Výprava na Moasserspitze

Turistická humoreska

 

Musím předem upozornit, že jsem rozhodně nebyl pro to, abych někde na svých cestách po Švýcarsku srazil vaz, ale odváživ se k výpravě na Moasernspitze, učinil jsem tak jen pod vyšším nátlakem.

Působily na mne tři láhve vína a dceruška krčmáře v Bernu, kde jsem ono víno vypil.

A nyní k věci.

Co jest to Moasernspitze? Poněvadž jsem na Moasernspitze lezl, každý snadno uhodne, že je to hora a sice špičatá hora, což zase lze hádat lehce z jejího názvu. Že leží v Alpách, nemusím poznamenávat, neboť doufám, že není nikoho, kdo by se domníval, že ve Švýcarsku jest horstvo Himaláj.

Moasernspitze vypíná se hrdě asi šest hodin za Bernem v bernském kantonu a byla zajímavá tím, že se tam - před mým příchodem dosud nikdo nezabil z toho jednoduchého důvodu, že na ni se nikdo nevyšplhal.

Nad Bernem jest totiž tolik hor, že se ta nebezpečná hora v tom množství ztratila a kdyby nebylo podnikavého pana Grafergerena, hospodského v Bernu, nikdo by neměl dosud ponětí, že tato hora hodí se výborně k různým rozkošem, které alpinismus nese sám s sebou, jako k sražení vazu, přelámání noh, páteře a rukou.

Podnikavý pan Grafergeren v Bernu dobře vystihl přednosti té hory, jako nebezpečná údolí, strmé štíty, drobící se kamení a podobně a ujal se myšlenky pod horou založit chatu a lákat Angličany a jiné lidi, kterým je jedno, spadnou-li z Montblanku nebo jen z Moasernspitze.

Pod horou vystavěl tedy chatu a čtyři hodiny cesty výš, vlastně lezení po čtyřech, chatu druhou. Obě tyto chaty zásobil pomocí oslů nápoji, vínem a likéry a potravinami a čekal na první svou oběť, která by mu dělala reklamu.

Řízením osudu padl jsem mu já první do rukou. Takhle ke konci června ubytoval jsem se v Bernu v jeho hostinci a bral, jak se říká vulgárně, dílem na jeho víno, dílem na jeho dcerušku Margaretku.

A víno a Margareta vylákaly mne na výpravu na Moasernspitze. Vínu se nedivím, ale divím se, že ženské nemají žádného svědomí.

Teď si myslím, vem ji čert, tu Margaretu z Bernu, ale tenkrát, rozohněn vínem, byl bych třeba se nabídl, že vylezu na horu Everest v Indii, natož na Moasernspitze, která je jen půlčtvrtého tisíce metrů vysoká.

Stalo se to takto: K večeru, ten den, kdy jsem přibyl do hospody pana Grafergerena, dal jsem se, maje před sebou víno, do hovoru s Margaretou. Ani jsem nevěděl, co mluvím. Chvástal jsem se svými turistickými výpravami.

„Lezení na Montblank,“ pravil jsem, „to je hračka, slečno. A což Veliký Glockner, to je teprve hadr. Žádné obtíže. Ani hlava se člověku nezatočí.“

Vtom přiblížil se pan Grafergeren.

„Mylorde,“ pravil (tituloval mne podle svého zvyku a myslil, že jsem, když tak neohroženě mluvím, Angličan), „mylorde, měl bych něco pro vás. Túru nebezpečnou.“

„Nepodnikám,“ lhal jsem Margaretě, „jiných túr než ty, které v sedmdesáti případech mohou skončit smrtelnými úrazy. Nevíte, pane, kde leží hora Nebozízek?“

„Nevím, mylorde. Je to nebezpečná hora?“

Klidně jsem odpověděl: „Ze sta lidí vrátí se stěží pět z Nebozízku v pořádku.“

Tohleto zachvělo i otrlým Grafergerenem. „Mylorde,“ řekl, „zaručuji vám možnost smrtelného úrazu i na Moasernspitze. Máme tam srázy a propasti dva tisíce metrů hluboké.“

„To není nic, pane Grafergerene, přineste mně novou láhev vína a na cestě rozmyslete si, nač se vás nyní táži. Můžete mně zaručit, že bych byl v případě neštěstí úplně roztříštěn?“

Když se ten hodný pán vrátil s vínem, odpověděl: „Mohu vám dát čestné slovo, že by z vás zbyla jen kaše. Při pádu byste alespoň dvěstěkrát omlátil se o špičaté výstupky ve skalách,“ lákal mne dál, „a pak rozvažte dobře tuto výhodu. Na Moasernspitzi zuřívají děsné bouře a lijáky a tu mohu vám zaručit nebezpečí, že vás voda odplaví a vítr srazí do propasti.“

„To je pro začátečníky, pane Grafergerene, pro turistu, jako jsem já, neznamená to nic.“

„Ovšem, mylorde, ale uvažte, že polezete mezi ledovými poli a ta ledová pole že nejsou na Moasernspitzi žádnými neviňátky. Ve sto případech doufám alespoň přinejmenším osmdesát skončí probořením. Zkrátka, mylorde, cesta na Moasernspitze je něco pro vás. Uvažte také laskavě, že jest to jediná hora v okolí, kde vás může náhle přepadnout mlha, takže možnost zřítiti se do propasti je veliká, dále že kamení se tam drolí právě na místech, kde obcházíte propasti. Všechno pro vás jako stvořeno.“

„Výprava ve vašem žánru,“ podotkla Margareta.

„Slečno,“ pravil jsem, „budu se vám líbit, když na Moasernspitzi vylezeme?“

„Ano, mylorde,“ odvětila Margareta.

„Vem tě čert, švýcarská růžičko,“ myslím si v duchu, ale ten den pravil jsem, podávaje jí ruku: „Slečno Margareto, já polezu na Moasernspitzi.“

A tak jsem lezl...

Můj průvodce jmenoval se Jiří, byl náhodou katolík a důtklivě mne upozorňoval, že mohu se před cestou vyzpovídat. Když jsem to odmítl, prosil mne, abych mu dal na kořalku, dokud jsme ještě v Bernu. Tomuto přání jsem vyhověl.

Z ochoty nabídl mně kousek arzeniku, který chroupají horalé, jako by to byl cukr.

„Rádo se stalo,“ poděkoval jsem mu srdečně.

Jiří se důkladně té kořalky napil, takže ještě v městě Bernu chtěl mne k sobě přivázat ochranným lanem. I toto jsem odmítl, i vypravili jsme se nepřipoutáni k sobě k chatě pana Grafergerena, který odjel zatím napřed na oslu.

„Kdybych vás už neviděla,“ loučila se se mnou Margareta, „půjdu se někdy pomodlit k vašemu kříži.“ Taková dobrosrdečná jsou švýcarská děvčata.

Po šestihodinném mírném stoupání dorazili jsme k chatě pana Grafergerena, kde jsme přenocovali a užívali všeho možného pohodlí pana hostinského, který byl výborným hostitelem.

Ráno vydali jsme se na další cestu. Pan Grafergeren mnul si ruce. „Mylorde,“ loučil se se mnou, „v případě možného neštěstí mám vyřídit něco vaší rodině?“

„Vyřiďte jen tolik, že vás a Moasernspitzi doporučuji všem svým známým.“

„Vyřídím,“ pravil mnohoslibně a začal jódlovat.

Cesta stoupala a stávala se sráznější. Jiří mne k sobě přivázal a mohu říci, že to byl dobrý katolík, neboť se při tom modlil.

„Co byste dělal,“ tázal jsem se, „kdybych já někde sklouzl a visel nad propastí a vy sám mne jen s námahou držel ve vzduchu? Čekal byste, než přijde pomoc?“

„Přeřízl bych provaz,“ odvětil Jiří klidně, „a šel neštěstí oznámit do Bernu. Ještě odpůldne bylo by to v našich novinách a viděl byste, jaký by to mělo účinek a jak by to Grafergerenovi pomohlo. Všichni Angličané by sem lezli, neboť Angličan miluje nebezpečí. Grafergeren je moudrá hlava, nemyslíte?“

„Myslím.“

Upřímnost Jiřího se mi líbila. Za příjemného hovoru o zabitých turistech lezli jsme výš a výše, až jsme dorazili k druhé chatě, před kterou byla pořádná propast.

Vešli jsme do chaty a tam jsem počal uvažovat, zatímco Jiří dělal guláš z konzerv a připravoval víno. Vzadu za chatou tyčila se tisícimetrová stěna Moasernspitze jako obrovský činžák, plný útesů. Někde svítil sníh a led. Samé příšerné rozsedliny.

Hrome! Nahoru že mám lézt a tam někde srazit vaz? Počínalo mně být jasno. Dobrý pan Grafergeren chce dělat mou smrtí reklamu svým chatám a Moasernspitzi nad svými chatami.

„Jiří,“ pravil jsem k průvodci, „já nahoru nelezu.“

Jiří se lekl. „To nejde, mylorde,“ pravil uděšeně, „to bych přišel o peníze.“

„Já vám přece již zaplatil.“

„Vím, mylorde, vím, ale pan Grafergeren by mně nezaplatil.“

„A zač vám má zaplatit?“

„Za to, že vás vylákám na Moasernspitzi.“

„A což když se na cestě zabiji, Jiří?“

„Pak dostanu stejně peníze a ještě to přiláká turisty, Angličany a od těch zas dostanu peníze a také od Grafergerena nanovo.“

„A když se i Angličané zabijou - Jiří?“

„Pak poleze na Moasernspitzi kdekdo a já si hezkých pár franků zahospodařím. Proto, mylorde, jen s chutí nahoru. Když se zřítíte, možná že zůstanete viset na skále, tak co byste se bál.“

„Víte co, Jiří, zůstaneme zde dva dni, pojíme ze zásob, dám vám dvacet franků a pak se vrátíme, že jsme jako už na Moasernspitzi vylezli.“

„To by bylo zle, aby ho neranila, starého Grafergerena, mrtvice, když uvidí, že zdráv vracím se z hory,“ těšil jsem se v duchu, kuje pomstu.

A tak jsme dva dny v chatě jedli a pili a třetí den vraceli jsme se dolů.

Před chatou pana Grafergerena čekalo nás velké překvapení. Asi šedesát Angličanů stálo před chatou a dívalo se udiveně, jak se k nim spouštíme. V čele Angličanů vytřeštěně na nás zíral Grafergeren.

„Vy jste se nezabil?“ volal na mne zděšeně.

„Jak vidíte, ne,“ odvětil jsem nedbale.

„Sire!“ křičel mně do ucha jeden Angličan, mávaje mně pod nosem Bernským deníkem, „sire, vysvětlete mně, jste-li džentlmen, tohle...“

Podal mně Bernský deník z předcházejícího dne, kde modrou tužkou si podtrhl zprávu:

Nová horská túra.

Neúnavnému našemu Grafergerenovi podařilo se vynajít novou vděčnou túru. Je těžce přístupná v našem okolí Moasernspitze, pod kterou zřídil s pravou švýcarskou pečlivostí dvě chaty. Bohužel musíme konstatovat, že první výprava na tuto dosud nezlezenou horu byla provázena neštěstím. Jeden turista, který první odvážil se nahoru, zřítil se včera, nedbaje asi dosti na pokyny svého vůdce, o jehož osudu není dosud též žádné zprávy. Jest to velmi vděčná a nebezpečná horská túra, která, vzhledem k zajímavostem jistě přiláká hojně turistů. Po obou mrtvolách se horlivě pátrá. Bližší u pana Grafergerena v chatě pod Moasernspitzí...

„Pánové,“ pravil jsem k Angličanům, „to všechno jest jen výmysl pana Grafergerena. Cesta nahoru není docela nic nebezpečná, mohu říci, že je dokonce příjemná. To je jednoduchá odpolední vycházka...“

„Pane Grafergerene,“ řekl jeden z Angličanů, „jdeme nazpět do Bernu. Pán, jak vidíte, se nezabil, cesta je bezpečná, nic pro nás, lhal jste. Půjdeme, pánové! Dobrý den!“

„Pánové,“ křičel úpěnlivým hlasem pan Grafergeren, „alespoň považte, že lavina vás může zasypat...“

Neslyšeli jsme dále nic, neboť vzdalovali jsme se od jeho pohostinné chaty.

Před nás přiletěl seshora kámen a dodnes nevím, zdali se utrhl někde ze skály, či zdali hodil ho za námi pan Grafergeren.

A slečně Margaretě ušetřil jsem cestu na hřbitov ke svému hrobu, kde mně chtěla věnovat modlitbu.

Jsem z gruntu srdce dobrý člověk...