Umarł, Maczek, umarł…

Črta z Haliče

 

Kolem Latówky nebylo vášnivějšího tanečníka nad Maczka. Ach, jak tančil mazurku, jak vyskakoval, dupal, maje kontuš rozhalený, jak svítil očima!

Ba, na něho přiléhala píseň z Mazurského kraje:

ldze Maczek, idze, sklenica pod pacha,
gdyby mu zagrali, potanczyl by jeszcze,
bo Mazura, taka dusza, choc i umrze, to sie rusza...


Věru, že „taka dusza“ byl Maczek. Ať byl opilý sebevíc, seděl v krčmě bez pohnutí, mluvil jen: „Svatý bože, odpusť mně,“ ale jak zaslechl hudbu, zahráti mu, „zatančil by ještě“. A jak pěkně. Zas by vyskakoval, dupal, kontuš by lítal kolem, oči by mu plály - a přestat hrát...

Třebas by přišel strýček Wlodka a strčil by jemně do něho a řekl: „Tančíš dobře, Maczek,“ a už by Maczek ležel na zemi, ale jen zahrát, oj, zas by tančil, dokud by mu hráli. A když tak zpívali dál:

Umarl Maczek, umarl, juž lezy na deszczie,
kdyby mu zagrali, zatanczyl by jeszcze,

mnohý si tak z Latówky pomyslil, že jejich latówský sedlák Maczek, kdyby také umřel a ležel na prkně, „gdyby mu zagrali“, že by tančil.

Byl to zejména strýček Wlodka, který však, co to tvrdil, bohužel nemohl dokázat, poněvadž zemřel nedlouho po svém tvrzení. Zabila ho kláda letící z kopce.

Ostatně, tvrdil jiný soused, že hudba, která hrála v Latówce, v Smerszi, v Bogatówě sedlákům k tanci, je způsobilá vyburcovat mrtvého ze spánku.

Bohužel urazil tím mínění většiny a hodili ho do koryta potoka, z kterého on křičel, když dopadl: „Já byl, hoši, v Stanislavově, já byl ve Lvově, já slyšel kapely, hrály jako o Božím těle na varhany a hrály k tanci, rozumíte?“

Mínění většiny měl respektovat a to mínění o latówské hudbě bylo krásné, poněvadž hudba latówská připadala jim také krásnou.

Čtyři nejvážnější občané z Latówky od nepaměti hráli po krčmách a synové těch čtyř nejvážnějších občanů s vážností dědili po otcích privilegium hrát k tanci a synové jejich nastoupili opět jejich místo a hudba byla stále táž, tak řvavá, plná hluku a tak pěkná jako jejich otců.

A pak co bylo výrazné, když dupali tanečníci, dupali hudebníci také, zdálo se, že hudba dupe, když vyskakovali tanečníci, vyskakovali hudebníci také a když se rvali tanečníci, tu hudebníci se vmísili do rvačky.

Po jejich hudbě i sebeošklivější děvče ať v samé Latówce, ať v Smerszi, ať v Bogatówě zdálo se být hezké, i sebešpatnější tanečník zatančil ohnivě a pěkně mazurku a skočil-li jeden druhému vysokými botami na nohu, hudba byla tak pěkná, že poškozený zapomněl na bolest i na odplatu.

A z latówské krčmy vyvedla je hudba na náves a to velmi často, neboť hudebníci hráli ryčnější a ještě skočnější tance, již sami vyskakovali, již se dali do tance, hráli nepřetržitě, skočili ven ze dveří, poskočili na dvoře, a ven ze dvora skákali, tancovali a hráli až na náves, kde prach se zvedal, stříkalo bláto v kalužích a naproti z oken „plebánie“ díval se pan plebán, dokud ho veselí nestrhlo a nezmizel od okna, aby si v knihovně mezi svatými knihami zatančil, zadupal.

A ten vysoký napřed, který skákal nejvýš, který nejhlučněji dupal, to byl Maczek. Točil se svět s ním, točila se náves, stromy, baráky vesnice pokryté slamou, věž kostela, zdálo se mu, že tancuje, a z jeho úst nepřetržitě znělo:

Idze Maczek, idze,
sklenica pod pacha,

a dál zas tančil, dupal a zpíval: „Oj, dana, dana, oj, dana, dana, dan.“

Ale tančil sám, poněvadž před lety se mu stala nemilá nehoda s jedním děvčetem. Vzal ji k tanci a s vášní tančil, tak vášnivě, že nepozoroval, jak děvče klopýtá, už ji vlekl, vyhazoval do výšky, neslyšel volání, aby přestal a pamatoval se, vyrazil do dvora, ze dvora na náves, vlekl ji s sebou, skákal s ní, konečně přestali hrát a on stanul.

„Zosi, co je ti?“ tázal se udiveně, poněvadž ubohá svezla se mu z náručí, jak nebylo jinak možno, protože omdlela. Od té doby žádná nechtěla s ním tančit, ale netančila-li s ním žádná, tančil on sám a to vášnivěji a vášnivěji.

Chodil po kraji v době tanců a vodil s sebou latówskou hudbu, platil za ni, poroučel si, pil s ní a tak jednoho dne se stalo, že šel na faru a měl s panem plebánem následující rozmluvu:

„Velkomožný pane,“ řekl smutně, podávaje mu tři rýnské, „račte sloužit za mne mši svatou.“

„Proč, Maczek?“

„Je zle, velkomožný pane, otec nebožtík staral se o statek, přiženil s nebožkou matkou a duše má propadla ďáblu.“

„Jak to, Maczek?“

„Služte za mne mši svatou, pomodlete se k Matce boží za mne, abych nechal tance, sic jsem na mizině, platím za hudbu, chodím s ní, piji a ďábel čeká na duši Maczka.“

„Tanec,“ pravil pan farář, „jest hříšná věc, méně hříšná, tancuje-li se s mírou, ale smrtelným hříchem, tančí-li se, jak ty tančíš.“

„Nenechám-li toho, velkomožný pane, prodají mně zanedlouho statek, račte se tudíž za mne pomodlit, jsem čertův chlap.“

Ačkoli v Latówce bylo tři zlaté za mši málo, přece pomodlil se pan plebán vroucně za jeho duši již nejbližší neděli.

Maczek byl v kostele a odříkával za sebe všechny možné modlitby, rechtor hrál na malé varhany a Maczek přestal se modlit, neb přemýšlel hříšně, jak by se při této hudbě tancovalo.

A když vyšel z kostela, vzdychl a řekl: „Jsem čertův chlap,“ a šel do Bogatówa, kde se odpůldne tančilo.

Za dva dny objevil se opět na faře a řekl: „Velkomožný pane, zde máte čtyry rýnské, služte mši svatou za Maczka, žid chce mně prodat statek.“

V neděli byl přítomen v kostele a odpůldne spatřil k svému údivu pan plebán, že Maczek tancuje s hudbou po návsi. Jak tak skákal kolem fary, slyšel pan farář: „Jsem čertův chlap!“ a pak jeho houkání:

Idze Maczek, idze,
sklenica pod pacha,
kdyby mu zagrali,
potanczyl by jeszcze.

Bo Mazura...

„Taka dusza,“ dodal pan plebán a dupl si v knihovně farní mezi knihami o svatých Otcích...

Za tři neděle ctihodný Barem prodal Maczkovi statek a vyplatil mu patnáct zlatých.

A s těmito patnácti rýnskými odešel Maczek do Smersze, kde pil po dva dny a čekal na latówskou hudbu.

Dočkal se. Přišli latówští a viděli Maczka. „Hle, protancoval statek,“ řekli si, „a nezměnil se, je opilý, nemluví a čeká, až začneme hrát.“

Sotva zazněly první ryčné zvuky, Maczek vyskočil, udeřil se přes boty, zaplácal a počal tančit. Tak jako druhdy, kdy měl ještě stavení, pole, krávy a čeledína, který ho okrádal a tloukl, když Maczek přišel opilý domů.

Tančil a tančil. Skákal, dupal, křičel: „Raz tu, raz tu! ještě jednou, bez prosím,“ kategoricky rozkazoval a hle, hází již jeden rýnský ze svých posledních.

Hopsá, skáče a v tanci nese připít hudebníkům a houká: „Pamatujte, že Maczek žije, sousedé.“

Sousedé? Vždyť nejsou již jeho sousedy. Ale co na tom.

Idze Maczek, idze,
sklenica pod pacha,
gdyby mu zagrali,
potanczyl by jeszcze.

Bo Mazura...

„Ej! Ještě jednou!“ A zas skáče a zpívá: „Oj dana, dana, oj dana, dana, dan!“

Točí se vše s ním, smerszanský krčmář, křesťan, hudebníci, sedláci, světnice, svaté obrázky v rohu, klády stropu, bílé dvéře, barevné kontuše splývají v neurčitou barvu.

Vytančil ven ze dveří, rychle jako v běhu, a dál po vsi, až u posledního stavení zatočilo se s ním všechno, ploty, mraky na obloze, housata na louce a Maczek se svalil, plesknuv se naposled do lýtek...

Sedláci přiběhli, hudba přiklusala, děti, všechno skupilo se kolem něho.

„Maczek, oj Maczek, vstávej!“

Zdvihali ho, klesl. Rozepjali prýmky kontuše. Srdce nebije a jeho svalnatá ruka kupodivu rychle chladne.

Toho dne se netančilo ve Smerszi a Maczka odvezli na voze domů a Barem byl tak hodný, že dovolil, aby ho položili ve statku, který nebyl již jeho, na postel.

Umřel Maczek, umřel! Přišel lazebník (doktor byl daleko v městě), tvářil se vážně a pravil k sousedům: „Umřel, dočista umřel...“

Odvezli ho do umrlčí komory na latówský hřbitov, kolem kterého nebožtík chodil tancovat do Bogatówa. Oblékli ho, napředu rubáš a položili do dřevěné rakve. Tam ležel přes noc.

Latówští hudebníci po tomto nešťastném případu nehráli již v Smerszi, ale šli téhož dne hrát do Bogatówa. Když je masopust, ať je veselí. Hráli pozdě do noci a v noci vydali se na cestu domů.

Jdou po cestě a povídají si: „Škoda Maczka, kolikrát ten za nás platil. Och, škoda ho!“

Tak jdou, až přišli ke hřbitovu.

„Hoši,“ řekl nejstarší z nich Martin, „tak je mně nějak smutno. Zahrejme si skočnou.“

Byli u umrlčí komory. „Ej, zahrejme si…“

A nocí tichou, zadumanou zazněla hlučná hudba, tak zní ryčně a bujaře, že neslyšet, jak tam v komoře cosi praská, skřípe.

A najednou šelestí něco kolem a hudebníci rádi by prchli, ale dál hrají a vlasy jim hrůzou vstávají na hlavě. Naproti nim skáče po cestě Maczek v rubáši, pleská se do nahých lýtek a zpívá:

Umarl Maczek, umarl,
juž lezy na deszcze
gdyby mu zagrati,
potanczyl by jeszcze...

(Umřel Maček, umřel, již leží na prkně, kdyby mu zahráli, zatančil by ještě.)

Nejstarší z hudebníků Martin, když o tom vypravuje, dušuje se, že Maczek potom náhle upadl a křičí: „Nevolno je mně, hoši,“ a když pak mu hráli, už se nezvedl a doopravdy umřel...

Věc jest sice záhadná, ale v onom kraji lidé málo lžou a aspoň může se jim věřit, že „umarl Maczek, umarl“, který protančil celý statek v Latówce, kde se přihodila tato zvláštní příhoda...