V Bregu Zamurovaném

Z haličských povídek

 

Pan Cykaniewicz miloval svůj zámeček v Bregu Zamurowaném, miloval zahradu s třešňovými stromy, trávníky poseté sedmikrásami a černý tichý les, obklopující kolem dokola jeho sídlo. V zimě zdržoval se ve velkých městech, rozhazuje peníze, probíjeje tak svá tři panství jedno po druhém a jsa ve společnosti považován za cynika.

Ale na jaře vracel se vždy do Bregu Zamurowaného, těše se z kvetoucích třešní, když tak chodil zahradou zelenou a krásnou, po stezkách posypaných třešňovými květy. A byl vždy poeticky naladěn, jako celé okolí dýchalo poezií, počínaje v zámečku a konče malým rybníkem v lese. A následující zimu objevil se opět v městech ciziny, rozhazuje peníze a mluvě cynické řeči.

Tak shledal jednoho dne, že mu zbývá jen jeho oblíbený zámeček, nepatrné panství, zahrada a les, které zbožňoval... Též příslušenství k tomuto poslednímu panství, totiž šafář pan Bówa, s nosem červeným, o kterém říkal, že jest oznobený.

Dále byl zde sluha Wojciech se ženou, lidé velmi zbožní, kteří okrádali pana Cykaniewicze, aby mohli jednou za rok vykonat pouť ke svaté Panně „na Kalwarji“, odkud se vraceli zbaveni výčitek svědomí.

Šafář, sluha zámecký a jeho žena bydlili v zámečku. Ostatní služebnictvo panství, čeledínové Stanislav, Kazimír a panský oráč Józef bydlili ve dvoru, který stál ve vsi čtvrt hodiny od zámečku naproti kostelu, jemuž byl pan Cykaniewicz patronem. Podivuhodnou náhodou, jak říkali, byla naproti jizbě, kde spali, obecní krčma.

Zvykli si na ten pohled časem tou měrou, že celou mzdu propíjeli naproti, vymlouvajíce se první léta, že pijí na zdraví mladého pána. Křičeli, sedíce za dřevěným stolem: „Czolem, Cykaniewicz, czolem!“ Později nekřičeli již „czolem“, ale propíjeli stejně svou mzdu do posledního krejcaru, chodíce si pro zálohy k šafářovi do zámečku, který nadával říkaje jim, že přijdou po smrti do pekla. Což se nestydí stále pít? A jeho nos zářil přitom tak výstražně.

Konečně se vždy obměkčil a povolil jim zálohy, smlouvaje s nimi o jakousi provizi. Obyčejně propil s nimi jejich „zálohu“ a musili ho odvádět domů. Tu objímal jednoho po druhém volaje: „Děti moje, dětičky, tlučte mne, bijte mne, jsem tělesný myslivec jeho urozenosti!“ Po takovém dni navštěvoval vždy zámeckého sluhu a jeho ženu a zpíval s nimi svaté písně. Tak žili všichni ve vzájemné shodě, leccos na sebe věděli a proto jeden druhého si vážil.

Nejhorší den pro pana Bówu byl, když měl panu Cykaniewiczovi předkládat účty svého hospodářství. Tu se vyzpovídal napřed panu plebánovi, šel ku přijímání a očištěn od hříchů zaklepal na dveře pracovny urozeného, pod paždí nesl závitek bílých nepopsaných papírů, obalených archem, který pokryt byl číslicemi.

„Přičinil jsem se všemožně, vaše urozenosti,“ pravil, přistupuje k panu Cykaniewiczovi, „ačkoliv časy byly špatné.“

„Kolik vyneslo hospodářství, milý Bówo?“

„Přičinil jsem se všemožně, aby vyneslo tolik, co předcházející léta, kromě...“

Zašermoval papíry a povzdechl: „Stoh slámy nám shořel a pachatel unikl spravedlnosti, odrazím tedy 200 zlatých. Jednu krávu byli jsme nuceni zabít, skočila na plot a napíchla se, tratíme 80 zlatých, vaše blahorodí. Potom ztratilo se několik sáhů dříví, račte povážit, že se ztrácí každý rok, neb co sedlák v Bregu Zamurowaném, to zloděj. Při dříví přišli jsme o 120 rýnských. Potom přišly také lijáky a seno dole odplavily. Naštěstí ztráta nebyla velká, neboť měli jsme již doma většinu kupek. Zabolela mne takhle kuří oka k večeru a povídám: Hoši, dnes musíme dělat do noci, zítra bude pršet: A opravdu, liják přišel, bouřka přišla a co jsme domů nedostali, odplavila. Byl to těžký rok, vaše urozenosti. Náš hajný v Ratówce také si stěžoval. Zvěř nevynesla tolik. Otec nebeský se hněvá. Vlci roztrhali mnoho zvěře i dobytka. Přišli až do vsi...“

Pan Cykaniewicz obyčejně zíval při hlášení této celoroční bilance a na všechno pokyvoval souhlasně hlavou. „Zde,“ končíval pan Bówa, „nesu záznamy, vše pečlivě sepsáno,“ a opět zašermoval papíry. Věděl dobře, co na to odpoví pan Cykaniewicz: „Jděte s tím k čertu, milý Bówo, věřím vám na slovo!“

„Račte si jen prohlédnout...“

„Dejte mně svatý pokoj!“

Ano klid a pokoj, ten chtěl mít pan Cykaniewicz na svém milém zámečku. Zhnusil se mu již ten ruch velkých měst přes zimu, ten neklid, stálé pachtění po zábavách, orgie všeho druhu, karty, divadla, šantány, kde vystupovaly polonahé ženy. Zde žil tak spokojeně, zahrada se zelenala, třešně kvetly a voněly, les šuměl, příroda se smála a teď přijde ten protivný Bówa skládat jako obyčejně na jaře účty.

Když pak mu zbylo jen toto malé panství, poznal teprve, jak přirostlo mu k srdci a zůstal zde i přes zimu, vzpomínaje s odporem na velká města ciziny, kde jako velká řada jiných polských šlechticů utrácel spousty peněz a podpisoval směnky...

Celé okolí divilo se této změně a sám pan plebán šel jednoho zimního dne navštívit patrona kostela, přeptat se co a jak.

Pan Cykaniewicz díval se právě oknem na zasněžené lesy, na vesnici Breg Zamurowany tam dole, zasněženou a bílou, když Wojciech ohlásil návštěvu plebánovu.

Pan Cykaniewicz se usmál a šel hostu vstříc. Dal zapálit samovar a uvedl hosta k starobylému stolu. Plebán se omlouval, že snad urozeného pána ruší, řekl na omluvu jakousi latinskou větu a konečně pravil: „Zima jest u nás také krásná, vaše urozenosti.“

„Nádherná, pane faráři!“

„A zůstane,“ ptal se opatrně plebán, „urozený pán u nás přes celou zimu?“

„Jsem hotov,“ odpověděl upřímně pan Cykaniewicz, „utratil jsem mnoho peněz, prohýřil dvě panství a nakonec zbylo mně jen tohle. Nelituji toho, poněvadž naučil jsem se cenit tento poslední zbytek bývalé slávy svých předků a přišel jsem, abych zde umřel...“

Samovar bublal a šuměl. „Jest zde rozkošně, pane faráři, starý zámeček, příjemné okolí, příroda, klid, co si více přát? Vy nepamatujete mého nebožtíka otce?“

„Nikoliv, nebyl jsem zde ještě.“

„Ten také měl rád tento zámeček. Ano,“ povzdechl pan Cykaniewicz, pohřížen do vzpomínek, „umřel zde, pamatuji se na to, jako by to bylo dnes.“

„Když třešně kvetly a sypaly své bílé květy na žlutým pískem posypané cesty v zahradě, tu můj otec, takhle k večeru ve středu, podíval se naposled z tohoto okna na kvetoucí zahradu, na sedmikrásy na trávníku a ve čtvrtek se mu již přitížilo, v pátek se mu zdánlivě polevilo a v sobotu umřel, ačkoliv pan Komian, lékař ze sousedního městečka, nám řekl v pátek, že můj otec vyjde lehce ze své nemoci. Měl částečnou pravdu, neb můj otec umřel lehce, bez všech bolestných zápasů. Usnul a již se neprobudil. Když mu měli dávat medicínu a budili ho, zabručel cosi, což vyznívalo v ten smysl, že jest pan Komian osel, pak se natáhl a zůstal v té poloze, i když ho kladli do rakve. Pak byl pohřeb... Sjeli se všichni statkáři a šlechticové z okolí, váš předchůdce dílem litoval, dílem byl rád tomuto případu, neb si koupil za pohřební obřady nový kožich, pošitý kůžemi z divokých koček, který byl již dávno jeho ideálem, starosta se při pohřební slavnosti trochu opil, pamatuji se, jak mne líbal a jak píchaly jeho štětinaté vousy. Moji příbuzní mluvili truchlivé řeči, které nikoho nepotěšily, učitel dostal 10 rýnských za pohřební řeč a jednoho kapouna, zvoník měl na celý týden na vodku, truhlář a zhotovitel rakve v sousedním městečku vydělal asi 50 zlatých, hrobař pil týden a kostelník, poněvadž byl střídmý člověk, měl na čtrnáct dní zač pít a všichni byli, jak jsem zpozoroval, spokojeni. A já, pane faráři, já šel do zahrady, objímal jednu třešni po druhé, plakal a sliboval jim, že je budu míti tak rád jako můj nebožtík otec... Odjel jsem potom s matkou do města a každý rok o prázdninách vracel jsem se sem, radostně dojat, že vidím opět staré známé, zahradu, zámeček a lesy... Och! Dětství jest krásné. Tak prchala léta, matka mně umřela a já byl sám. Žil jsem zde jen do zimy a v zimě byl obyčejně v cizině. Hýřil... Ale při tom všem, v elegantní společnosti, v ruchu, světle nádherných síní, vzpomínal jsem na toto zákoutí, těšil jsem se, až zas uvidím svou zahradu, na chodbách zaprášené podobizny předků, z oken vrcholky borovic a vše, co miloval můj otec a co i já mám rád z dětských dob.“

Pan plebán šel k oknu, podíval se do zahrady a pravil: „Velká, pěkná zahrada,“ pak se opět posadil a srkaje čaj z malé číšky zapíjel jemnou vodkou a hovořil živěji, usmívaje se: „Tak tedy, urozený pán zůstane stále u nás! Pěkné, velmi pěkné.“ Pan plebán rád by byl slyšel vyprávět o zábavách velkých měst, o životě šlechty, o dámách z polosvěta a o podobných věcech, které ho lákaly a činily zvědavým.

Konečně, když pan Cykaniewicz mluvil stále o věcech všedních a starých, o přírodě, o poezii, což nikterak nebylo panu plebánovi po chuti, tu rozpálen jemnou vodkou a čajem pravil: „Užil jste tam mnoho, urozený pane?“

„Všechno a nic.“

„A což ženy, urozený pane?“ otázal se plebán, svítě očima.

„Stály mne mnoho peněz, pane faráři,“ odvětil nevrle pan Cykaniewicz vstávaje od stolu.

Plebán pochopil a koktaje cosi, což bylo omluvou a poděkováním, odešel. A když byl před zámečkem, pravil k sobě: „Jaký to podivný člověk! Holčičky mu vlezly na mozek. Napřed orgie a potom příroda.“

A pan Cykaniewicz pomyslil si: „Jaký je protivný!“

A od té doby přicházely návštěvy. Statkáři, šlechtici z okolí, kteří přijížděli sem na starodávných vozech s vysokými koly a dupali po dřevěném schodišti starého zámečku.

Byl to předně starý Szeszyríski, muž s šedivým dlouhým vousem, který první přišel navštívit pana Cykaniewicze pravě, že jakmile se dověděl, že jemu zbývá jen Breg Zamurowany, cítí prý k němu sympatie, neboť on také probil dvě panství.

„A nyní piju,“ vykládal, „vodka mne zabije.“

Pak přišel pan Rzeszacki, který byl po celé dva dny na zámečku a opil se den co den, přičemž monotónně si bručel stále píseň „Mala ja jednogo hlopca wojskowego, ten juž do mnie niechodzi.“

A nakonec přišel pan Gebski, který nadával na celý svět, proklínal sedláky a hulákal: „Nežeň se, brachu, nežeň!“

A všichni ti hosté, kteří odjížděli odtud, mluvili o panu Cykaniewiczovi jako o podivínu, rozhlašujíce dokonce, že v jeho hlavě není všechno v pořádku. Proč nevypravuje o veselých radovánkách v cizině, o bujarém veselí velkoměst, proč stále mluví o své zahradě, o třešních, o sedmikráskách a lesích?

V chování pana Cykaniewicze bylo vskutku cosi podivného. Vydržel celé hodiny dívat se na svou zahradu, chodit po zámečku, obdivoval se každému kusu starého nábytku, starým krojům na rodinných podobiznách, vydržel celé hodiny bloudit lesem, kde trhal květiny...

A jednoho dne po celém kraji rozlétla se zpráva, že urozený pan Cykaniewicz se zbláznil. Objímá stromy na zahradě, pláče a křičí: „Přírodo, přírodo!“

A na jaře, když všechno kvetlo, květiny, stromy voněly, tráva se zelenala, pan Cykaniewicz opustil navždy svůj zámeček v Bregu Zamurowaném, opustil zahradu s třešňovými stromy, trávníky poseté sedmikrásami, pochovali ho do rodinné hrobky v kostele, jehož byl patronem. A zámeček v Bregu Zamurowaném koupil žid. Láska k přírodě nebyla u pana Cykaniewicze ničím jiným než progresivní paralýzou.