Útrapy vychovatele

 

 

Neznal jsem toho mnoho z vychovatelství, když přijal jsem místo vychovatele u komerčního rady Loskota, který měl jediného syna, třináctiletého lotříka, který utrápil již jednu starou Francouzku, aniž by se od devíti do třinácti naučil slovo francouzsky. Tento ničema jmenoval se Eliáš.

Jeho otec měl z něho velkou radost a svěřuje mně ho přes prázdniny rozhovořil se o vychování dítek a že dětem třeba popřáti pohybu, poněvadž jinak by se stalo dítě lenivým, zemdleným a pohodlným. (Podle toho, když tedy dítě spadne se stromu, jest to nejlepší prostředek proti lenivosti a zemdlenosti u dětí.) „Eliáš je vám,“ pravil šťastný otec, „v tomto ohledu velmi chytrý. Rád skotačí a proběhne se a tím nezakrněl ani duševně, ani tělesně. Tu Francouzku, ačkoliv jí bylo již přes padesát, naučil běhat o závod, až z toho měla smrt. Chudák bála se, aby se mu něco nestalo a jednou běžela za ním od nás od Berouna až na Příbram v jednom trysku po silnici na svá stará kolena. A to ji dorazilo. Kdyby to byla vydržela, mohla postaviti světový rekord. Její poslední slova, než vypustila duši, byla: „Eliás, žíct mně perfektum od aller – jíti.“ Eliáš odpověděl: „Furt se de,“ – a Francouzka byla v Pánu.

Činil jsem tedy přípravy k nastoupení místa vychovatele. Vyzvedl jsem si pas zbrojní, koupil browning a pídil se po knihách s obsahem, jak se má mládež vychovávat.

Do ruky přišla mně malá knížka o vychovatelství z roku 1852. Velmi mile na mne působilo, že tam stálo, jak se děti falešným útlocitem kazí. Bylo to psáno milým, příjemným slohem:

Soucit na pravém místě jest arciť jedním z nejušlechtilejších hnutí lidských srdcí, leč cit ten musí míti také meze a nesmí se změniti v slabost. Tím ovšem není řečeno, že se má dítě zmlátit tak, až omdlí. Pozorujeme-li, že nám dítě omdlévá, máme ihned je přestat bít a snažit se vzkřísit. To platí zejména o dětech neduživých. Zdravé, statné děti snesou již pořádný výprask.

Zapamatoval jsem si tato zlatá slova pedagoga ze starší školy a jel jsem. Připadalo mi to, že podnikám vlastně nějakou trestnou výpravu na divochy, nebo něco podobného.

Přivítala mne matka Eliášova, statná dáma v nejlepších letech a pravila mně, že Eliáš leží zas v knihách nahoře v knihovně. To mne zarazilo, neboť to představovalo Eliáše v jiném světle.

Pochválil jsem tedy jeho vědychtivost, což paní komerční radová odmítla s tím doložením, že mu to marně již po několik dnů zakazuje.

Šel jsem nahoru do knihovny. Eliáš opravdu ležel v knihách. Byl úplně zahrabán pod vrstvou knih, brožur, vyházených z knihovny a z té spousty ozýval se jeho hlas: „Tady napravo je ještě jedna mrtvola, neste ji opatrně, ať se vám nerozsype v ruce.“

Hromada se počala rozestupovat a z ní po čtyrech vylezl Eliáš, můj nový svěřenec, se dvěma velkými boulemi na čele. Beze všeho úvodu řekl: „Vy jste ten nový vychovatel, víte, na co jsem si hrál? Na sesutí hory Araratu. Vystavěl jsem si z knih zeď a podkopl ji na sebe, aby mne to zasypalo. Nyní jsem dával rozkazy, aby vytáhli ostatní mrtvoly. Pojďte mně pomoci to odházet, ať je vytáhnem!“

„Koho?“

„Vzal jsem si s sebou do toho neštěstí kotě a když se to zřítilo, padla na ně těžká kovaná bible.“

Kotě leželo opravdu pod biblí a ještě jedním velkým svazkem a nejevilo známky života.

„Budeme muset elektrizovat,“ řekl Eliáš a nežli jsem mu mohl v tom zabránit, vypnul žárovku a strčil nožičku kotěte mezi pojistky. Ozvala se rána. Eliáš vykřikl a již ležel na zemi.

Konstatuji, že nyní kotě přišlo k sobě, ale Eliáš byl omráčen proudem. Když přišel k sobě, pravil smutně: „My s kotětem musíme prodělat všechno. Když jeden se z něčeho vybere, tak to stihne druhého.“

Patrně mrzut sestoupil do jídelny, kde jsme svačili. Nabral si plná ústa kávy a stříkl mocný proud velice uměle na papouška v kleci u okna, který rozčileně počal křičet: „Necháš ho, necháš ho!“

Tento úspěch přivedl jaksi do lepší nálady Eliáše. Rozpovídal se o předešlém vychovateli a nijak nešetřil různými nadávkami. Mluvil o něm s velkým opovržením, zejména dotkl se pohrdlivě i jeho pleši.

Vyprávěl, že jedna moucha myslila, že je to zrcadlo a tak si tam sedla a počala snášet vajíčka. On si však nabral do úst vody, stříkl a trefil mouchu a srazil ji s hlavy toho pána, který se nad tím rozčilil a dal výpověď.

„Považte si,“ pokračoval Eliáš, „všichni vám myslili, že jsem mu plivl schválně ze zlomyslnosti na hlavu, kdežto já byl úplně v tom nevinně, poněvadž všechno to zavinila moucha. Nemohl jsem přece si dojít pro luk a šípem ji srazit, nebo sestřelit vzduchovkou – to by byl teprve pěkný malér. Mívám vždy smůlu, i když opravdu nechci nic provést. Předešle jsme si hráli na „quo vadis“ a přivázali jsme zahradníkovic Mařenku na jednoho vola. Pak jsme ho šlehli bičem a on běžel s Mařenkou až do Hořovic na náměstí. Tenkrát se na mne také všichni hněvali, poněvadž když Mařenku hledali, chtěl jsem je potěšit a tak jsem jim řekl, aby se o nic nestarali, že se to dočtou v novinách.

Vůbec se divím, že ti starší lidé nepopřejí dětem větší volnosti. Když jsou prázdniny, zavolají na ně vychovatele. Věřte mně, že leccos by mne ani nenapadlo udělat, kdybych neviděl před sebou takovou pitomou tvář vychovatele. To se vás ovšem nemusí týkat, ale každý doposud z těch lidí myslil si, bůh ví jak vypadá duchaplně a zatím vypadal trapně, když mne chtěl přivést na dobrou cestu.“

Pak mně počal vyprávět o různých svých kamarádech z velkostatku a z vesnice a ptal se mne, zdali mají krokodýlové též kuří oka.

Pokud se pamatuji, řekl jsem, že kuří oka u krokodýla nebývají vzácností, v zoologické zahradě v New Yorku (vždy ta Amerika!) musil být podroben operaci mohutný krokodýl, kterého kuří oka tak mořila, že přestal bolestí úplně žráti. Byla to největší kuří oka na světě, neboť dosáhla velikosti obrovských bramborů a každé vážilo přes půl kilogramu.

Počínali jsme se dobře bavit. Vypravoval mně, že má na dvoře velkou dogu, která se na každého cizího člověka vrhne a jen tenkráte že nic neudělá, když se jí vypravují pohádky, ty by vydržela poslouchat celý večer.

Při obědě choval se způsobně a bylo vidět, že jaksi se dívá na mne zálibně. I papouška nechal na pokoji, takže týž mluvil ze spaní úplně pohodlně a spokojeně.

Po večeři šli jsme spát.

Ulehl jsem do postele a chvíli četl, když vtom se tiše otevřely dveře a velká doga vklouzla doprostřed pokoje. Bylo slyšet hlas Eliášův: „Dej na něj pozor, Labíku.“

Doga stoupla si k posteli a počala na mne vrčet. Seděl jsem vztyčen a počal jektat zuby.

Dveře se zavřely. Čím víc jsem jektal zuby, tím víc je doga cenila.

„Měj rozum,“ mluvil jsem na dogu. „Labíku, chytráku, já jsem nový vychovatel.“

Dogu to počalo zajímat, ale neimponovalo jí to. Dala přední pracky na postranici postele a dívala se na mně s vrčením do obličeje.

Vzpomněl jsem si, co mně vyprávěl Eliáš, ten ničemný kluk, o pohádkách. „Milý Lábíku,“ pravil jsem k doze, „tak ti byl jednou jeden král a ten měl tři syny. Jeden z těch synů…“

Pes vrčel ještě víc.

„Nezlob se,“ koktal jsem, „jestli se ti tahle nelíbí, tak to povím jinou: Před několika sty lety, když lidé nebyli ještě tak chytří jako dnes…“

„Vr-vrr-vrrr-rraf…“

„Můj bože, tedy něco jiného. Jen si řekni, Labíku. – Jeden propuštěný voják neměl co jíst a přišel do lesa…“

„Rraf – rraf.“

„Byla tedy jednou jedna čarodějnice, ta měla v lese chaloupku a v ní černého kocoura.“

Bůh ví, jak dlouho to trvalo. Snad dvě hodiny, snad tři, ale všichni, kteří se sběhli pod okny, kam je přivedl Eliáš, byli přesvědčeni, že jsem se zbláznil.

Do nočního ticha zněla jedna pohádka za druhou. Byla jedna matka a měla devět dcer… Doga už nevrčela. Počala teď vždy vrčet, když jsem přestal mluvit.

Pletl jsem si již pohádky. Dole slyšeli: Byla jednou jedna princezna, ta měla zlatý střevíc na každém vlasu… Byl jednou jeden sedlák, mocně kraloval a vzal si pohůnka za manželku.

Dveře se otevřely. Napřed tiše zavolal Labíka ten prohnaný uličník a pak přivolal lidi. Ti se na mne vrhli. Starý šafář poradil, dřív než přijde lékař, svléci mne do naha a zavázat do mokrého prostěradla a položit někam do kouta. To se prý lidé často vzpamatují.

Po zoufalém odporu ležel jsem v koutě. Dílo ničemy Eliáše bylo dokonáno.

Lékař, když mne viděl svázaného v mokrém prostěradle ležet v koutě pokoje jako balík, ihned pochopil, že nemohu mít zdravý rozum.

Jsem dnes v sanatoriu. Známí, kteří přicházejí na návštěvu a kterým to vypravuji, krčívají rameny a říkají: „Nu, vypravujte nám, pane Bešáku, nějakou pohádku!“

Jaký to těžký náš stav vychovatelský!