U jezera Neziderského

Črta z Uher

 

Kdo v té době viděl, jak Miklos Fehér běží od vsi Bolfsu klusem polní nejkratší cestou k jezeru Neziderskému, čili jak v okolí říkají k „jezeru nemocí“, ten mohl se domnívati, že Miklos Fehér blázní.

Předně nikdo Miklose Fehéra nechytal, za druhé nikdo z pohodlných sedláků z okolí neběhá a za třetí byla neděle, vasárnap, kdy nikdo sám a sám neobjeví se na cestě k jezeru, poněvadž každý buď baví se v krčmě, či je ve vinicích, nebo sedí doma a jí, dokud neusne. Den Páně, den odpo-činku. Den zkažených žaludků.

Miklos Fehér běžel, dupaje po močálovité půdě, prohýbající se a vlnící při každém jeho skoku, a ani v tomto běhu neopomenul nakroutit si černý divoký vous, dlouhé kníry rozježené, natahuje je do délky, takže vypadal divoce, což hodilo se k jeho divokým skokům.

Přeskočil můstek a dál mezi špatně vysušenými močály, vydechujícími otravný hnilobný zápach. Před ním rozkládala se již hladina jezera, táhlá, s ostrými špičatými zálivy, které mizely mezi rákosím a splývaly s pevninou.

Po levém břehu v dálce několik rybářských vesnic, které, zdálo se, že stojí ve vodě, a před nimi blízko u jezera na konci cesty stála chatrč rybáře Györgyho.

Starý György seděl obkročmo na převrhnuté loďce před chatrčí a spokojeně kouřil ze staré černé dýmky, obrácen zády k běžícímu Fehérovi.

„Strýčku Gyorgye,“ křičel z dálky Fehér, „půjč mně loďku.“

György obrátil se pomalu, a vida běžícího Fehéra, vypustil dým z úst, neodpověděl a čekal, až upocený Miklos stanul před ním, kroutě si svůj divoký vous.

„Půjč mi loďku, strýčku Györgye,“ opakoval Fehér, sedaje na převrhnutou kocábku, „vyjedu si na jezero.“

Starý György neřekl hned ani slova přemítaje, proč asi Fehér vyhlíží tak divoce, rozdýmal dýmku a pak řekl pomalu: „A proč chceš loďku, Miklosi?“

„Chci se projeti po jezeře,“ odpověděl Miklos.

György zakroutil hlavou. To se mu ještě nestalo, aby sedlák chtěl se projeti po jezeře. Přichází sice časem někdo a vypůjčí si pro zábavu loďku, ale to jsou páni a dámy z léčebného ústavu dr. Wislinského v Bolfsu u jezera, lidé, kteří přijeli sem uzdravit se a jezdí tak dlouho po tomto „jezeře nemocí“, až přijde večer, nezdravé páry a výpary naplní vzduch, a nezvyklí výletníci dlící zde na léčení dostanou zimnici.

Zaplatí dobře, ale aby sedlák vypůjčil si loďku...

„Zbláznil se, ubožák,“ pomyslil si György a obrátil řeč jiným směrem. „Miklosi,“ pravil, „víš o tom, že honvédi ze Šoproně budou zde mít cvičení?“

„Půjč mi loďku, báči,“ prosil Fehér.

„Víš o tom, Miklosi,“ pokračoval György jiným směrem, „že před padesáti lety ves Bolfs byla u samého jezera?“ „Loďku, strýčku,“ žadonil Fehér.

„A nevíš, Miklosi,“ tázal se György, jako by neslyšel, „dostaneme naše velení?“

„Loďku!“

„Ale blázníš, Miklosi!“

„Nevadí, strýčku, půjč mi loďku.“

Rybář György vzdychl: „Buď si, ale opatruj tě věčný bůh.“

„Mindt óróké“ (na věky věkův), odpověděl Miklos a mlčky kráčel s rybářem po pěšině mezi rákosím ke břehu, kde na vodě ležely loďky uvázané ke kůlům.

Fehér vybral si nejmenší, vkročil do loďky a odrazil se veslem od břehu.

„Šťastnou cestu,“ volal za ním rybář.

„ ... Istenet,“ zabručel Miklos, což mohlo být pozdravem i zaklením, a již ujížděl mezi rákosím, z rákosí vyjel na hladinu a vesloval na jezero.

Vesloval rychle. Přes půl druhé hodiny brázdil veslem tmavě zelenou vodu jezera a nedbal, že voda stříká do loďky, že jeho sváteční šaty, čisté, široké, na konci roztřepené gatě, kabát černý s knoflíky lesklými jako hladina jezera mají na sobě stopy po zelených vodních řasách, nedbal, že krásně vyleštěné čižmy ponořeny jsou do vody na dně loďky, stále vesloval a vesloval.

Ač pražilo ostré odpolední slunce a pot řinul se mu tváří, Miklos Fehér nesvlékl si kabát.

Svalnatou rukou ponořoval veslo těsně po boku lodi, dociluje tak rychlé jízdy.

Ohlédl se za sebe. Neviděl již ani chatrč strýčka Gyorgyeho, ukrytou za vysokým rákosím. Byl uprostřed jižní části jezera.

Kolem nesmírná hladina, zvlněná jen údery vesla a vymršťováním se velkých ryb nad hladinu a jemným větříkem, který z daleka přinášel sem ze vsi výskot opilých sedláků a veselící se chasy, nepřetržitě: „juch, juchú,“ tohoto nedělního dne, teplého a nutícího, aby se pilo ve stínu stromů za vesnicí pod svahy vinic.

Miklos Fehér přestal veslovat a rozhlédl se kolem sebe.

Kamkoliv pohlédl, viděl vodu, vodní řasy jako ostrůvky, hladinu táhnoucí se do daleka, celé jezero splývající v dáli se zemí.

Tam viděl stromy, nejasně rozeznával pole kukuřičná, chaty ukryté v zeleni a dál návrší, kde modraly se vinice, stráně „Szülöhely“.

A vzadu? Tam viděl ves Bolfs, z které utekl. Zaklel a přemýšlel.

Nedávno, před třemi hodinami, ba ani tak dlouho to není, před dvěma, seděl za stolem v tom bílém stavení, které lze dobře odtud rozeznat. Viděl dobře tu bílou budovu a přimyslil si k tomu, že vidí dveře a nad dveřmi nápis: „Bór és sór és pálinka kimerése“ (výčep vína, piva a kořalky).

To jest krčma „U dobrého Josefa“. Tam seděl, pil víno a díval se, jak hoši z vesnice tancují uprostřed světnice čardáš.

Pravý čardáš, divoký, hlomozný, při kterém každý tančí se svou milou.

Zaklel po druhé, odplivl si do vody a přemítal dále. Netančil, seděl za stolem a díval se, jak s jeho Etelkou tancuje Savany.

Udeřil veslem prudce na hladinu.

S jeho Etelkou! A Etelka? Ta se smála při každém obratu v tanci, směje se, vypravuje cosi Savanyovi a nedbá, že za stolem sedí a že se mračí. Zatrolené děvče!

Pak po Savanyovi tančil s Etelkou Éjes. Zatrolené děvče! potom s ní tančil Gyorók. Zatrolené děvče a ještě jednou zatrolené!

To by každého dopálilo!

Miklos Fehér poznovu zlostně udeřil veslem na hladinu.

Neměl se dopálit. Zprvu myslil si, že vytáhne nůž a bodne ať Savanya, ať Éjese, ať Györöka a řekne jim: „Jó éj szakát kivánok!“ (dobrou noc přeji). Ale tím by Etelku nezastrašil. Pro ni už se servalo jich víc.

Nejlépe ji potrestá, když se utopí.

„Che, che!“ zachechtal se racek, letící nad hladinou.

„Mlčíš, osle!“ rozkřikl se Fehér a rozvažoval dále.

Pamatuje se dobře, jak se utopil Ezdökar, jeho kamarád, pro děvče. Vytáhli ho za půl roku, když rybáři lovili sítěmi na druhém konci. Vodní řasy byly na něm, byl celý zelený, bez očí a rozpadával se.

Když ho uvidělo děvče, omdlelo a od té doby blázní...

Tak jest to nejlépe, utopí se. Jest to velmi jednoduchá věc. Skočí do jezera, polkne trochu vody, ponoří se a konec. Nikdo nebude nic vědět.

Rybář György se podiví, že se nevrací. Vezme loďku, svolá rybáře a budou ho hledat. Najdou prázdnou loďku a Pokřižují se.

„Hle, Miklos Fehér nikde!“

„Vzal ho čert?“

„To nikoliv,“ budou uvažovat rybáři.

„Utopil se,“ řekne starý György, a jako nejstarší první smekne klobouk a počne předříkávat: „Otče náš, jenž jsi na nebesích...“

A až se rybáři pomodlí za jeho duši, řeknou:

„Mně se zdá, že měl děvče.“

„Ba že měl,“ odpoví starý György, „měl Etelku z Bolfsu.“ Zaveslují ke břehu a někdo poběhne do vsi. Miklos Fehér se utopil. Po celé obci se to roznese od statku ke statku, až se to doví Etelka. Bude třebas ještě tančit v krčmě.

A potom?

Miklos Fehér si oddechl a uvažoval dále. „Možná, že Etelka si udělá také smrt, anebo se zblázní.“

Odložil veslo a zadíval se na vodu, třpytící se v jase slunečním.

„Možná, že bude dále tančit.. Ale svědomí ji bude strašit...“

Fehér zul si pravou čižmu. Škoda bot, jsou nové. Zul si druhou a svlékl kabát...

Zadíval se nahoru na oblohu do bílých obláčků, roztroušených v modru; oči se mu počaly zavírat.

Miklos Fehér, unavený pitím, dojmy, přemýšlením a veslováním, natáhl se do loďky a pomalu usnul.

Spal přes hodinu, když ho probudil náraz, jako kdyby loďka jiná vrazila do jeho.

Protřel si oči a vyskočil udiveně, až se loďka zakymácela. Pravda, že jiná loďka vrazila do jeho. A na loďce stála Etelka, rozpálená a celá postříkaná vodou.

„Miklosi,“ pravila, oddychujíc rychle, „hledám tě. Utekl jsi najednou, běžím k strýčkovi Györgymu, vypůjčím si loďku. Mám radost, že ...“ Zarazila se.

„Proč mne hledáš?“ tázal se potěšený Miklos, obouvaje si čižmy ...

Etelka se zarazila po druhé. Přemýšlela chvíli na odpověď a pak řekla klidně s úsměvem: „Nechal jsi v krčmě ve svém džbánu ještě přes litr vína ... Pojď ho dopít...

Dvě loďky brázdily pak vedle sebe hladinu jezera směrem k chatrči rybáře Gyorgyho, který, když veslující přirazili ke břehu, vyšel ven, a kouře z dýmky, kroutil hlavou.

Nevěda, co má říci, odpověděl na poděkování za půjčení loďěk: „Věříte, že ves Bolíš před padesáti lety byla přímo u jezera, a dnes jdete sem půl hodiny...“

Ta půlhodina uběhla Miklosovi a Etelce lehce a současně asi, když oba vcházeli do krčmy „U dobrého Josefa“, vybral se teprve starý György z překvapení a řekl pomalu pro sebe:

„Ti dva se k sobě hodí, jeden větší blázen než druhý...“

A György zadíval se přes rákosí na hladinu Neziderského jezera, nesmírnou, měnící zelenou barvu v zapadajícím slunci do ruda, jako rozpuštěný kov . . .