Uši sv. Martina z Ildefonsu

 

 

V polovině šestnáctého století stal se tento zajímavý případ v Toledu v zemi španělské:

Bratrstvo svatého Antonína, které bylo jaksi hlavní oporou inkvizice, pozorovalo ke své hrůze, že v celém Toledu rozšiřuje se pikartismus, jehož hlavního hlasatele, ctihodného Martina Barbarello, dala svatá inkvizice upálit, když mu předtím svatí otcové rozmačkali v mučírně všechny kosti na zvláštním skřipci, jehož vynálezcem byl papež Jan IV., a kterýžto mučicí nástroj se skládal z celé řady důmyslných nástrojů, kde sešroubováním a mačkáním docilovalo se ponenáhlu drcení lidských hnátů a údů kacířů, přičemž každý z těch zajímavých přístrojů měl své vlastní pojmenování, například Holeň svatého Josefa, Dásně Matky boží, Žebra svatého Petra apod.

Každý ten přístroj měl svůj určitý význam, odpovídal svému naznačení a když poručil vrchní inkvizitor, aby přinesli Nabíječku svatého Valentina, bylo již jisto, že budou z kacíře dělat jitrnice, aby byl ďábel dokonale vyhnán z hříšného těla.

Bratrstvo svatého Antonína bylo tedy opravdu ve velkých rozpacích, poněvadž pikarti počali zcela veřejně vyznávat památku svatou církví zkomoleného a upáleného Martina Barbarello. Zdálo se, jako by celé Toledo chtělo se snad dát umučit kvůli pikartskému mistru bakaláři.

Církev svatá prostřednictvím svého inkvizičního aparátu Toleďany upalovala, stínala, věšela, topila, čtvrtila, lámala kolem, škrtila, narážela na kůl, napichovala na hák, tahala jim jazyk týlem, ale nic to nepomáhalo. Odpadávali od víry a vyznávali statečně dál Martina Barbarello.

Bratrstvo svatého Antonína odebralo se proto na poradu ke ctihodným otcům františkánům kláštera Velké Černé svaté Markéty, jejíž obraz v přirozené velikosti byl v katedrále sevillské a proslul tím, že obrazu se potily nohy, kterýž pot olizovali věřící poutníci za mírný poplatek, kterýž výtěžek plynul do pokladnice sevillského arcibiskupa, z čehož vzniklo žertovné španělské pořekadlo: „Vyliž si nohu, arcibiskupe!“

Františkáni kláštera Velké Černé svaté Markéty nemohli nikdy zapomenout tohoto zázraku v sevillské katedrále, neboť s tím pocením nohou byl to vlastně nápad jejich, vynález člena řádu Dominika, který hanebně celý přístroj na vyvozování potu prodal do Sevilly. Byl ovšem za to zaživa v klášteře zazděn, přičemž mu bylo odepřeno dokonce svaté pomazání a rozhřešení. Aby jim pak nebylo smutno, přišel opat kláštera na nápad dát ho zazdít s velkým zuřivým kocourem. Pak se tomu večer mniši v refektáři smáli, když si vzpomněli, co teď asi dělá zazděný zrádce Dominiko a když potom opat učinil žertovnou poznámku, že ho asi kocour učí breviář, smáli se tak, až převor Domincius z kláštera svatého Hypolita, který zde v klášteře již po čtyři dny jedl a pil, praskl od smíchu a vylezla mu střeva.

Všechno to svědčí o neobyčejné rozšafnosti františkánů z kláštera Velké Černé svaté Markéty, kteří měli ovšem velký přehled a bystrý úsudek, takže k nim se obraceli o radu i vrchní inkvizitoři.

Zejména opat Fernando, ke kterému se šlo poradit bratrstvo svatého Antonína, jak čelit kultu Martina Barbarello, byl mužem hromadných zásluh v boji církve s kacířstvím. Od něho pocházela známá kniha Šedesát způsobů, jak vyhnati ďábla studenou cestou. Také byl již asi deset let všeobecně používán jeho návod, jak stahovat kůži s boků a stehen hugenotům, pikartům, kalvínům a židům. Proslul též i jiným spisem, více ovšem teoretickým než praktickým, ve kterém dokázal, že při mučení kacíře leze z něho ďábel levým uchem, což dělá velkou neplechu, použije-li se k mučení šroubové helmice svatého Emericha, neboť vždy pravidelně praskne lebka nad levým uchem.

Nejen jako spisovatel duchovních knih, ale i jako dobrý ekonom vynikal opat Fernando všestranně. On udělal za pár let pro svůj klášter víc, než by udělalo za deset let několik sebelepších páterů provizorů.

Necelé dva hony od kláštera udělal zjevení svaté Cecílie v jeskyni, k čemuž použil blbého děvčátka, které páslo kozy a s kterým často mniši v jeskyňce laškovali.

Na druhé straně kláštera vykopal pak zázračnou studánku svatého Hilariona, k čemuž bylo zřídit a tak zřídil výrobu hliněných baněk na zázračnou vodu, pro kterou si chodili poutníci až od Pyrenejí.

Studánka sice vydávala denně jenom asi dvacet pint vody, ale nedaleko kláštera tekla říčka Murba, kam poutníci, kteří nocovali kolem ní a postili se, pouštěli své výkaly.

Opat Fernando byl tak důmyslným, že dal provést malý kanál přímo do kláštera od poutnické říčky Murby, takže měli vždy hojnost vody ve veliké nádrži nádvoří, odtud pak šel z nádrže nový kanál dolů k dolejšímu toku říčky, odnášeje s sebou všecky exkrementy z kláštera. Byl to snad vůbec první pokus o kanalizaci ve spojených španělských královstvích.

Ona nádrž byla tedy jakousi filiálkou zázračné studánky svatého Hilariona. Příjem ze zázračné vody byl ovšem zprvu o mnoho větší než z jeskyně, kde se zjevila svatá Cecílie, ale díky Prozřetelnosti boží porodila blbá pasačka chlapečka, který měl na nohou i rukou po šesti prstech jako dědeček mnicha Onesifona Velké Černé svaté Markéty.

Zázrak o chlapečku se šesti prsty na končetinách, zplozeném bez hříchu, rozšířil se bleskurychle po celé zemi.

Potom chytli v Toledu jednoho žida, přitáhli ho k jeskyni svaté Cecílie a tam ho slavnostně na počest zázraku upálili za křiku „Ať žije svatá Cecílie!“

Na toto zajímavé divadlo přijela se podívat dokonce španělská královna s maličkým infantem, který tleskaje ručičkama, sám přiložil polínko na hranici nešťastného žida.

Potom přivedli k dítěti, bez hříchu zrozenému v jeskyni svaté Cecílie jednoho Maura, který se v městě Seville utrhl ze šibenice, na kterou byl poslán pro obvinění, že k potupě křesťanského světa každodenně třikrát večer, obrácen hlavou k východu, pronáší slovo Christus obráceně: „Sutsirch-Sutsirch-Sutsirch.“ Bídák se sice vymlouval, že je to první slovo šestnácté runy alkoránu a že to arabské slovo ve španělském překladu znamená: „Věřím-věřím-věřím.“

Měl být naražen na kůl před jeskyní svaté Cecílie, ale přiveden k dítěti bez hříchu zrozenému rozplakal se na celé kolo.

Blahoslavený chlapeček usmál se na něho a zatáhl ho ručkama za černou bradu. Maur klekl a prohlásil, že dřív se nedá narazit na kůl, dokud nebude pokřtěn, kteréž přání bylo splněno a obráceného Maura narazili na kůl s křížem v ruce.

Klášteru se tedy obchody znamenitě dařily a žilo se tam velice slušně, takže tam vždy dvakrát za týden meškal toledský vrchní inkvizitor Almaňo de Bazza.

Přivezl s sebou několik mladých dívek, obžalovaných z čarodějnictví a ze styku a obcování s ďábly.

Vrchní inkvizitor prováděl prakticky myšlenku ctihodného opata Fernanda, že ponechá-li se do naha svlečená čarodějnice přes noc v kobce klášterní s mnichem v kutně, který má na krku škapulíř svatého Paramona, že z ní musí vyjíti ďábel, nesnesa přítomnosti škapulíře, tonzury a klášterního ovzduší.

Díky tomu bylo mnoho čarodějnic navráceno do lůna církve a nebylo upáleno. Obrácené čarodějnice, z nichž ďábel vyšel, ponechávali si mniši po klášteřích k obsluze v hospodářství a obyčejně dávali je ke kravám.

Když přišla deputace bratrstva svatého Antonína, vedená náměstkem toledského místodržitele vévodou Manuelo Farénas Elquadal, seděli vrchní inkvizitor a opat Fernando v refektáři, vyzdobeném malbami starého španělského mistra.

V této veliké jídelně nemohly být malby jiné. Musely přiléhat k životu, který se zde vedl. Páteři františkáni, když se rozhlíželi po malbách, musili po stěnách vidět blahobyt, který jim poskytuje nejmilosrdnější Bůh a který ve své neskonalé dobrotě na ně nezapomněl.

Celá řada obrazů to vysvětlovala. Bůh hází z nebe mnichům františkánům celé šunky, drůbež, dlouhé kusy pečených paštik, nejlepší pstruhy z potoku Nevady, nejchutnější mořské kraby z Biskajského zálivu. I jinak se o ně stará, neopouští v podivných událostech. Do tenat chytla se srnka. Aby nezasmrádla, dva andělíčkové jí foukají pod zadeček.

A potom velice významný obraz nad vchodem do refektáře. Bůh posílá své anděly, aby udržovali oheň v peci, kde se pekou bílé chleby pro pátery františkány a kde se peče divoký kanec vedle na rožni, kterým zvlášť k tomu určený svalnatý andělíček otáčí a pod tím velice významný latinský verš: „Oheň, radost věřících - hoře kacířů.“

Sem tedy přišla deputace, aby poprosila o radu, jak bojovat s uctíváním Martina Barbarello.

Řekl jsem, že tam seděli jen ti dva, to je pravda, ale byl tam ještě jeden, třetí, ale ten neseděl, ale ležel u velikého krbu, schoulený v klubko, jako veliký pes mastif, jací se té doby pěstovali u dvora královny aragonské. Byl to páter provizor, kterého již zmohla přátelská beseda s opatem a vrchním inkvizitorem, ale tito dva měli dosud tolik síly v sobě, že mohli ještě vstát a přivítat deputaci bratrstva svatého Antonína, načež všichni si sedli, pokřižovali se a zvolali: „Ať žije svatý Antonio!“

Když se posilnili vínem Byrhu, kteréžto těžké víno pro jeho barvu nazývali na opatství žertovně krví kacířů, přistoupili k rozsáhlé debatě o tom, jak vhodně čelit ctitelům památky Martina Barbarello.

„Starý kastiliánský verš,“ prohlásil vévoda Manuelo Farénas Elquadal, „praví, že Sevilla má největší, Toledo nejbohatší a Compostella nejozdobnější kostel. Nyní však verš se může změnit, že Sevilla má nejmíň a Toledo nejvíce kacířů.“

„Dobrá,“ řekl dopáleně vrchní inkvizitor Almaňo de Bazza, „víte dobře, že jsem dělal, co jsem mohl. Uspořádal jsem již tři bartolomějské noci, při kterých jsem dovolil královským mušketýrům jako zvláštní odměnu církve, že mohli se dostavit s napíchanými dětmi vyznavačů památky Martina Barbarello na svých píkách na májovou pobožnost do katedrály. Mám se ztrhat nebo co ku větší cti a slávě církve svaté? Víte sami velice dobře, že by bylo naprosto zbytečné pořádat ještě čtvrtou bartolomějskou noc v Toledu. Jestli při poslední bartolomějské noci zabili jsme jen asi dvacet kacířů, dnes by mně moji vojáci nezabili ani jednoho vyznavače prokletého Martina Barbarello, neboť i oni uctívají jeho památku.

Dnes mohu říci, že již to není jako před pěti šesti lety. Z vojáků svaté inkvizice stali se kacíři. Je to mezi námi, pánové, ale nedávno měli jsme u nás v mučírně jednoho bakaláře, který učil, že je země kulatá a že se točí. Měl být podroben šesti stupňům trápení, aby odvolal a přiznal se, že je ve spojení s ďáblem. Přijdu vám do mučírny a místo toho, aby řval na skřipci, onen milý bakalář sedí pěkně s katem i s katovými holomky na hromadě španělských bot, klidně pijí aqua lihu a povídají si prastaré historky ze dvora královny Isabely Katolické a na pergamenu bylo jíž napsáno, že bakalář na mučení odvolal, že jedině ďábel mu našeptal nauku o kulatosti země a o rotaci. Připojil k tomu vyznání víry, přičemž přítomný písař inkvizičního soudu, který mimochodem řečeno byl úplně opilý, připojil k tomu poznámku, že ten bakalář z milosti boží všech šest stupňů trápení vydržel, všechny rány že se mu po vyznání víry ihned zacelily a že viděl na své vlastní oči, jak dva andělé sundali ho ze skřipce. Kat a jeho holomci byli tak drzí, že tvrdili, že se písař mýlí, že andělé byli tři, kteří bakaláře sundavali a čtvrtý andělíček že si hrál se španělskou botou.

Ocitl jsem se v prachšpatné situaci,“ pokračoval vrchní inkvizitor, „a nezbylo mi nic jiného, než toho mizeru bakaláře jmenovat vikářem chrámu svatého Onufria ze Salamanky. Neboť spojuje v sobě hodnost arcibiskupskou s hodností vrchního inkvizitora, musím býti trochu politikem i diplomatem. Přicházím k tomu názoru, že upalování, lámání kolem, čtvrcení, věšení, nabodávání na kůl jest dobré snad od případu k případu, neboť poměry a názory se mění. Nemohli jsme si pomyslet a ani jsme si nepředpokládali, že by se někdy mohlo stát, že by kat s člověkem, určeným k mučení, mohl pít aqua lihu. Dříve jsme kacíře věšeli za žebra a půjde-li to tak dále, budou oni věšet nás.“

Páter provizor, zkroucený do kotouče na zemi u krbu, bručel přitom ze spaní: „Pilíře chrámu potaženy jsou sítí z nadívaných křepelek a místo mramorového zdiva dejte jelení kýtu prošpikovanou sádlem aragonských prasat.“

„Nalézáme se v úpadku,“ zasmušile řekl vrchní inkvizitor.

Opat Fernando se přívětivě usmál: „Nesmíme to brát tak vážně, miláčkové moji. Jestli kult Martina Barbarello je tak rozšířen, tím jsme vinni vlastně my, že jsme nedali lidu nějakého svatého, který by byl hodně populární ve všeobecném významu toho slova.“

Tu se ozval předseda bratrstva svatého Antonína: „V radě našeho bratrstva svatého Antonína spolu s radou důstojného bratrstva San Jago a bratrstva de los Reyes Navos bylo již o tom učiněno určité usnesení, svatý otče Fernando a usnesení toto obrací se k Vaší Milosti, abyste spojenému království španělskému dal nového svatého.“

Opat Fernando udělal mohutný doušek ze džbánu s vínem z Byrhu, na kterém byl vytlačen v hlíně verš: „Pane Bože, otče nebeský, požehnejž nám těchto darů, které z Tvé štědrosti přijímati budeme.“

Na druhé straně džbánu byl vymodelován reliéf kastilské selky necudného výrazu.

Opat Fernando, hladě nahotu kastilské selky jemně rukou, velice rozvážně se otázal vévody Manuela Farénas Elquadala: „Přejete si, miláčkové moji, nového světce s legendou, anebo bez legendy?“

Bratrstvo svatého Antonína odpovědělo jednomyslně: „S legendou, Vaše Milosti.“

„Dobrá,“ pravil opat. „Do týdne budete míti nového světce s legendou, ale doufám, že mně vévoda Élquadal daruje honitbu s lesy Mareňa.“

„Ovšem, Vaše Milosti, jako že je Bůh nade mnou“, odpověděl vévoda. „Přidám vám k honitbě dvě maurské otrokyně, které vynikají velkou vzácností při stycích s muži.“

„Prosil bych,“ pravil vrchní inkvizitor, „aby i Opatská Milost nazvala nového světce též Martinem, abychom uvedli lid v omyl a zaměnili tím novým Martinem starého Martina Barbarello pikartské sběře.“

Opat Fernando splnil čestně svůj slib. V hrdelních knihách města Toleda našel, že roku 1490 žil v Granadě, po dobytí této královnou Isabelou Katolickou z rukou Maurů, arcibiskupský písař páter Martin Ildefons, který okradl v Seville kapli svatého Jago, monstranci prodal židům, souzen byl královským soudním dvorem v Toledu a odsouzen k uřezání uší a utopení v řece Tajo, do které byl svržen z mostu, zašitý do beraních koží, politých smolou a zapálených, takže Martin Ildefons plul po řece v plné slávě za svitu hořící smůly, která dělala ve vodě nad nebožtíkem v beraní kůži svatozář.

To byl tedy muž, s kterým jako se světcem šlo manipulovat.

Ctihodný opat Fernando dopsal ihned vrchnímu inkvizitoru, aby mu neprodleně poslal po poslu pár čerstvě uřezaných lidských uší.

V té době nacházela se ve vězení svaté inkvizice v Toledu jistá paní, Iněz Ladrro, která byla obviněna z toho, že naučila mluvit svého kocoura, který potom užíval jména božího nadarmo.

Kocour vydržel všechno mučení, které bylo opravdu komické, poněvadž na něho neměli vůbec žádných přístrojů a spokojili se jedině tím, že mu usekl kat ocas sekerou. Kocour se k ničemu nepřiznal a aby celou záležitost skoncoval, utekl jim.

Zato paní Iněz Ladrro na mučení vyznala, že kocour nesnesl nikdy znamení svatého kříže, že byl původně žlutý, krátkosrstý, ale jednoho dne, chytaje mouchu, shodil kropenku se svěcenou vodou, která mu namočila hřbet. Kocour potom vyrazil oknem za hrozného prskání a vrátil se až druhý den o půlnoci, proměněný na černého, dlouhosrstého kocoura. Z očí mu lítal oheň a z úst síra, přičemž křičel hlasitě kastiliánským nářečím: „Proklínám Ježíše.“

Podrobena novému mučení, doplnila paní Iněz předešlé své výpovědi takto: „Kocour živil se jedině svatými hostiemi, které ona mu opatřovala tím, že chodila denně k svatému přijímání do všech chrámů v Toledu, jak jí kocour poručil. Také s kocourem obcovala na Velký pátek a Bílou sobotu po několik let. Kocour znal několik latinských modliteb, přičemž za každou slabikou zamňoukal. Když byl v dobré náladě, vyprávěl jí, že pochází z pokolení ďáblů Uzuriášů a že se chlubil, že podstrčil na útěku svatého Josefa s Pannou Marií do Betléma Ježíškovi v noci pod nos špetku čimeřice, takže božské pachole celou noc kýchalo.“

Ctihodný opat Fernando obdržel tedy od vrchního inkvizitora pár uší světce Martina Ildefonse. Byly to uřezané uši paní Iněz Ladrro, kteréž bylo tedy dokázáno při jejím mučení, že po deset let měla za manžela samotného ďábla Uzuriáše.

Vrchní inkvizitor potom vypravoval, že viděl též ve své ložnici v den, kdy byla paní Iněz s uřezanýma ušima upálena před katedrálou, velkého černého kocoura s useknutým ohonem, který přivlékl krucifix, stojící na stole, poslintal ho a zmizel, zanechav po sobě sirný zápach.

Opat Fernando uložil prozatímně obě uši do kostelního kalichu a dal na ně nalít páleného vína ze šťávy aloe. Potom dal rozhlásit v městě Toledu po všech chrámech i v katedrále, po všech domech, kde se čepovalo víno, po všech hampejzích, že Bůh ve své neskonalé dobrotě na Toleďany nezapomněl. Třebaže blud pikartský šířil se mezi obyvateli města, kteří přestali věřit v zázraky, nejmilosrdnější Bůh činí poslední pokus uvésti hříšné město i celý kraj toledský na cestu spásy hříšných duší. Ve své neskonalé dobrotě posílá Toleďanům odpuštění zázrakem svatého Martina Ildefonse, kterýžto světec byl utopen roku 1490, nechtěje rozzuřenému králi Alfonsovi prozraditi zpovědní tajemství jeho choti královny Isabely Katolické. Ve všech kostelích nařizuje se třicetidenní pobožnost, při které nejlepší kazatelé přednesou kázání o velkém zázraku svatého Martina Ildefonse, oběti zpovědního tajemství, zmučeného mučedníka, jehož uši, které mu dal rozzuřený král Alfonso uřezat, nalezeny byly řízením božím na témže místě v řece Tajo, kam byl shozen světec, zašitý v beraní kůži.

Již tenkrát vypravoval si zbožný lid, že až bude nejhůře pro církev svatou, objeví se uši svatého Martina Ildefonse.

Mnich kláštera Velké Černé svaté Markéty, padre Džoagimez, jda lovit ryby pro svůj chudý klášter, měl v tu noc předtím vidění. Archanděl Gabriel přistoupil k jeho skromnému lůžku a řekl mu: „Jdi lovit ryby na řeku Tajo, pod most svatého Queratoro. Bůh obšťastní tvé sítě zázračnou kořistí. Vytáhneš z vody neporušené uši svatého mučedníka Martina Ildefonse, kterémuž Bůh propůjčil milost, že uši, kterými poslouchal zpověď královny Isabely Katolické, zůstaly neporušeny, neboť on nevyzradil na mučení zpovědního tajemství.“

Je jisto, že tato legenda, kterou tak důmyslně rozšířil ctihodný opat Fernando, velice se líbila Toleďanům, kteří měli neustále co dělat se skřipci a jinými pěknými mučicími nástroji svaté inkvizice.

Již ten večer, když se legenda rozšířila po Toledu, táhly zástupy fanatiků ulicemi Toleda provolávajíce: „Ať žije svatý Martin Ildefons, zpovědník královny Isabely Katolické!“ A ještě dlouho do noci hulákaly zástupy: „Ať žijí uši svatého Martina Ildefonse!“

Potom promluvil k zástupům jeden mnich z bratrstva svatého Jago v tom smyslu, že král Alfonso, který dal za válek s Maury, před 200 lety, uřezat uši svatému Martinovi z Ildefonsu, byl tajný vyznavač kacířského učení albigenských i pikartů. Prosil přitom zcela slušně, aby se uspořádala ihned malá bartolomějská noc na kacíře a židy, kteréžto zbožné přání, vyplývající z věrné duše svaté církve, bylo splněno neobyčejně rychle a s nevšední ochotou, poněvadž víc nežli o pikarty začali se věřící starat o židovské krámy toledského ghetta.

Bylo vidět nadšené vojíny svaté církve bojující, táhnoucí si domů peřiny z židovských obydlí za volání: „Ať žijí uši svatého Martina z Ildefonsu!“

Na druhý den, bylo to právě na svátek Nanebevzetí Panny Marie, uspořádala spojená bratrstva svatého Antonína, svatého Jakuba a de los Reyes Navos spolu s klášterem Velké Černé svaté Markéty slavné procesí po městě Toledu. Pod baldachýnem kráčel vrchní inkvizitor s důstojným opatem Fernandem a každý z nich nesl na sametovém polštáři bílé ucho paní Iněz de Ladrro, přičemž mniši kláštera Velké Černé svaté Markéty zpívali: „Ó nejdobrotivější, duše milující, svatý Martine z Ildefonsu, mučedníku svatého zpovědního tajemství! Zapřísaháme tebe pro smrtelnou úzkost tvých nejsvětějších uší a pro bolesti tvé. Obmyj v krvi své hříšníky všeho světa, kteří se nalézají v úzkostech. Pro své neporušené uši, smiluj se nad námi!“

Tak vznikla tedy legenda o svatém Martinu z Ildefonsu, která zastínila kult umučeného Martina Barbarello. Jeho uši nalézají se v toledské katedrále a jeho svátek slaví se 11. září.

Dokud připouštěl španělský trestní zákoník, aby se usvědčeným zlodějům a lupičům řezaly uši za trest, než byli posláni na galeje, měli vždy na 11. září v toledské katedrále celou zásobu neporušených uší svatého Martina z Ildefonsu, jehož uši neprozradily zpověď, kterou slyšely. Po zrušení zmíněného odstavce trestního řádu odbírá toledská kapitola uši přímo z patologického ústavu.