Výzkumná cesta

 

 

Nedlouho před cestou mocnáře po zemích okupovaných byl vyslán z oddělení politické policie při zemské vládě bosenské úředník Vojovič, aby vypátral smýšlení opozičního starosty v Šibaku na trati Bosenský Brod Mostar.

Vojovič oblékl si selský kroj a vyptav se, kam chodí starosta Božetič na víno, odebral se tam. Usedl naproti Božetičovi a když vypil půl litru vína, dal se do hovoru, požádav starostu o trochu tabáku.

„Říká se, že císař Franz Josef pojede do Hercegoviny,“ pravil pomalu.

„Ano,“ odpověděl starosta Božetič, „říkal o tom bej Ismailič, když jsme spolu pili kávu u Govariva, Turka. Bůh mu dej zdraví,“ řekl Vojovič.

„Bůh ho zachovej,“ pravil Božetič, „jest prý už šedivý, náš car.“

„Nu zešedivěl. Měli jsme před válkou,“ hovořil Vojovič, „víš, máme bratry v Srbsku...“

„Ech, to se mýlíš, já žádné bratry v Srbsku nemám, v Srbsku má bratry Jovanovič, sedlář ze Šibaku. Jeden jest v Kragujevaci také sedlářem a druhý v Bělehradě dělá cukroví.“

Vojovič zahryzl se do rtů. „Ne, já myslel rodné bratry, téže řeči...“

Božetič máchl rukou: „Nemám, ještě jednou ti povídám, v celém Srbském království žádných bratrů. Mám tam jen bratrance od mé nevlastní tety. Sávu Miletiče, ten hoch šilhá na jedno oko a v Bělehradě slouží v hotelu u jednoho Švába.“

Vojovič na chvíli umlkl. „Ale, prý říkají, že my u nás v Hercegovině i Bosně jedno tělo a duše, jedna řeč se Srbjáky.“

„Jakápak jedna řeč,“ odpovídá Božetič. „Srbjáci neříkají čo, ča, ale šta nebo što a pak mají dž místo d. Ty jsi hlupák. Našimi bratry jsou Švábi. Vystavěli nám železnice, zavedli sem kozy.“

Vojovič nevzdával se naděje. „Ale daně nám také zavedli.“

„Jaképak daně, hlupče? Ty rád zaplatím, jen když jsem pod pořádnou vládou,“ mluvil Božetič, „i když mně nezbude nic, podívám se na své ruce a pomyslím si, že bůh mně popřeje přec jen tolik síly, abych vydělal si na daně. A kdybych měl umřít hlady, umřu rád, jen když budu mít zaplaceny daně. Kdo daně neplatí, je ničema.“

Vojovič si vzdychl. „Říká se, že vláda utiskuje lid.“

„O tom nic nevím a nemůže to být pravda. Švábi jsou naši bratři a ti nás neutiskují. Vystavěli nám i švábské školy, abychom po švábsku modlili se za ně. A když ty pěkně sedíš v takové škole, to je utiskování? Kdo ti, hlupče, řekl, že vláda utiskuje lid?“

Vojovič rozpačitě odkašlal. „Oni ti odvádějí syny na vojnu,“ řekl se slabou nadějí, že Božetič přece něco řekne.

„Je vidět, že jsi hlupák,“ pravil starosta Božetič, „jakpak mně mohou odvést syny na vojnu, když mám jen dceru, která je provdána v Mostaru. A ta také nemá syny, pitomče!“

Druhého dne vrátil se zarmouceně úředník Vojovič do Sarajeva a hlásil výsledek své cesty: „Nemá žádné bratry v Srbsku starosta Božetič, jenom Jovanovič, sedlář ze Šibaku, má v Srbsku bratry. Jeden je sedlářem v Kragujevaci a druhý v Bělehradě... A mluvil stále jen, jak je rád, že je pod pořádnou vládou.“

„Řekl vám jistě pod pořádnou vládou,“ otázal se vrchní komisař.

„Ano, Excelence,“ odpověděl Vojovič, „řekl doslova: „Jsem rád, že jsem pod pořádnou vládou!“

„Pak si z vás ale dělal blázna,“ pravil vrchní vládní komisař...

A úředník této vlády Vojovič byl v nelibosti propuštěn od podávání referencí.