Úryvek z románu kostelníka

 

 

Katolické listy přinesly jednoho dne následující zprávu: Prosba. Z Moravy sesterské obrací se na všechny dp. spolubratry podepsaný o laskavou podporu svého podniku.

Ve prospěch zdejší katolické jednoty vydal jsem v Brně u Benediktinů rajhradských svým nákladem překlad povídky anglického spisovatele, kněze Jos. Capusa Sviův syn, v níž líčí se na základě historie o Lazarovi a jeho sestrách božství Ježíše Krista. Povídka tato stojí tři koruny.

Kdo tuto knihu objedná za tři koruny, stává se účastným také požitků mší sv., jež se ročně od 32 kněží, mezi nimi jsou i oba naši důstoj. velepastýři, za dobrodince slouží. Objednávky dějí se u papežské knihtiskárny v Brně. Peníze buďtež zasílány přiloženými poukázkami. AI. Koudelka, farář v Práci u Brna.

Bud požehnán tento ctihodný farář! Díky jemu natáhlo prase mého nepřítele Kodeta všechny čtyry, neboť v tom byla vůle Páně.

Abych vám tedy vysvětlil, jak se věci mají, musím předem říci, že jsem horlivým čtenářem katolických listů.

Můj nebožtík otec, dej mu Bůh věčnou slávu, byl kostelníkem v našem patronátním chrámu sv. Vincence.

Dědeček z matčiny strany byl předzpěvákem na poutích a nebožka bába, Pán bůh jí popřej věčné slávy, prodávala svaté obrázky o poutích, růžence a voskové hnáty, obětované před oltáři za uzdravení.

Má matka byla svíčkovou bábou a prodávala svíčky, pálené za duše v očistci. Byla to žena bohabojná a dělala si svíčky sama z loje. Jednou se stalo, že jeden uličnický kluk sfoukl bezbožně několik svíček, které hořely na památku a za duši kupce Mildensteina! Má ubohá matka udeřila ho závorou od chrámových dveří do hlavy a způsobila mu nešťastnou náhodou nepatrné otřesení mozku, kterému podlehl.

Světské soudy, ach, jaká to bezbožnost! Odsoudily ji na šest měsíců do žaláře.

Má nebohá matka vynadala soudcům a už si ji tam nechali.

Po šesti měsících vyšla ubohá mučednice ze žaláře a byla uvítána naší katolickou jednotou s veledůstojným panem farářem v čele.

Od té doby však, přes velkou přízeň, které se těšila, chřadla na duchu i na těle, nakonec počala pít kořalku, dělala svíčky dokonce z vosku místo z loje a modlila se zadarmo za lidi, kteří jí dříve obětovali nějaký ten halíř nebo korunu na modlení.

Bylo patrno, že to jde s ní s kopce, pila už pak kořalku jako vodu a nakonec za dva dny po mém narození zhasla tiše, aniž by mně dala pocítit své mateřské lásky.

O mé vychování staral se tedy nebožtík otec, který od té doby, co matku zavřeli, utápěl hoře taktéž v alkoholu.

Lidé říkali, že takové děti bývají dědičně zatížené, což není pravda, jak patrno z mého příběhu:

Otec alkoholik, matka alkoholistka, stal jsem se kostelníkem.

Trvalo to ovšem značnou dobu, nežli jsem se octl na této ideální výši, kam až může prostý člověk dostoupit při svých stycích s Bohem.

Kdyby byly poměry dovolovaly, byl bych se byl stal snad knězem a vystudoval seminář.

Bohužel, otec a dědeček zemřeli dříve, než jsem počal choditi do školy, ani báby nebylo, a tu ujal se mne náš veledůstojný pan farář z čisté lásky křesťanské.

Dostával jsem jídlo a spal jsem v chlévě, při čemž jsem zase z čisté lásky křesťanské štípal dříví, nosil vodu a pásl husy i krávy.

Potom jsem chodil do školy a ministroval, neztráceje nikdy víry v Boha. Když jsem vychodil obecnou školu, pracoval jsem panu faráři jako čeledín na dvoře. Nedostával jsem ovšem mzdy, neboť pan farář říkal, že peníze člověka kazí.

V té době dodával mně každým dnem naději, že se mohu stát kostelníkem.

Prázdné chvíle věnoval jsem čtení zbožných knih a zúčastnil se horlivě spolkového života v naší katolické jednotě. Bůh mně byl milostiv. Jednoho dne, kdy vypomáhal jsem starému kostelníku před svátkem Nanebevzetí Panny Marie vyzdobiti obraz mariánský, podařilo se mně neblahou náhodou podtrhnouti žebřík, na kterém ubohý kostelník stál, zavěšuje právě růže nad oltář. Stařičký kostelník měl toho právě dost, neboť kromě toho, že si zlámal vaz a roztrhl vzadu kalhoty, utrpěl také zlomeninu lebeční spodiny. Po této nehodě vnukl milostivý Bůh panu faráři myšlenku, aby mně prodal ono místo kostelnické, které mně přečasto již jménem božím sliboval. Podmínky byly ujednány. Ze svatby polovic, ze křtu třetinu a z pohřbu také třetinu. Úřad ten zastávám tedy vzorně, děti se rodí z lůna manželského a zaplať Pán Bůh také to u nás dosti umírá, takže jsme byli spokojeni já i pan farář.

Bůh nebeský seslal však na nás metlu v podobě mého souseda Kodeta. Tento člověk na stará kolena přestal věřit v Pána Boha a počal si držet prasata právě v době, kdy vypukl u nás prasečí mor. Bůh mne netrestej, aleje to pravda, že všem věrným katolíkům prasata pohynula, ale bezbožník Kodet denně chlubil se po vsi, že jeho praseti jde k duhu. S panem farářem modlili jsme se den co den, aby Bůh potrestal bezbožníka Kodeta. Nezlíbilo se však Všemohoucímu, aby se zbožné naše přání stalo zatím skutkem. Míra Kodetových hříchů nebyla ještě dovršena: Bezbožník zval už na prasečí hody a lidé říkali: ,,Hle, v Boha nevěří, a přece bude dělat jitrnice!“

Ale nedělal!

S panem farářem objednali jsme si z papežské knihtiskárny v Brně knihu anglického spisovatele, kněze Jos. Capusa: ,,Siův syn“ v překladu Al. Koudelky, faráře v Práci u Brna, poslali jsme ty tři koruny přiloženou poukázkou.