V Neuburgu

Z vypravování vandráka

 

Seznámil jsem se s ním ve švábském městě Neuburgu. Jmenoval se Kuligowski, pocházel odněkud z Poznaňská a oba šli jsme žádat na městský úřad o podporu na cestu. Seděl v chodbě radnice na lavici, a když mne spatřil, povzdechl: ,,Jest to život, kamaráde!“

„Nu, jak jest,“ tázal jsem se, „pouštějí již dovnitř pro poukázky na nocleh?“

„Za chvíli, hochu, pustí nás dovnitř, předložíme průkazy a dostáném.“

Z policejní strážnice v chodbě ozvalo se jakési jódlování.

„Jsou veselí,“ poznamenal Kuligowski, „jest neděle, pijí, jedí, jako všude v tu dobu po světě. A my čekáme.“

Z kapsy záplatovaného kabátu vyňal kousek doutníku, dal do úst a počal žvýkati, vykládaje: „Tak se touláme po světě, pozorujeme, eh, nikdy člověk není dost moudrý.“

Pokrčil rameny a odplivl si: „Bohatí, chudí, všechno jedno, všichni tam budem po smrti zajedno, rovni spolu, a ty třeba na cestě do nebe potkáš se s chlapíkem, který na cestách odepřel ti almužnu, a vidíš, že najednou tvá cesta s ním se dělí. Ty pluješ, letíš nahoru a on dolů. Ty do nebe a on do pekla. Náš pan plebán říkával: ‚Hlupáci, většího zápachu a smradu nenajdete než v pekle, a proto žijte v pořádku.’ A vidíš, odpíral dávat chudým pocestným almužny a nyní žije v pekelném zápachu. Přemýšlím někdy, uvažuji po cestě: Což kdybys ty měl peníze, brachu! - Kdybych peníze měl, tu pocestným bych přál, přemýšlím. Potkal by mne pocestný, tulák a poprosil. ,Tu máš zlatku,’ řekl bych, ,a napij, najez se na mé zdraví.’ A ještě bych ho pohostil. Ale lidi, co ti dají? Když dostaneš desetifenik, tu nevíš, zda nemáš dát devět nazpátek. ,Máte drobné?’ ‚Nemám, milostivá.’ ‚Nechte si tedy těch deset feniků.’ - Och, těžce se stluče po fenikách, abys se najed a napil. Nu, pravda, jídlo leckdes dostaneš, ale zde sedláci myslí, bůhvíco ti nedali, a pořád se tě táží: ‚Schmeckťs, du sakradi?’ ,Schmeckt,’ odpovídáš. Za chvíli třeba selka k tobě přijde, taková tlustá, volatá a zas se ptá: ,Schmeckťs, du sakradi?’ ‚Schmeckt, Frau.’ A pak pro žert, když se najíš, abys vytrávil, poštvou psa na tebe, ty běháš po dvoře, pes za tebou ... Kopneš psa, a sedlák tě s čeledíny vyhodí a třebas ti nabije. A takoví lidé budou žít po smrti v smradu pekelném.“

Zatáhl za své šedivé vousy a mhouře oči dodával: „Tak to bude, odplata přijde, za každý špatný pohled, ránu, tisíce let budou plavat v rozpuštěném olovu a síře, říkával náš pan plebán. Nu, pojďme dovnitř ...“

V místnosti seděl policejní strážmistr s jedním strážníkem a zpívali: „Já a můj otec, můj otec a já, je darebák můj otec, a lump jsem také já.“

„Ničemové,“ spustil policejní strážmistr opilým hlasem, když jsme vstoupili, „proč touláte se světem, nemůžete sedět na jednom místě jako já?“

Chtěl se zvednout se židle, ale nohy mu vypověděly službu, uznal tedy, že musí zůstat sedět, aby před vandráky neztratil vážnost, i klátil se na židli opatrně, aby nespadl, a křičel: „Cikáni jste, od města k městu se potulujete, zavřít vás, dokumenty sem, nebo sedíte ... To jsou dokumenty, čert aby tomu rozuměl, zatracenci ... Leopolde,“ obrátil se na strážníka, který žvýkal černou řetkev, „prohlédni dokumenty, a když jim neporozumíš, dáme oba hned zavřít. Ani v neděli nedají pokoj. Klid člověk nemá. Jsou dokumenty, Leopolde, v pořádku?“

„V pořádku, pane strážmistře!“ „Vaše štěstí, darebáci, že papíry jsou jak se sluší a patří. Zde máte poukázky. Leopolde, dej každému poukázku! Půjdete s tou poukázkou do hostince ,,U vítězného Bavora“, za most napravo, ničemové, tam dostanete talíř polévky, kus chleba, máz piva a nocleh, ráno nic. Zavřít vás raději, než ještě krmit, lotři cikánští. Jděte ...“

Vyšli jsme ven a za námi strážník Leopold.

,,Hoši,“ řekl na chodbě, „daleko máte domů?“ - „Ach daleko, velmi daleko!“

„Také jsem kdysi šel z Mnichova na Řezno,“ pravil táhlým hlasem Leopold, „cestou jsem prosil, je to hořká cesta. Zde máte půlmarku, víc nemohu ...“

Dal nám padesát feniků a vracel se do radnice. Kolem nás hučel život nedělního pozdního odpůldne. Lidé se procházeli, smáli, z hostinců ozýval se zpěv a veselé volání.

Šli jsme mlčky, bylo nám každému teskno v tom veselí a jásotu bezstarostných lidí.

Když jsme došli k mostu, řekl Kuligowski: „Tak, tak, někdo trpí, jiný dobře žije. A konce? Umře, zazpívají, pomodlí se u hrobu a dej ti bůh věčné odpočinutí ... Co myslíš, odpustí bůh i vrahům?“

„Odpustí.“ Kuligowski mlčel a díval se s mostu do vody.

„Jak myslíš, že jsem stár?“ tázal se.

„Šedesát.“

„Padesát, hochu, padesát, a za tu dobu vytrpěl jsem, mnoho vytrpěl. A někdo řekne: Osud. Sami si svůj osud připravujem, hochu, sami.“

Sedli jsme si za mostem k řece do trávy.

„Osud,“ pravil Kuligowski, ukazuje na řeku, „podívej se na ryby. Ryba také si svůj osud připraví svou žravostí. Chytí, polkne červíčka a již se třepá na udici. A tak i člověk. Ve všem jest žravost.“

Slunce zapadalo a okna neuburského hradu zahořela rudě.

„Zapadá,“ vzdychl Kuligowski, „zas jeden den pryč, a až vyjde, bude stejně ten den hořký, dny, týdny, měsíce a léta, pak někde na cestě padnu, zahynu a zahrabou mne.“

„Což třebas najít práci?“ namítl jsem.

Zatřásl hlavou. „Mám myšlenku, a ta myšlenka přijde do nohou a nohy jdou samy po cestách. - Pojďme k večeři ...“

Když jedli jsme polévku, položil lžíci na stůl a řekl: „Takhle polskou ,boršč’, polévku s kapustou, ach, doma jest krásně! Vesnice, kde rozumíš všemu, co lidé povídají, tvou řečí mluví ... A přece domů nesmím ... Háj jest u vsi, modříny, kde zde máš modříny, nikde ...“

Když jsme snědli polévku a vypili pivo, přišel hostinský, tlustý Bavorák, a poučoval nás: „Ráno budete za večeři a nocleh po dvě hodiny štípat dříví. Ale dobře musíte štípat!“

„Dříví štípat,“ vykoktal Kuligowski, když odešel hostinský, „bože, jakou zkoušku jsi na mne seslal!“

„Což nejsi dosti silný?“

„Silný jsem, ale sekyru vzít do ruky, bože svatý ...“ Šli jsme spat nahoru na seno. Kuligowski se dlouho modlil.

Přišla k nám nahoru veliká černá kočka. Sedla si k nám za hlavy a předla, při čemž jí ve tmě svítily oči jako uhlíky.

„Má pocestné lidi ráda,“ řekl v seně Kuligowski, „přede a jest spokojena. Černá kočka rodí se prý z čarodějných bab. Nevěříval jsem tomu, a teď k stáří tomu věřím, eh, věřím již všemu ...“

Pak jsme usnuli ...

*

Ráno dovedli nás na dvůr, kde bylo již připraveno dříví, které jsme měli rozštípat.

U špalku stály dvě sekyry, lesklé, na kterých ranní slunce všemi paprsky hrálo a se třpytilo.

Kuligowski hleděl na mne, jak beru sekyru do ruky a začínám štípat.

Počal se třást na celém těle.

„Štípej, starý,“ vybídl jsem ho. Kuligowski vzal sekyru a pak ji odhodil doprostřed dvora.

„Nemohu,“ zavzlykal a dal se do pláče. „Ach, bože svatý, nemohu, tak se leskne ...“

„Kuligowski, neblázni!“

„Neblázním, hochu, nemohu ji vzít do ruky. Takovou sekyrou zabil jsem před dvaceti léty svou ženu Štefku ...“

Plakal, bil se do prsou a mluvil: „S mým bratrem měla hříšný poměr. Ráno slunce svítilo, sekyra se leskla. Nu, a sekyrou jsem zabil svou ženu. Hlavu jsem jí rozsekl. Jsem hříšný člověk, štípej za mne, bůh ti to oplatí ... Patnáct let jsem byl za to ve vězení a pět let chodím po světě. Také leccos člověk vidí. Ale to jest ta myšlenka, která přijde do nohou a nohy jdou samy ...“

Štípal jsem za něho dříví, zatím co on plakal. Za tři hodiny bylo dříví rozštípáno a my vyšli.

„Kam nyní, Kuligowski?“

„Na Augsburg, a ty?“

„Na Ingolstadt a Řezno.“

Šli jsme spolu až na křižovatku, kde se silnice dělily.

„Děkuji ti,“ řekl, podávaje mně ruku, „že jsi štípal za mne dříví. Jsi hodný, jiný by se mně vysmál. Přeju ti šťastnou cestu, a když budeš moci, k moři se podívej, tam něco uvidíš. U Swinemünde na takových malých koníčkách se projíždějí a koníčkové běhají do moře ...“

„Sbohem, Kuligowski, šťastnou cestu ...“

Kráčel jsem po silnici, když vtom slyším za sebou volání.

To běžel za mnou Kuligowski.

„Zde máš pětadvacet feniků,“ křičel, „přece jsme včera dostali padesát, a já je vzal k sobě. Málem bychom byli zapomněli. - As tou sekyrou jsem si dělal legraci, já nerad pracuji.“

Podal mně pětadvacet feniků a odcházel směrem k Augsburku po dlouhé, nekonečné silnici mezi smutnými poli jako jeho život, když nechce pracovat ...