Z Nikopole na Ruščuk

Vzpomínky z cesty

 

Nocí červenala se rudá světla Nikopole. Dunaj šuměl, ryby šplouchaly a náš parník nesl na palubě společnost hodlající vystoupiti v Nikopoli.

I kdo nevystupoval, ačkoliv bylo pozdě večer, nešel spat do kajuty a vyšel si ven nahoru, přes citelný nyní chlad oproti teplu dennímu, díval se, jak černý Dunaj, jen na několik metrů kolem osvětlený, se líně plouží, jak v dáli slyšeti zvuk lodních trub a blýská se světlo parolodi.

Z vesnic rybářských, rozložených kolem řeky, ozýval se místy zpěv. Blížili jsme se k Nikopolu.

Vedle mne seděl na lavici Němec Schwarz a v záři svítilny učil se horlivě z mluvnice bulharského jazyka. Schwarz byl agentem nějaké berlínské pojišťovací společnosti.

„To je zlá věc,“ vykládal chvílemi, „za půl hodiny jsme v Nikopoli a já z bulharštiny znám jenom pár slov, jak jen budu moci pojišťovat lidi na život a na smrt?“

„Proč sem mezi nás leze,“ bručel vzadu bulharský důstojník.

Světla Nikopole určitěji vystupovala, bylo již znát domy, malé parníky u břehu a Němec Schwarz učil se rychle, vyptávaje se, jak se to vyslovuje, z příruční knížky rozmluv německo-bulharských důležitou větu: „Az razbiram dobra, na němoga chortuvam. Rozumím dobře, ale nemohu mluvit.“ Pak se učil ještě několika konverzačním větám a to tak důkladně, že když jsme přistáli ku břehu a houf arabadžů, průvodčích, nosičů zavazadel a cikáňat nás obklopil, místo věty „Az něšča ništo, nechci ničeho“, řekl s velkým namáháním k jednomu ušpiněnému nosiči zavazadel: „Az običam zelenčuk. Mám rád zeleninu.“

Nosič zavazadel odnášel Schwarzovi zavazadla, takže nešťastný Schwarz byl nucen svůj osud vložiti úplně do rukou jeho.

Konečně upocen zmizel v ruchu města, proklínaje všechno možné.

Parník přistál v jedenáct hodin večer, po ulicích Nikopole nebylo vidět ani chodce. Průvodčí rozdělili se o přibylé cizince a mne neobtěžoval žádný arabadža, poněvadž měl jsem na hlavě národní čepici bulharskou, vysokou čubaru.

Měsíc právě vyplul z mraků a objevily se zřetelně úzké ulice, cikánské čtvrti, mohaly. Chalupy, slepené ze dřeva, jimž za tmel slouží bláto, příšerně se bělaly ve svitu měsíce. Cikánská čtvrť není velká, ale špíny i při bílém měsíčním světle dosti. V každé uličce bylo několik psů na smetišti, ležícím před každým domkem.

Z cikánské čtvrti jest pomalý přechod do úpravnější části města.

Pouliční kavárny byly opuštěny a jen řeřavé uhlí značilo místa, kde se ve dne vaří káva.

A již jsme opět u Dunaje. Tichou nocí ozývá se hlučný zpěv z osvětlené nízké budovy nedaleko břehu Slyšíme-li v tichu zpěv, jest nám příjemně u srdce, zejména když víme, že zpěv ozývá se jedině z hostince, kde se může žízeň uhasit a hlad utišit. Odtud ta radost.

Byl jsem vskutku rád, když jsem vstoupil do tabákového dýmu. Z nadpisu nad dveřmi jsem se přesvědčil, že jest to námořnická krčma. Jaké bylo však mé překvapení, když za stolem, v koutě, kde nikdo neseděl, viděl jsem pana Schwarze, krčícího se nad sklenkou rakije a prohlížejícího si svou nerozlučnou bulharskou mluvnici.

Kolem to hučelo, hlomozilo, nadávalo ve všech jazycích. Shledání mé s panem Schwarzem bylo vřelé. Stiskl mi ruku, jako kdybychom se nejméně deset let neviděli.

„Proboha vás prosím, zeptejte se mého nosiče zavazadel, co vlastně se mnou zamýšlí. Dovedl mne sem, když viděl, že bulharsky neznám, mluvil na mne asi turecky, teď spí na mých zavazadlech tamhle v koutě.“

Vzbudil jsem nosiče. Protřel si zraky a trvalo to hodně dlouho, nežli odpověděl na mou otázku, co vlastně zamýšlí. Odpověď jeho vyzněla v ten smysl, že pan Schwarz počká s ním zde do rána.

Chlapík spal dál a budit ho by bylo tolik, jako poštvat na sebe napilé námořníky malé torpédové lodice.

„Co se mnou bude?“ bědoval Schwarz. „Zítra pojedu nazpátek, přečkám-li rána, tohle je země!“

„Nic si z toho nedělejte,“ těšil jsem ho, „až se naučíte bulharsky, můžete sem jezdit.“

„Když znám jen německy,“ bědoval Schwarz, tentýž Schwarz, který na palubě parníku mezi Vidinem a Lom Palankou zpíval si vesele „Deutschland, Deutschland über alles“.

Přečkali jsme ráno v krčmě.

Pan Schwarz o šesté hodině vstal z lavice a šel k přístavišti poptat se, kdy jedou parníky. Zavazadla nesl si sám.

Rozloučili jsme se srdečně a jsem přesvědčen, že pan Schwarz, až se navrátí domů, do Berlína, v kruhu známých bude vypravovat, jak je to v té Bulhárii strašné, kolik hrozných dobrodružství ho potkalo, jak mu strojili úklady o život a podobně, stále totéž, co Němci o Balkánu papouškují.

A jitro se probudilo nad Nikopolí. Porovnával jsem procházku v noci s novým obrazem města.

V noci se mi zdálo vše špinavé a ve dne - největší čistotu ulic, jaké jsme všichni na Západě zvyklí, jsem sice nepozoroval, ale přece proti jiným balkánským městům Nikopol má několik ulic dlážděných, čistých.

Nikopol, rumunsky Nigebolu, leží v dlouhé kotlině. Obyvatelstva odhaduje se asi na osm tisíc. Ačkoliv kdo město navštíví, nedovede si představit, že by tak ruchuplné město mělo toliko osm tisíc obyvatelů.

Příčinou toho jest množství lidí, kteří z jihu podél řeky Osmy přicházejí za obchodem. Řeka ta teče směrem od Trojánského Balkánu a blízko Nikopole, asi čtyři a půl kilometru, vlévá se do Dunaje právě naproti rumunské řece Alutě.

A pak Dunaj se spoustou lodí je jako pro všechna podunajská města živitelem. Lodi přivážejí zboží a odvážejí z Nikopole obilí, výrobky domácího průmyslu a to z hedvábí a hliněné nádobí.

Dopoledne jsem si prohlížel město, na které jest od Dunaje pěkný pohled. Bílé domky v zeleni markantně vystupují, štíhlé minarety, baňaté věže pravoslavných chrámů odrážejí se od modré oblohy, jak se samo sebou rozumí, jen když není zamračeno.

To podotýkám proto, že když jsem se na Nikopol od Dunaje díval, pršelo vydatně. Časem zahřímalo a pozadím pro štíhlé minarety a baňaté věže pravoslavných chrámů byla černá, hustá mračna, z kterých když vyšlehl klikatý blesk, zatřpytily se mosazné ozdoby věží chrámových a půlměsíce minaretů.

V Nikopoli sídlí řecký arcibiskup a katolický biskup. Bylo to ve svátek, proto bylo přes deštivé počasí odpoledne na parníku, kterým jsem jel dále dolů po Dunaji, mnoho výletníků, většinou samí usedlí cizinci.

Řecká pětičlenná kupecká rodina, jeden Armén, kupec, velice hovorný člověk, který chodil od jednoho k druhému a ptal se každého, kolik je hodin a pak poděkovav každému se představoval.

Bouře v těchto krajinách nemají dlouhého trvání. Před třemi hodinami ještě obloha až k horám na jihu zatažena a nyní slunce pálí do plátěné plachty, která jest přes palubu nad námi natažena.

Přichází prodavač kávy. „Kafe á la turca, černá káva,“ „kafe á la franca, bílá káva,“ vyvolává hlasem mohutným, až vedle čtyři slečny učitelky obecných škol nikopolských zbledly.

„Chajdutin, bandita,“ šeptala jedna, ale kávu od bandity pily a vypravovaly si horlivě o obecenstvu na palubě. „Dámy jsou na Východě i na Západě stejné, že,“ ptal se vedle Armén někoho tak hlasitě, až slečny to postřehly a zarděly se.

„Budala, hlupák,“ řekla jedna hlasitě a byla nyní řada na Arménu, aby se zarděl.

Krajina jest jednotvárná od Nikopole až po Svištov. Nízké pahorky na pravém břehu a jednotvárná bařinatá rovina na levé, rumunské straně až po Zimnič.

Dalekohledem možno z paluby pozorovat dobře pohraniční hlídky rumunské.

Armén vyprávěl mně, jak jednou, nedávno, dva podloudníci chtěli dopravit do Rumunska hedvábí. Na loďce přejeli Dunaj a u Zimniče vystoupili. Vtom rumunská pohraniční hlídka se vyhoupla z rákosí. Dva muži podloudníci neztratili duchapřítomnost, ukázali jim tureckou liru (asi dvacet korun), kterou jim hodili.

Pohraniční hlídka zvedla liru, strčila do kapsy a jeden se ptal druhého: „Vidíš někoho, Gregescu?“

Druhý odvětil: „Nevidím nikoho, Bruluscu.“ Načež prvý rozhodl: „Můžeme jít do krčmy.“

Do Svištova jest z Nikopole asi sedmdesát kilometrů. Poněvadž jsem v noci nespal, šel jsem spát dolů do čítárny a mohu potvrdit, že se v čítárnách parníků velmi dobře spí. Dáte si haldu nerozřezaných časopisů pod hlavu a spíte, až najednou jste v Svištově, jestliže totiž do Svištova jedete jako já.

Parník jel pomalu. Ve Svištově byl až časně ráno druhého dne.

Totéž divadlo při přistání parníku jako den předtím v Nikopoli. Cikáni, arabadžové, zřízenci hotelů. Na několika místech nastala mezi nimi takřka rvačka o přibylé cizince, přičemž tito se měli nejhůře. Tu jeden je tahá za rukáv pravé ruky a doporučuje plamennými slovy svůj hotel, druhý zřízenec tahá ho za rukáv druhé ruky a doporučuje svůj, arabadža nabízí se, že je provede po městě a nosiči zavazadel tahají z rukou cestovní kufřík a cikáňata vráží do celého chumlu, prosíce o almužnu.

Šest hodin času, které mně zbývaly, než parník dále popluje, věnoval jsem prohlídce města.

Můj arabadža byl vysoký člověk, na první pohled bylo znát, že není ani Bulhar, ani Turek, ačkoliv měl jako Turci červený vysoký fez na hlavě. Tvář jeho nejevila žádných stop po vysedlých lícních kostech, jaké jsou typickým znamením Bulharů, měl tvář snědou, oko jiskrné, nos řecký. Oděn byl v bílé nohavice, soukenné, značně široké, dole pod koleny stažené červenou stužkou. Opásán byl červeným pásem a jeho košile se širokými rukávy byla ozdobena na prsou pestrým vyšíváním. Kroj zcela bulharský, až na fez.

„Příteli, jaké jste národnosti?“ optal jsem se.

„Čerkes,“ odvětil arabadža usmívaje se, „ale čerkesky neumím, jen bulharsky.“

Potomek hrdých Čerkesů. Tento člověk, který každému cizinci na potkání se uklání a tituluje „vaše milost“, je synem horalů kavkazských.

Ale otcové jeho měli divný osud. Ještě dlouho před poslední turecko-bulharskou válkou přesadili Turci několik set čerkeských rodin z kavkazských pralesů do rovin v okolí města Svištova. Turecká vláda darovala jim rozsáhlá pastviska. Turecká vláda říkala totiž úrodným rolím pastviska a když to řekli Turci, bylo to pravda. Tak se stalo, že rolnictví zde kleslo, neboť po bývalých úrodných polích proháněla se stáda Čerkesů. Rolím to nesvědčilo a Čerkesům též. Dílem umřeli, nezvyklí na podnebí, dílem splynuli s obyvatelstvem, zapomněli na svůj jazyk a přijali bulharský. Žije jich nyní jen několik rodin ve Svištově a okolí. Role však ještě dosud se nevzpamatovala z návštěvy divokých Čerkesů.

Tento můj Čerkes nebyl však ani v nejmenším divoký. Uctivý, úslužný až k smíchu. Šel po ulici naproti nám pán, zcela po evropsku ošacený. Když došel k nám, k velkému mému překvapení uklonil se arabadža třikrát a sňal mi mou čubaru, čepici s hlavy a až po evropsku oděný pán zašel, dal mi opět čepici na hlavu.

„To je zdejší starosta,“ vysvětloval mi, „ty ho neznáš, ale já ho znám, musili jsme pozdravit.“

Svištov má kolem třinácti tisíc obyvatelů. Zamlouvá se mnohem více návštěvníku, než Nikopol. Leží terasovitě na nevysokém svahu Kad-bairu. Bílé jeho domky pěkně se vyjímají mezi zahradami a pečlivě pěstovanými vinicemi.

Na nedaleké výšině Čuce tyčí se zříceniny hradu středověkého původu.

Arabadža měl bujnou fantazii. O každém domu vyprávěl kroniky, lhal, že tam na Čucké výšině se doluje zlato, ukazoval rozbitý domek a vyprávěl, tam že sídlí člověk velmi bohatý, takových domků byl by ukázal na sta, takže by člověk myslil, že jest v městě boháčů, kdyby z jednoho takového domku nebylo vyběhlo několik nahých dětí, které prosily o nějakou paru.

Svištov stojí na prvém místě ve školství bulharském. Již před rokem 1835 zrušena byla škola řecká a proměněna v bulharskou. Nyní má deset škol, z nichž čtyři jsou vyšší.

Naproti Svištovu leží na rovině, plné bažin, již na rumunském území, město Zimnič, kdež počíná jedna z nečetných drah rumunských, vedená ze Zimniče na Gjurgjevo a odtud dále do Bukurešti. Přes Svištov pak obyčejně se jezdí z Rumunska, kdo chce po Dunaji do Srbska a na sever. Proto ten čilý ruch v městě, hlučnější než v Nikopolu. Též obchod jest značný. Nejčelnějším předmětem vývozu jest víno, pěstované na svazích Kad-bairu.

Na víno dával arabadža, kdykoliv jsme šli kolem četných hostinců, velký důraz, přemlouvaje mne, abych nejezdil dále na Ruščuk, mohu prý se v městě usídlit, ovšemže bych bydlil u něho.

Poděkoval jsem mu za jeho nabídku, zaplatil mu a šel k Dunaji na parník.

Když poté se asi za půl hodiny parník hnul, vyšel jsem na palubu a díval se dlouho na bílé domky na terasách Kad-bairu, které polední slunce osvětlovalo, až oči bolely.

Parník rozrážel vlny veletoku. Svištov se ztrácí, na Čucké výšině šedají se již jen nepatrně zbytky zřícenin, ještě jest viděti, jak se leskne mosazné cimbuří staré opuštěné mešity a pak jen zeleň ovocných stromů, bukových hájů a vinic zaplavuje zraky, zatímco na druhé straně mlčící rovina, jednotvárná proti těm pestrým, zeleným pahrbkům.

Toho dne měl jsem potěšení seznat pana W., zpravodaje velkého berlínského deníku.

Pan W. byl znamenitý muž a neohrožený. Rozkoš vám byla, když třem svým krajanům Němcům vykládal, jak byl na bojišti v Makedonii.

Hlavu měl pan W. obvázanou a vypadal neobyčejně hrdě, když stál opřen o zábradlí a tituloval se: „Já, válečný zpravodaj.“

Vypravoval s nadšením, jak se potuloval po makedonských vesnicích. Co svízelů zakusil a dokonce, aby vše poznal, bojoval v Drinopolsku, tam dostal ránu jataganem přes hlavu od vousatých Turků.

Z jídelny vyšel právě bulharský důstojník, rozhlédl se kolem a když uzřel u zábradlí „válečného zpravodaje“, tvářil se překvapen.

Válečný zpravodaj byl obrácen k němu zády. Právě vykládal, jak se mihl jatagan a švih, Turci vyhrnuli se, ale komiti bác, hurrá! Přes svou ránu na hlavě vytáhl z pásu revolver...

„Ach, to jsem rád, že vás zde vidím,“ přerušil důstojník výklad, přistupuje k zpravodaji. „Doufám, že rána vaše nemá větších následků. Kdo není zvyklý pít rakiji, může se lehce při návratu z hostince Hissar v Sofii potlouci. Když jste padal ze schodů, měli jsme o vás strach.“

Válečný zpravodaj zbledl. „Slunce dnes zpropadeně hřeje,“ zakoktal, „musím se jít k bufetu občerstvit!“

Berlíňáci stáli zde jako bez sebe a jeden po druhém šli za svým krajanem občerstvit se do bufetu.

„To máte německé zpravodaje,“ obrátil se k nám důstojník. „Vypil víc rakije, náhodou byl jsem při tom a potlouk se na hlavě, když šel do hotelu, nyní, jak se nám svěřil, jede oklikou přes Rumunsko domů, aby se zdálo, že byl dlouho na cestách. V Makedonii jaktěživ nebyl.“

Byl večer. Zahnuli jsme víc do proudu, poněvadž přijížděli jsme k řece Jantře, která nanáší rok co rok na jaře písčiny.

Jantra jest památná řeka. Za rusko-turecké války teklo do Dunaje Jantrou mnoho krve slovanské. Jantra totiž pramení pod průsmykem Šipkou. A slovanská krev tekla Jantrou kolem Tarnova, starobylého sídla carů bulharských a výsledek toho Ferdinand Koburg, Němčík.

Zvláštní dojmy se člověka zmocní. Na jihu Bulhárie a na jih od Bulhárie, v krajinách osídlených Bulhary, vláda turecká pálí jim vesnice, vraždí Bulhary a Západ čte s dychtivostí zprávy o povstání, vysílají se zpravodajové novin do Makedonie a výsledek toho novinářská zpráva: „Nové ukrutnosti v Makedonii...“ „Turci povraždili 150 osob ve vesnici Z.“

A Ferdinand Koburg, Němčík...

Blížili jsme se k největšímu městu bulharskému, Ruščuku. Bylo ráno. Noc přespal jsem opět v čítárně. Ruščuk! Kdo zaspí a vyjde až v Ruščuku, to jest tolik, jako by ani Ruščuk neviděl.

Na Ruščuk se musí hledět zdálky. Vápenec, který ve stěnách skvostně bílých pne se nad zahradami místy do výše čtyřiceti metrů, dodává Ruščuku neskonalého půvabu.

Naproti Ruščuku rumunské město Gjurgjevo vyhlíží z bílých vápencových skal neméně půvabně.

Zahrada za zahradou objevovala se, malebné domky pod skalami, na kterých jako tečky černaly se černé ovce, jichž se v okolí Ruščuku chová velké množství.

Když přijedete k Ruščuku blízko, zarazí vás přechod z romantického okolí v prozaickou povahu města. Místo orientálního města, skvoucího se svými bizarními věžmi pozorujete dým, vycházející z továren na hedvábné látky, kůže, řemeny, hliněné nádobí s proslulými stříbrnými okrasami a vejdete do města, propletete se několika úzkými uličkami, které ve vás vzbudí orientální dojem a náhle ocitnete se na třídě, za kterou by se mnohé západní město nemusilo stydět. Domy po evropsku postavené, našel jsem dokonce dům s mezaninem, pěkná městská nemocnice, kasárna, kavárny po evropsku zařízené, šantány apod.

Ale na druhé straně, když vstoupíte do cikánské čtvrti, tím více bije vám do očí bída a hadry cikánů.

Cikán, když se má dobře, tloustne a pak by nemohli se bohatí kupci ruščukští kochat v šantánech v hlavní třídě pohledem na štíhlé postavy cikánek.

Ruščuk jest důležité středisko obchodu. Z jedné strany vede sem trať, spojující Ruščuk s Varnou, důležitá železnice jak v ohledu obchodním, tak strategickém a z druhé strany na rumunském břehu trať vedoucí středem Rumunska.

V přístavu je živo. Celý den, ba ani v noci ruch neutuchá. Loď jedna za druhou přijíždí, vylodí náklad či převezme nový, odjede, přijede jiná. V ruch nakládajících mísí se varovné výkřiky „Vnimanije, pozor“, „Ej siromach, chudáku“, a všechna ta směs náleží různým národům, Bulharům, Řekům, Turkům, Arménům, Cikánům, Rumunům, Srbům.

Kdo by si chtěl sestavit slovníček cizojazyčných nadávek, nechť se chvíli zastaví v ruščukském přístavu. Rychle se nevyhnete a již si můžete znamenat, že jste „pule, osel“, „kuče, pes“, „ovca“, a Turek vám přinejmenším řekne „bučagar, vrah svých rodičů“.

Když jsem seděl opět na parníku, měl jsem blahé vědomí, že za tři hodiny viděl jsem v Ruščuku vše, co bylo možno vidět a slyšel, co bylo možno slyšet, nevyjímaje ani slova „bučagar“.

Parník nesl nás dále k Silistře. „Než dojedeme k Silistře, račte si všimnouti kukuřičných polí,“ upozorňoval chytře na palubě, když jsme vyjížděli z Ruščuku, nějaký pán.

„Jak daleko máme do Silistry?“

„Za půldruhého dne tam dojedem,“ zněla odpověď. Půldruhého dne měli jsme si tedy všímat jednotvárných kukuřičných polí.

Usedl jsem na lavici a přemýšlel, co vím o Silistře. Mnoho toho nebylo. A za Silistrou, kam pak? Pak na rumunské Rasovo. Aha, to jest již v Kjustendžské nížině. A v Kjustendžské nížině? Již vím, tam loajální Ovid opěvoval krásy Říma, proto loajální, poněvadž jsa ve vyhnanství chválil césara, který ho sem poslal. Snad to tak nemyslil.

V takových ospalých myšlenkách jsem usnul, naštěstí nemluvím ze spaní...

Spal jsem spokojeně, až mne probudil hlas, křičící: „Az običam zelenčuk, az običam zelenčuk.“

Za mnou stál opět ten idiot Schwarz, agent z Berlína a tahal se s nějakým Turkem, který si klidně dal pod hlavu měkká zavazadla páně Schwarzova.

„Az običam zelenčuk, Já rád zeleninu,“ úzkostlivě pištěl Šváb.

„Co jste vlastně chtěl říct?“ optal jsem se ho později.

„Diese bulgarische Sprache ist fabelhaft schwer,“ povídá Schwarz, „ich wollte bloss sagen: Was machen Sie, mein guter Herr... „