho krásného večera sedě v „plantech“, sadech královských. Bylo mu dvacet let. Studoval první rok univerzitu, protloukaje se hodinami. Což v gymnáziu, tam bylo ještě dobře! Bydlel s jedním z „królewstva“, jak říkají ruskému Polsku, s dobrým, zámožným, ale trochu nechápavým hochem, kterého učil a který dělil se s ním o všechno. Pak jeho spolužák odjel do Varšavy na univerzitu – a pramenem jeho příjmů bylo jen deset zlatých, které posílal mu otec měsíčně a se kterými nemohl vystačit.

Seděl právě na lavičce a vzpomínal na Jadwigu, na celou jejich lásku, na truchlivý večer, na to, že každé z následujících prázdnin Jadwiga dlela u tety v Myślenicích a že ji od té doby neviděl. Mladí lidé promenovali se po hlavní cestě sadů, smáli se vesele, a Stanislav díval se zarmouceně do písku, který rozhrabával nohou.

Vzpomínku na Jadwigu pomalu zatlačovala v ten večer jiná vzpomínka, že už dva dny takřka ničeho nejedl. Za těch sedm měsíců prvního roku na univerzitě dvacetiletý Stanislav zkusil mnoho bídy. Vyučoval, dřel se do úmoru, běhal za dvacet krejcarů denně vyučovat jednoho z Krakova až do Červeného Kamene, aby vrátiv se, rychle koupil si housky a šel do přednášek. Pak zas z Jagellonské univerzity běžel do Zwierzince učit jednoho gymnazistu počtům. A když odnášel si odtamtud patnáct krejcarů, běžel na druhou stranu Visly do Podgorze, kde bydlel, aby studoval.

Tento večer byl již druhý, kdy živil se kůrkou chlebovou, neboť najednou byl zbaven všech prostředků k výživě. V Červeném Kameni přijali jednoho, který za deset krejcarů učil, ve Zwierzinci propustili ho, že již není třeba preparátora, placeného patnácti krejcary za hodinu. Po celé ty dva dny sháněl hodiny. Pršelo odpoledne, obuv byla již prasklá.

„Jestlipak dnes najdu v bytě na kamnech nějaké kůrky,“ přemýšlel, „říkala paní bytná, že budou je namáčet husám...“

Žaludek mu svíral hlad. Několik kůrek za ty dva dny je příliš málo. Bylo mu mdlo v tomto teplém květnovém večeru, kdy viděl kolem sebe vesele hovořit staré a mladé lidi, kteří přišli sem po večeři na procházku a obdivovali se rozpučelým stromům, oddychujíce spokojeně. Kdyby se tak mohl najíst polske kawe! Eh co polska kawa, kouskem chleba, což kdyby tak mohl najíst se zbytků z talířů, které zanechali všichni ti lidé, kteří po večeři se zde procházeli. Na kolik dní by to bylo! A otec píše, že tento měsíc může mu poslat jen dva zlaté! - Rozhrabával zuřivě prasklou botou písek a ani nezpozoroval, že před ním stojí dva lidé.

„Ej, pane Stanislave,“ zaklepal mu někdo na rameno, „jaká náhoda!“

Stanislav Wyszynski pohlédl vzhůru a zarazil se. Před ním stál učitel Jan Robinski s Jadwigou.


„Hm, jaká náhoda,“ koktal, podávaje mu ruku.

„Nu, a mou choť neznáte?“ řekl Robinski. „Pravda, snad vám nepsali, že o masopustě oženil jsem se s Jadwigou...“

„Gratuluji,“ pravil chraplavě Stanislav, kterému se kola dělala před očima. Takové shledání!

„A dlouho jsme vás neviděli, pane Stanislave,“ poznamenala klidně Jadwiga, „jak se vám vede?“

„Oh, velmi dobře,“ lhal Stanislav.

„Po večeři vyšel jste si na procházku, jak vidím,“ pravil pan Robinski.

„Ano, po večeři,“ vypravil ze sebe Wyszynski.

„To musíte jít s námi, my se jen do rána zdržíme v Krakově,“ pravila Jadwiga.

„Jen pojďte, budeme si trochu povídat,“ řekl učitel, bera pod paží mladého muže, „půjdeme třebas do restaurace U Mickiewicze, že budete dnes naším hostem, pane Stanislave? Druhá večeře vám neuškodí,“ smál se dobromyslně Robinski, „tak po přátelsku.... kupředu!“ -

Toho večera najedl se Stanislav Wyszynski důkladně, tak dobře se neměl ani když bydlel jako gymnazista s hochem z „królewstva“.

Vzbuzovalo obdiv, co toho snědl. Dvoudenní hlad zlomil dokonale jeho hrdost:

„Jadwiga ženou Robinského? Co na tom!“, musel se trpce usmát.

„Jak najednou se myšlenky mění!“

Pravda, málo zprvu mluvil, ale pak pivo rozvázalo mu jazyk...

A když venku při loučení před mostem přes Vislu do Podgorze pravil k němu Jan Robinski:

„Krajane, snad se neurazíte a přijmete maličkost ode mne...,“ přijal Stanislav mlčky červený papírek a zastrčil ho do vesty.

A když ve své světničce v Podgorzi ulehl na studentskou postel, zavrtěl hlavou, usmál se a zašeptal: „Konec románu Jadwigy a Stanislava...“

Z té desítky žil do konce druhého semestru...