Volební řeč samostatného kandidáta profesora Ctibora

 

 

Pan profesor Ctibor se o politiku vůbec nestaral a nevěděl ani, kolik je politických stran v Čechách. Programy stran mu byly úplně cizí. A kdyby se někdo domníval, že pan profesor někdy o politice přemýšlel, tu by musil připustit, že stejně každý druhý člověk, který tluče štěrk na silnici, přemýšlí někdy, jak se píše chemická značka monometylparamidometacresolu.

Pan profesor Ctibor měl však ženu, a to, románově pěkně řečeno, démonickou ženu.

Ženy takové vyskytují se již u Schillera a házejí rukavičky do jámy, kde se protahují lvi a kavalíři tam skáčí.

Démonická paní profesorová jednoho dne chytla pana profesora za kabát a řekla: „Budeš kandidovat!“

Podíval se na ni svýma klidnýma modrýma očima, a odstrkuje archy se svým pojednáním o zbytcích sanskrtu v staré češtině, otázal se prostě: „Co to je?“

Řekla mu vše. Od osmé hodiny večerní do jedné hodiny noční mluvila o sociálních demokratech, mladočeších, staročeších, národních socialistech, státoprávníkách, o katolicko-národní straně, o realistech, mluvila o živnostenské politice, o otázkách sociálních, hospodářských, národních, mluvila o ctižádostivosti, o společenském postavení.

Stavěla před duševní jeho obzor nové světy od osmi do jedné.

Tak vystoupil jako samostatný kandidát. Jako kandidát proti stranám, které se dohodly i které se nedohodly a proti stranám, které odmítly dohodu a které šly beznadějně do boje.

Listy se na něho vrhly s chutí. Byla to od něho smělost. Vpadl spojeným stranám zákeřně vzad.

Jiný orgán psal, že profesor Ctibor je známý záletník a že má 165 nemanželských dětí, mezi nimi slepá a hluchá šesterčata.

Opět v jiném časopise stálo, že je známý zhovadilec a že po maturitě okradl harmonikáře u Pelhřimova.

Zájem celého kraje obracel se na profesora Ctibora. Lidé mu škodolibě říkali: „Co říkáte článku v Nezávislých listech?“

Odpovídal vážně: „Hlavní vadou u velké části článku jest, že pisatel, nemaje hlubší známosti jazyka lepšího staročeského, jakéž lze nabýti pilným toliko čtením spisů starších a jsa uvyklý mysliti nepředložené, při všem svém vynasnažení nemohl uvarovati se germanismů a jiných poklesků proti správnosti mluvnické...“

Bylo přirozeno, že s velkým napětím byla očekávána voličská schůze, na které kromě kandidáta dohodových stran měl vystoupiti též samostatný kandidát profesor Ctibor.

Sál, v němž se schůze konala, byl nabit a vedle předsednického stolku bylo vidět u jednoho stolu sedět profesora Ctibora, který naslouchaje vývodům hlavního kandidáta pilně činil si poznámky a když po skončení řeči dozněl sálem potlesk, vystoupil na tribunu pan profesor Ctibor za všeobecného očekávání, jak odůvodní svou kandidaturu a jaký rozvine program hospodářský, sociální a národní a jaké má stanovisko proti Vídni, vládě atd. atd.

„Ctění pánové,“ počal klidným hlasem mluvit pan profesor, „dovoluji si vás upozorniti na některé body z řeči svého protikandidáta. Můj protikandidát pravil mezi jiným, abych přiznal barvu, ke které politické straně patřím. Nemá se však říkati ,barvu přiznati‘, nýbrž ,barvu vynášeti a malovati‘, či ,s barvou ven chtíti‘. Velice často špatně užívá se slova barva ve spojení větném. V Komenského spisech nalezneme však pravé perly, jako ,barvami potahovati‘. Daniel Adam z Veleslavína užívá krásně: ‚Dal tomu barvičku‘.

Ještě trapněji však než mylná a chybná věta, abych barvu přiznal, dotkla se mne hrubá gramatická frazeologická chyba, zdali nemám bázeň před fiaskem. Má se říci správně ,báti se čeho‘, tedy ,báti se fiaska‘. Krásný příklad čteme, ctění přátelé, v Letopisech trojanských: ,Boje se škodnější příhody, křičel na své, aby se sběhli.‘ Veleslavín pak píše: ,Stínu svého, každého chřestu se báti,‘ a v příslovích stojí: ,Kdo se prachu bojí, do mlejna se nehodí.‘ A tedy nikoliv ,Bojím se před fiaskem‘, nýbrž ,Bojím se fiaska‘. Prosím dále, ctěné shromáždění, o to, aby můj protikandidát ve své řeči užíval krásně ,aby‘ ve větách podmínkových místo ,kdyby‘. Bratrská biblí podává o tom krásný příklad: ‚Ježto, aby jen ruky své pozdvihl, mohli bychom ochráněni býti.‘ Podotýkám dále, že jest můj protikandidát velice na omylu, když pravil, že mne jistě rozumné voličstvo nebude bráti v úvahu. Správně měl říci ,na úvahu‘, jak již píše Veleslavín: ,Bráti na úvahu, bráti na rozmysl,‘ také pravím, že jsem nešel, jak řekl můj předřečník, dohodě stran přes cestu, nýbrž jak jediné jest správné, že jsem v cestu vešel, nebo dle Komenského: ,V cestu vstoupil.‘ Chybno je dále, že má kandidatura cíle nemá, nýbrž správně má zníti, že cíl mé kandidatury není položen, neboť v Hájkově Kronice jest psáno: ,Položil jest Pán Bůh cíl životu mému, kteréhož já pominouti nemohu.‘ Podotýkám dále, že můj předřečník mohl též užíti místo věty, že mně toho mého vystoupení veřejnost nedaruje, zcela správně, že mne, tedy akusativ, nedaruje veřejnost čím, dle Cyropaedie Abr. z Günterodu: ,ó, bych tebe neméně mohl zase darovati, jakž ty mne nyní daruješ,‘ či dle Štítného: ,Dary, jimiž nás jest ze své veliké dobroty daroval Bůh.‘ Správné jest však, že třeba mne nařknouti z nerozumu. Mohl však pan předřečník užíti též ,naříkati co‘ nebo ,naříkati koho v čem‘, dle knihy práv městských: ,Leč by koho světle v čem chtěl nařknouti.‘ Končím, pánové, své výtky tím, že mne, dle slov mého protikandidáta, nenutkala k mé kandidatuře ctižádostivost, nýbrž že měl správně říci ,nutkati v co‘. Dle Haranta z Polžic: ,Nemá ho v úřady nutkati.‘ A ještě jednu věc musím vám, pánové, vytknouti a to se týká výkřiku, který byl adresován na mne ze shromáždění: ‚Jste velbloud!‘ V Hájkově kronice stojí: ,Velmbloudem jsi! Nejsem tedy velbloud, nýbrž správně zníti mělo, že jsem velmbloudem...“

Po těch slovech vzal pan profesor klobouk a odešel z této schůze, jeho první a poslední, kde tak krásně rozvinul program své samostatné kandidatury.

Démonická žena upustila od jeho kandidatury.