V masterskoj kontr-revolucii

V dílně kontrarevoluce

 

V době, kdy Ufa patřila bílým, bydlel v Telegrafní ulici číslo 41 kněz Nikolaj Andrejevič Speranskij. Před příchodem našich uprchl a zanechal ve svém domě spoustu různých papírů, ovoce své „neúnavné“ práce.

Jelikož jeho dům je nyní obsazen Výborem zahraniční strany (komunistů-bolševiků), přišel jsem náhodou na archív, který tato „černá vrána“ zanechala ve svých psacích stolech.

Z korespondence, která tu zůstala, vysvítá, že kněz Speranskij byl v písemném styku s plukovníkem Vasilijem Jegorovičem Goginem z hlavního štábu nejvyššího vládce a že řídil vydávání rozmanitých proklamací proti bolševikům. A kněz Speranskij měl celou továrnu na takové protisovětské proklamace, která mu vynášela od sibiřské vlády velké částky peněz. Ve svých proklamacích obklopoval nejvyššího vládce Kolčaka aureolou božího požehnání a kryl každý jeho zločin. Tento věrný sluha buržoazie psal tak plamenně, že sám plukovník Vasilij Gogin mu poslal dopis, v němž mu radí, aby se nedal tolik unášet svými city, protože výzvy k rolníkům, aby upalovali své výbory chudiny na hranicích, znějí přece jen příliš silně, i když jsou žádoucí.

V temže dopise sděluje plukovník literárnímu inkvizitorovi, že proklamace „Antikrist“ se velmi líbila a že mu za ni posílá 3.500 rublů. Žádá zároveň, aby jen trochu poopravil obsah a poukázal na to, že bolševici konfiskují jmění a cenné předměty. Může se podotknout, že to stojí psáno v evangeliu sv. Marka, neboť lid je nevzdělaný a nevyzná se v tom!

Rád bych tuto proklamaci našel. V psacím stole jsem objevil jeden exemplář nadepsaný „Co praví Písmo svaté o Antikristovi a jaké jsou skutky jeho“. Pod tím je napsáno: „Rozšířit mezi vojsky osvobozené Rusi. Vylepit na viditelných místech.“

Je to psáno se zápalem a s bohatými odkazy na Písmo svaté. Tak například prý svatý Jan ve svém Zjevení praví: „Přijdouť komisaři, kteří všem položí pečetě na čelo jejich, na ruku jejich. Nikomuť povolíno nebude ani prodávat, ani kupovat, kdož nemají tuto pečeť.“ A za tím údaj „Kapitola 13, odst. 12 - 16“. To zřejmě pro hodnověrnost.

Dále se cituje text Písma svatého o bolševicích vůbec: „Slibujíť svobodu, zavrhují vládce a metají bláto na vysoké úřady, jimiž je sibiřská vláda v čele s nejvyšším vládcem.“ (Epištola sv. Judy, 8.)

V jedné z proklamací pop Speranskij píše, že do každého krasnoarmějce se musí zabodnout několik bodáků, aby pošel jako pes, neboť je zrádcem svaté Rusi.

Soudruzi krasnoarmějci, zapamatujte si dobře tato slova, která vyšla z dílny kontrarevoluce, a chytejte všechny tyto zločince v sibiřské tajze.