Věc utlačených.

 

 

Jednou mluvil císař František Josef I. s Dr. Kaizlem, který kladl důraz na to, že by bylo třeba, aby na nových německo-maďarských bankovkách byla aspoň tři česká slova. A tu císař řekl: „Nedám si vzdorem nic vynutiti.“

Tři česká slova na bankovkách byla u císaře Františka Josefa I. vzdorem a když tenkráte Dr. Kaizl řekl, že máme na to právo, tn řekl císař: „Přijde na stanovisko."

A to stanovisko jsme znali velice dobře na vlastní kůži. Bylo to stanovisko násilí. Vídeňské vlády měly vždy oproti českému lidu velkou zásobu upokojujících prostředků po ruce. Malé žalářní kobky na Borech a v novoměstské věznici, výstrahy, konfiskace, pokuty, soudní stíhání, rušení tiskařských koncesí, zastavování časopisů, žalářování redaktorů a vydavatelů i našich politiků. Německé poroty v Chebu, v České Lípě, v Litoměřicích a v Mostě bývaly delegovány, aby soudily české redaktory, pražská obec měla s Němci jednat po němečku, ale liberecká radnice nepotřebovala jednat s Čechy
po česku.

My byli nuceni vésti svou politiku ve Vídni, na cizí půdě, v cizím, nepřátelském prostředí, kde naráželi jsme při každém kroku na překážky.

Ve Vídni narodily se ony proslulé kabinety Bachovy, Schmerlingovy, Beustovy, Hohenwartovy, ministerstva Beusta i Taafeho, kabinet Windischgratzův, ministerstvo Gautschovo a Thunovo, Korbra a Heinerleho. A pak přišel Stürgkh a Aehrenthal.

A všechny ty kabinety a ministerstva rušily práva našeho jazyka, zapovídaly znaky trojjedinných zemí Koruny České a vystrkovaly velkoněmecké trikolory, vyznamenávaly Němce a vládly proti nám nepřátelsky. To mělo vždy stejný ráz. Ministerstva odcházela a nová se rodila a každé šlo za stejným cílem, nejsouc ničím jiným, než obnoveným výbojem německým, který vyrůstal na vysloveném programu státní germanisace, zároveň s rozdvojovacím národnostním rozdělením české země.

A jest-li jsme kdy některé ministerstvo povalili, bylo nové horší prvého a vždy jsme si z Vídně odnášeli dojem, že každá vláda byla nejhorší. A tak jsme stále smutně uvažovali a oživovali své truchlivé zkušenosti různými hypothesami z dějin, tvrdíce, co by se bylo stalo, nebo nestalo, kdyby se nebyla stala věc, kterou jsme viděli černě na bílém vypracovanou v ministerstvu.

Napsali jsme v těch truchlivých dobách velké množství nejkrásnějších článků, plamenných řečí, vypracovali jsme mnoho ostrých resolucí a po politických konferencích pronesli velké množství nadšených přípitků.

Hrabě Stürgkh řekl jednou českým zástupcům: „Jen si mluvte dál pánové, vy umíte sestavovat pěkné řeči a my máme moc.“ Pod tou mocí se rozumělo celý systém státní policie, četnictvo, hejtmanství, místodržitelství, soudní senáty a žalářníkovy klíče.

Knihkupec Horálek dostal jednou šest měsíců proto, poněvadž se v Kutné Hoře na táboře lidu neuctivě vyjádřil o dávno spráchnivělém císaři Ferdinandu, ze šestnáctého století. Vyhrabal ho ze starých hradů a zřícenin a to byla urážka panujícího rodu.

Parlamenty se rozpouštěly a immunitní poslanci byli posíláni domů, a zavedena s nimi vyšetřování a českému národu postavili před oči paragraf čtvrtý. A všechny interpelace, kterými přesvědčovali jsme Vídeň o tisícerých příkořích a násilích, které na nás páchá, rozpadávají se ve svazcích tištěných stenografických protokolů říšské rady. Papír žloutl se všemi stránkami našich stesků a našich tužeb, stejně jako sežloutly naše staré pergameny, císařský reskript i starý diplom ze dne 20. října 1860, který nám potvrzoval naše historické právo.

Vídeň nám totiž leckdys něco potvrzovala, ale. nikdy nezaručovala. A na konec se vyhnula i tomu potvrzováni a starý křivopřísežník z vídeňského hradu odpovídal nám opět žalářníkovými klíči.

A tak jsme vždy dělali nové volby. Jaký byl náš život veřejný v těch krásných dobách, ví každý. Během doby náš národ pokročil značně v duševním i hmotném rozvoji, dobyl si mnohé odcizené půdy zpět, ale to nebyl nikdy výsledek nějakých politických úspěchů ve Vídni, výsledek šťastných voleb a parlamentního života, nýbrž vždy bylo to dílo vlastní, vrozené síly našeho lidu, který dovedl přes nepřízeň poměrů těžiti pro sebe z mocného duševního ruchu moderní doby.

A ten národ nezlomila hrůza výminečných stavů, dragonád, žalářů a stanných práv.

Kdyby byl český lid neměl to zdravé jádro své životní síly nonitů sebe a zdravý jeho instikt sebezáchovám nebyl výpočty nanejvýš umělopádných a moudrých politiků v rozhodných okamžicích sám vždy zvrátil, byli bychom již ztracení v době punktací.

Ale ta velká nenávist českého lidu k Rakousku, ať mu ho někteří politikové předváděli v jakékoliv formě, zachránila vždy mimovolně český národ.

Pro Čechy slovo Rakousko bylo vždy něčím odporným. Pálili jsme černožluté prapory v roce devadesátsedmém i při jubileu 50-letého panování císaře Františka Josefa I. 2. prosince roku 1908. V ten jubilejní den prohlásil také stanné právo v Praze. „Zachovej nám Hospodine“ na tu rakouskou hymnu dělal každý primán parodii. A každý u nás to vyciťoval, že jednou musíme s tím Rakouskem vyúčtovat jinak, bez parlamentních bojů.

My jsme věděli, že nikdy jsme na naše požadavky v Rakousku nedostali odpovědi a že jednou budeme muset odpověděti sami, jinak odpověděti, než uhlazenou, byť i ostrou řečí našich politiků na říšské radě.

Když jednou hrabě Taafe hrozil v rozmluvě s Karlem Adámkem persekucí, řekl mu náš politik: „Náš národ je, excellenci, jako vrba, tím více roste, čím více je ořezávána, ale upozorňuji, že přijde čas, kdy se ořezávat nedá.“

Dnes ovšem jest mnohem důrazněji vytčen konečný cíl, uskutečnění historického práva národa českého.

Hrozili jsme na schůzích a táborech lidu revoltami a zapomněli jsme, že se taková věc se předem neohlašuje, ale že se dělá. Mluvili jsme o zázračném obrození a zapomínali, že doba zázraků minula a že nás zachrániti může jen skutečná práce, beze všeho slavnostního řečnění v rukavičkách.

Dějinně nenahraditelné utváření velkých dob poskytlo nám možnost bráti činnou účast, se zbraní v boji, který rozhoduje o našem osudu.

Bodáky nás utlačili a bodáky se také nejlépe podporuje věc utlačených. Těmi také napíšeme odvetu. Byla to železná logika dějin a bude to také nejslavnější stránka naší historie, nadepsaná: „Povstání české roku 1916.“

Kdysi řekl císař František Josef I. k ministerskému předsedovi Badenimu: „Začal jsem s oktrojírkami a milý Bůh ví, s čím skončím.“

Něco. podobného řekl i francouzský král Ludvík několik let před tím, než ho vedli pod guilotinu. František Josef I. skončil tím, jakmile jsme prohlásili svou revoluci, která ho sesazuje s trůnu, s kterého vydával vždy jen zákony na potlačení českého národa.

Ne on nás, ale my jeho obžalujeme z velezrady a není místa na světě, kde by byl před námi bezpečen. Je hrozná odveta utlačovaných, o které mluviti budou dějiny a o naší odvetě mluviti musí. A s ním padnou všechny jeho sloupy a naše pomsta přejde na všechny, kteří nechápou a nechtí býti přesvědčeni o nutnosti spolupůsobení všech národních sil. My přivedeme sebou do Čech všechny ty, kteří za našeho povstání proti Rakousku, pracovali proti nám a kteří nešli s námi. A doma uděláme nad nimi krátký, ale hrozný soud.

Zrealisujeme Macharovy šibeničky a šibenice a kdyby můj vlastní bratr jevil austrofilske smýšlení, sám mu hodím smyčku na krk.

A to je vývin věci utlačených. A to je také ta nejlepší reforma v přechodní fási, kterou budeme prodělávati. Zbavíme se na ráz všeho podezřelého, co by v budoucnosti mohlo ohrozit pokojný vývoj našeho národa.

 
Digitalizováno