Teze o nejbližší politické práci mezi cizozemci v sovětské Sibiři

 

 

Na vědomí a k provádění všem politickým pracovníkům interbrigád, politických oddělení armády, válečných komisariátů a gubernských organizací strany

A) Mezinárodní situace

1. Přesto, že od počátku Říjnové revoluce uplynulo již třicet měsíců, zůstalo sovětské Rusko jedinou bází světové proletářské komunistické revoluce. Stále sílící revoluční hnutí v táboře spojenců, úplná porážka Judeniče, Kolčaka a Denikina, rozkol mezi spojenci samými - to jsou hlavní příčiny toho, že sovětské Rusko bude mít nyní zřejmě na chvíli pokoj od občanské války.

2. Na druhé straně tento krátký oddech předchází pouze ještě silnějšímu a organizovanějšímu boji se světovou kontrarevolucí. Je stále zřejmější, že tento boj - vzhledem k průtahům s revolucí v západní Evropě - bude probíhat za svrchovaně nepříznivých podmínek pro Proletariat, jestliže Proletariat nedokáže této přestávky v boji všestranně a plně využít.

3. Reakční puč v Berlíně znovu nezvratně dokázal kolísající části německého dělnictva neudržitelnost jakéhokoliv kompromisnictví, když ji postavil před nevyhnutelnou volbu mezi diktaturou buržoazních generálů a diktaturou proletářské strany spartakovců. Není ovšem vyloučeno, že pomalý průběh občanské války na Západě, kde chybí silná revoluční strana, může ještě o mnoho měsíců oddálit revoluční řešení; jakékoliv akce mezinárodních oddílů by tedy byly předčasné a minuly by se účinkem. Přitom zase mezinárodní oddíly získají čas, pomohou vnitřně upevňovat sovětské Rusko a budou se učit sovětskému revolučnímu budování.

Příslušníci mezinárodních oddílů, jejichž posvátnou touhou je vypořádat se s vlastní buržoazií na Západě a nastolit tam diktaturu proletariátu, projdou tak novou zkouškou vytrvalosti a trpělivosti.

B) Vnitřní situace

1. Centrum světové revoluce, Rusko, zpustošené za šest let imperialistickou a občanskou válkou, musí využít získaného oddechu k rozvinutí výrobních sil a k organizování dopravy v nejširším měřítku; všechno ostatní je třeba tomuto upevnění hospodářství podřídit. K zvýšení výroby může dojít na základě jednotného ekonomického plánu a vytvořením nové komunistické pracovní morálky tím, že masy pochopí, že budují své vlastní hospodářství, a dospějí k poznání, že jejich životní úroveň závisí jedině na jejich pracovní kázni. Splnění tohoto velkého úkolu se stává naléhavějším právě teď, kdy sovětské Rusko z hospodářské nutnosti navazuje obchodní styky s imperialisty a je vystaveno nebezpečí, že do jeho organizace výroby bude pronikat zahraniční kapitál.

2. Pevně řízené hospodářství je zároveň nejlepší zbraní v boji s domácí kontrarevolucí, která se vždycky snaží těžit ze zmatku a desorganizace. Kontrarevoluce nachází příznivou půdu zejména v oblastech, které obsadila Rudá armáda teprve nedávno, protože zde je ještě soustředěna uprchlá buržoazie, bělogvardějské důstojnictvo a různé kontrarevoluční organizace a protože tady jistá nesehranost mladého sovětského aparátu po nějakou dobu sama napomáhá šíření protisovětských nálad hlavně mezi zaostalým a neuvědomělým rolnictvem.

3. Vnitřní situace sovětského Ruska nesmí být internacionalistům lhostejná, protože právě ona je jejich proletářskou baštou. Nestačí, aby internacionalisté s heslem komunistické práce pouze rozumově souhlasili, musí jim přejít do krve a musejí být hotovi je i prakticky uskutečňovat. A s kontrarevolucí, s tou mají internacionalisté bohaté zkušenosti jak z domova, tak ze současného Ruska, ať už jde o německé a rakousko-uherské důstojníky, nebo o Červený kříž, kancelář světové kontrarevoluce, která se maskuje vlastenectvím, nadstranictvím a milosrdenstvím. Internacionalisté musejí být ustavičně na stráži, aby kontrarevoluce pod nějakou „ušlechtilou záminkou nepronikla do jejich řad, aby ji ničili všude, kde zvedne hlavu, aby i zde pomohli svým soudruhům - ruským proletářům.

C) Organizace internacionalistů

1. Politická práce mezi bývalými válečnými zajatci internacionalisty se nesmí stát pouhou schůzovní agitací k pozvednutí revolučního ducha, ale musí být prováděna systematickou ústní i písemnou propagandou, přednáškami a hlavně pak besedami v malých skupinách, jejichž tématem budou jak zásadní programové otázky, tak, a to především, otázky uvedené v bodě A a B. Přitom, v souhlase s programem a stanovami RKS, musí být pečlivě vybíráni nejuvědomělejší soudruzi, kteří budou organizovat stranické buňky. Vedle politické přípravy dalším významným prostředkem k zvýšení uvědomělosti je kulturně osvětová práce. Avšak jak politická, tak kulturně osvětová činnost nesmí být v žádném případě nějakým kázáním k zástupům, ale musí vycházet z aktivní účasti mas a musí rozvíjet jejich iniciativu. Pokud jde o komunisty z řad bývalých válečných zajatců, ať podle možností pracují v RKS a sovětských úřadech, třeba jen jako praktikanti.

2. Veškerou politickou práci u jednotek provádí příslušný aparát podle jednotného plánu politických oddělení Rudé armády. Politická oddělení jednotek pracují i v táborech, pomáhajíce tak zahraničním sekcím při místních výborech RKS, organizovaných podle pokynů oblastního výboru RKS, a pokud je někde nedostatek politických pracovníků, přechodně je plně nahrazují.

3. Z výše uvedených důvodů (A 3, B 3) nebudou se zatím internacionalisté formovat do frontových jednotek s úkolem bojovat na Západě; technicky vyspělí a disciplinovaní západoevropští proletáři se stanou jednak vydatnou podporou pracovní armády, jednak budou tvrdou pěstí v boji s kontrarevoluci všeho druhu. Tyto dva nové úkoly musí internacionalisté dobře pochopit. Za prvé musí vyvinout plánovitou činnost (pod vedením místních revolučních výborů, sovětů a výborů bývalých zajatců) a vybrat veškeré kvalifikované dělníky a specialisty v oboru průmyslu i dopravy a zařadit tyto síly do místní výroby i do průmyslových center. Za druhé musí zformovat oddíly na vnitřní obranu republiky. Konečně je třeba oddělit od masy internacionalistů negativní elementy, které se v době formování Rudé armády pod heslem „na západ“ vetřely do jejích řad.

Revoluční vojenský sovět 5. armády

Politické oddělení 5. armády

Jenisejský guberniální výbor RKS