Trestní smysl slov „alebrž“ a „ano“

Příspěvek k historii rakouské svobody tisku

 

Jak známo a jak již kolikrát bylo podotčeno , neexistuje V Rakousku žádná cenzura. Cenzura byla zrušena již roku 1848 a jsou-li časopisy konfiskovány, nespadá to jistě na vrub naší tiskové svobody a tím méně na vrub cenzury.

Zrušením cenzury před 63 lety mohlo se v Rakousku psát, co chtělo, že se to však na veřejnost nedostalo, tím není vinna ani cenzura, ani svoboda tisku, nýbrž tzv. konfiskační praxe. Poněvadž je zde vyložený rozdíl mezi cenzurou a konfiskací a cenzoři neexistují od onoho roku, jest úplně svobodno cenzory urážet.

A jestli je zmínka o cenzorech, tu na základě svobody tisku vám to nesmějí zkonfiskovat. Můžete směle prohlásit, že cenzor v Anamu nebo Bang-Gongu je osel a to jedině proto, že je cenzorem, tím podle zákona nikdy neurazíte ani státní zřízení v Anamu, ani v Bang-Gongu.

Něco jiného je mluvit o konfiskační praxi a proto každý rozumný člověk, který skutečně je přesvědčen, že v Rakousku existuje tisková svoboda, raději o tom pomlčí.

A poněvadž v Rakousku existuje tisková svoboda, musí zákony svobodu tuto chránit, stejně jako zákony chrání každého občana a tato ochrana svobody tiskové vyjádřena jest právě zákony o tisku. Tyto zákony přirozeně stíhají přísně všechny přestupky a přečiny spáchané proti tiskové svobodě.

Cenzura neexistuje a je zde pouze řízení konfiskační, poněvadž svoboda tisku, o které mluví často rakouští předsedové ministerstva, vyžaduje toho, aby nepřišlo všechno na veřejnost, co by odpíralo celé řadě státních zařízení, mezi které patří ony zákony o tisku, hájící práva úředních orgánů vzhledem k tiskové svobodě.

A to: „Stát jako zákonodárce vydavší zákony o tisku a povalivši tiskovou svobodu jest oprávněn nakládati s touto tiskovou svobodou, jak chce, zvláště když roku 1848 zrušil cenzuru.“

A proto právě se konfiskuje. Že se konfiskuje velice často, tím jsou vinny poměry, které vzhledem ku konfiskační praxi nejsou obsahem tohoto pojednání, kde rozhodně nechci psychologicky rozbírat celý postup takového činění a podotýkám jedině, že v tiskovém oddělení modrá tužka, kterou se škrtají odstavce, nehraje tak velkou roli jako duševní stav těch, kteří ji mají v ruce.

Ale opět je zde zákon o ochraně tisku, který zcela nestranně povoluje činiti proti konfiskaci námitky před zemským soudem. Zemský soud, uváživ pak, že svoboda tisku potřebuje skutečné ochrany, potvrzuje znění konfiskace a když i tento tiskový senát připustí námitky proti konfiskaci, jsou zde ještě jiné instituce, a to kupříkladu vrchní zemský soud, který novým potvrzením konfiskace dovede již obhájiti tiskovou svobodu.

Přitom tiskový zákon podporován jest celou řadou ustanovení trestního zákona, která jasně mluví o tom, jak lze se dopustiti trestních činů proti zákonu o tisku.

Jest to §24 a 22 tiskového zákona. §24, který mluví o tom, jakého mizerného a trestného činu dopouští se ten, kdo úryvky z věcí konfiskovaných otiskne v dalších článcích, bez ohledu na to, zdali učinil tak v souvislosti a zdali znova uveřejněná konfiskovaná slova či věty z již konfiskovaných předtím článků postupují za sebou dle abecedního pořadu nebo dle jiného pořadu, kterým je klamána i veřejnost i úřady a kterým jednáním znehodnocuje se konfiskovaná svoboda.

§22 tiskového zákona mluví pak docela jasně o tom, když učiní se dodatek k úřednímu výkonu. Poněvadž však v Rakousku existuje de facto tisková svoboda, jest trestný jedině dodatek ke konfiskačnímu nálezu, který jest nad konfiskačním nálezem, beztrestný však je dodatek pod konfiskačním nálezem, avšak v zájmu tiskové svobody se oba dodatky konfiskují, když nebyly interpelovány na říšské radě.

Zajímavější je ovšem §24 tiskového zákona, který způsobil, že se jednoho dne octla před tiskovým senátem dvě slova, a to „alébrž“ a „ano“.

Zločinný úmysl byl samozřejmý. „Alébrž“ a „ano“, tato dvě revoluční slova tak porušila svobodu tiskovou, že něco podobného nebylo dosud slýcháno v žádné soudní praxi: Kdysi byl totiž konfiskován článek, ve kterém byla slova „alébrž“ i „ano“.

A najednou v novém článku téhož autora čtou dotyčné orgány ku své hrůze opět slovo „alébrž“ a slovo „ano“.

„Alébrž“ bylo v osmé řádce shora, pak bylo osmdesát osm nezávadných řádek, nadto však přišlo v osmdesátém devátém řádku konfiskované slovo „ano“.

§24 tiskového zákona slavil zde úplné vítězství a dosáhl satisfakce. Bylo samozřejmo, že „alébrž“ a „ano“ otištěno bylo z konfiskovaného článku před šesti měsíci, a poněvadž konfiskovaný článek počínal slovem „ano“ a blížil se ke konci slovem „alébrž“, bylo jisto, že zde jde o výtah z konfiskovaného článku, čímž byla dvojnásobně porušena tisková svoboda.

Poněvadž však v tomto novém žalovaném článku slovo „alébrž“ bylo napřed a slovo „ano“ až po osmdesáti osmi řádcích, ve vzdálenosti třinácti vět, bylo to tím horší, poněvadž bylo z toho vidět trestný úmysl převrácením pořadu těchto slov oklamati státní orgány a v takto domněle překrouceném výtahu konfiskovaného článku vyhnouti se trestnosti tohoto promyšleného činu.

Redaktor časopisu, ve kterém byla slova „alébrž“ a „ano“ již dvakrát za sebou za doby půl roku, dostal padesát korun pokuty, případně čtyři dny vězení.

Od té doby i v Anamu i v Bang-Gongu cenzoři škrtají slovo „alébrž“ i „ano“.