Velezrádná aféra v Chorvatsku

Recept na výrobu velezrádců ve velkém

 

I

INFORMAČNÍ ROZMLUVA

Náměstek chorvatského bána seděl u svého stolu v pracovně a hovořil důvěrně se zemským komisařem: „Vláda našeho bána, barona Raucha, je velmi neoblíbena. Bude tedy dobře, když věc onu budeme hledět napravit. Co byste tomu řekl, kdybychom dali za tím účelem padesát lidí pověsit?“

„Řekl bych,“ odvětil shovívavě chorvatský zemský komisař, „že nezáleží na počtu.“ - „Jak vidět, máte srdce na pravém místě, milý komisaři. Baron Rauch má rád takové lidi. Pokud se mne týče, já bych jich dal pověsit sedmapadesát. Co tomu říkáte?“

„Jenom tolik, Excelence, že sedmapadesát nebo osmapadesát,vše jedno. Mne to nedojímá, jsem úředník a chvála bohu dobrý úředník. Když pověsit, tak pověsit, když zastřelit, tak zastřelit, když zákon řekne utopit, tak se utopí, a kdyby se řeklo narazit na kůl, dám narazit na kůl, a kdyby z vyššího místa byl mně udělen pokyn, abych se podřezal, podřezám se, a kdyby nejjasnější náš bán řekl: ,Kérem, semit inni, Prosím, abyste nic nepil,’ nebudu pít a zhynu pro vlast žízní. Takový jsem úředník. Pro království uherské jako pro užší vlast těmito holými rukami každého vlastizrádce uškrtím. Bůh je svědek, Vaše Execelence. Na vyšší rozkaz ...“

Náměstek bána se usmál. „To není třeba, milý příteli. Hlavní věcí je, jak jsem řekl, získat důvěry lidu ve vládu našeho nejjasnějšího bána Raucha. A tu lze získat jen nějakým velezrádným procesem. A velezrádce nenajdeme v kamnech nebo vlastních střevech. Ty musíme najít. Při dobré vůli jde všechno.“

Baron Rauch potřebuje vlastizrádce k obědu. My mu je upravíme. A poněvadž velezrádci se nedělají z cukru, musíme se podívat kolem sebe. To by bylo zlé, aby se nenašlo mezi tolika lidmi v Chorvatsku 57 velezrádců. Ťukneš tu, ťukneš tam, najdeš třeba dýmku s nápisem. Dobrá. Už máš velezrádce, který kouřil z té dýmky. A kdo mu nápis na dýmku psal. Zase ťukneš, zavřeš továrníka dýmek i trafikanta, od kterého majitel dýmky kupuje tabák. A třebas si nechodí ten první sám pro tabák, někoho posílá. Zase ťukneš, a už máš opět dalšího ,hazaáruló’, velezrádce. A kdopak, můj bože, stojí ve světě jako kůl v plotě? Všichni ti zatčení mají jistě příbuzné. Pozavíráš je také. -

A ťukáš tu, ťukáš tam, nakonec najdeš někoho, kdo odpřísáhne, za co mu zaplatíš. To je vývodní svědek. Obžalovaní by také chtěli přísahat. Poučíš je otcovsky, že jako obžalovaní přísahat nebudou, od toho že jsou vývodní svědkové. Uvalíš na všechny vyšetřování pro velezradu, velký proces, a v Chorvatsku bude pokoj. Tomu se říká, že účel světí prostředky, milý příteli. Nebo začneš i jinak. Najdeš lotra, kterému dáš na vybranou, buď tě zavřem, nebo budeš přísahat a vymýšlet si věci, které se ti napovědí. Takový darebák je vážená osoba a prokáže vždy dobré služby vládě. Odmění se, dá se mu třebas i šlechtický titul. Někdy se octne vláda v takovém postavení, že si neví rady, a tu takový hodný lotr přijde jako na zavolanou. Umí-li psát, ještě lepší. Může třeba vydat brožurku o spiknutí. To ovšem není můj nápad, nýbrž samotného bána. Já nápad ten schvaluji. Neumí-li dotyčná osoba psát, dá se mu to napsat. U zemské vlády je dost úředníků, kteří psali za mládí básně. Úředník takový postoupí, nalezená osoba se pod to podepíše a dobrá. Nitky už jsou zde. Brožura o spiknutí vzbudí zájem vládních kruhů. Podepsaného muže povolají k bánovi. Bán mu poklepá na rameno, podá mu ruku a umyje si ji. Špinavý chlap, ale zájmy vlasti... Hlavně aby v brožuře byla jména lidí, kteří jsou na živu, neboť mrtvoly se nevěší, ani neodsuzují do žaláře. A zas to je jako dřív. Postup tentýž. Ťukne se tu, ťukne se tam. Soud se na to připraví, že musí odsoudit nevinné lidi pro velezradu. Rozsudky se udělají už v době vyšetřování. A co myslíte, že tomu řekne Evropa, milý komisaři?“

„My se na veřejné mínění ...,“ odvětil zemský komisař.

„Tak jste to dobře řekl,“ pochválil náměstek bánův, „půjdeme přímo. Ostatní přijde samo sebou.“

II

Dopis náměstka bána baronovi Rauchovi

Vaše Excelence!
Lotra, který by nám to udělal k vůli, jsem našel. Jmenuje se Nastič. Slíbil jsem mu šlechtický titul, pevné postavení a peníze. Brožurku napíše sám.

III

Dopis bána barona Raucha náměstkovi

Milý příteli!

Právě jsem mluvil s naším přítelem Nastiéem. Poukázal jsem mu 30000 K, aby vydal brožurku vlastním nákladem. Přikládám seznam osob, u kterých se musí najít podezřelé důkazy. Potřebuji deset lidí, kteří by křivě přísahali. Náklady hradím sám.

IV

Co bylo nalezeno u podezřelých osob:

(Dle vládního seznamu)
U osoby první: kapesní nůž s červenou střenkou, bílá košile, a poněvadž obžalovaný má modré oči, tvoří tyto barvy dohromady slovanskou trikoloru.

U osoby druhé: džbán se srbským nápisem.

U osoby třetí nebylo nalezeno ničeho, což jest dvojnásob podezřelé, neboť svědčí to o špatném svědomí dotyčného obžalovaného, který byl tak rafinovaný, že zničil všechny stopy svého velezrádného spojení.

U osoby čtvrté nalezeno pohlední album. V tomto objeveny dva pohlední lístky z Bělehradu. Poněvadž podpisy nejsou čitelné, je z toho vidět, že sbrbské kruhy byly dobře informovány, že korespondence má protidynastickou tendenci.

U osoby páté nenalezeno nic. Jest to ještě podezřelejší než u osoby třetí, poněvadž v tomto případě šla policie najisto.

Osoba šestá nemůže objasnit onu okolnost, že kdysi zpívala srbskou národní píseň. Poněvadž u ní nebylo také ničeho nalezeno, má se to s ní jako s obžalovanou osobou druhou a pátou. U osoby šesté objeveny punčochy, které byly koupeny v Zemuni. Poněvadž Zemuň leží naproti Bělehradu, sluší míti za to, že obžalovaný koupením oněch punčoch před pěti lety chtěl se pojistit pro všechen případ, aby mohl objasnit své styky se Srbskem a se srbskými kruhy.

Osoba sedmá ukryla bedlivě vše, co by ji mohlo uvésti do podezření z velezrady. Důkazem toho je, že při nenadálé prohlídce taktéž nebylo u obžalovaného ničeho nalezeno.

Osoba osmá vzata do vazby vyšetřovací z důvodů, že má nevlastního otce, u kterého nebylo ničeho nalezeno pod číslem pátým. Je odůvodněné podezření, že oba byli mezi sebou smluveni a hrají si na nevinné.

U osoby deváté nalezena sbírka srbských písní.

Osoba desátá má seznam členů Sokola. -

U osoby 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. a 21té nalezeny členské knížky Sokola.

U osoby 22., 23., 24., 25., 26té členské knížky Sokola nalezeny nebyly. Poněvadž je ale odůvodněné podezření, že dotyčné osoby věděly o existenci Sokola, onoho velezrádného spolku, a že do něho nevstoupily jedině z důvodů, aby své velezrádné jednání ukryly před úředními orgány, má vláda za to, že byly si vědomy svého velezrádného počínání.

U osoby 27, 28, 29, 30 až 35 nalezeny činky. Vláda se právem domnívá, že účel oněch činek je ten, aby jich zvedáním dotyční obžalovaní nabyli svalů k důraznému odporu proti vládním orgánům. Tím dopustili se zločinu vzpoury, která podmíněná s tím, co se o nich proslýchá, zahrnuje v sobě skutkovou povahu zločinu zemězrady.

U osoby 35 až padesáté nalezeny různé dokumenty o tom, že dotyční byli ve styku se srbskými kruhy. Hlavním důkazem je jejich náboženské vyznání, které je totožné se Srby v království Srbském.

Osoba jednapadesátá onemocněla na smrt ve vyšetřovací vazbě. Jest důkazem, že se chtěla vyhnout řádnému odsouzení.

U osoby dvaapadesáté až sedmapadesáté nalezeny srbské noviny. Poněvadž však nebyly u nich nalezeny chorvatské vládní noviny, vidno z toho, že dostačily jim noviny srbské, čímž odůvodněna žaloba pro zločin velezrady.

V

Ukázka z přelíčení s velezrádci:

Předseda k prvnímu obžalovanému: „Poznáváte tento klobouk?“ - „Ano.“ - „Víte, kdy jste měl tento klobouk posledně na hlavě?“ - „Nevím!“

Předseda dává to protokolovat. Veřejný žalobce: „Nevíte tedy, že vám tento klobouk půjčil obžalovaný dr. Medakovič?“ - „Nepamatuji se.“

Předseda povýšeným hlasem: „Tak vidíte, když ani nevíte, kdo vám půjčil klobouk, jistě nebudete chtít ničeho vědět o velezradě ...“
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI

Mám strach, co teď se stane se mnou, když proces v Záhřebu je tak blízko. Mám totiž červený kapesní šátek, v kuchyni mají u nás bílou almárku, a na jaře teď bude se klenout modrá obloha. Dohromady to dá také velezrádnou slovanskou trikoloru.