Z revolučních řečí poslance Soukupa v parlamentě

 

 

Slavná sněmovno! Mám čest promluviti k vám do duše. Ctění pánové! Vy zajisté víte, kde se nacházíme, a tu musím prohlásiti, že ujmuv se slova vynasnažím se co nejvíce dáti najevo, že se s námi musí v této sněmovně počítat.

Uznávám vystoupení řečnické za velmi důležité, neboť zde poskytnuta jest možnost říci pravdu do očí, byť ta pravda byla i sebevíce trpkou. Nechci proto mluviti o schopnosti vládní, nýbrž, ctění pánové, ujímám se slova, abych použil svého poslaneckého mandátu ku prohlášení všeho, co cítím, abych mohl svým voličům říci také, že jsem zde v této sněmovně dělal, co jsem mohl, abych složil jim účty ze svého jednání, aby ti, kteří mne sem vyslali, shledali a seznali, že jsem nesložil ruce v klín, nýbrž vždy a všude pevně stál jsem na tom, aby vyšla konečně pravda najevo jako olej na vodu.

Ctění pánové! Buďme upřímnými, neboť upřímnost krášlí muže. Upřímnost jest ozdobou každého řečníka a upřímný člověk je každému vítaný a milý, neboť on jest charakterní. Charakter krášlí a zdobí člověka a charakterní člověk neostýchá se promluviti a říci pravdu.

Ctění pánové! Tento názor jest jistě jasný a poukazuji vás na své prohlášení, že vůle voličstva jest mně svatou a že ji jako čestný člověk také náležitě respektuji.

Nesmím při této příležitosti zapomenouti, že ujímám se slova proto, abych náležitě využitkoval všech práv občanských, aby tu z mého místa rozletělo se do všech částí říše hromové volání.

Především však varuji před mylným pojetím, že tuto důležitou otázku bylo by možno rozluštiti ze dne na den a ujímám se slova, abych skvěle dokumentoval, že voličstvo má ve mně zástupce nelekajícího se říci pravdu i na rozhodujících místech.

Tato parlamentní budova slyšela již mnoho a proto musíte mně dovolit, abych zvolal, že první povinností řečníka je, aby si uvědomil, že do parlamentu byl vyslán, a nikoliv, že sám vyslal se.

A proto zajisté mně dovolíte, abych mluvil tak, jako mně to káže svědomí, abych řekl pravdu, pouhou pravdu, nic než pravdu, aby mi voličové mohli říct, až se vrátím skládat jim účty ze svého jednání: „Dobře, hochu!“

Tato dvě prostá slova budou mne těšiti více, než sebevětší a rozsáhlejší pochvalné projevy, poněvadž ve slovech těch obsaženo jest nejkrásnější uznání, které může se zástupci lidu dostati od uznalých občanů, kteří seznali, že jejich zástupce, pravím ještě jednou, jejich zástupce, řekl tam ve Vídni pravdu do očí všem, aby ti viděli, že všechno nevoní, co kvete, nýbrž že stávajícími poměry bylo způsobeno to, že pravda musí ven a že je povinností poslance také neohroženě stát na tomto stanovisku.

Slavná sněmovno! Vyžaduji si proto slovo, abych měl příležitost vyjádřiti zde své stanovisko i stanovisko celé strany.

Otázka tato jest velice důležitá. Projevy mé, které zde slyšíte, jsou jistě takové, že nevím, na čí straně bude nespokojenost. Ano, já chci pokračovati ve své řeči takovým způsobem, aby bylo mezi námi jasno.

Slavná sněmovno! Kdo bude míti užitek z toho, co zde tvrdím? Zajisté, že strana naše, občanstvo a lid. Lid, který nás sem vyslal a naše strana, která organizována jsouc, dbá disciplíny.

My jsme masa, ctění pánové, což je evidentní a což dokazuje, že neopírám se ve své dnešní řeči o názory své, nýbrž o názory mnohých.

Ctění pánové! Jak vidíte, podnikám zde mnoho pro pravdu, která jest věčná a můžete mně věřit, že to, co zde mluvím, také cítím i za tím stojím. Ať si kdo chce jakékoliv důsledky bude chtít z mé řeči vyvozovati, tu ruku na srdce, pánové a řekněme si to hezky upřímně: „Pryč se lží a klamem!“

Odpustíte mi zajisté, ctění pánové, tuto povšechnou otázku a dovolíte, abych poznovu k vám zvolal, že mně není lhostejno, s jakými poměry musíme zápasit a mohu poukázati na jednu věc, která jest s to otřásti důvěru naši, že s námi se to myslí dobře.

Slavná sněmovno! Naše voličstvo sociálně demokratické musí konečně zvěděti pravdu a my musíme tlumočiti toto jejich přání, že dále takhle to jíti nemůže a nesmí a že škoda každého okamžiku, ve kterém nepřipomene se určitým kruhům, že mají také své povinnosti vůči říši i vůči nám.

Slavná sněmovno! Musíme to říci před celou Evropou, jako uragán musí volání po pravdě zníti od Uralu přes Krkonoše do Pyrenejí a za protestu celé Internacionály volám: „Že tato vláda zapomněla dát do toaletních pokojíků sněmovny hedvábný papír!“

Slavná sněmovno! Chápu vaše vzrušení a prohlašuji, že přicházím právě odtamtud, abych zde protestoval jménem celého lidstva, jménem lidských synů proti takovému jednání. A na nás jest, abychom, skládajíce účty ze své činnosti svým voličům, jim také otevřeně řekli, jak se věci mají. Pravda musí zvítězit a v poslední chvíli v hodinu dvanáctou volám: „Nechť interesované kruhy postarají se okamžitě o nápravu, dokud je ještě čas a pokud jsou toaletní pokojíky prázdny!“