Všem vojenským komisařům, politickým pracovníkům a stranickým skupinám 5. armády

 

 

Na stranických plenárkach, na celoplukovních i veřejných schůzkách RKS pro bezpartijní krasnoarmějce jsou pravidelně pořádány přednášky na téma „aktuality dne“. Je nesporné, že nejen komunisté, nýbrž i všichni uvědomělí krasnoarmějci musí stále sledovat vývoj politických událostí, musí znát situaci a podmínky, v nichž je v dané chvíli sovětské Rusko a ostatní země.

Ve většině případů jsou přednášky o aktuálních otázkách dělány šablonovitě a nezáživně. Přednášející začíná obligátně bojem dělnicko-rolnické sovětské moci a Rudé armády s Kolčakem, Denikinem, Judeničem a spol. a šablonovitě přivádí přednášku k šťastnému konci: „Ať žije světová sociální revoluce“ atd. atd., přičemž se často ani slovem nezmíní o nejhlavnějších a nejdůležitějších událostech doby, natož aby je správně zhodnotil. Téměř vždycky přednáší jeden a týž soudruh, zatímco ostatním členům stranické organizace připadne úloha vyjádřit po skončení přednášky souhlas ve formě potlesku a odhlasovat tradiční rezoluci: „Vzít přednášku na vědomí.“

Aby se přednášky o současných událostech oživily a zbavily ustrnulé šablony, navrhuje se pořádat na všech plenárních schůzích stranických organizací i mezi bezpartijními krasnoarmějci periodické informativní přednášky jednou za týden a zajistit vždy několik přednášejících. Jeden z nich shromáždí veškerý vhodný materiál z tisku za uplynulý týden a promluví o situaci na našich bojištích, druhý o mezinárodních událostech, třetí o pracovních výsledcích, čtvrtý o situaci v zásobování a pátý o nejaktuálnějších problémech v práci sovětů a strany. Nakonec provede jeden ze soudruhů celkové shrnutí všech témat a podá jasné a výrazné zhodnocení aktuálních otázek na základě úvodníků za minulý týden.

Takové přednášky přinesou tyto výsledky:

1. Místo jednoho bude přinuceno několik členů stranické organizace pozorně sledovat současné události, 2. kolektivní přednáška dá posluchačům mnohem živější, jasnější a úplnější obraz o současné situaci sovětského Ruska a ostatních zemí, 3. přednášející členové strany se naučí rozlišovat v novinách hlavni od druhořadého, důležitější od méně důležitého, 4. referáty o aktuálních otázkách lze postupně přidělovat všem členům organizace, 5. dosáhne se cílevědomého a plného využití denního tisku.

Vedle schůzí stranických organizací je nezbytně nutné pořádat informativní přednášky i mezi bezpartijními krasnoarmějci.

O tom, jak se plní nařízení tohoto oběžníku, podávejte zprávy v politickém hlášení.

Prozatímní zástupce náčelníka politické správy 5. armády Volfovič

Prozatímní zástupce náčelníka organizačně zpravodajského oddělení Hašek

Prozatímní zástupce náčelníka instruktorského oddělení Plau