Vytí psa

 

 

I

Nočním tichem ozývalo se budovou policejního komisařství příšerné vytí psa, který náležel starému brusiči Horákovi a seděl u malého vozíku, zatím co jeho pán, zabalený do houně, ležel na pryčně ve společnosti několika jiných, které policie, stejně jako jeho, dnes zatkla.

,,To je můj pes Nero,“ vypravoval Horák, ,,je mu, chudákovi, smutno.“

„Pročpak tě zatkli?“ ptal se někdo.

„Žebral jsem,“ odpověděl Horák, „měl jsem hlad, pes také. Postavil jsem se na ulici a žebral.“

„Byl jsi už někdy pro žebrotu trestán?“ ptal se znovu někdo.

„Byl, brachu, a pro krádež také. Chléb jsem vzal z hladu a dostal za to 14 dní. A věřte, lidi, od té doby jako když to na mne padne. Tu šest dní, pět, týden, zkrátka dnes vyjdu a pozítří znovu sedím. A někdo říká: pracujte. To se lehce říká. Táta byl brusič, a matka ... Jak říkám, je to v krvi. Jako mladík někdy jsem přemýšlel. Proč se touláš? Lidé se ti vyhýbají, řeknou: brusič, darebák; práce se štítí. Přemítal jsem o tom, a konec konců byl, že znovu jsem s tatíkem chodil po světě. A nyní? Dnes vyjdu a dají mně najíst, psu dají také, a zítra nějak se protluču a pozítří bude také nějak.“

Horák se zamlčel. Pes vyl stále táhle a smutně.

„Ta bestie nám nedá spát,“ zabručel hněvivý hlas na pryčně.

Starý Horák vzdychl a špinavým rukávem utřel si slzu, která náhle mu vytryskla. „Nadávají mému psu! A kdyby věděli,“ myslil si, ,,to dobré, věrné zvíře, jak má mne rádo. Kdyby nás tak viděli, jak za vsí dělím se se starým Nerou. Jedno sousto já, jedno on. A Nero upírá na mne důvěrně velké oči. Snáší se mnou hlad, zimu.“

„Jest to dobrý pes,“ řekl hlasitě třesoucím hlasem, „má mne rád.“

„Neměl by nás budit,“ již mírnějším hlasem řekl muž na pryčně.

„Což mu někdo může zakázat,“ pravil Horák, „vyje, je mu smutno.“

Nikdo již nepromluvil slova. Usínali na skřípajících prknech, jen Horák nespal. Naslouchal vytí psa, bylo mu smutno, ale v jeho hrubé, nevzdělané duši probouzela se při tom neurčitá radost, že přece jest někdo, kdo na něho vzpomíná ...

A když později usnul, plynulo mu ze rtů: „Nero, Nero ...“

II

O číslo dále v menší zamřížované jizbě naslouchala mladá žena vytí psa a plakala. ,,U, hú, ú, hú.“ Připadalo jí to jako výsměch.

A zase: „U, hú, ú, hú.“ Zdálo sejí, že tam za těmi zamřížovanými okny někdo se jí směje, že se směje jejímu pláči, právě tak, jako se jí smály ostatní ženy, s kterými byla zavřena po šest měsíců ve vězení soudu.

Od soudu ji dopravili na policejní komisařství a zítra půjde postrkem do rodné vsi mezi křivoklátskými lesy.

Ta hanba! Vida, zlodějku, budou říkat. Mladá žena přimhouřila oči. Viděla velký závod se střižným zbožím, kde byla zaměstnána, viděla se v duchu, jak vynáší ze skladiště kusy látek, jak je zastavuje a peníze dává svému Stáňovi, aby Stána, než najde zaměstnání, mohl být dobře živ. Je to z mých úspor, lhala mu a kradla. Kradla, že ho měla ráda, že nechtěla, aby Stána trpěl nouzi ... Její Stána, který potom, když vyšlo vše najevo, první jí řekl: „Zlodějko!“

„Pořád neplačte,“ ozval se hlas na železné posteli, „myslíte, že pořád něco vypláčete, kradla jste zrovna tak jako já.“

„Milá paní,“ vzlykala mladá žena, „kdybyste věděla, jak jsem ho měla ráda ...“

„Ráda, no,“ zazněl hlas staré ženy, mírný a smutný, „měla jsem také ráda. A opustil mne, udělal ze mne poběhlici. Dobrou noc!“

Pes dole na dvoře nepřestával výt.

III

V tu dobu probudil se vedle v jizbě mladý muž. Delší chvíli to trvalo, nežli se upamatoval, kde se nachází. „Ach, vím, kde jsem,“ řekl si po chvíli. „Jsem zde pro rušení úředního výkonu a urážku stráže.“

Jeho případ zběhl se takto: Šel dnes po promenádě, když viděl strážníka, zatýkajícího starou žebračku.

„Proč ji zatýkáte, že žebrá? Co má, chuděra, dělat,“ řekl. „Považuji to od vás za hloupost, vy, tak silný člověk, používáte ...“

„Ve jménu zákona, půjdete také se mnou.“

Mladý muž poslouchal psí vytí. „Hú, ú, huhú.“ Usmál se. „Také protestuje,“ myslil si, „jenže mu nerozumí.“

„Připadá mně to jako občanská svoboda,“ řekl si s úsměvem a lehl si na pryčnu.

Policejní budovou ozývalo se stále táhlé vytí ...

IV

Stará žebrácká Šimková, které se mladý muž zastal, probuzena ze spánku vytím, usedla na pryčnu a vzdychala. Vzpomínala na svého malého vnoučka Jozífka, který dnes spí na slámě v opuštěné cihelně za Šárkou sám. Má, chudák, hlad a babičku mu zavřeli.

„Jozífku, Jozífku,“ plakala Šimková, „nyní jsi malý, ale až budeš větší, co bude s tebou, co se s tebou stane. Tatínka neznáš, matka, kdo ví, kde ta se světem toulá.“

Vytí psa způsobilo v její duši náhle smutek. Bylo jí tak smutně a celý zoufalý zápas o živobytí, na který dosud se neodvážila myslet, postavil se ostře před jejím zrakem a psí vytí zdálo sejí, že se náhle změnilo v křik: „Chleba, chleba!“

V

Toto psí vytí působilo příšerným dojmem na žebráka Mlánka, který na druhé straně dvoru byl zavřen sám v cele.

Celý Mlánkův zničený život, plný útrap, ukončilo toto strašné, smutné vytí.

Působilo na Mlánkovu mysl tak, že Mlánek odepjal řemen, uvázal na mříže, udělal oko, vystoupil na špičky, vsunul hlavu do oka a ...

VI

Druhého dne v policejním raportu stálo: „V separaci číslo 6 spáchal častěji trestaný žebrák Mlánek sebevraždu. Oběsil se na řemenu. Přivolaný policejní lékař mohl konstatovat jen smrt.“