Vliv hudby na zvířata

 

 

V indické básni Swanwága pěje neznámý básník staré Indie: „Přišel dobrý Bhagadad do dolního poříčí Gangu a přitom tloukl paličkami na deset malých kovových bubínků a přišel zdráv a slavný do chrámu Višni u dolního poříčí Gangu a za ním táhlo, za hudbou jeho bubínků kovových, osm tygrů, s kterými se setkal daleko v lesích, z nichž bohyně Kali tygry vysílá a z nichž se nikdo nevrací, s kým setkaly se zelené oči tygrů.“

Ve školních čítankách býval před léty zařazen podivuhodný příběh jednoho venkovského houslisty, který vraceje se z posvícení spadl do vlčí jámy, kde ku své hrůze zpozoroval, že není sám. Zlověstně dívaly se na něho dva páry žhavých očí vlků. Neztratil duchapřítomnost a počal hrát na housle. Hrál neúnavně až do rána, kdy přišli lidé a z nepříjemné situace ho vysvobodili. Vlci po celou dobu, co hrál, tiše naslouchali.

Podobně stalo se bodrému houslistovi Jindřichu Boehmovi, který dostal se někde v Haliči do neméně nepříjemné situace. V hlubokém lese v noci byl pronásledován vlky. Ve strachu usedl na zem a hrál na své slavné housle. Byl velmi překvapen, když vlci položili se kolem něho a tiše naslouchali jeho hudbě. Hrál valčíky, polky, hrál za svůj život po celou noc až do rána, kdy přišla pomoc. Měl bílé vlasy, ale složil svůj slavný Vlčí valčík.

Ať to byl tedy staroindický Bhagadad nebo Jindřich Boehm, tolik jest jisto, že hudba je zachránila, říše tónů, ve které smysly dravců viděly něco tajemného, lichotného a velkého, co jejich dravý pud zatlačilo do pozadí.

Když pak vzpomeneme na známou pohádku o krysaři z Hameln, který svou píšťalkou vyvedl myši za město, tu vidíme, že již středověk všímal si vlivu hudby na zvířata a že v té pohádce jest mnoho pravdy.

To dokazuje případ jistého Gregoria, který asi před dvaceti léty vzbudil mnoho senzace. Veselému pánovi nedala spát sláva středověkého krysaře z Hameln, i postavil se do průchodu starého domu v Quartier Latin a počal hrát na píšťalku. Za chvíli shromáždilo se kolem něho na sta krys a myší, které panáčkovaly a prováděly různé skoky, jako nadšené hudbou. Jistý cellista pořádal ve svém bytě ve starém domě noční koncerty. Co bylo nepříjemné lidem, zdálo se být příjemné krysám, které přicházely ze všech koutů a poslouchaly, pokud hrál pomalu. Při allegru zmizely. (Fáma sice vykládala, že se to stalo, když vzal falešné tóny.)

Podobně v Karlině v jednom domě stalo se, že když hráli na piano, vylezla z díry pod podlahou myš, stavěla se na zadní nožičky, pak přiběhla druhá a třetí. Silnější zvuk je zahnal.

Věc je vážná, jak dokazují pokusy německého přírodozpytce Schelleho. Tento pán, který vydal pět knih o hlodavcích, zajímal se velice o myši. Tyto byly jeho miláčky. Kvůli prozkoumání, jaký vliv má hudba na myši, uspořádal pro ně koncert. Bylo těch myší posluchačů šest. Tři z nich dokonce reagovaly na hudbu a doprovázely ji zvuky. „Zpívaly“ - a zaznamenáno šest melodických tónů, podobných jemnému hvízdání ptáků.

Již jednou v listě mluvili jsme o zvláštním druhu myší, žijících v Číně, které chovají Číňané kvůli jich „zpěvu“ a říkají jim sing-sang-song, zpívající zvonečky.1

O hudbymilovných myších měl smutnou zkušenost italský básník a vlastenec Silvio Pellico (zemřel roku 1854 v Turíně). V době, kdy Itálie toužila po osvobození z cizí nadvlády, byl zatčen v Benátkách a jako spiklenec uvězněn ve vězení Santa Margheritta, kde byl odsouzen 21. února 1822 k trestu smrti, kterýž trest mu byl později proměněn v patnáctiletý žalář na pevnosti Špilberku v Brně. Tam urobil si píšťalku v ponurých zdech vězení a myši přicházely a naslouchaly jeho pískání. Jednoho dne dozorce je spatřil a pobil, poněvadž hudbymilovné myši ukracovaly dlouhou chvíli slavného Pellica. Proti myším v jiných žalářních celách jistě ničeho nenamítal.

Když promlouváme o myších, musíme také promluvit o hadech fakírů indických. Hadi dají se zvuky píšťaly právě tak přilákat jako myši.

Přitom jeví jejich tělo křečovité záchvěvy. O těchto hadech bylo toho psáno již tolik, že jest jistě každému znám vliv hudby na ně.

Často se stává, že hudba působí na zvířata tak, jako vojenská kapela na unavené mužstvo pluku při pochodu.

Hudba je osvěžuje. Vezměme si jen za příklad domácí skot, zapražený do pluhu. V krajinách, kde pracují s voly na polích, možno pozorovat, jak se volům zpěv líbí, takže u pluhu, když si oráč zpívá píseň, pracují mnohem živěji.

Na koně naproti tomu působí hudba tišivě. Lord Napier of Magdala měl nervózního, bujného koně, velmi divokého; tohoto tišil vždy tím, že vyluzoval na flétně při jízdě melodické tóny. Při vysokých tónech kůň zmírnil vždy tempo a kráčel potom krokem.

Stejně jako na skot, působí zpěv na velbloudy vzpružujícím způsobem. Arabové zpívají svým velbloudům po dobu svých dlouhých cest pouští.

Ještěrkám velmi se líbí hvízdání. Některé druhy ještěrek dají se hvízdáním přilákat. Pověstné jsou ještěrky z východních vrchů Tenesských, ještěrky zpěvavé.

Zoolog Waterton konstatuje faktum, že v krajinách Essekwibo v jižní Africe lákají domorodci varana písečného pískáním. A varani dávají pro hudbu život v pravém slova smyslu, neboť přilákané varany domorodci chytají, pobíjejí a pekou.

Pokud se týká ptáků, mají tito smysl pro hudbu, jsouce sami zpěváky. Jsou však ptáci nezpěvaví, jako například papoušek, nezpěvaví vzhledem k našemu slavíku, kterému jistě nikdo neupře hudební sluch, stejně jako kanárům.

Můj strýc měl papouška, který miloval hru na piano. Papoušek ten pobíhal volně. Jakmile zasedli k pianu, již tu byl papoušek, posadil se na piano a podával „pac“, natahoval totiž nohu na výraz spokojenosti. Nejraději naslouchal áriím ze Smetanovy Hubičky.

Holubi milují také hudbu. V Benátkách byl znám jeden muž, který zvuky svých dud svolal všechny holuby z celých Benátek.

Zajímavo je pozorovat účinek hudby na slony. Sloni mají velmi rádi hudbu. Sloni nacházející se v pařížské Jardin des Plantes byli velmi citliví vůči změnám v rytmu a pohybu. Když před nimi hráli karmaňolu a zpívali „ça ira“, tu byly jich pohyby zrychleny. Vnímali tempo hudby a klátili se do taktu.

Velmi trapnou zmínku sluší činit u medvědů. Zde hudba jest pro ně mučením. Aby se naučili medvědi tančit, musí stát na rozpálených plotnách, jsou biti, a to vše ve jménu hudby.

Zoolog Waterton popírá, že by medvědi měli nějaký vyvinutý hudební sluch. Kousky, které provozují, jsou jen čistě naučenými za ukrutných bolestí. Strach před bolestí zastupuje tu lásku k hudbě.

Ve Stellingách u Hamburku byly konány pokusy, jak působí hudba na lvy. V tomto Hagenbeckově „ráji zvířat“ pořádán koncert pro lvy. Odděleni jen širokým příkopem, přiblížili se hudebníci pokud možno nejblíže ke lvům. Zjištěno, že vysoké a střední tóny přijímají lvi klidně, při hlubokých řvali s sebou. Kočky, když se hvízdá, v mnohých případech trou se kolem člověka. Slavný italský hudební skladatel Scarlatti měl kočku, která se zálibou procházela se po klaviatuře a některé tóny vyluzovala se zvláštní zálibou. Skladatel použil těchto tónů jako základní myšlenky ku jedné ze svých skladeb. Tak vznikla Kočičí skladba.

Kdo chce konati vážná psychologická studia v tomto oboru, jaký vliv má totiž hudba na zvířata, nechť všimne si chování psů. Někteří psi štěkají, jiní vrtí ocasem, jiní vyjí. Nejvíce však vyjí. Není to však nenávist k hudbě. Jest cosi neznámého, co nutí psa, aby vyl.

Pokud se týče opic, mluví Darwin o lidoopici gibbonu, která vyzpívala celou oktávu. O černých šimpanzech je známo, že se shromaždují v tlupy po 30 - 50 a tvoří tak pěvecké sbory.

Studování vlivu hudby na zvířata jest pro rozluštění psychologie zvířat nepostradatelným a mělo by se jistě pěstovati soustavněji, než se dosud dělo.