Vzácný nález profesora Pak-Fonga

 

 

*Jak nás pan Hašek ujistil, zpracována byla tato črta podle vzácných rukopisů, jež chová ve knihovně své Lao-ming-tse, přítele našeho dopisovatele. Podivnou shodou okolností událo se cosi podobného panu učiteli Ž. před časem zde u nás. Považovali jsme tedy za svou povinnost, abychom předešli jakémukoli ztotožňování, uvésti výše citovanou poznámku.

Zachovávali stále květnatou mluvu svých otců, ačkoliv celá Čína v té době již byla moderní. Tuto mluvu květnatou zachovával též učený profesor vývozní akademie v Šanghaji Josef Pak-Fong. Byl to učenec prvého řádu, toužící po té cti, nejvyšší v říši slunce, státi se členem učené akademie v Pekingu, která sbírala staré hrnce.

Za tím účelem stal se profesor Pak-Fong státoprávním radikálním archeologem. Možno o něm říct, že prolezl v Šanghaji všechny kouty od předměstí Lao-tse až na horu Kao a dál pátravými zraky vnikal do kraje, sbíraje zuby starých králů domácí dynastie. Měl jich doma slušnou sbírku, jako zub moudrosti krále Mih-Ce-tga Čtvrtého, stoličku královny Pubu-I-Zao, řezací zub jednoho královského pohrobka z dynastie Va a podobně. Všechny tyto vzácné skvosty nebyly však ničím proti jeho myšlénce, které obětoval veškerý svůj rozum, své snažení a fosforečnou hmotu svého mozku. Byla to myšlénka tak velkolepá, že i jen dobrá vůle ji provést stačila by pojistit slávu jeho jména až i třeba mezi Chunguzy a dokonce i mezi Tatary, Kalmuky a jinými národy čeledi uralsko-altajské, příbuznými s jeho lidem nečlánkovanými výkřiky, jako jsou: „Řežte je, mažte je!“

Nutno ovšem předeslat zmínku o tom, co přivedlo profesora Pak-Fonga k jeho velkolepé myšlénce. Byla to historická pověst. Jak známo, i nejlepší králové pijí. Podobně pil i první král z dynastie Mih-Ce. Dle pověsti, udržované houževnatě mezi lidem pil hrozně. Dále pověst vykládá o smrtelné posteli tohoto krále.

„Hle,“ pravil na smrtelné posteli tento královský kořalka svým rádcům a deputaci plačícího národa, „slunce zapadá rychlostí tajfunu, můj život prchá jako žížala, když velké slunce posílá své paprsky přímo na její zadeček. Prosím vás v poslední této posvátné chvíli: Až umřu, dejte pověsit mé tělesné lékaře, vězňům dejte napít se saki, kořalky z rýže, aby věděli, že bůh se nad nimi smiloval. A pohár, z kterého jsem píval, odneste do roviny a zakopejte u řeky La, neboť tato řeka šumívala tak krásně, když jsem se opíjel na jejích březích, kde kvetl lotos a koupaly se nahé Tatarky...“

Řekl ještě několik poetických vět, které mu šeptali do ucha nejlepší básníci všech 29 provincií říše a duše jeho odebrala se k jezerům Mge, aby tam hovořila se svým tatíčkem o nedostatku přirozeného hnojiva pro rýžová pole, kteréžto téma luštívají svatí u jezer Mge před obědem.

Profesor Pak-Fong umínil si tedy, že onen zakopaný pohár vypátrá a vykope.

Procházíval zadumaně krajinou u řeky La, šťoural holí do každé podezřelé jámy. Ani jednu kupku písku nenechal na pokoji. Podobal se foxteriérům, hledajícím krysy. A mrzutě vracíval se do Šanghaje, přísně zkoušel své žáky, mluvíval ze spaní o svých výpravách za zakopaným pohárem prvého krále z dynastie Mih-Ce, třikrát se věšel a byl pokaždé statečným školníkem odříznut. Život zdál se mu ničemností, když nelze najít onen historický pohár. A navrácen zase vědě a šanghajské městské radě znovu neúnavně procházel podél řeky La, díval se sem, díval se tam, odhrabával písek, prohlížel hromady trusu, vyptával se venkovanů, zdali neví nic o poháru či zda snad jejich dědové něco nevyprávěli nebo dědové jejich dědů, kde byl zakopán.

U řeky La lomíval rukama ve stínu tamaryšků, zatímco mlýny klepaly a túje voněla. Napsal si také zoufalou báseň pod názvem „Nic“.

Kvést broskve vidím pokolikáté, a pořád nic.
Již snědena jsou tamaryšková povidla pokolikáté, a pořád nic.
A včely med už urobily za tu řadu let v úlech na sta liber,
a pořád nic.

Všechna jeho zoufalost obrážela se přesně a vystižně v této duchaplné básni. Francouzi tomu „nic“ říkají merde“.

On také toho slova užíval jako odpovědi, když se ho tázali, co našel. „Ale našel jsem...“

Bylo to skutečně trapné. Věděl, že podaří-li se mu onen historický pohár najít, stane se světovým mužem, členem akademie v Pekině. Zároveň tím povznese městskou radu v Šanghaji v očích celého vzdělaného světa.

Na druhé straně objevovala se mu před očima jeho beznadějnost v pátrání v době, kdy sám šanghajský starosta klepával mu na rameno a říkal: „Milý a velevážený příteli Pak-Fongu. Vy jste muž, který jednou něco najde. Ventilujte pilně historii!“

Konečně jednoho dne profesor Pak-Fong, jsa jako obyčejně ve stavu úplné beznadějnosti, přišel ku mlýnu pod městem a ku svému úžasu zpozoroval, že ze smetiště u mlýna cosi vyčuhuje. Vrhl se na ten předmět a omdlel radostí. Nebylo pochyby. Nalezl, co hledal. Byla to nádoba kulatá.

Div nezešílel radostí. Vroucně líbal drahou památku, jak činí všichni archeologové, najdou-li nějaké střepy. A tato památka objevená tak nahodile byla dokonce celá.

Když se vzpamatoval tou měrou, že byl schopen uvažovat, podrobil ji pátrání. Byla z kovu a rezavá, zhotovena dosti uměle s pověstným uchem starých nádob. Dosti objemná, aby první král z domácí dynastie Mih-Ce mohl se jejím obsahem opít.

V duchu zřel profesor Pak-Fong tu dalekou minulost, kdy lidé pili z těchto vzácných nádob. Staletí ležela mezi tou nádobou a nynějším světem. Historická rez mluvila významně. Samo sebou se rozumí, že si umínil, že napíše o tom velké pojednání. Hladil svůj vzácný nález cestou do mlýna a zdálo se mu, že mluví se starými předky. Staletí dívala se z nádoby na něho.

Vpadl rozčilen radostí do mlýna a objal ulekanou mlynářku. „Vzácná ženo,“ řekl, „požehnaný budiž váš dům. Nechť děti vaše žijí šťastně. Na vašem pozemku nalezen jest tento vzácný předmět. Sláva z něho padá i na váš rod. Potkalo vás štěstí, o jakém jste nesnila. Víte, šlechetná ženo, co znamená tato nádoba? Polibte ten předmět, vzácná paní...“

„Vy nestydo,“ vykřikla mlynářka, sličná Iwe-Hong, „můj nejmladší kluk sedával na této nádobě, stávala pod postelí, dostala jsem ji do výbavy. Když jsme koupili skleněnou, tu jsme vyhodili ji na smetí a teď chcete, abych ji líbala, nestydatý chlape...“

Ráno druhého dne našli ve křoví kolemjdoucí venkované profesora Pak-Fonga sedícího strnule na oné vzácné nádobě. Dodal si totiž až k ránu odvahy, aby se na prokleté nádobě vymstil...

Byl to přechod z největší blaženosti a naděje na noční nádobu.

 
Digitalizováno