Všivá historie

 

 

Na starostu města byl při schůzi obecní rady učiněn hrubý útok. Jeden člen oposice vstal, odplivl si, zívl, utřel nos a pak silným hlasem zvolal: „Pánové, konstatuji, že náš starosta je všivák.“ Na galerii ozval se potlesk.

Pan starosta dal předně vyklidit galerii a pak se počal hájit bystrou, vtipnou řečí, že na všiváka nelepí se lvi, ale vši. Tím urazil své stoupence, kteří počali dělat hrozný hluk. U stolu, kde seděl starosta, bylo vidět klubko lidí, pěstě se mihaly vzduchem, pak se vše na okamžik utišilo, a pan starosta, bledý a třesoucí se, zvolal dojemnou větu: „Který všivák dal mně tu facku?“

Sňal s krku zlatý řetěz, hodil ho směrem, kde seděla oposice, a křičel: „Já resignuji, já se vzdávám, já se zblázním, já budu žalovat.“

A vzápětí nato zahřmělo: „Resignuj, všiváku! Vzdej se, všiváku! Zblázni se, všiváku! Žaluj, všiváku!“

Od toho času stalo se slovo „všivák“ v městě populárním a zatlačilo úplně do pozadí všechny jiné nadávky.

Zaměstnavatel nadával tak zaměstnaným, vrchní úředník nižšímu a naopak, kostelníci ministrantům, důstojníci zupákům, zupáci kaprálům, kaprálové svobodníkům a důstojníci, zupáci, kaprálové a svobodníci mužstvu bez hvězdiček.

Jeden nadaný spisovatel napsal dokonce divadelní kus „Všiváci“, ve kterém nechal vystupovat všechny přední osobnosti města. Kus se na jeviště nedostal. Censura ho nepustila.

Censor řekl spisovateli: „Přepracujte první jednání, přepracujte druhé jednání a přepracujte třetí a čtvrté také. Zkrátka, napište docela něco jiného.“ V šantánech zpíval se kuplet:

Vy jste všivák a vy taky,

cha. cha chacha, ha ha ha,

v hospodě se měšťanosta

jednou svlékl do naha.

Veledůstojný pan vikář říkal: „Pán Bůh to tak nemůže déle trpět, já se sázím o dvacet lahví vína, že nakonec se v městě objeví vši.“

A předpoklad ten byl úplně správný. Rozhněvaný Hospodin touto frivolností poslal na město pediculus capitis a pediculus vestimenti, veš dětskou, veš šatní ...

*

Ředitel sirotčince, pan Budegard, hovořil s katechetou sirotčince, páterem Wolfgangem, o tělesných trestech:

„Tělesný trest vyvolává svou mocí v myšlénkách sirotků okamžitou zastávku a budí předsevzetí u sirotka, aby se v budoucnosti vystříhal špatných skutků, a proto si, důstojný pane, nic z toho nedělejte, že ten hoch dosud nepřišel k sobě. Tělesný trest má míti vzápětí jistý stupeň bolesti, nu, spráskal jste kluka o trochu víc, aspoň si to bude pamatovat. A co ten holomek vlastně vyved?“

„Vykládal jsem těm uličníkům, pane řediteli, jak se mají v kostele chovat, že si zejména nemají okusovat nehty. Mluvil jsem jim do duše. A tu ten ničema způsobil velkou výtržnost. Považte si, pane řediteli, po celou tu dobu mého náboženského výkladu házel po kamarádech vši ...“

„Vši?“ vykřikl pan Budegard. „Ovšem, pane řediteli, živé vši, šedožluté. Potrestal jsem ho a dal odnést do světnice. Pak jsem podrobil ostatní sirotky výslechu. A konstatoval jsem: Sirotkové našeho ústavu mají plno hnid ve vlasech. Dovolte, něco po vás leze.“

Páter Wolfgang důstojně to něco shodil s kabátu pana ředitele a pravil: „Situace stává se zoufalejší, po vás lezla také jedna.“

A tak se objevila tato metla v sirotčinci.

Bylo to hroznější, než zprvu chápali. O sirotky jim ani tolik nešlo, jako o sebe. Veš je strašně demokratický tvor.

Sály krev i panu katechetovi. Úředníci sirotčince je měli. Kuchařky je měly. Sluhové je měli.

Ředitel ztrácel hlavu a chodil jako pitomý. Ze zoufalství bláznil. Chodil z jednoho vykřičeného domu do druhého, a když jich tak pět navštívil, říkal hlasitě: „Zvíře, zvíře!“

Mluvil nestydaté řeči a chlubil se, že si vychoval dva hezké sirotky, takové tlusté klučíky ... A byl tak blázen, že při těch řečech labužnicky mlaskal ...

Páter Wolfgang dal se ze zoufalství do pití, což odůvodňoval slovy Tomáše Kempenského, že člověk všeliké těžkosti snášeti má pro život věčný.

Nakonec kromě sirotků všechno obyvatelstvo sirotčince se denně koupalo a převlékalo.

Sirotkové se nemohli denně koupat a převlékat, poněvadž by to stálo peníze. Bylo před vánoci a voda se musí aspoň kapku hřát. A hřát vodu stojí peníze. A kvůli blbým sirotkům vyhazovat peníze, to nejde.

A tak sirotkové se škrábali dál a chytali si vši. V hodinách večerních ozývalo se ložnicemi podezřelé praskání a bylo slyšet dětské hlasy: „Já ti dám, mrško! Taje ale veliká! Ta rupe!

V hodinách náboženských bylo to samé. V kostele vískal jeden siroteček druhého. Vypadalo to, jako když opice si hledají blechy.

A ke všemu blížily se vánoce.

Jindy sirotkové dostali jablka a cukroví, ale co budou jim dnes platná, když mají vši?

Budou moci chápat význam vánoc?

*

„Já škrtám jablka,“ pravil pan Budegard, konferuje s páterem Wolfgangem o slavnosti narození Páně v sirotčinci.

„Já škrtám cukroví,“ prohlásil katecheta.

„Něco sirotkům musíme dát,“ namítl pan ředitel, „pro formu se něco musí udělat.

„Nuže,“ pravil geniální stoupenec Tomáše Kempenského, „koupíme každému sirotkovi k Ježíšku škatulku černé rtuťové masti na vši. Ať si mažou hlavy. Bude to praktický dárek a přiměřenou řeč přednesu. Vychovat sirotky je třeba. Na tu legraci se těším.“

*

Den narození Páně. „Ten svatvečer pěkně začíná,“ pomyslil si ředitel sirotčince, když shledal, že již všichni sluhové o páté hodině byli tak napilí, že objímali veřejně sirotky.

„Rozsvěťte vánoční stromek!“ řval pan Budegard o šesté hodině.

Rozsvítili. Do sálu pustili sirotky, kteří ještě přežvykovali večeři.

Pan ředitel dal rozkaz, aby zpívali „Narodil se Kristus Pán, veselme se.“

Sirotkové se veselili. Pištěli píseň a šťouchali do sebe. Bylo to dojemné. Když přezpívali, vstoupil páter Wolfgang do místnosti, udržoval se ještě tak tak na nohou.

„Sirotkové,“ řekl mohutným hlasem, „neskonalá je milost Boží. Děkujte Hospodinovi, že vyslal na zem syna svého, jinak byste byli pohany.

Pohany,“ opakoval v zanícení, „ale díky nebi, jste křesťané, jak se sluší a patří. Narodil se Ježíšek u přítomnosti oslátka, narodil se chudší než vy, neměl nic na sobě, a k tomu narodil se ve chlévě.“

Ale tu přišli svatí tři králové.

Vzadu nějaký siroteček začal smrkat.

„Které hovado nemohlo si utřít nos, než sem vstoupilo?“ rozkřikl se páter Wolfgang, hned však opět spjal ruce nábožně a pokračoval: ,,Ó jak mnoho může čistá láska k Ježíškovi, sirotkové, vizte z toho. Z dalekých zemí vedeni hvězdou přišli svatí králové. A dali božskému dítěti, co měli. Jeden dal peníze, druhý vonnou myrhu a třetí dal svatému dítěti džbánek s vonnou mastí. Sirotkové, tuto vonnou mast vám Ježíšek posílá. Mažte si s ní hlavy, a uvidíte, že nic vás nebude štípat, nic kousat. Jeden po druhém jděte pod strom vánoční a berte si po škatulce té černé masti a odcháziž každý do ložnic a nechť duše vaše jest dokonale spojena - s Bohem. Ó jak veliké je, děti, množství dobroty Boží, kterou Hospodin chová, bojícím se jeho! A teď jděte a chovejte se způsobně, jinak přičtete si sami sobě následky svého uličnictví. A tomu, který tak nestydatě nahlas smrkal, pravím, že nedostane ráno žádnou snídani ... Holoto ...!“

*

Pan ředitel Budegard a páter Wolfgang popíjeli do půlnoci dobrá vína, když vyrušil je hrozný řev, vycházející z ložnic sirotků.

Poslali sluhu, aby vypátral toho příčiny.

„Ráčejí dovolit,“ řekl sluha, když se vrátil, ,,ti malí darebáci se zbláznili. Tou černou mastí, co dostali k Ježíšku, namazali si obličeje a teď jeden druhého nepoznává.“

,,Co, tak jim řekněte, že budou zítra všichni biti,“ řekl těžkým hlasem ředitel a obraceje se k páterovi dodával: „Ano, důstojný pane, delší prodlení s trestem a odklad trestu doporučuje se v takových případech, kdy má trest působiti na mravní chtění, neboť dlouho trvající bázeň dítě ku přemítání o činu přivádí. A teď se veselme, neboť Kristus Pán se narodil.“

„Vy jste ale všivák,“ usmál se páter Wolfgang, připíjeje si na zdraví s panem ředitelem Budegardem ...