Vlastizasvěcená

(Patriacharé Menzieri či Kahumanu Broughteri?)

 

I

Jeho Excelenci generálnímu guvernéru Nového jižního Walesu

Port Jackson, dne 24. června

Vaše Excelence ráčila svoliti, aby můj přítel, pan Broughton, byl přidělen výpravě, která má za účel odebrati se do O-Wahu. Dlouho bylo mým nejvroucnějším přáním navštívit ještě jednou O-Wahu, neboť jen krátký pobyt nedovolil mně učinit mnohá podivuhodná přírodohistorická pozorování a dospět k mnohým cenným vývodům.

Dvojnásobně živě obnovuje se nyní toto přání, abych mohl být po ruce svému příteli, neboť nás pojí k sobě nejen přátelství, ale též to, že zvykli jsme si společně spolu pracovat. Prosím tudíž Vaši Excelenci, aby mně bylo dovoleno provázet mého přítele Broughtona na výpravě do O-Wahu.

S výrazem oddané úcty J. Menzies.

II

Odpověď generálního guvernéra

S potěšením konstatoval jsem, jak vy, pánové, tak přilnuli jste ke vědě, že dá se souditi s určitostí na velmi cenné výsledky. Z toho důvodu dovoluji, přestože počet osob na Discoveru jest úplný a na lodi málo místa, abyste provázel výpravu do O-Wahu a současně uděluji kapitánu Blighemu patřičné rozkazy. Podpis generálního guvernéra.

III

J. Menzies panu R. Johnstonovi v Londýně Na palubě lodi Discovery dne 2. Července.

Milý příteli! Mohu nyní ve společnosti svého učeného přítele svému badatelskému zájmu dáti nové pole k dispozici. Pakli se nemýlím, psal jsem Ti již, že králi z O-Wahu, jménem Teimotu, byla slíbena krásná loď, stavěná a vyzbrojená v Port-Jacksonu. Kapitán Bligh obdržel rozkaz, aby loď přivezl a nějaký čas se zdržel v O-Wahu, aby upevnil přátelské styky s králem Teimotu. Oh, jaký nádherný život mne očekává! Prsa se mně dmou žádostí a radostí, jak příroda přede mnou otevře své bohaté poklady. Vidím, že se ironicky směješ nad mým nadšením, a slyším Tě mluvit: „Nu ovšem, vrátí se s nějakou přírodní zvláštností v kapse, ale když se ho zeptám po mravech a zvycích oněch národů, které viděl, ukáže mně několik korálových šňůr. Kvůli svým roztočům, broukům a motýlům zapomene na lidi!“ Vím, že považuješ to za zvláštní, jak mohu veškeré své vědecké bádání přenést na hmyz. Říše hmyzu jest však nejpodivnější a nejtajemnější. Pakli můj přítel Broughton zabývá se jen říší rostlin a vyvinutějších zvířat, žiji já mezi neprozkoumaným hmyzem, mezi těmi bytostmi, které září v nejkrásnějších duhových barvách a jsou živými květinami.

Budeš to snad považovati za ztřeštěný sen, ale nemohu jinak. Zřetelně cítím, že očekává mne v O-Wahu největší štěstí, nebo nevyhnutelná zkáza.

Tvůj věrný Menzies.

IV

Týž opět panu R. Johnstonovi do Londýna Hanaruru na O-Wahu dne 12. Prosince.

Nikoliv! Nejsem žádný snílek, ale věřím v předtuchy, které neklamou. Richarde, dnes jsem nejšťastnějším člověkem pod sluncem. Slyš mou zprávu o mém nevyslovitelném nadšení.

Nedaleko Hanaruru, rezidenčního sídla krále Teimotu, leží rozsáhlý les. Odebral jsem se tam, když již slunce zapadalo. Měl jsem v úmyslu chytit velmi vzácného motýla, který po západu slunce vyletuje. Vzduch byl teplý, naplněný vůní aromatických květin. Když jsem vstoupil do lesa, cítil jsem zvláštní sladký stesk. A tu jsem byl jako neviditelnýma rukama vtažen do křoví, které ke mně mluvilo svým jemným šepotem a šumem jako písní lásky. Sotva jsem vstoupil do houštiny, tu zpozoroval jsem, ó nebesa! Mé štěstí! Na pestrém koberci skvělých holubích perutí ležela nejněžnější, nejkrásnější a nejmilovanější ostrovanka, kterou jsem kdy viděl. Dech se ve mně zarazil. Neslyšně přiblížil jsem se k maličké. Zdálo se, že spí. Uchopil jsem ji a odnesl s sebou. Nejkrásnější skvost ostrova byl můj. Nazval jsem ji Vlastizasvěcenou, vyzlatil jsem její malý příbytek, připravil jsem jí lůžko z pestrých, lesklých holubích per. Zdá se, že mně rozumí, čím je pro mne... Odpusť, Richarde, musím se s Tebou rozloučit, neboť chci se podívat, co dělá mé milované stvoření, má Vlastizasvěcená. Otvírám její malý příbytek, leží na svém lůžku a hraje si s pestrým peřím. Ó Vlastizasvěcená! Žij blaze, Richarde. Tvůj Menzies.

V

Broughton generálnímu guvernéru Nového jižního Walesu.

Hanaruru, dne 20. prosince

Kapitán Bligh zmínil se již Vaší Excelenci o naší šťastné jízdě dosti podrobně a zajisté neopomenul Vám oznámiti, že se stal král Teimotu naším věrným přítelem. Jest u vytržení nad bohatým darem Vaší Excelence a opakuje neustále, abychom vše, co se zdá na O-Wahu užitečným a pro nás cenným, považovali za svůj majetek. Též na královnu Kahumanu učinil červený, zlatem vyšívaný plášť hluboký dojem, takže ztratila svou předešlou nezřízenou veselost a upadla ve ztřeštěnost. Časně ráno jde do houštin v lese a tam provádí různé posunky, přičemž přehazuje tím neb oním způsobem darovaný plášť na rameno a tak se cvičí po kolik hodin v nejrůznějších posuncích a pózách, které pak dává večer k lepšímu svému královskému dvoru. Přitom jest stižena zvláštní bezútěšností.

Podařilo se mně přesto již častěji potěšit naříkající královnu snídaní ze smažených ryb, které velmi ráda jí, a velkou sklenicí rumu, který zdá se že tiší její beznadějnost. Podivné jest, že královna Kahumanu krok za krokem sleduje našeho Menziese, chce ho objímat a nazývá ho nejněžnějšími a nejsladšími jmény. Při této příležitosti musím bohužel oznámit Vaší Excelenci, že Menzies, o kterém jsem dobře smýšlel, mně spíše v mém bádání překáží nežli prospívá. Zdá se, že nechce ani opětovat lásku královny Kahumanu. Naproti tomu je stižen jinou bláznivou vášní, která nás podle všeho navždy rozdvojí.

Dovolím si Vaší Excelenci podat zprávu o bližších okolnostech tohoto, mne hluboce zarmucujícího případu a kdyby se Menzies nepolepšil a pokračoval tak stále, byl bych nucen obrátiti se na Vaši Excelenci s prosbou, aby mne chránila před tím člověkem, který vystupuje náhle proti mně tak nepřátelsky, úplně zapomínaje na naše staré přátelství.

V hluboké úctě Vaší Excelenci oddaný Broughton.

VI

Broughton píše Menziesovi.

Ptáš se, čím jsi mne urazil? Ty mně nechceš rozumět? Slyš, křičím Ti do ucha, aby to celý vzdělaný svět slyšel, jedno jméno, které mluví o Tvém bídáctví: Vlastizasvěcená! Ano, Vlastizasvěcenou nazval jsi tu, o kterou jsi mne oloupil, kterou skrýváš před celým světem, tu, která byla má, kterou jsem se sladkou pýchou chtěl nazývat svou! Nezoufám však nad Tebou, vydej mně ji a já opět přitisknu Tě jako svého nejvěrnějšího přítele na svá prsa.

VII

Menzies píše Broughtonovi.

Příteli! Ty jsi se prazvláště zbláznil! Tobě že jsem Vlastizasvěcenou uzmul a Tebe o ni oloupil? To rozkošné stvoření, které jsem nalezl svobodně ve volné přírodě, spící na nejkrásnějším koberci a na které jsem první se láskyplně zahleděl a kterému jsem dal jméno? Má jest Vlastizasvěcená a svou ji budu nazývat. Vše, ba i život, dám radostně za ni.

VIII

Broughton Menziesovi.

Nestydatý zloději! Vlastizasvěcená že mně nenáleží? Že jsi ji našel volnou? Lháři! Nebyl ten koberec, na kterém spala, mým majetkem? Nepoznals na první pohled, že ona jedině mně náleží? Vrať ji, jinak svět zpravím o Tvém bídáctví. Chceš se chlubit cizím péřím, ale to se Ti nepodaří. Vrať mně ji, nebo nazvu Tě veřejně největším darebákem!

IX

Menzies Broughtonovi.

Trojnásobný darebáku! Pokud jsem živ, nevzdám se Vlastizasvěcené.

X

Broughton Menziesovi.

Tak se tedy věci mají, darebáku! Dobrá, zítra mohli bychom tedy náš spor rozhodnout zbraní za Hanaruru, na úpatí sopky, večer o šesté hodině. Doufám, ničemo, že budeš mít pistole v pořádku.

XI

Menzies Broughtonovi.

Bídníku a lotře! Dostavím se určitě na udané místo. Vlastizasvěcená bude svědkyní boje o ni.

XII

Kapitán Bligh generálnímu guvernérovi Nového jižního Walesu.

Hanaruru, dne 26. prosince.

Konám tímto smutnou povinnost, podávaje Vaší Excelenci zprávu o strašlivém případu, který nás oloupil o dva nejcennější muže. Dávno jsem již pozoroval, že pánové Menzies a Broughton, kteří dosud žili v nejužším přátelství, na sebe najednou nevraží. Konečně počali se jeden druhému pečlivě vyhýbat a vyměnili si mezi sebou dopisy, jichž výměnu zprostředkoval náš kormidelník Davis.

Včera zpozoroval Davis, že Broughton nabil své pistole a spěchal z Hanaruru. Nemohl mne rychle nalézti. Ihned, jakmile mně sdělil své podezření, že dle všeho bude se mezi Menziesem a Braughtonem odbývat souboj, odebral jsem se rychle s důstojníkem Calnetem a lodním lékařem Whidby ven z města k pusté planině na úpatí sopky, neboť tam jsem měl za to, že je nejvhodnější místo k souboji.

Mé tušení mne nezklamalo. Nežli jsme došli na místo, uslyšeli jsme výstřel a bezprostředně za ním druhý. Zrychlili jsme kroky, ale přece přišli jsme pozdě. Nalezli jsme Menziese a Broughtona ležet v tratolištích krve na zemi. Tento měl díru v hlavě, onen v prsou a nejevili oba známku života. Mezi nimi ležel onen nešťastný předmět, který mně označil Menzies v zanechaném psaní jako příčinu nenávisti a žárlivosti Broughtonovy. V malé, pozlátkem vylepené krabici nalezl jsem mezi lesklým peřím malý hmyz, krásně zabarvený, velmi zvláštního tvaru, který nazval důstojník Davis, zabývající se také přírodopisem, vší, která však zvláštním tvarem spodní části těla a noh, jakož i barvou, liší se značně ode všech dosud známých druhů hmyzu. Na víčku krabičky stálo jméno: Vlastizasvěcená.

Menzies nalezl tento vzácný, doposud neznámý hmyz na zádech krásného holuba, kterého Broughton zastřelil. Chtěl tento hmyz uvésti do přírodopisu pod jménem Vlastizasvěcená (Patriacharé Menzieri). Broughton naproti tomu tvrdil, že on je prvním nálezcem, neboť hmyz byl na těle holuba, kterého zastřelil a chtěl si také objev přivlastnit, hodlaje nazvat tento nový druh hmyzu jménem královny Kahumanu Broughteri. Z toho povstal tento trapný spor, který skončil smrtí obou znamenitých učenců.

Dovolím si Vaší Excelenci při této příležitosti poukázat na vzácný a zajímavý zjev tohoto nového hmyzu. Dovolím si tedy upozorniti, ačkoliv nejsem žádným přírodozpytcem, že hmyz ten, bedlivě pozorován pod zvětšovacím sklem, má v sobě něco přitažlivého, zejména krásná lesklá očka, krásně zabarvený zadeček a jeho pohyby jsou lehké a svižné. Dovoluji si, Vaše Excelence, zaslati tento vzácný exemplář nešťastného hmyzu v bezpečném obalu pro muzeum v Sydney.

Račte přijmouti, Vaše Excelence, ubezpečení mé největší úcty -

Váš kapitán Bligh.