Význam hospodářské výstavy pro povznesení chovu domácího zvířectva

 

 

Bylo to v Anglii 1724, kdy rok stará Society of Improvers in the knowledge of Agriculture in Scotland uspořádala svou první odborně propracovanou výstavu hospodářskou, kde ovšem jen v nepatrné míře mohl si tehdejší skotský hospodář prohlédnout různé novinky hospodářské a přesvědčit se o užitku význačných druhů domácích zvířat podle plemene.

Pan Bartley vzpomněl v jednom ročníku v Londýnské hospodářské společnosti (Royal Agricultural Society) na tuto výstavku a podotýká:
„Roku 1724 vzbudily zájem hospodářů hrábě, které byly zahnuté a přišly k nám z Francie. Byl to největší vynález, který byl na této výstavě předváděn. Co by řekli naši předkové, kdyby viděli dnešní hospodářské výstavy, složité stroje, všemožné patenty, a vyšli si také do našich polí a hospodářských stavení? Racionálním hospodářstvím, podporovaným všeobecným užíváním hospodářských strojů, vynáší dnes hospodářství ve Skotsku třiadvacetkrát tolik jako okolo roku 1724 a racionální chov dobytka je provázen výsledkem čtrnáctkráte větším, než jakým mohli se vykázat před 150 léty.“

Představte si nyní poměry našeho venkova v té době, kdy již ve Skotsku založena byla Společnost pro zemědělství. Náš venkov úpěl pod ranami panských karabáčů. Všude doposud ještě bylo vidět hrozné následky třicetileté války. Pole zpustošena, selská hospodářství zničena. Panství byla prodávána za babku. Takové poměry byly v Čechách sto let po bitvě na Bílé hoře! Pomalu opět se český venkov zalidňoval a na panstvích byl pěstován ve větší míře dobytek. Šlo to však u nás hlemýždím krokem kupředu, ačkoliv Čechy byly vždy považovány za zem čistě zemědělskou, ku které v dobách vojny vojenské správy nebraly zřetel, zásobujíce vojsko českým obilím a českým skotem, pravidelně bez náhrady. V dobách těžké roboty český sedlák dřel se do úmoru na cizího. Že činil tak s nechutí, je přirozené, což jistě neprospívalo zemědělství. Na panstvích pak v mnohých krajinách pěstováno takzvané trojdílné hospodářství, s jakým ještě dnes setkáváme se v Chorvatsku. Pastvin tak vzniklých nebylo však využitkováno tou měrou, jak bylo v zájmu hospodářství.

Tyto poměry trvaly po celou dobu roboty; až od roku 1848 stal se s českým venkovem náhlý obrat, neboť rolník byl svoboden a zbaven poddanství. Mohl věnovat své snažení čistě jen svému hospodářství, zbaven jsa potupného břemene. V prvé polovici minulého století počalo se opět při práci polní myslit a toužit po racionelnějším využitkování půdy, po zušlechtění chovu dobytka a bravu. Byly to ohlasy z ciziny, které burcovaly svobodný stav rolnický. Nastávaly nové velké epochy v dějinách zemědělského hospodářství. Přišly stroje, přišly nové názory na vzdělávání půdy, objevil se výběr plemen při pěstování dobytka. Hospodářské školství slibně pokračovalo. Vznikaly nižší a vyšší hospodářské školy.

Tento pokrok v hospodářství, kterým vyznačovala se hlavně poslední desetiletí, působil vydatně na rozmach domácí průmyslové výroby strojů hospodářských a jiných hospodářských potřeb. Pára ustoupila motorům.

A jako p. Bartley vzpomínal na Royal Agricultural Society v Londýně, co by řekli hospodáři Velké Británie z doby kolem roku 1724 dnešním strojům, my stejně musíme si představit údiv našeho starého českého hospodáře z doby bližší, třebas z roku 1848, kdyby viděl na statcích zaoravače hnoje, strojové sazeče bramborů, ledkovací stroje, patentní otáčecí závěsné brány k pluhům, žací stroje obilní i na trávu, samovazače, obraceče sena, mláticí stroje motorové, na velkostatcích parní pluhy a podobně.

Co říkali by ti dobří staříci moderním stájím se samočinnými napajedly dobytka, se skotem plemen prvotřídních, importu z ciziny, které zušlechťují domácí skot? Co by řekli, kdyby na kuřích trzích spatřili všechny ty druhy drůbeže, jichž pěstěním se náš hospodář zajímá? Vedle „české slepice“ viděli by obrovské Bráhmanky, Kočinky, viděli by Langshornky, Leghornky, černé Vlašky, Minorky, Orpingtonky, Vlašky koroptví, Wyandotky a jiné a jiné.

Na dvoře vedle vepřů českého plemene zřeli by velké kusy yorkshirů. Nechci říci, že by to viděli všude. Po většině však doposud převládá snaha na zvelebení hospodářství podle moderních směrů. I tam, kde vidět snahu, vidět pokrok; jsou však a je jich dosti takových hospodářství, která snaží se prakticky využitkovat všech novinek hospodářských, zavádět nejlepší rasy zvířat k chovu, a předstoupit před veřejnost, pochlubit se svým porozuměním pro moderní hospodářské problémy.

Příležitost k tomu poskytuje Ústřední hospodářská společnost při Království českém svou každoroční hospodářskou výstavou, jejíž význam pro rozvoj českého hospodářství je neocenitelný. Každého roku větší a větší zájem jeví se o tuto výstavu.

Není to snad zájem uměle živený reklamou? Nikoliv, zájem ten vyplývá ze snahy po poučení se. A kdo by se též nepoučil, projde-li výstavou? Naše vyspělé hospodářské strojnictví poskytuje tolik pestře poutavého, že obraz tohoto mohutnícího hospodářského strojnictví zůstává nezapomenutelným. A což výstava hospodářského zvířectva? Jaký to rušný obraz poskytuje se návštěvníkům velké dvorany! Zde právě skládají se účty z hospodářské vyspělosti českého venkova.

Velký koňský trh a všeobecná výstava drůbeže jsou neméně přitažlivými body výstavy. Davy návštěvníků se zájmem dívají se na vše. Davy ty kritizují. Jest si jen přát, aby většina kritizujících skládala se z našeho lidu venkovského, neboť bylo by to známkou nadšeného zájmu, jakési průpravy k této návštěvě, chápání významu těchto svátečních dnů, které nemůže snad ani zkalit vzpomínka na obrovské výstavy z ciziny, ku kterým se nese i zájem vyšších kruhů, kde chápe se národohospodářský význam hospodářských výstav.

Již vlají vlajky nad branami výstavy, ozývá se ržání koní a zvuky jiných chovných zvířat! Stroje hospodářské pracují a předvádějí za hluku a ruchu svou práci před zraky všech, kteří přicházejí, aby podivili se hospodářského pokroku. Jest si jen přát, aby ti, kteří odcházejí do svých domovů, nezapomněli na to, co viděli, a snažili se nabytých zkušeností užít ku povznesení hospodářství a stali se též apoštoly hospodářského pokroku, aby tato hospodářská výstava měla skutečně praktický význam pro chov domácího zvířectva.