Z přednášky prof. Garroa

„O postupu rozumu lidského", kterou má roku 2207.

 

Ovšem, ctění přátelé, snaha po pokroku zabíhala v minulých stoletích v Evropě až k směšnostem.

Musíme kupříkladu otevřeně přiznat, že ještě před třemi sty lety existovaly parlamenty, takže kupříkladu v květnu roku 1907 se volilo... Ne, nesmějte se, pánové, vy dnes nechápete ubohost mnohých tehdejších duší, které šly prostě s proudem, který je strhl s sebou. Mohu vám, pánové, ukázat obraz kandidáta poslanectví té doby. Zde vidíte zřejmě, že jeho ústa jsou takřka od ucha k uchu. Dnes po třech stoletích nechápete, proč lidé potřebovali tak velikých úst, ale věda dnešní nás učí, že abnormálnost jejich mozku byla provázena současně zrůdností určitých částí těla a narodil-li se již někdo s velikými ústy, říkaly porodní babičky: „Ten bude poslancem.“ Poslanci těch úst potřebovali, příroda sama jim jich poskytla, stejně jako propůjčila rybám žábra, aby dýchaly. Bez úst velikých a širokých nemohl se stát nikdo poslancem. Dějiny aspoň nemluví o hluchoněmých poslancích a děkuji mému milému panu kolegovi profesoru dějepisu, že mne na tu zajímavou okolnost upozornil.

Abyste pak, pánové, měli náležitý pojem, kdo to poslancové a kandidáti poslanectví byli, dovoluji si vás upozorniti na výborný spis nebožtíka dr. Aoa Tělesný vývin poslanců, kde mezi jiným čteme: „Poslanec byl tvorem společenským. Rodil se každou dobu roční. Patří mezi savce teplokrevné a podle Darwina pocházel z opice. Tento zajímavý vyhynulý savec vyznačoval se velkou mnohomluvností, dělil se na několik odrůd. Na savce sociálně demokratické, národní, agrární, klerikální, liberální a jiné. Vývin jeho děl se ponenáhlu.

Někdy byl ten savec jmenován vládou, pak na základě voleb v kuriích a konečně tohoto savce volili na základě všeobecného práva hlasovacího. O svou volbu staral se ten vyhynulý savec mnohými prostředky, jeden z nich příroda sama mu zadarmo poskytla. Jest to veliká huba, které užíval, aby lákal jiné tvory společenské, kterým tehdejší lid říkal voličové. Každý ten vyhynulý savec rád mluvil a trpěl zvláštní duševní nemocí, která má souborný vědecký název slibování. Sliby jeho byly různé. Některý z těch živočichů lidem podobný sliboval balíček tabáku za krejcar a to, že po jeho zvolení prasátka nebudou trpět červinkou, jiný zase sliboval, že kdesi nějaký královský hrad bude náležeti zemi...

Ne! Nesmějte se, pánové. Dr. Aoa dobře popisuje podobné hnutí před tři sta lety. Tehdejší lidé povětšině hádali se o cizí věci a patřil-li královský hrad zemi, měli radost, jako kdyby patřil jim. Dále dr. Aoa tvrdí vážně, že oni savci pospolití měli ještě jiné prostředky, kterými získávali obliby mezi svými voliči. Díky tehdejší vyspělosti uzenářského průmyslu mohli nabídnout nezištně voličům párky, vuřty a šunku, nezapomínajíce současně na rozkvět průmyslu lihovarnického a pivovarského, neboť voličové rádi pili a opilí ať řečí či požitými lihovinami psali na lístek jména oněch vyhynulých savců.

K zajímavým názorům, nedá se upřít, dospěl dr. Aoa, milí pánové. Tvrdil a důkazy podepřel své tvrzení, že oni poslanci byli savci, kteří žili houfně ve stádech, shromaždujíce se občas ve velkých krytých stájích čili parlamentech, kde vyměňovali své názory. Bylo mezi nimi jen málo těch, kteří žili osamoceně a těm jednotlivcům říkalo se „divocí“. Ostatní tvořili stáda neznámého a nejistého počtu, který stále kolísal.

Pohlavně dospělí savci sváděli mezi sebou boje o samičku poslanců, o vládu. Řeči jejich byly rázovité. Oblíbeny byly mezi nimi nadávky, ze kterých pak opět veliké oblibě těšila se slova, která znázorňovala některá užitečná domácí zvířata. Jinak užívali vět, jako: „Opírejte se o důvěru voličů, doufám, že mně nezazlíte, že voličové poctili mne tou důvěrou. Důvěra, kterou na mne voličové snesli, nutí mne, abych...“ a podobně.

Za to, že jim voličové důvěřovali, brali takzvané diety, dle zvyků tehdejších denní plat dvacetikorunu tehdejší státní měny. Nikdy nestaly se případy, že by byl takový poslanec těch dvacet korun dal chudým svého okresu, odkud byl vyslán, třebas měl tisícové příjmy. Všichni vycházeli od toho prvotního pojmu, že důvěry není možno zaplatit a že těch dvacet korun denně je jen známá část neznáma.

Když vycházeli z těch velkých krytých stájů, měli radost, že nežili nadarmo a že lid nesložil ruce v klín a že volil. Kdyby byl býval ten lid složil v klín ruce, kde by bylo oněch jejich dvacet korun a kde by oni mohli říkat: „Doufám, že mně nezazlíte, že voličové poctili mě tou důvěrou. Důvěra, kterou na mne voličové snesli, nutí mne, abych... Opíraje se o důvěru voličů...“ a podobně.

A kdo to, pánové, voličové byli, tu otázku výborně rozluštil výborný historik Magza ve svém spisu Voličové čili jak lidstvo před třemi sty lety doufalo zlepšit si své postavení pomocí kousku papíru. Opět to není k smíchu, pánové, když uvážíme, co historik Magza o voličích píše. Slyšte jeho slova v úvodním článku knihy: „Práchniví dnes v zemi ti, o kterých píši a s nimi zpráchnivěly jejich ideály. Obdivujeme se těm hrdinům doby, kteří byli tak nehorázně naivními, že vrcholem jejich štěstí byl první volební lístek, ale nesmějme se těm naivním dětem své doby, neboť rozum dětský je vždycky zakrnělý proti těm dospělým. Hleďme na ně střízlivým okem historika, kterému je sice líto té vybité síly, kterou ti dětinové při volbách ztratili, když hlasovali pro několik křiklounů. Nesmějme se dětem, kteří si hráli na slepou bábu.“

A co byli voličové dále dle profesora nebožtíka Aoa. Tvorové společenští. Rozhodně. Shromažďovali se tito tvorové nejčastěji v hospodách, kdež rokovali o tom, co chtějí, nenapadlo jim, že když něco chtějí, sami si to mají dobýti, nikoliv, oni šli cestou jinou. Vzali inkoust a pero a napsali na hlasovací lístek jméno onoho savce, poslance, který měl z nich udělat svým vystoupením šťastné lidi a tak jejich štěstí doplňoval továrník papíru, který dal zhotovit papír na volební lístek, majitel ocelárny, který prodával ocelová pera, kterými psali na volební lístky a továrník inkoustu, který vyrobil inkoust, do něhož namáčeli svá pera.

Jejich štěstí neznalo mezí. Ale někdy vnikl záchvěv smutku mezi ně. To se stalo, když jejich poslance policajti vyházeli z parlamentu. Tu říkali: „Počkejte, my vám dáme po nových volbách co proto, že jste imunitní poslance vyházeli z parlamentu policajty. Pošleme tam lidi, kteří vám to pěkně poví.“ I poslali tam lepší lidi, ale ti byli policajty dříve vyhozeni než ti dřívější, poněvadž se ty jejich řeči vládě dřív přestaly líbit. Voličové tedy si řekli: „Dobrá, teď si zvolíme ještě lepší lidi, ale ti to tam už rozsekají.“ Ale ti nejlepší lidé ani se tam neohřáli, letěli dřív, než si uvědomili, že kdyby voličové měli ty policajty, co má vláda, že by přestali být voliči a oni poslanci, poněvadž už by to nemělo žádný půvab do sebe, jako vědět, že nic tam nemohu udělat, ale z legrace tam choditi dál.

Pánové, potud profesor nebožtík Aoa. Známý antropolog Abo napsal, že lebky voličů byly neobyčejně veliké, aby pojaly do sebe sliby kandidátů poslanectví, ale že prostor, kde se nachází mozek, jest neobyčejně malý. Oni tvorové mezi sebou často se svářili, od kandidátů poslanectví dávali se krmit, jeden druhému nadával a jako ovce šli za poslanci, dnes již vyhynulými pospolitými savci.

A nyní, pánové, musím vás v této části přednášky upozornit na velmi podivný nález z té doby, nedávno vykopaný na samém konci jižního našeho města. Archeologové dlouho nevěděli, co znamená onen čistý, vykopaný kus papíru, až nyní dospěli jsme k netušenému objasnění. Jest to prázdný volební lístek z roku 1907, kterým bylo přesně zjištěno, že i tenkrát, před třemi sty lety, vyskytli se rozumní lidé, kteří nedali svůj hlas žádnému politickému křiklounu...