Z činnosti sociálně demokratických poslanců Folbra, Kličky, Biňovce, Remeše a Jaroše na říšské radě, v kuloárech i mimo parlament
 

 

 

Dne 8. února prohlásil poslanec Folber v parlamentu, že kdyby nebylo sociálně demokratických poslanců, rozšířil by se alkoholismus v Rakousku.

Pijí-li tedy sociálně demokratičtí poslanci lihoviny, činí to jedině z toho důvodu, aby zmenšili zásoby alkoholu ve státě. Obětují se prostě pro blaho voličstva.

Dne 10. února pronesl poslanec Klička řeč, ve které se zmínil o loupežných vraždách. Tyto páchány jsou hlavně v místech, kde dosud není odbíráno Právo lidu a kde nebyly dosud zaraženy sociálně demokratické politické organizace. Podobně má se i s vraždami z vilnosti. Pokud se týče krádeží, jedná se jen o neuvědomělé sociální demokraty, kteří nejsou v odborových organizacích.

Od 10. února až do 5. března poslanec Biňovec v parlamentě dával najevo úplný a pěkný protest proti postupu ostatních politických stran tím, že chrápal v každé schůzi, čímž potvrdil onu pověstnou statečnost sociálních demokratů, neboť ani tři parlamentní sluhové nemohli ho vzbudit.

7. března zčistajasna počal poslanec Remeš mluvit zmateně, což ze strany sociálních demokratů bylo provázeno potleskem. Tím ještě víc popletený poslanec Remeš posadil se a umlkl, nemluviv ani celých pět minut. Pěkný důkaz disciplinovanosti ve straně.

8. března hájil se ve výborné řeči poslanec Jaroš proti výtkám, že ničemu nerozumí a že je naprostý ignorant. Po řeči, trvající přes tři hodiny, podařilo se mu vyvrátit první bod, kdežto druhý bod zůstal v plné platnosti. Pěkný příklad postupu sociálně demokratického na říšské radě.

9. března pravil poslanec Folber, že z jisté strany je nazýván systematickým hlupákem. Ví, co je toho příčina. Pitomost je také dar boží. Nejedná se o něj, ale o voliče. Jestli voličové si zvolili hlupáka za poslance, pak může být každý poctivý člověk jist, že on je prvním, který takové voliče na zve hovady.

11. března pravil poslanec Klička, že nebyl zvolen podvodem. Napomenut jsa předsedou, aby příště, chce-li křičet ze spaní, vyžádal si napřed slovo, prohlásil, že se nikoho nebude prosit o dovolení, zejména ne předsedy, poněvadž nebyl zvolen za poslance stranou předsedy sněmovny.

14. března štípl poslanec Biňovec v kuloárech nenápadně ministra vojenství do nohy. Důkaz to, že sociální demokracie nejen slovy, nýbrž i skutky bojuje proti armádě.

16. března konali zmínění poslanci výlet na Semmering. Po namáhavém výstupu do elektrické tramvaje, která je měla dopravit na nádraží, vzpomněl si poslanec Jaroš, že poslání sociálně demokratické vyžaduje činu, i vyskočil z tramvaje a byl v obecní truhle dopraven domů.

Ostatní usnuli v nádražní restauraci, aniž by se dostali na vlak. Přemluvili však pikolu, že pil s nimi a slíbil, že stane se také sociálně demokratickým poslancem.

18. března nepřišel poslanec Biňovec do parlamentu, což přijato s neutuchajícím potleskem.

19. března podařilo se poslanci Folbrovi, že vypil naráz dva litry piva.

20. března byl voličstvem poslanci Folbrovi zaslán po zdravný telegram, ve kterém se mu vyslovuje důvěra.

21. března přečetl ho poslanec Klička v parlamentu.

22. března četl ho poslanec Folber.

23. března poslanec Remeš.

26. března četl jej poslanec Biňovec. Pod dojmem té neutuchající činnosti byla ostatním poslancům shora zmíněným vyslovena voličstvem také důvěra.

27. března užili shora zmínění poslanci onoho telegramu s důvěrou voličů místo klozetního papíru.