Vánoce opuštěných

Ze zápisků citlivého člověka

 

I

Jsem povaha velmi citlivá a myslím, že mne nikdo nemiluje. Mládí mé bylo neveselé. Lidé říkali, že mám nevlastní matku a nevlastního otce. Nepátral jsem po tom, ale dodnes mně to nejde do hlavy.

Vychovával mne strýc, lesník v šumavských horách, který byl na mne horší než hajný Vavruch na pytláky v knize pana Klostermanna Ze světa lesních samot. Týral mne nelidsky.

Vzpomněl si kupříkladu, že musím být otužilý jako horské duby. A tu jsem dostával třikráte týdně k obědu turín s hrachem, na kterém jsem vždy před vařením musel klečet dvě hodiny, aby změkl.

Jindy mne brával s sebou do lesa a učil střílet z takových ručnic, které po ráně mnou udeřily o zem.

Jednou jsem mu při té příležitosti postřelil mládence, jenž měl nešťastnou náhodou na sobě kalhoty pana lesníka.

Strýc říkal, že mne zabije, potom si to však rozmyslil a dal mne do klášterního gymnasia k páterům piaristům v Příbrami.

Tam jsem se stal ještě citlivějším. Modlívali jsme se denně deset hodin. Pět hodin latinsky, tři hodiny česky a dvě hodiny německy. Pater noster, qui es . . . Otče náš, jenž jsi . . . Vater unser, der du bist . . . Kázání byla tak dojemná, že jsem plakal. Naučil jsem se mít s každým soucit. Když v kázání důstojný páter líčil, jak pohanští darebáci smažili sv. Vavřince v oleji, bylo mně horko. Když vykládal, jak se sv. Benedikt utábořil se . svými druhy ve sněhu na hoře Monte Rosso, bylo mně zima.

Když jsem se dostal do septimy, potkala mne veliká událost: Můj surový strýc zemřel a odkázal mně (ubohý nebožtík) celé své jmění: deset tisíc zlatých.

Poručenský úřad ustanovil mně za poručníka přítele nebožtíkova, jenž byl správcem pošty v pošumavském městečku.

Prvním činem jeho bylo, že mne vyzdvihl od piaristů a dal mne do Klatov, abych zde dokončil gymnasiální studia.

Nikdy předtím jsem onoho pána neviděl a pojednou mne ten člověk objímal, líbal a v Klatovech mne hostil velkou paprikou a šesti sklenicemi piva.

Dosud jsem nikdy nekouřil, a když mně po j;dle nabídl viržinku, kterou jsem do polovičky vykouřil, musel jsem jít náhle ven a tam venku pojal jsem podezření, že se mne chce zbavit, aby mohl těch deset tisíc zlatých sám mít pro sebe.

Ano, vidíte! Tak nevesele plynulo mé mládí.

Prázdniny trávil jsem u svého poručníka. Nemíval jsem se zle, ale dobře jsem cítil, že mne nikdo nemiluje nezištně. Odbyv studia gymnasiální, studoval jsem češtinu a němčinu.

V té době počal jsem psáti básně. Stal jsem se stoupencem katolické moderny. Kromě básní moderně náboženských psal jsem citové básně do katolických listů.

Při první státní zkoušce jsem propadl.

Když se to jistý katolický list dověděl, učinil mně nabídku, abych vstoupil do jeho redakce.

Nabídnutí to jsem přijal. Psal jsem proti socialistům, realistům, pokrokářům a anarchistům.

Jeden můj článek způsobil rozruch. Napsal jsem, že redaktoři socialistických listů koupají si nohy v šampaňském, že oblékají na sebe hedvábné košile přímo z Paříže objednávané, že parkety svých místností dávají natírati pouze čistým včelím voskem a že po každé schůzi lidu jedí ústřice, kapouny, šneky, plíčky ze selátek s citrónem, kuřata v rosolu a brunšvický salám.

Ze všech stran mně bylo k tomuto článku gratulováno. Ťal jsem do živého. Socialisté na můj článek neodpověděli. Styděli se.

Šéfredaktor mne objímal a dal si ode mne vyložiti celý můj dosavadní život.

Jako zde jsem nelhal, tak i jemu vyložil jsem celý svůj běh života od a až do z.

„Nuže,“ řekl jsem, „nyní chápete, proč jsem tak citlivým člověkem.

„Chápu, chápu, úplně chápu, zcela chápu, jako že je pánbůh nade mnou, chápu to! Příští rok vydáme kalendář pro katolický lid. Milý pane kolego, vy nám tam napíšete práci, která bude mluvit do duše, práci, která rozpláče. Napíšete povídku ,Vánoce opuštěných'.“

Poděkoval jsem mu za tu důvěru a slíbil, že za tím účelem budu konat o Štědrý den studia.

Vánoce opuštěných! Ta dvě dojemná slova!

„Co je vám, kolego?“ tázal se mne šéfredaktor na odchodu.

„Slzím,“ odvětil jsem a kroky odcházejícího přehlušil můj pláč . . .

II

Vy drahé, dojemné vánoční povídky! Za posledních deset let bylo jich v Čechách vytištěno přes pět tisíc. A jak smutných! Jak dojemných, jak něžných, cituplných!

Třistakrát zmrzli v nich dráteníčkové na bludné pouti o Štědrý den. Pětsetkrát hledal sirotek svou matku a šest set sirotků z těch pěti tisíc vánočních povídek zmrzlo na hrobě matčině. Jsou to strašlivé katastrofy.

Přes dvě stě otců zmrzlo za těch deset let v Čechách před prahem chaloupky, nesouce dětem vánoční dárky.

Přes tři sta chudých pradlen, které nesly vánoční stromky svým dětem, bylo přepadeno vichřicí a bouří sněhovou a zahynulo bídně ve vánici.

A kolik neštěstí, tolik opět dobročinných skutků. Těch pět tisíc vánočních povídek vypravuje nám, že za těch deset let přijalo na Štědrý den za vlastní ubohé sirotky nějakých pět set zámožných rodin.

Přes šedesát chudobných děvčátek nalezlo na Štědrý den peněženky s obrovskými sumami peněz a vrátilo je šlechetně majitelům. A šedesát boháčů postaralo se, aby šedesát churavých matek oněch šedesáti poctivých nálezkyň bylo uzdraveno jejich tělesnými lékaři.

Jeden předstihuje v konání dobrodiní druhého. Jak nevyzpytatelné jsou cesty Páně! Devadesát starců přejíždí na Štědrý den povozy šlechticů, ale všichni přejetí stařečkové nejenže jsou bez pohromy vytaženi z pod kopyt koní, ale tak bohatě obdařeni, že mohou dát své nadané, chudě oblečené vnuky studovat.

Třicet chudých dětí dá drobty chleba o Štědrý den vrabečkům, a hle! Pozorují je zámožné paní a o děti je postaráno.

Ó poetická dobo vánoční! Má povídka „Vánoce opuštěných“ bude vzata ze skutečnosti. Půjdu hledat v Praze opuštěné.

Pohovořím si s nimi. Polituji je. Potěším. Jaké to pole působnosti pro citlivého člověka!

Vánoce opuštěných! Celý týden před Štědrým večerem připravoval jsem se pláčem k svému studiu.

III

Celé dopoledne Štědrého dne trávil jsem přemítáním, kde možno nalézt opuštěnce.

Voják, který stojí o Štědrý večer na stráži, je rozhodně opuštěný člověk, ale s takovým člověkem nejsou žádné žerty. A kdybych mu nabízel kousek kapra v rosolu, hned by mne zatkli jako vyzvědače, třeba by to bylo na vyšehradských hradbách.

Ani těšit vojáka na stráži není dovoleno. A litovati ho - zavřeli by mne, že dělám revoluční propagandu mezi vojskem. Musím tedy hledat jiného opuštěného.

Opuštění jsou v ten den policejní hlídky. Dobrá! Půjdu k nim a řeknu: „Pánové, dnes je Štědrý den.“

A co by mně tak na to odpověděli? Rozkřikli by se: „Jestli jim to není recht, tak půjdou s námi na komisařství.“

Zbyly mně tudíž jen asyly opuštěných, hospody.

Kolik románů, pomyslel jsem si, se asi odehrálo, než takový opuštěný nešťastník rozhodl se strávit Štědrý večer v hostinci. A jak mu asi před očima rozvinují se luzné obrazy šťastně stráveného mládí. Vánoční stromek, svíčky, houpací koně . . .

Tyto úvahy vynutily mně slzy a s těmi slzami vstoupil jsem do nejbližší restaurace.

V místnosti nebylo viděti nikoho na prvý pohled, když však jsem se lépe rozhlédl, zpozoroval jsem na konci sálu nějakého muže, který byl opřen o stěnu.

Posadil jsem se naproti němu a sympaticky hleděl na něho.

Muž srkal černé pivo a kouřil z malé dýmky. Pojednou se otočil a zahulákal: „Copak na mně, prosím vás, vidíte, že si mne tak stále prohlížíte, he?“

„Vánoce opuštěných,“ pravil jsem tiše k němu, „lituji vás, že tak sám trávíte svatvečer.“

„Jaký svatvečer, co je mně do svatvečeru! Já jsem, milý pane, mohamedán. Jediný Čech v Praze mohamedánského vyznání ...“ Odplivl si a zadíval se na Auerův hořák.

Zaplatil jsem a odešel.

Naproti byla vinárna. Šel jsem tedy tam.

U stolu seděl můj šéfredaktor a plakal. Jakmile mne poznal, přerývaně zahovořil: „Vánoce opuštěných - já, já vám dám syžet. Tak, milý pane kolego, já tu sedím celé odpoledne. Víno mně zachutnalo, piji litr, druhý litr a teď už dokončuji třetí. Hodiny ubíhají a já, nešťastník, zapomněl jsem přijít domů k štědrovečerní večeři. Žena pláče, děti pláčí, víno mně chutná, zblázním se z toho . . . Vánoce opuštěných, mně je hrozně ...“

Dodnes jsem nenapsal dojemné vánoční povídky do onoho kalendáře. Každý Štědrý večer bloudím Prahou, chodím z hospody na půlnoční a z půlnoční do hospod. Hledám opuštěnce. A našel jsem jen jednoho, a to jsem našel sebe . . .