Účel a důvod trestu

 

 

Páter Kalista vyplácel sirotky. Bral to po řadě dle abecedy. Rákoska dopadala svižně a obratně na ohnuté části sirotků visících mu hlavou dolů přes koleno nalevo, nohama napravo a na vypouklém středu přiléhaly palčivé rány.

Páter Kalista dal si na tom záležet a trestal tu největší zločin, kterého se kdy sirotkové v sirotčinci dopustili. Místo toho, aby se připravovali ku zpovědi, hráli pasáka.

Páter Kalista byl u písmeny O. Pustil uplakaného Nigrýna a chtěl zvolat „Otčenášku!“, když si vzpomněl, že jest čas si odpočinout.

Posadil se s rakouskou na židli a promluvil k těm, kteří to již mají odbyto a které to teprve očekává o účelu a důvodech trestu.

„Otcovské trestání,“ pravil s vlídným úsměvem, „nemá býti mstou, nýbrž skutkem milosrdným.“

„Účelem trestu jest, hoši, polepšení trestaného a důvodem toho, že vás řežu, jest láska k vám. Řežu vás proto, poněvadž urážíte Boha, a mlátím vás, abyste na své zlé cestě netrvali, mám strach, abyste časně i věčně nezahynuli. Z této bázně vykonávám na vás citlivé tresty, abych vás od zlého a od jeho následků uvaroval. Jako vinař podřezává révu, byť i slzela, aby ji k lepšímu vzrůstu a hojnějšímu ovoci pomohl a jako lidumil tonoucího chytí za vlasy, aby ho zachránil, tak i já při bolestném trestání jen k tomu účelu hledím, abych vás napravil, polepšil a vám prospěl. Činím tak z lásky k vám a jelita, na kterých sedíte, musí vám připomínati slova svatého Anselma: ‚Trpká kázeň jest milosrdenství’. Nebiji vás chladno-krevně, vypráším vás, až se svíjíte, ale cítím přitom radost, že vám prokazují milosrdenství. Řežu vás z lásky k Bohu.“

Ti od O, počínaje Otčenáškem, až po Z, konče Zadákem, na které to čekalo, plakali v úzkosti a ti, kteří to měli odbyto, seděli na svých jelitech velice smutně.

Páter Kalista pokračoval však vesele a radostně: „Zbožní naši předkové uschovávali metlu obyčejně za svatým křížem, neboť kdykoliv jí použili, pomněli, čí jménem jí vládnou. I tuto rákosku mám uschovanou za křížem, a kdykoliv ji vytáhnu, tu naději se, jak dí svaté Písmo: ,Utěšitelného ovoce spravedlnosti’, a maje ji v ruce, pomáhám vám k časné i věčné blaženosti. Trestám vás hned a neodkládám potrestání, poněvadž co můžeš udělati dnes, neodkládej na zítřek.

Dále musím na zřeteli míti, jak se podrobujete trestu. Ošemetný chlapec vzdychá usedavě, bledne a kvílí, když ho řežu, jako by ho na nože bral, a tu není jiné pomoci, než že mu takové šibalství citelným trestem vyženu. Duchem božím nadchnuté Písmo svaté praví: ,Kdo šetří metly, nenávidí syna svého, ale kdo ho miluje, včas jej tresce’. Metla a kárání dává moudrost, kdo tedy miluje syna svého, často jej trestá.

Kdo se tedy nepokládá neomylnějším Ducha svatého, ten zajisté neodloží rákosky nebo řemene, kterého se ani Atheňané, proslavení svou vzdělaností, neštítili. Bůh povoluje i poličkování a tahání za ucho.

Praví Šalamoun: ,Pruhy a rány zasahující do těla zahlazují zlé.’ A bude mou největší radostí, až se mne někdo optá na jednoho každého z vás, proč jste poslední dobou tak poslušní a pořádní, a tu já odpovím: „Zpohlavkuji je, seřežu je láskyplně rákoskou, jak to praví svatý Anselm: ,S dětmi zacházej jako se zlatem, tepej a ohýbej.’

A proto ohnu si vás přes koleno a zmrskám vás, až uslyšíte andělíčky zpívat, a když vás zmaluji do modra, vzpomeňte na to, že mne prozřetelnost boží používá co nástroje, kterým působí k napravení a zdokonalení vašemu. Tak pojď, Otčenášku!“

Páter Kalista vstal, ohnul si Otčenáška přes koleno a počal ho vyplácet. Jak ho švihl rákoskou přes kalhoty, ozval se krátký zvuk, jako když udeříte holí do tvrdého předmětu.

Páter Kalista zkoumavě přejel vypuklinu sirotka rukou a nahmátl předmět s tvrdými obrysy.

Otčenášek použil doby, kdy páter Kalista vykládal jim o účelu a důvodech trestu, a vycpal si vzadu kalhoty knihou o liturgii.

„Nešťastníku,“ zvolal páter Kalista, když mu z kalhot vytáhl knihu, „po všem tom, co jsem zde vám vykládal, pokusil jsi se oklamat Pána Boha. Kalhoty dolů!“

S pláčem sundal Otčenášek kalhoty. „Vstaňte,“ rozkázal ostatním páter Kalista, upravuje Otčenáška do náležité polohy, „po celou dobu, co ho budu řezat, musíte se modlit ‚Věřím v Boha’, aby ten uličník věděl, kdo ho vlastně trestá.“

Když ho konečně pustil a Otčenášek seděl, dívaje se uslzeně na podlahu, pravil páter Kalista:

„Účelem trestu jest láska, ale Otčenášek objevil se mé lásky nehoden, proto nebude dnes večeřet. Ted je řada na tobě, Povoro... Po něm přišel Rychtařík a tak dále, až poslední byl Zadák.

Bylo po exekuci. Páter Kalista, ukazuje na rákosku, zvolal: „Neskonalé jest milosrdenství boží...“

A uprostřed toho milosrdenství božího, které je obklopovalo, seděli sirotkové na svých jelitech.