Útrapy autora s tiskárnou

 

 

Život autorů není nijak záviděníhoden. I když se přenese přes úskalí nakladatelské, číhá na něho majitel knihtiskárny, kde se jeho kniha tiskne, se všemi svými moderními pomocníky katovými, jimž se říká docela nevinné faktor, sazeči metteuren page a podobně. Když jsem tiskl kdysi jednu knihu, upadl jsem právě do rukou jednoho takového muže, který s velkou rafinovaností mučil a trápil mne po celé čtyři měsíce.

Přiznávám se, že to byla první kniha, při které, jako každý snad autor, přál jsem si, aby vyšla co nejdříve. Nevěděl jsem ovšem, že v celé tiskárně, od majitele až po sluhu, dívali se na mne jako na nutné zlo. Nyní teprve si připomínám, proč mne vlastně majitel tiskárny vodil ke strojům. Těšil se slabou, ale přece jen jakousi nadějí, že mne někde řemen zachytí nebo že spadnu do nějakého lisu nebo že mne alespoň některý stroj trochu rozmačká, zkrátka, že mne odtamtud snad. dá-li to pámbu, vynesou do patologie a on že bude mít alespoň příčinu zdržet jeden sešit, neboť má práce vycházela v sešitech.

Onen majitel tiskárny dnem i nocí přemýšlel, jak by to narafičil, aby sešit nevyšel včas. Přitom mluvil se mnou jak nejlíbezněji, tvářil se tak přívětivě, že se snad ani má nebožka matka tak na mne nesmála, když jsem ponejprv v peřince třepetal ručičkama, a přitom mně ten dobrý muž stále říkal: „Už je to vysázené a už se to tiskne,“ a vodíval mne dolů, kde myslel, že se mi něco stane, a ku jeho cti budiž řečeno, že mne považoval za neobyčejného pitomce a vodil mne ke strojům, klepal mi na rameno říkaje znovu: „Tak vidíte, už se to tady tiskne.“ A když jsem podíval se již na vytištěné velké archy, zpozoroval jsem ku svému údivu, že místo povídek sepsal jsem ceník železářského zboží, jehož archy se právě obracely. Když jsem mu to řekl, nijak se neomlouval, prostě jenom prohlásil, že je to náhoda, a to veliká náhoda, poněvadž právě než jsem přišel, tiskl ještě tím strojem sešit mých povídek. Náhle se uhodil do čela a povídal: „Já už vím co; to už je asi sešit v knihařské dílně a právě ho skládají,“ a beze všech rozpaků vlekl mne zas do knihařské dílny, kde ve světle elektrické žárovky viděl jsem na hromadě velikou kupu nějakých sešitů. Majitel tiskárny nejprve vypjal elektrický proud, světlo zhaslo, a on řekl: „Tak vidíte, co už máme toho hotového. Teď dám rozkaz, aby to už odnesli vašemu nakladateli. Můžeme jít nahoru.“

Shýbl jsem se ve tmě a vzal jsem si z té hromady jeden svůj sešit. Když jsem přišel na světlo, otevřel jsem ho a čtu na titulní straně, že je to brožurka o nějakém novém způsobu léčení kulhavky a slintavky. Zbledl jsem, neboť jsem viděl jasně, že jsem se zbláznil. Myslel jsem, že píšu povídky, a zatím jsem psal jen ceník o železářském zboží a pojednání o slintavce a kulhavce. Třesoucí se rukou podal jsem to majiteli tiskárny, který počal křičet, že je to divný pořádek, tohle že se mu ještě nestalo, personál že si dělá, co chce, jen abych mu věřil, že udělá takový rámus, jaký ještě svět neviděl, ten že si mohu vyposlechnout.

Pak mne vstrčil do vytahovadla na balíky do nějaké klece a spustil elektrický proud. Vystupoval jsem v té tmě světlíkem do prvního poschodí. Uprostřed vytahovadlo se zastavilo a čtvrt hodiny jsem čekal, kdy to všechno se mnou sletí do hlubiny.

Konečně však vytahovadlo počalo opět stoupat do výšky a v prvém poschodí vystoupil jsem a šel do pisárny tiskárny, kde jsem nenašel již nikoho, jen majitele tiskárny, který jevil velkou účast se mnou a s vytahovadlem a prosil mne, abych přišel zítra, že už bude jistě sešit hotov. Teď že už je šest hodin pryč, personál že už šel domů. Též se mne tázal, zdali jsem neslyšel, jak jim zahrál. Položiv si pak ruku na srdce prohlásil, že vždy vyhověl na minutu každému nakladateli, a když slíbil, že v pátek vyjde další sešit, že vyjít musí.

Měl takové upřímné oči a stále říkal: „Jen přijďte zítra a to už budete mít sešit přichystán. My si hezky pospíšíme, dávám vám čestné slovo. Jed na to vezmu, že budete všichni spokojeni. Jakpak by to nebylo hotovo. Vždyť jest to hračka.“

Přišel jsem druhého dne. V tiskárně zpozoroval jsem, že se všichni na mne mračí, a pan faktor Šmídl svým dobráckým tónem se ozval:

„Poslouchají, pane Hašek, oni nám zas ztratili rukopis. Jdou dozadu, starej jim něco chce.“

Já že jsem ztratil rukopis? Vždyť jsem ho zde srovnával, zde v tomto kumbálku, zde jsem dělal korekturu na tento sešit, zde, týden předtím, jsem lepil obrázky, kam patří do textu, bylo to právě v ten den, kdy se pan Šmídl hádal s panem účetním, že jalovcová a borovička je jedno a totéž.

Vtom se otevřely dvéře komptoáru a v nich objevil se majitel tiskárny.

Podal mně ruku velice vážně a měl takový starostlivý výraz v obličeji.

„Jakpak,“ pravil pokud možno zarmouceně, „můžeme být dnes s tím vaším novým sešitem hotovi, když jste nám ztratil rukopis?“

Pravil jsem, že to nechápu. Jak jsem mohl ztratit rukopis, když už jsem měl před čtyřmi dny korekturu tohoto sešitu. Tedy jest to vysázené a ostatně vždyť už včera mně říkal majitel tiskárny, že jsem udělal dobře, když jsem vypustil z jedné povídky jednu větu, aspoň ta povídka ukončí už na 69. stránce. A pak mne přece vodil dolů, že už je to ve stroji, že se to tiskne.

Všemu tomu se hrozně divil a zvolal: „Pane Šmídl, prosím vás, ať sem dají panu Haškovi trochu vody.“

Pak mně řekli, že jsem vůbec celých čtrnáct dní nebyl v tiskárně, a úplně zničeného nechali sedět pět minut bez hlesu na židli, útrpně na mne pohlížejíce.

Nakonec mně slíbili, že se podívají, zdali nemají ty rukopisy přece jen v tiskárně, a počali mně vypravovat prastaré anekdoty a rozloučili se se mnou s vyzváním, abych rukopisy doma hledal a zbytečně nezdržoval vydávání svých povídek.

Vrátil jsem se domů a manželka k mému údivu prohlásila, že právě před čtvrthodinou byl zde sluha z tiskárny a přinesl nějaké rukopisy s vyzváním, abych nalepil obrázky, že jsou na tento sešit, a abych co nejdříve přišel do tiskárny.

Manželka mně řekla, že si z ní dělám blázna, že říkám, jak chodím do tiskárny, a zatím že tam nejdu, jinak že by za mnou neposílali rukopisy.

Vzpomněl jsem si, že když mně vypravoval majitel tiskárny anekdoty, že jsem uviděl sluhu z tiskárny vycházet s nějakým balíčkem v zeleném papíru.

A vida, to byl ten balíček, který mně přinesl domů.

Rozbalím ho a uvnitř byla korektura, rukopis s nalepenými obrázky, dále hotové již rozlámané strany k sešitu, který tak toužebně jsem očekával.

Štípal jsem se do ruky, zdali to všechno není přece jen sen, strašlivý sen, z něhož probuzení bylo by člověka s to připravit o rozum. Sotva ráno otevřela se tiskárna, již jsem vrazil do komptoáru se zaslaným mně balíčkem. Majitel tiskárny, vida mne neobyčejně rozčileného, vyšel mně vstříc s velice vlídným úsměvem. Když jsem mu ukázal balíček a tázal se ho, co to znamená, řekl mně, že tu jde o omyl a že ten sešit se už tiskne a že už odpůldne si mohu přijít pro jeden exemplář.

Když jsem tedy odpůldne přišel, vyšel mně vstříc s utrápenou tváří a řekl, že se stalo v tiskárně hrozné neštěstí. Elektrický motor, který žene tiskací stroj, na němž tisknou sešit mých povídek, že se vznítil a že to bude trvat čtyřiadvacet hodin, než přijedou montéři z Drážďan. Jeho slova byla však přehlušována rachocením strojů z tiskárny, které do jednoho dobře fungovaly. Tak už jsem tam nešel, až za tři dny. To bylo pondělí a to nejhorší bylo již pryč, neboť sešit měl vyjít v pátek minulý týden. A tak totéž objevovalo se pravidelně při každém sešitu, nakonec vždy z toho vylezlo, když již dávno jsem byl hotov s korekturou, že jsem ztratil rukopisy. Výjimku však tvořil jeden sešit, pro nějž určené povídky nikdy neuzří světlo boží, neboť jejich rukopisy dal majitel tiskárny, aby nemusel správně v pátek odevzdat sešity nakladateli, zakopat sluhou tiskárny na zahradě vzadu za tiskárnou. Sluha však den nato náhodou zemřel a s ním i tajemství, na kterém místě ty rukopisy zakopal.