Styk rodičů s dětmi

 

 

I

Profesor Švolba vydal již několik knížek o společenských stycích rodičů s dítkami, přičemž objevil, že vzájemný svazek rodičů s dítkami je patrně dle všech nepopíratelných příznaků nejpřirozenější spolek lidí mezi sebou.

Několik jeho přednášek uspořádaných v různých spolcích paní a dívek, v Ženském klubu, organizaci čtrnáctideníku Rodina, který měl sloužit k sblížení rodičů s dítkami, získalo mu pověst podivína, zejména když dokázal v úvodním článku prvního čísla časopisu Rodina, že rodiče a dítky bývají nepopíratelně ratolesti téhož kmene a že nesmí býti tato logická spojitost nijak podceňována, přičemž se odvolával na starého ceremoniáře a komořího u dvora výmarského Adolfa Knigge a ještě nešťastnějšího dr. Gutha na Hradě.

Jeho vědecká sláva odrážela se však velice smutně na jeho kariéře, poněvadž zdálo se, že jedině ohromnou náhodou mohlo býti potrhlému pánovi svěřeno vychování studující mládeže a že osud zahrál si podivnou hru s panem profesorem, který místo toho, aby se za pěkného počasí procházel po zahradě některého sanatoria, sedával dále za katedrami různých gymnázií.

Vyšší školní úřady překládaly ho totiž z místa na místo, když už v hodinách češtiny dosti dlouho na jednom místě vykládal, že rodiče, rozplodňujíce dítky, udržují tak rodinu.

Školní domácí úkoly, které předkládal k vypracování svým žákům, byly jakéhosi filozoficko-pedagogického směru, jako například „Mají-li rodiče býti společníky výstředností svých dítek“.

Kvůli takové úloze putoval profesor Švolba z místa na místo, ze severu na jih, z jihu na východ, z východu na západ republiky.

Konečně se ocitl opět na novém místě, tentokráte na jihozápadě a prvním jeho vystoupením před studujícími páté třídy gymnázia v hodině češtiny byla zajímavá přednáška o tom, že syn, znaje již od narození svého otce, spatřuje ho bez škrabošky, aby otec se mu nestal odporným, musí syn dávati přednost ušlechtilým stránkám svého otce. Syn však přitom má si vždy být vědom slabostí svých rodičů a má se vystříhati, aby je snad napodoboval.

Zakončením, vyplývajícím z přednášky, byla školní úloha, uložená novým žákům, s mnohoslibným nadpisem „I kdyby dítky měly oprávněnou příčinu hanbiti se slabostí rodičů, zůstává přec povinnost vděčnosti“.

K této úloze nadiktoval jim určité teze, body, dle kterých měli postupovat při vypracování úlohy:

I. Výčet hanebností, mrzkostí, nemravností, slabostí a ohavností svých rodičů.

II. Skrývají-li moji rodičové výše vytčené chyby přede mnou?

III. Proč mám tyto vady svých rodičů dle možnosti před veřejností ukrývati?

IV. Proč nemám jich chyby napodobovati?

V. Panuje-li nesvornost mezi mými rodiči?

VI. Proč se mám říditi rozumem a rozvahou při domácích skandálech?

„Ano, študenti,“ řekl slavnostně profesor Švolba, „mou zásadou při způsobu, jak vám si počínati při zpracování domácích úloh, je úplně zcela nová pedagogická soustava. Mně se jedná o sblížení rodičů se svými syny. Dříve se považovalo takřka za nepřípustné, milí studenti, aby rodiče pomáhali dítkám při vypracování domácích úloh. Já však přímo na to naléhám, aby rodiče spoluúčinkovali při vypracování domácích úloh a mou snahou bude též v nejbližší době uspořádati schůzky vašich pánů rodičů se mnou, na kterých budu přednášet o stavbě rodiny, při kteréž příležitosti se zeptám, jak daleko pokročila spolupráce vašich rodičů na vašem domácím učení, na domácích úlohách.“

Ačkoliv byli kvintáni, kteří již pátý rok zápasili se všemi možnými profesory, dosti otrlí, přece jaksi zakolísali a pobledli při pohledu na toho fanatika, jehož vytáhlá postava a způsob, jakým pronášel svou řeč a teze na úlohu, připomínaly jim přísného a hrozného Savonarolu, jehož tvář dívala se na ně ze stěny na jednom z historických obrazů.

Potom, když profesor Švolba odešel, v přestávce mezi další hodinou, celá třída ztotožnila se v jeden úsudek, že profesor Švolba je patologické individuum, že je třeba si dát před ním pozor a rozhodně, již vzhledem k dané úloze, odmítnouti jakékoliv spolupracovnictví se svými rodiči.

II

Když přišel domů ze školy se zajímavými body na domácí úlohu kvintán Mašek, syn okresního hejtmana, pečlivě ukryl své poznámky z češtiny, ve kterých bylo oněch šest bodů a na otázku pana okresního hejtmana při obědě, co bylo dnes nového v gymnáziu, mají-li snad nový domácí úkol a jak se líbí nový profesor češtiny pan profesor Švolba, odpověděl kvintán, že není nic nového, domácí úkol že nemají žádný a pokud se týká nového pana profesora Švolby, že je to pán velice sympatický a příjemný.

Syn okresního hejtmana Maška žil totiž v poslední době se svým otcem ve velice napjatém poměru. Pan okresní hejtman zakázal totiž svému synovi, aby se stal členem fotbalového sdružení Kvinta A a dokonce nepřipustil ani zmínku o tom, že ho sdružení požádalo, když chce být kapitánem mužstva, aby koupil nový fotbalový míč.

To byla tedy jakási hlavní diference mezi starým a mladým Maškem, kromě celé řady nejrozmanitějších nedorozumění, jako naprostý nesouhlas, aby o příštích prázdninách mohl jako skaut zúčastnit se výpravy někam na Šumavu.

Pan okresní hejtman považoval v rozhovorech se svým synem tohoto za úplně zvrhlého. Také se mu na synovi naprosto nelíbila jeho úplná apatie k náboženským úkonům a bylo to strašné překvapení pro okresního hejtmana, když se musel úřední cestou dozvědět, že jeho syn při sčítání lidu, spoléhaje se na dovršených čtrnáct let, přestoupil k církvi „adventisté od sedmého dne“.

Hoch učinil tak jenom ze ziskuchtivých důvodů, poněvadž kdosi vykládal, že kdo přestoupí k adventistům od sedmého dne, dostane dvě stě padesát korun a dvanáct kilogramů skopového masa. Ubohý hoch domníval se, že prodejem skopového masa, ku kteréž získané sumě přidá i dalších dvě stě padesát korun, které by obdržel za zradu církve katolické, koupí pěkný anglický fotbalový míč s rezervní duší. Chtěl prostě ze sportovních důvodů vyměnit merunu za náboženství.

Bohužel byl zklamán na celé čáře. Církev adventistů od sedmého dne poslala mu bibli v jazyce anglickém, sbírku písní církevních v dvaatřiceti jazycích, nevyjímaje ani jazyka černochů Mašokolumbů, a vyzvání v jazyce anglickém, aby zaplatil dvě libry šterlinků k rukám pastora Mac Rosnera, Praha, Haštalská ulice číslo 16.

Tak se stalo, že mladý Mašek, odpůldne nahoře v pokoji při vzpomínce na surového otce a na to všechno, jak ho svět zklamal, umínil si, že zodpoví všechny otázky domácí úlohy dle naprosté pravdy. Že nebude šetřit svého otce, že přijímá boj, stejně jako posledně přijala jeho Kvinta A fotbalový zápas s Oktávou B Pelhřimov, ačkoliv věděli, že podlehnou, což se též prakticky ukázalo v poměru 22:3!

Proto zodpovídal zcela, chladnokrevně jednotlivé body. Přistoupil k první tezi domácí úlohy: „Výčet hanebností, mrzkostí, nemravností, slabostí a ohavností mých rodičů „

Zodpověděl tuto otázku tímto způsobem, připravuje si materiál k dalšímu rozpracování uložené domácí úlohy:

I. Matka má známost s inženýrem Poupětem od firmy Krulich a kompanie, továrna na umělá hnojiva, která má také asi co dělat s umělými potraty mé maminky, protože se tatínek velice rozčiluje, jak posledně křičel před služkou, že už toho má dost. Kdyby nebyl tolik dlužen inženýrovi Poupěti, že už by dávno byl musel být rozvod. Otec sám chodívá denně v úředních hodinách do vinárny Markovských, kde jsou tři flundry. Posledně jel s jednou do Kamenného Újezda, takže jestli maminka stojí za osmnáct, stojí tatínek za dvacet bez dvou.

Pokud se týká charakteru mých rodičů: Matka velice prudká, úplně nevzdělaná, nevěnující nejmladším sourozencům nijaké mateřské péče, rozzuřená při nevinných, mladistvému věku přiměřených žertech. O domácnost se vůbec nestará a nejraději by celý den stála před zrcadlem a mazala si obličej krémy a pudry, česala se a oblékala se jako na divadle. Otec je starý byrokrat, nejpodlejšího charakteru, o čemž je všechno známo ve městě z dob války. Když byl okresním hejtmanem za Rakouska, tak se psal Maschek a hned po převratu zadal si o změnu jména a píše se Mašek. Předešle, když jsem šel k němu do úřadovny něco vyřizovat, tak si dva páni na chodbě vyprávěli, že tatínek dělal hovadiny za Rakouska a provádí je za republiky dál. Loňského roku se zapomněl na svátek nebožtíka císaře, nešel vůbec do kanceláře, chtěl jít do kostela a strašně se divil, že není kostel otevřen a rozbřesklo se mu to v hlavě až odpoledne.

Ku svým dítkám chová se neobyčejně zarputile, udržuje mezi nimi disciplínu jen největší surovostí a pronásleduje je tak, jako to dělal za války všem politicky podezřelým osobám na okrese, tj. na každém kroku. Nepopřává jim žádné radosti, nenávidí tělesnou výchovu a sporty a každá služka u nás musí být od Jihlavy, aby měl v rodině s kým mluvit německy. Když přijde domů z vinárny, přijde obyčejně nastříknutý a počne se před svými dětmi chlubit, jak se kdysi dobře učil, jak studoval s vyznamenáním, na obecné škole jak měl samé jedničky, ačkoliv jsme mu jednou ve psacím stole našli jeho stará školní vysvědčení, kde jsou samé trojky a čtyřky, reparáty a nedostatečné známky. V prvé třídě obecné školy učil se tak špatně, že ji musil dvakrát opakovat.

Druhý bod domácí úlohy, „Skrývají-li moji rodičové výše vytčené chyby přede mnou?“ zodpověděl takto:

II. Neskrývají. Všechno se u nás děje veřejně a nezůstane nám dětem nic tajno, poněvadž o všechněch hanebnostech, které samy nevidíme, dozvíme se od cizích lidí, když chodíme na návštěvy.

Třetí bod, „Proč máme tyto vady svých rodičů před veřejností ukrývati?“ rozluštil touto odpovědí, ku které materiál vzal z dnešní přednášky pana profesora Švolby:

III. Poněvadž jim musíme být vděčni za to, že nás zplodili.

Odpověď na „Proč nemám jich chyb napodobovati?“ byla velice těžkou, nicméně přece zhostil se syn okresního hejtmana jaksi logicky této spletené otázky takto:

IV. Poněvadž každý syn má se řídit jedině rozvahou a rozumem, aby i v pozdějším věku vystříhal se chyb svých rodičů a dosáhnuv stálého zaměstnání mohl pečovati o blaho svého nemluvněte, které bez takové mateřské péče již dávno by odpočívalo pod drnem.

Pátá otázka, „Panuje-li nesvornost mezi mými rodiči?“, byla zodpověděna velice lehce:

V. Není dne, aby u nás nedošlo k nějakému domácímu skandálu a hrozným výstupům.

K luštění šestého, „Proč se máme řídit rozumem a rozvahou při domácích skandálech?“, již nedošlo.

Kdosi mu poklepal na rameno, připlíživ se velice potichu k němu za zády. Nešťastný kvintán neměl času zničit své dílo. Na záda mu klepal pan okresní hejtman.

Vracel se z vinárny a byl tentokráte, jako zvláštní náhodou, ve velice dobré náladě, tak řečeno všelidské.

„Milý hochu,“ řekl s otcovskou něžností, „pořád tě vidím pilně pracovat. Jsi hnedle tak svědomitý v učení, jako já jsem býval, když jsem studovával s vyznamenáním. - Máš, ani jsem si dosud dobře nevšiml, velice vypsané písmo - a proč píšeš tužkou? To je koncept, viď?“ Pohladil ho po vlasech a vzal do ruky poznámky nešťastného syna, přičemž prohodil ještě láskyplně: „Můj hochu, jen se drž a uvidíš, že přece jednou dostaneš ode mne ten míč. Budeš hrát fotbal, dáš se ke skautům,“ načež začal škytat a luštit rukopis svého syna.

Četl čím dále tím s větším zájmem, přičemž jeho obočí se strašně ježilo. Ubohý kvintán ustupoval pomalu zpátky ku dveřím, když vtom okresní hejtman udělal ohromný skok jako jaguár po svém synovi.

Potom se vyplnilo doslova to, co napsal před chvílí nešťastný hoch: „Ku svým dítkám chová se velice zarputile a udržuje mezi nimi disciplínu jen největší surovostí.“

Okresní hejtman přerazil nakonec o svého syna poslední zbytek staré rakouské slávy, kord své bývalé slavnostní uniformy, kterého použil místo rákosky...

III

Když potom příští týden se odevzdávaly profesorovi Švolbovi domácí úlohy, třesoucí rukou odevzdal syn okresního hejtmana svůj sešit, kde byl pod titulem úlohy „I kdyby dítky měly oprávněnou příčinu hanbiti se slabostí rodičů, zůstává přec povinnost vděčnosti“ tento text:

„Vaše teze a body poslal jsem úřední cestou k posouzení na ministerstvo vyučování.“

Pod tím bylo razítko okresního hejtmanství a podpis okresního hejtmana. V rohu pak běžné číslo deníku: V. r. 6272/12b

Švolbu překládají do Podkarpatské Rusi.