V mořských lázních

Historie české rodiny

 

Pan Kalousek se strašně rozzlobil a výsledek toho byl, že se svou ctihodnou paní manželkou a dceruškou, slečnou Vilmou, odjel do mořských lázní.

Měl ovšem příčinu se rozzlobit, neboť v posledních lázeňských sezónách nevycházel z hněvu. Byli v Karlových Varech, jeden rok v Teplicích, jeden rok v Bílině, jeden rok někde za Prachaticemi, zkrátka poslední dobu byli všude tam, kde od majitele lázní až po vrchního číšníka rozumí každý z češtiny jen slovu platit!

V Teplicích řekli někde panu Kalouskovi příjemní obyvatelé, že je český pes, v Bílině vyjádřili se o něm, že mu jeho pitomou svatováclavskou lebku napraví á la Mommsen . . .

A proč nejezdil do českých lázní? Bože, nikdo neví, jak pan Kalousek rád mluvil německy a jak slečna Vilma cítila se býti povznesenou, když kolem nich hučela a pleskala slova v těch obdivuhodných dialektech, které zní jak prasklý zvon . . .

A pak ta jejich vzpomínka na pobyt před lety v českých lázních byla příliš smutnou pro ně, než aby zapomněli na to, jak tenkrát mladý, hezký a zámožný pán po celou lázeňskou sezónu dvořil se slečně Vilmě, jak byl jejich společníkem, jak popletl hlavu dvacetileté Vilmy tak, že pan Kalousek uznal za dobré jednoho dne promluviti s oním pánem . . .

„Dal jsem mu to po lopatě,“ řekl pan Kalousek, vrátiv se od onoho pána, „že jako Vilmička a on . . . A on řekl: ,Pane Kalousku, vážím si vás velice, ale podotýkám, že proto jsem jel do lázní, abych se zotavil, ale nikoliv proto, abych byl ztracen pro celý život.’ “

Od té doby žádné české lázně neviděly rodinu pana Kalouska, bylo to deset let bludné pouti po německých lázních, deset let, kdy úplně již vzdali se naděje, že slečna Vilma někdy upotřebí výbavy koupené před deseti lety, a nebýt toho, že mu v Bílině řekli o jeho lebce „pitomá svatováclavská“, že mu ji chtěli rozbít, jeli by tam zas, ale pan Kalousek hrdě prohlásiv, že je Čech a že nepotřebuje si dát líbit od Němců podobného jednání, odjel s rodinou do mořských lázní u moře Baltického a tu ponejprv viděli moře v životě, které znali jenom z jedné povídky v Gartenlaube a z vypravování jednoho jejich strýce, který vrátiv se z Ostende prohlásil, že moře je největší komplex vody na souši.

Dále věděli, že v moři jsou ryby, z kterých slaneček je užitečný tvor a žralok škodlivý, že v Praze u Čadila se prodávají mořské ryby, dno moře že je mělké i nedozírné hloubky, moře že je klidné i bouřlivé, mořská voda že je slaná, jízda na moři že předpokládá mořskou nemoc, lidé na moři že mají titul námořníci a lidé u moře bydlící mořští rybáři.

Dále z poslední války rusko-japonské věděli, že jsou i bitvy námořní, které jsou mnohem horší než na souši, a ku cti pana Kalouska konstatujeme rádi, že nevěřil v existenci mořských hadů, bludných Holanďanů1 a podobných potvor.

Věřil jen v příliv a odliv, aniž by ovšem vědecky rozbíral ty zjevy, věřil s rodinou v mořské bouře a měl z nich nehorázný strach, který však brzo zmizel, když uviděli moře tiché a klidné, písčité břehy, ztrácející se v zelenavých jemných vlnkách.

Mořské lázně! Slaný vzduch, škeble na břehu, lastury, rybky, písek, promenáda, boudy, plátěné stany, obličeje osmahlé sluncem, kabiny na kolech, v moři malí koníci, na kterých se za velký poplatek každý může projeti, toalety pestré, kapely, koupací obleky dam, které vyrýsují tvary, a proto se nosí.

Na to poslední se starý pán nedíval, poněvadž v podobném případě poručila mu paní Kalouskova, aby se podíval na nebe, zdali nepřijde bouřka, anebo aby sbíral lastury, kterých měli již plný kufr, ačkoliv zde byli jen pět dní.

Celkem panu Kalouskovi bylo to jedno, neboť se trochu nudil.

On si celkem představoval mořské lázně jinak. Jak, to sám nevěděl.

Předně nemohl si zvyknouti na jídla upravená z mořských ryb a různých ráčků, chovaje utkvělou představu, že mu to všechno v žaludku jednoho dne obživne, že přijde den zmrtvýchvstání.

Proto topil ta zvířátka mizerným vínem a ještě mizernějším pivem, nezmiňuje se nikomu o své strašlivé myšlence, která ho pronásledovala dnem i nocí, na procházce, na pobřežní promenádě, na verandě pod kapelou i v té době, kdy šel se koupat.

A přitom ho lákaly ty různé rybí saláty a pečené rybky hadovitě zkroucené, kterým říkal „žížaly“. Nakonec topil to všechno v koňaku ve společnosti jednoho švédského lékaře, s kterým se seznámil v bufetu a kterého se tázal, zdali četl román z Pražských úředních novin Švédové v Praze.

Švédský lékař slyše, že je Čech, velmi se divil, jak je to možné, aby existoval národ tak zvláštního jména, načež loajálně prohlásil pan Kalousek, že jsme vlastně druh Rakušanů. Ty švédský lékař znal, stejně jako pan Kalousek Švédy z románu Švédové v Praze. Pili koňak.

A paní Kalouskova a slečna Vilma? Ty procházely se zatím vždy po promenádě a pomlouvaly dámy v plovacích oblecích, které vycházely z kabin.

Považovaly to za nemravnost, zejména slečna Vilma, která byla kdysi v horažďovickém klášteře na vychování a se závistí dívala se na vnady dam.

Potom mluvívaly pohrdlivě o pánech, kteří všímali si každé dámy, jen Vilmu ignorovali, na každou dámu se smáli, jen na Vilmu se ušklíbali.

A jednoho dne nechala paní Kalouskova Vilmu samotnu sedět ve stanu na břehu a sama odešla podívat se, co dělá manžel, neboť v poslední době pití koňaku proměnilo se u pana Kalouska ve zbožňování tohoto destilátu.

Slečna Vilma dívala se snivě na pobřeží a tichým hlasem zpívala si píseň: „Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, ein Märchen ...“

Umlkla, neboť jakýsi pán podíval se dovnitř a vzápětí již vstoupil, hluboce se ukláněje. Pak si sedl vedle a nepromluvil ani slova, jen díval se stále na slečnu Vilmu a vzdychal.

Za půl hodiny odešel hluboce se ukláněje, prose za dovolení, zdali by zítra opět v tu dobu mohl přijít... Za chvíli se vrátil a klaněl se opět, ale beze slova, až k zemi, a odešel. Za pět minut byl zde opět, a opět hluboce se ukláněl a políbil uctivě ruku slečny Vilmy, která náhle si při svých třiceti letech počala vzpomínat na pána, kterého před deseti lety milovala a který nebyl ani z polovice tak hezký jako tento dvorný host z mořských lázní. . .

Paní Kalouskova byla příjemně překvapena a slečna Vilma dostavila se přesně do onoho stanu druhého dne ráno.

Pán přišel a opět se ukláněl, políbil slečně ruku, chvíli seděl vedle ní, povstávaje občas, aby se uklonil, což zdálo se Vilmě tak roztomilé a slastné, že cítila v duši, jak neznámý jí není lhostejným.

Dlouhou dobu mlčel, až konečně přimhuřuje střídavě oči řekl:

„Když milostivá dovolí, jsem hrabě Van Graze.“ Nato políbil Vilmě ruku a opakoval: „Van Graze. Van Graze ...“

Ukláněl se chvíli a pravil odcházeje pozpátku ze stanu, že těší se, když slečnu uvidí odpůldne na promenádě. Opakoval totéž, co včera, a vracel se a klonil až k zemi.

Slečna Vilma umínila si, že představí pana hraběte odpůldne své matce . . .

*

Promenáda. Paní Kalouskova, slečna Vilma. Hrabě Van Graze přichází a jde se smeknutým kloboukem, ukláněje se hluboce po cestě dámám vstříc.

Přijde a vyhodí klobouk do výšky. Dámy jsou překvapeny.

Hrabě Van Graze klekne si do písku před nimi a počne cosi hvízdat, pak se zvedne a počne kol slečny Vilmy tančit nějaký divoký tanec.

Obecenstvo kupí se kolem a z dálky běží sem dva mužové, kteří chopí se pana hraběte za rameno, a pan hrabě odchází mezi nimi jako beránek. Jeden z mužů obrací se k obecenstvu a volá s přízvukem Dolnoněmců: „Zas nám utek.“

„To máte tak,“ vykládá třesoucí se paní Kalouskové a slečně Vilmě nějaký starší pán ze smějících se hostů, „hrabě Van Graze je blázen, ale neškodný. Jen časem kompromituje starší dámy, poněvadž je považuje za své nevěsty. On prý se někde zamiloval na svých cestách do černošky ... a slečnu považoval za svou nevěstu ...“

*

Druhého dne odjížděli Kalouskovi do Čech. Pan Kalousek s utkvělou představou, že mu mořské ryby v žaludku obživnou, paní Kalouskova nemocná z té příhody a slečna Vilma s představou, že vypadá jako černoška . . .